Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Rezervy, pohledávky a opravné položky ‏Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných položek. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky

3 1. Rezervy na opravy hmotného majetku. ‏Rezervy na opravy hmotného majetku mohou vytvářet: ‏► právnické osoby; ‏► fyzické osoby, které vedou účetnictví; ‏► fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci; ‏► fyzické osoby, které mají příjmy z nájmu (podle § 9 ZDP) Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 1. Rezervy na opravy hmotného majetku

4 1. Rezervy na opravy hmotného majetku. ‏Rezervy mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, a to : ‏► mající k majetku právo vlastnické; ‏► organizační složka státu (příslušná hospodařit s majetkem státu); ‏► státní organizace (příslušná hospodařit s majetkem státu); ‏► podílový fond; ‏► svěřenecký fond; ‏► pachtýř hmotného majetku na základě smlouvy o pachtu ‏ obchodního závodu (smluvně písemná zavázanost k opravám tohoto maetku); ‏►poplatníci procházející reorganizací nebo oddlužením (jejich vlastnické právo nebylo insolvenčním řízením dotčeno). Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 1. Rezervy na opravy hmotného majetku

5 1. Rezervy na opravy hmotného majetku. ‏Rezervu nelze vytvářet k majetku : ‏► který je určen k likvidaci; ‏► u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události; ‏► u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují celý rok; ‏► k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkursu; ‏► odpisovaného v odpisové skupině 1. ‏ Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 1. Rezervy na opravy hmotného majetku

6 1. Rezervy na opravy hmotného majetku. ‏Rezerva na opravy hmotného majetku se tvoří minimálně na 2 zdaňovací období. Počet zdaňovacích období, ve kterých lze vytvářet rezervy, je ale omezen maximální dobou tvorby rezervy, která je stanovena podle opisových skupin a činí : Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 1. Rezervy na opravy hmotného majetku

7 1. Rezervy na opravy hmotného majetku. ‏Výše rezervy se stanoví podle jednotlivého hmotného majetku určeného k opravě a charakteru této opravy. ‏Výše rezervy je rovna podílu rozpočtu nákladů na opravu a počtu zdaňovacích období, která uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy. ‏Poplatník, který je plátce DPH, vychází při stanovení výše rezervy z rozpočtu nákladů na opravu v ocenění bez DPH, neplátce DPH pak v ocenění včetně DPH. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 1. Rezervy na opravy hmotného majetku

8 1. Rezervy na opravy hmotného majetku. ‏Z daňového hlediska je důležité, že ve zdaňovacím období je tvorba rezervy výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tzv. daňově uznatelným), ale za podmínky, že peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období budou převedeny na samostatný účet v bance (se sídlem v EU), nejpozději do termínu podání daňového přiznání, přičemž rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 1. Rezervy na opravy hmotného majetku

9 2. Daňový odpis pohledávek. ‏Poplatníci, kteří vedou účetnictví (právnické a fyzické osoby), mohou snížit základ daně o hodnotu pohledávky nebo její část. Odpis pohledávky znamená eliminovat vliv pojetí a mechanismu fungování účetnictví. ‏Z daňového hlediska je důležité, že jednorázový odpis 100 % hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení pohledávky u pohledávky nabyté postoupením, je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tzv. daňově uznatelným), podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 2. Daňový odpis pohledávek

10 2. Daňový odpis pohledávek. ‏Odpis pohledávky lze uplatnit za předpokladu, že : ‏► o pohledávce v době vzniku bylo účtováno ve výnosech; ‏► takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen; ‏► nejedná se o pohledávku nabytou bezúplatně nebo o pohledávku vzniklou mezi spojenými osobami; ‏► jedná se o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku podle zákona o rezervách pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 2. Daňový odpis pohledávek

11 2. Daňový odpis pohledávek. ‏Jednorázový odpis pohledávky lze uplatnit v těchto případech : 1)u poplatníka, u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty; 2)u poplatníka, který je v úpadku a jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení; 3)u poplatníka, který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka; 4)u poplatníka, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou; 5)u poplatníka, na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby; 6)u poplatníka, jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 2. Daňový odpis pohledávek

12 3. Tvorba opravných položek. ‏K nepromlčeným pohledávkám se vytvářejí opravné položky. Z daňového hlediska je důležité, že tvorba opravných položek je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tzv. nákladem daňově uznatelným). Jde o opravné položky vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.12.1994. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

13 3. Tvorba opravných položek. ‏Opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu : ‏► cenných papírů a ostatních investičních nástrojů; ‏► úvěrů a půjček; ‏► ručení a záloh; ‏► plnění ve prospěch vlastního kapitálu; ‏► úhrady ztráty společnosti; ‏► smluvních pokut a úroků z prodlení; ‏► poplatků z prodlení; ‏► penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů; ‏► pohledávek nabytých bezúplatně; ‏► souboru pohledávek. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

14 3. Tvorba opravných položek. ‏Opravné položky (do 200 000 Kč včetně – 1. režim) nelze uplatnit u pohledávek : ‏► již odepsaných na vrub výsledku hospodaření; ‏► vzniklých za členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál; ‏► mezi spojenými osobami vymezenými v ZDP. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

15 3. Tvorba opravných položek. ‏Rezervy a opravné položky nelze vytvářet v průběhu likvidace nebo v průběhu insolventního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu, s výjimkou rezerv, jejichž peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

16 3. Tvorba opravných položek. ‏Jestliže rozvahová hodnota pohledávek v okamžiku vzniku nepřesáhne 200 000 Kč, lze vytvářet opravné položky takto : Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

17 3. Tvorba opravných položek. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

18 3. Tvorba opravných položek. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

19 3. Tvorba opravných položek. ‏Jestliže rozvahová hodnota pohledávky přesáhne 200 000 Kč, pak lze vytvářet opravné položky takto : Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

20 3. Tvorba opravných položek. ‏Opravné položky lze vytvářet za podmínky, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno : ‏► rozhodčí řízení nebo ‏► správní řízení nebo ‏► soudní řízení. ‏Povinností poplatníka i v tomto případě je řádně se zúčastnit tohoto řízení a řádně a včas konat úkony potřebné k uplatnění jeho práva. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

21 3. Tvorba opravných položek. ‏Opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství lze vytvořit (pokud neuplatňuje předcházející režimy tvorby) pouze v případě, že : ‏► rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku 30 000 Kč; ‏► od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců; ‏► celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání, částku 30 000 Kč. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

22 3. Tvorba opravných položek. ‏Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení lze vytvářet u poplatníků, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

23 3. Tvorba opravných položek. ‏Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh mohou vytvářet poplatníci, kteří vedou účetnictví a podle celního zákona ručí za celní dluh. Opravné položky lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající provedené úhradě celního dluhu. Opravné položky ručitel nemůže vytvářet ze splněné pohledávky z titulu ručení, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány. Český daňový systém 13. Rezervy, pohledávky a opravné položky 3. Tvorba opravných položek

24


Stáhnout ppt "Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google