Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci daně z příjmů právnických osob.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci daně z příjmů právnických osob."— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmů právnických osob

2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob

3 Úprava výsledku hospodaření - příjmy vyňaté z předmětu daně- osvobozené příjmy- příjmy nezahrnované do základu daně- rozpuštění nedaňové rezervy nebo opravné položky+ částky zkracující příjmy (nepeněžní a mimoúčetní příjmy)+ účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady+ zaměstnancům sražené a ve lhůtě neodvedené sociál. pojistné- mimoúčetní náklady, které lze uznat pro daňové účely= ZÁKLAD DANĚ

4 Příjmy vyňaté z předmětu daně  příjmy z nabytí majetku dědictvím  veškeré přijaté dary

5 Příjmy osvobozené  příjmy z provozování taxativně vyjmenovaných ekologických zařízení,  úroky z přeplatku na dani zaviněného správcem daně a orgánem správy sociálního zabezpečení a z penále od zdravotních pojišťoven,  úroky z hypotéčních zástavních listů.

6 Příjmy nezahrnované do základu daně  částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle zákona o daních z příjmů,  příjmy tvořící samostatné základy, např. přijaté dividendy nebo podíly na zisku společností s ručením omezeným či družstev atd.

7 Osoby spojené  osoby kapitálově spojené se přímo nebo nepřímo podílejí na kapitálu (více než 25% podíl na základním kapitálu či podíl s právem hlasovacím) druhé osoby, či pokud se shodné osoby podílejí na kapitálu obou osob  osoby jinak spojené se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, shodné osoby nebo osoby blízké se podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob  ne člen dozorčí rady blízké atd.

8 Hmotný majetek, nehmotný majetek a dlouhodobý majetek

9 Dlouhodobý majetek v základu daně

10 Hmotný majetek  samostatné movité věci nad 40 000 Kč  budovy, domy, byty a nebytové prostory  stavby s výjimkami: provozní důlní díla drobné stavby (ne svážnice) oplocení v lesnictví a myslivosti  pěstitelské celky (nad tři roky plodnosti)  základní stádo a tažná zvířata  jiný majetek

11 Jiný majetek  technické zhodnocení odpisované nájemcem  výdaje na otevírky nových lomů, pískoven a hlinišť  technické rekultivace  výdaje hrazené nájemcem u finančního pronájmu nad 40 000 Kč v součtu s kupní cenou

12 Hmotný majetek vyloučený z odpisování  objekty hrazení a úpravy bystřin a lesnicko-technické meliorace  umělecká díla, stálé výstavní soubory, knihovní sbírky  movité kulturní památky  povrchové a podzemní vody, lesy, ložiska nerostných surovin do 1. ledna 1997  nerosty, jeskyně, měřičské značky

13 Kdo odpisuje:  vlastník  spoluvlastník vstupní cena = podíl na „celkové vstupní ceně“ podle vlastnického práva  nájemce u technického zhodnocení provedeného jeho nákladem na pronajatém majetku se souhlasem vlastníka pronájem podniku

14 Vstupní cena hmotného majetku  Vstupní cena zahrnuje i technické zhodnocení provedené v roce zařazení majetku do obchodního majetku. dědictvím nebo darováním cena pro daň

15 Vstupní cena hmotného majetku II  Vstupní cena zahrnuje i technické zhodnocení provedené v roce zařazení majetku do obchodního majetku.  Vstupní cena osobního automobilu je omezena částkou 1 500 000 Kč

16 Technické zhodnocení  výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy,  výdaje na rekonstrukci,  výdaje na modernizaci.

17 Technické zhodnocení  Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu hmotného majetku, překročí-li za zdaňovací období 40 000 Kč.  Za technické zhodnocení lze považovat i výdaje nepřekročí-li 40 000 Kč za zdaňovací období.  Technické zhodnocení v roce uvedení hmotného majetku do používání je součástí vstupní ceny.

18 Technické zhodnocení hmotného majetku

19 Zůstatková a vstupní cena hmotného majetku  Zůstatková cena = vstupní cena snížená o celé daňové odpisy vypočtené za předchozí zdaňovací období.  Zvýšená vstupní cena = vstupní cena + technické zhodnocení.  Zvýšená zůstatková cena = zůstatková cena + technické zhodnocení.

20 Odpisy v základu daně

21 Zvláštní daňové odpisy =

22 Časové odpisy  např. u otevírek nových lomů, samostatně odpisované technické rekultivace, hmotného majetku, jehož životnost je stanovena zvláštním zákonem.  s přesností na měsíce, případně dny.  Odpis = vstupní cena dělená počtem měsíců, dnů a násobená počtem časových jednotek v průběhu zdaňovacího období.  První část odpisu za ten kalendářní měsíc, který následuje po uvedení majetku do používání.

23 Standardní daňové odpisy:  doba odpisováníodpisová skupina  metoda odpisování

24 Odpisové skupiny 20052004odpisová skupina 506305204101235624-1a341

25 Sazby pro rovnoměrné odpisování 22,021,0263,4 1,455,05,152,154108,410,58,75,54,332016,7 22,2 5 18,3118,5225-28,6-14,2-1a33,325,04028,62014,21 200520042005200 4 20052004 sku - pina ze zvýšené VC další létaprvní rok

26 Rovnoměrný odpis ze zvýšené vstupní ceny O Z = odpis ze zvýšené vstupní ceny VC Z = zvýšená vstupní cena (tj. vstupní cena + technické zhodnocení) S Z = odpisová sazba pro odpisování ze zvýšené vstupní ceny

27 Koeficienty pro zrychlené odpisování 50515063031305 20212041012111310123 56675624-5-4- 1a3445341 200520042005200 4 2005200 4 ze zvýšené VC další létaprvní rok skupina

28 Zrychlený odpis v prvním roce odpisování O 1 = odpis v prvním roce odpisování VC = vstupní cena hmotného majetku k 1 = koeficient pro odpisování v prvním roce odpisování

29 Zrychlený odpis v dalších letech odpisování n = pořadové číslo roku odpisování ZC n-1 = zůstatková cena k poslednímu dni předešlého zdaňovacího období k = koeficient pro odpisování v dalších letech odpisování n - 1 = počet let, po která se již odpisovalo

30 Odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny O z1 = odpis v prvním roce odpisování ze zvýšené vstupní ceny ZC Z = zvýšená zůstatková cena k Z = koeficient pro odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny m = pořadový rok odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny

31 Urychlení odpisování  o 10, 15 nebo 20 % u obdobně definovaného majetku jako byl pro reinvestiční odpočet  rozdíly: urychlení, ale jen do 100 % vstupní ceny u rovnoměrného odpisování se zvyšuje sazba v prvním roce o příslušné procento, v dalších letech jsou sazby menší u zrychleného odpisování se zvyšuje o příslušné procento vstupní ceny vypočtený odpis v prvním roce

32 Míra urychlení odpisování (ze vstupní ceny) stroje pro zemědělství a lesnictví u vybraných subjektů20 % zařízení na čištění a úpravu vod, třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin 15 % ostatní hmotný majetek, na který lze odpočet uplatnit10 %

33 Urychlené odpisování nelze uplatnit na:  osobní automobily, letadla a motocykly, výjimka: provozovatelé koncesované živnosti,  přístroje pro domácnost atd.

34 Odpisov é sazby pro rovnom. odpisov á n í při urychlen í 10 8,499,424, 4 1915,4 3 20 17,2 7 18, 5 19,7 5 312621 2 --25--25,3--24,1 1a 33,3 3032, 5 35403530 1 20%15 % 10 % 20% 15 % 10% 20 % 15 % 10% ze zvýšené ZCdalší létaprvní rok skupina

35 Polovina standardního odpisu:  u hmotného majetku evidovaného na začátku zdaňovacího období vyřazení v průběhu zdaňovacího období ukončení činnosti u fyzických osob zrušení bez likvidace vstup do likvidace  u hmotného majetku evidovaného na konci zdaňovacího období právní nástupce  nájemce ve zdaňovacím období ukončení pronájmu nebo souhlasu vlastníka

36 V odpisování pokračuje:  právní nástupce právnické osoby zaniklé bez likvidace,  dědic,  právnická osoba u majetku nabytého vkladem,  druhý z manželů atd.

37 Kulturní památky a umělecká díla

38 Technické zhodnocení

39 „Opakované“ technické zhodnocení  u rovnoměrného odpisování se projeví „jen“ zvýšením vstupní ceny  u zrychleného odpisování znamená, že odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny začíná znovu  u nemovité kulturní památky by se odpisovalo nezávisle na předešlém po dobu 15 let

40 Nehmotný majetek  software, zřizovací výdaje, ostatní nehmotný majetek  ne: goodwill  vstupní cena vyšší než 60 000 Kč  pořízen: úplatně vkladem darováním nebo dědictvím vytvořen vlastní činností proto, aby s ním bylo obchodováno

41 Odpisování nehmotného majetku  daňový odpis je měsíční,  může odpisovat vlastník nebo ten, kdo získal právo využívání za úplatu  odpisování dle počtu měsíců  anebo u nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou – roční odpis podílem vstupní ceny ze sjednané doby

42 Odpisování nehmotného majetku 72ostatn í nehmotný majetek 60zřizovac í výdaje36-nehmotn é výsledky výzkumu a vývoje 3648software18audiovizu á ln í d í lo 20052004 počet měs í ců odpisov á n í druh nehmotn é ho majetku

43 Technické zhodnocení nehmotného majetku (2006)  zvýší se vstupní cena a pokračuje se v měsíčních odpisech  je omezena minimální doba odpisování po technickém zhodnocení audiovizuální dílo9 m. software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 18 m. ostatní nehmotný majetek36 m.

44 Finanční pronájem  doba pronájmu: min. 20 % doby odpisování + min. 3 roky u movitého majetku a 8 let u nemovitostí  kupní cena = max. zůstatková cena při rovnoměrném odpisování  FO po skončení pronájmu vloží do obchodního majetku

45 Nájemné z finančního pronájmu  je nutno vždy časově rozlišit na dobu trvání pronájmu  první část za měsíc, kdy je majetek předán nájemci v provozuschopném stavu

46 Předmět finančního pronájmu

47 „Zrušení“ odpisů u finančního pronájmu - pronajímatel  předčasné ukončení pronájmu ne pokračuje-li postupník neprodleně na základě dokončení podle podmínek původní smlouvy ne, je-li důvodem předčasného ukončení pronájmu škoda (tj. zničení předmětu pronájmu) nebo odcizení neznámým pachatelem  povinnost rozdíl mezi standardními a leasingovými odpisy zahrnout do základu daně za to zdaňovací období, ve kterém byl pronájem ukončen

48 Předčasné ukončení pronájmu – nájemce  nájemné jen v poměrné výši za dobu pronájmu, a to jen za předpokladu, že bylo zaplaceno  zrušení, byl-li předmět pronájmu odkoupen a kupní cena byla nižší než zůstatková cena u pronajímatele při rovnoměrné odpisování  povinnost rozdíl v nájemném zahrnout do základu daně za to zdaňovací období, ve kterém byl pronájem ukončen  neuplatněné nájemné, bylo-li zaplaceno, může být součástí vstupní ceny předmětu pronájmu

49 Postupník a postupitel  vyrovnání je výdajem původního nájemce (postupitele) jen do výše, která byla uhrazena postupníkem  postupník uplatňuje časově rozlišené nájemné, avšak jen do výše, ve které zaplatil

50 Zůstatková a vstupní cena hmotného majetku  Zůstatková cena = vstupní cena snížená o celé daňové odpisy vypočtené za předchozí zdaňovací období.  Zvýšená vstupní cena = vstupní cena + technické zhodnocení.  Zvýšená zůstatková cena = zůstatková cena + technické zhodnocení.

51 Zůstatková a pořizovací cena

52 Rezerva na opravu hmotného majetku  u majetku s dobou odpisování šest a více let.  Rezervu vytváří vlastník nebo nájemce, ale ne oby současně.  Rezerva mus í být tvořena alespoň ve 2 po sobě n á sleduj í c í ch zdaňovac í ch obdob í ch. Předpokl á daný rok zah á jen í opravy se do počtu let tvorby rezervy nezahrnuje.  Tvorbu rozložit do jednotlivých zdaňovacích období rovnoměrně.

53 Rezerva na opravu hmotného majetku – pokr.  Nebude-li oprava započata alespoň v roce následujícím po plánovaném, povinnost rezervu zrušit.  Výši rezervy je nutno aktualizovat v závislosti na vývoji předpokládaných výdajů na ni.

54 Maximální délka tvorby rezervy na opravu hm. maj. odpisová skupinapočet ZO odpisovánímax. počet ZO tvorby rezervy 263 3126 4208 5 - 63010

55 Uznané daňové náklady I

56 Poplatník neúčtující

57 Převod pohledávek do základu daně v účetnictví

58 Do nákladů lze zahrnout výši pohledávky při postoupení:  do výše příjmů z postoupení zvýšených o opravnou položku nebo rezervu  cena pořízení u pohledávky nabyté postoupením v případě jejího dalšího postoupení, nejvýše však do výše příjmu z dalšího postoupení zvýšených o opravnou položku nebo rezervu

59 Hodnotu pohledávky lze zahrnout do základu daně:  za dlužníkem, u kterého soud zamítl konkurz pro nedostatek majetku,  na základě výsledků konkursního nebo vyrovnávacím řízení,  za dlužníkem, který je státním podnikem v likvidaci a jeho výtěžek nestačí k uspokojení zbylé pohledávky

60 Hodnotu pohledávky lze zahrnout do základu daně II:  za zemřelým, která nemohla být uspokojena na dědicích dlužníka a  za dlužníkem, který byl právnickou osobou zaniklou bez právního nástupce NE: věřitel s dlužníkem byl ekonomicky a personálně spojenou osobou nebo s původním dlužníkem osobou blízkou

61 Opravné položky, které lze tvořit i jednorázově  poplatník přihlásil pohledávku do konkurzu nebo k vyrovnání na základě výzvy

62 Tvorba opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 94

63 Opravné položky nelze tvořit např. k pohledávkám:  za společníky a členy družstev za upsané vlastní jmění  mezi kapitálově nebo jinak spojenými osobami a  mezi osobami blízkými.

64 Výdaje na pracovní cesty  skutečné výdaje na ubytování  stravné u zahraničních cest i kapesné do výše 40 % stravného u FO v rámci podnikání a jiné samostatné výd. činnosti – stravné u tuzemských pracovních cest jen nad 12 hodin za den  výdaje na dopravu veřejnými dopravními prostředky

65 Výdaje na pracovní cesty II  výdaje na dopravu veřejnými dopravními prostředky  výdaje na zdravotní pojištění v zahraničí  možnost paušalizace opakujících se výdajů nebo  ve výši odlišně stanoveného limitu stravného na základě sjednání se zaměstnancem při opakujících se pracovních cestách plynoucích z druhu pracovní činnosti

66 Provoz motorových vozidel

67 Výdaje související se zaměstnanci  rekreační zařízení ne: ztráta z provozování  závodní stravování ne: hodnota potravin, jinak i ztráta z provozování  zařízení pro výchovu učňů  zdravotní péče včetně preventivní péče jen není-li hrazena z pojištění

68 Výdaje související se zaměstnanci II  zařízení pro výchovu učňů i ztráta z provozu + odpočet 30 % od základu daně  vzdělávání zaměstnanců v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele a s rekvalifikací zaměstnanců základní systém vzdělání odborné kurzy

69 Výdaje související se zaměstnanci III  penzijní připojištění do 3 % souhrnu vyměřovacích základů zaměstnance na sociální zabezpečení za zdaňovací období  životní pojištění do 8 000 Kč za zdaňovací období

70 Výdaje související se zaměstnanci IV  NE: úroky nad obvyklou míru = průměrná úroková míra (v době uzavření smlouvy u víceletých půjček) s úvěru požadovaná bankou, ve které má zaměstnavatel běžný účet tantiémy + odpovědnostní pojistné za člena představenstev atd.

71 Výdaje související se zaměstnanci V  příspěvky komorám atd. za zaměstnance, pokud je členství povinné ze zákona nebo nutné k výkonu činnosti  do 0,5 % souhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců členský příspěvek organizaci zaměstnavatelů  zdravotní péče včetně preventivní péče jen není-li hrazena z pojištění

72 Daně v základu daně

73 Daňovými náklady nejsou:  manka a škody výjimka: škody způsobené živelní pohromou nebo neznámým pachatelem  pokuty a penále výjimka: zaplacené smluvní pokuty, úroky a penále z prodlení  výdaje na reprezentaci výjimka: reklamní předměty do 500 Kč

74 Úprava základu daně z příjmů právnických osob základ daně - daňová ztráta (1) - náklady na projekty výzkumu a vývoje (2) - odpočet části výdajů na výuku učňů (2) = mezisoučet - dary na veřejně prospěšné účely (max. 5 % z mezisoučtu) = ZÁKLAD DANĚ PO SNÍŽENÍ O ODPOČTY

75 Odpočet výdajů (nákladů) na projekty výzkumu a vývoje  výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje, zejména experimentálních, teoretických, projekčních a konstrukčních prací, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku nebo prototypu produktu nebo na certifikace těchto výsledků  podmínky: musí být současně náklady (výdaji) daňově uznatelnými, na realizaci projektů nesmí být ani částečně poskytnuta podpora z veřejných zdrojů

76 Dary na veřejně prospěšné účely  veřejně prospěšnými účely jsou např: věda, výzkum a vývoj, kultura, školství, tělovýchova a sport, vzdělání, podpora a ochrana mládeže humanitární a charitativní účely, sociální a zdravotnické ekologie a ochrana zvířat atd.  minimum: 2 000 Kč jednomu subjektu  maximum: 5 % základu daně sníženého o zbývající odpočty  + 5 % v roce 2003 na likvidaci povodňových škod

77 Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

78 Slevy na dani z příjmů právnických osob

79 Výše a splatnost záloh na daň z příjmů právnických osob posl. zn á m á daň. povin. (D) D<=30 000 Kč 30 000 Kč>D<= 150 000 Kč D>150 000 Kč výše zálohy 0 40 % D ¼ D splatnost záloh - 6. + 12. měs í c zdaň. obdob í 3., 6., 9. a 12. měs í c zdaň. obdob í

80 DPH  finanční služby – osvobozené plnění bez nároku na odpočet

81 Nárok na odpočet  daňový doklad vystavený plátcem daně z přidané hodnoty  použití vstupů v rámci svých ekonomických činností  uplatní nárok nejdříve ve zdaňovacím období, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění nebo úhrada přijata

82 Zákaz odpočtu:  nákup osobních automobilů a jejich technické zhodnocení  použití přijatých zdanitelných plnění pro reprezentaci  použití přijatých plnění na účely nesouvisející s podnikáním plátce

83 Vyrovnání daňové povinnosti  daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období = den splatnosti  vrácení nadměrného odpočtu automaticky do 30 dnů od vyměření daně

84 Krácení nároku na odpočet  použití vstupů pro podnikání je nutnou podmínkou pro uplatnění odpočtu, avšak nárok na odpočet vylučují některá osvobozená zdanitelná plnění, pak je nutno nárok zredukovat použití jen pro osvob. plnění bez nároku na odpočet

85 100% nárok na odpočet  zdanitelná plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň,  plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně,  použití přijatých plnění v rámci ekonomické činnosti na plnění s místem plnění mimo tuzemsko, která by zakládala nárok na odpočet, kdyby místem plnění bylo tuzemsko převážná většina finančních a pojišťovacích činností pro zahraniční osobu, která v tuzemsku nevyvíjí ekonomickou činnost, nebo která jsou přímo spojena s vývozem zboží a  plnění, která nejsou považována za zdanitelná,

86 0% nárok na odpočet pojišťovnictví finanční činnosti poštovní služby zdravotní služby a zboží sociální pomoc atd.

87 Vypořádací koeficient  cen bez daně za,  zdanitelná plněn í, u kterých vznikla daňová povinnost na výstupu,  osvobozená plnění s nárokem na odpočet   cen bez daně za plnění uvedená v čitateli + osvobozená plnění bez nároku na odpočet

88 Jmenovatel koeficientu nezahrnuje:  prodej dlouhodobého hmotného nebo majetku, který plátce používal pro svou ekonomickou činnost,  finanční činnosti, jsou-li pro plátce příležitostnou nebo vedlejší činností,  příležitostný převod nebo nájem nemovitostí s výjimkou nedokončených staveb.

89 Technika krácení  v průběhu kalendářního roku se suma daně na vstupu za krácená plnění násobí zálohovým koeficientem  po skončení roku se vypočte vypořádací koeficient a přepočte se nárok na odpočet  v dalším roce se vypořádací koeficient použije jako zálohový


Stáhnout ppt "Daň z příjmů právnických osob. Poplatníci daně z příjmů právnických osob."

Podobné prezentace


Reklamy Google