Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TAX Daňové dopady vymáhání pohledávek Eugen Oehm 28. února 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TAX Daňové dopady vymáhání pohledávek Eugen Oehm 28. února 2006."— Transkript prezentace:

1 TAX Daňové dopady vymáhání pohledávek Eugen Oehm 28. února 2006

2 2 Pohledávka v daních z příjmů Jak bylo při vzniku pohledávky účtováno? do zdanitelných výnosů pouze bilančně Rozhodující pro posouzení možnosti tvorby opravných položek a daňově účinného odpisu

3 3 Tvorba opravných položek Jedná se o nepřímé snížení hodnoty pohledávky proúčtováním do nákladů a souvstažně na účet opravné položky Opravnou položkou se nemění hodnota pohledávky zachycená v účetnictví Druhy (nebankovních) opravných položek opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursu a vyrovnání opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12. 1994 opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh opravné položky k pohledávkám do 30.000 Kč Bankovní rezervy a opravné položky, opravné položky ostatních finančních institucí Základna pro tvorbu opravných položek

4 4 Dlužník v konkursu a vyrovnání Možnost tvorby 100% opravné položky Podmínky přihlášení pohledávky ve lhůtě stanovené usnesením soudu o prohlášení konkursu tvorba v období v němž byly pohledávky přihlášeny Vyloučené pohledávky pohledávky z titulu úvěrů, půjček, záloh, smluvních pokut a úroků z prodlení atd. Zrušení opravné položky v návaznosti na výsledky konkursu a vyrovnání při popření správcem konkursní podstaty při odpisu pohledávky či jejím postoupení (otázka využití opravné ke krytí souvisejících nákladů!)

5 5 Nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994 Výše opravné položky závislá na splnění časového testu a právních krocích vedoucích k jejímu vymožení (zahájení rozhodčího či soudního řízení) Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám za společníky, akcionáři a členy družstev za upsaný vlastní kapitál mezi spojenými osobami z titulu úvěrů, půjček, záloh, smluvních pokut a úroků z prodlení atd. Nutnost zápočtu existují-li k dlužníkovi současně splatné závazky Zrušení opravné položky

6 6 Pohledávky do 30.000 Kč S účinností od 1. ledna 2006 je možné tvořit opravné položky ve výši 100% neuhrazené pohledávky (bez příslušenství) pokud hodnota pohledávky v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 30.000 Kč od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž se uplatňuje tvorba této opravné položky, nepřesahuje 30.000 Kč Vyloučené pohledávky pohledávky z titulu úvěrů, půjček, záloh, smluvních pokut a úroků z prodlení atd. Výkladové nejasnosti podán dotaz na Koordinační výbor (plánované projednání v březnu 2006)

7 7 Bankovní rezervy a opravné položky Opravné položky ostatních finančních institucí Banky opravné položky k nepromlčeným pohledávkám rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami Spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vzniklým z úvěru nebo půjčky včetně příslušenství poskytnutých fyzickým osobám s bydlištěm na území členského státu EU

8 8 Odpis pohledávky I Přímé snížení hodnoty pohledávky, pohledávka vedena v podrozvaze Daňově účinně lze odepsat pohledávku za dlužníkem u něhož byl zrušen konkurs pro nedostatek majetku v konkursním a vyrovnacím řízení, a to na základě výsledků konkursu a vyrovnání který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem spojenou osobou na jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby jehož majetek, ke kterému se pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce

9 9 Odpis pohledávky II Odpis daňově účinný i v případě je-li kryt použitím rezervy či opravné položky vytvořené podle zákona o rezervách Daňově účinný odpis nelze provést u pohledávek z titulu úvěrů a půjček, nevyplacených dividend a obdobných plnění, u nichž se daň vybírá srážkou

10 10 Zajištění pohledávek z účetního a daňového pohledu Smluvní pokuta Ručení Zástavní právo Zajištění závazku převodem práva

11 11 Eugen Oehm KPMG Česká republika, s.r.o. +420 222 123 515 eoehm@kpmg.cz www.kpmg.cz The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.


Stáhnout ppt "TAX Daňové dopady vymáhání pohledávek Eugen Oehm 28. února 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google