Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010 Accounting Advisory Services Pavel Kliment, Eva Fryjaufová 23. listopadu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010 Accounting Advisory Services Pavel Kliment, Eva Fryjaufová 23. listopadu 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010 Accounting Advisory Services Pavel Kliment, Eva Fryjaufová 23. listopadu 2009

2 2 Obsah Cíle reformy účetnictví státu Požadavky účetnictví státu Související legislativa Časová osa Shrnutí

3 3 Co je cílem přechodu na účetnictví státu Reforma způsobu účtování a vykazování subjektů veřejné správy Zlepšení interpretace finančních výkazů Přiblížení k účtování podnikatelských subjektů Předávání informací správci centrálního systému účetních informací státu

4 4 Koho se bude přechod na účetnictví státu týkat? Územní samosprávné celky Dobrovolné svazky obcí Regionální rady regionů soudržnosti Příspěvkové organizace Pozemkový fond České republiky Státní fondy podle rozpočtových pravidel Organizační složky státu

5 5 Co přechod na účetnictví státu znamená pro vedení obcí? Zodpovědnost za účetnictví nese nejen účetní, ale také! Rada obce Starosta

6 6 Nové požadavky na účetnictví od 1. ledna 2010 Nový formát rozvahy a výkazu zisku a ztráty Zařazení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu Změna účtování kurzových rozdílů Změny v účtování majetku Účtování časového rozlišení Zrušené účtové třídy a skupiny Účtová třída 4 (zcela nový obsah) Účtová třída 9 (bude sloužit pro podrozvahu) Účtové skupiny 20, 21, 27

7 7 Legislativa od 1. ledna 2010 Novela zákona č. 563/1991, o účetnictví Zrušení vyhlášky č. 505/2002 (včetně souvisejících novel) a nahrazení vyhláškou novou Vyhláška o účetních záznamech v technické formě Očekávané vyhlášky Konsolidační vyhláška Inventarizační vyhláška Související problematika: Novela vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě Novela vyhlášky č. 16/2001, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu… Novela Českých účetních standardů Převodový můstek

8 8 Odklad povinností pro obce Změna metody odepisování až od 1. ledna 2011 Změna ocenění majetku reálnou hodnotou pro obce do 31. prosince 2010 Obce předávají první výkazy do systému k 30. červnu 2010 Ve výkazech sestavených do 31. prosince 2010 se neuvádí minulé období Pro 31. prosinec 2010 je minulým obdobím 1. leden 2010 Podrozvahové informace od 1. ledna 2011 Požadavky nového zákona neplatí retroaktivně Povinnost předávat podklady pro konsolidaci 2011

9 9 Časový harmonogram 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010 1. lednaÚnorBřezenDuben30. červnaKvěten Odevzdání prvních výkazů Přechod na účetnictví státu Školení zaměstnanců Koordinace změn s IT oddělením/SW společností Požadavky vyhlášky o účetních záznamech v technické formě, např. na formát, strukturu, přenos účetních záznamů a jeho kontrolu šifrování a přístupové kódy Aktualizace vnitřních předpisů, vytvoření nových Zapojení dalších zainteresovaných stran kvůli novým předpisům (softwaroví odborníci, právníci)

10 10 Časový harmonogram 30.6.2010 – 31.12.2010 Odevzdání prvních výkazů k 30. červnu bez srovnávacího období Odevzdání výkazů k 30. září bez srovnávacího období Odevzdání výkazů k 31. prosinci včetně srovnávacího období 30. červnaSrpen ZáříŘíjen31. prosinceListopad V průběhu roku 2010: Oceňování (1 Kč, reálnou hodnotou) a kategorizace majetku Absolvovat školení na majetek Absolvovat školení na předávání statistických dat a úprava souvisejích vnitřních předpisů Absolvovat školení na konsolidaci Update SW – přizpůsobení evidence majetku

11 11 Časový harmonogram pro rok 2011 Čtvrtletní odesílání výkazů včetně srovnávacího období Odepisování majetku Opravné položky k majetku Předávání statistických dat Vytvoření metodiky tvorby pomocného konsolidačního přehledu Podrozvahové informace Sledovat vývoj povinností v rámci konsolidace Průběžné školení 31. prosince30.června31. prosince31.března30.září

12 12 Jaká jsou největší úskalí přechodu na účetnictví státu? Legislativní proces Časová náročnost Množství nových informací Nutnost úpravy softwaru Potřeba zapojení dalších osob do procesu

13 13 Shrnutí - jak postupovat v nejbližší době Neustále sledovat vývoj legislativy (portál ministerstva financí) Věnovat dostatečný prostor školení zaměstnanců Objednat aktualizaci softwaru na základě nových legislativních požadavků Koordinace dalších požadavků „technické vyhlášky“ s IT oddělením, případně externí firmou Návrh vnitřních směrnic Nejasnosti řešit včas a předejít tak kumulaci problémů (portál Ministerstva financí pro komunikaci)

14 14 Diskuze

15 15 Ing. Eva Fryjaufová KPMG Česká republika +420 222 123 424 efryjaufova@kpmg.cz www.kpmg.cz The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. Ing. Pavel Kliment KPMG Česká republika +420 222 123 573 pkliment@kpmg.cz www.kpmg.cz


Stáhnout ppt "1 Přechod na účetnictví státu od 1. ledna 2010 Accounting Advisory Services Pavel Kliment, Eva Fryjaufová 23. listopadu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google