Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TAX Nemovitosti a přímé daně 2006 – přehled změn Eugen Oehm 23. února 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TAX Nemovitosti a přímé daně 2006 – přehled změn Eugen Oehm 23. února 2006."— Transkript prezentace:

1 TAX Nemovitosti a přímé daně 2006 – přehled změn Eugen Oehm 23. února 2006

2 2 Hypotéční zástavní listy Podmínky osvobození jde o hypotéční zástavní list podle zákona o dluhopisech (č. 190/2004 Sb.) dluhopisy kryté hypotečními úvěry  úvěry, jejichž splacení je kryto zástavním právem k nemovitosti „nově“ stanovena podmínka, že hypoteční úvěry byly poskytnuty výhradně na financování investic do nemovitostí navrácení stavu před 1. květnem 2004 osvobození se vztahuje i na obdobné instrumenty vydané v zahraničí poprvé se použije již za zdaňovací období započaté v roce 2005 pozor: Navrhována změna účinnosti – posunutí až na zdaňovací období započaté v roce 2006 (změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu, sněmovní tisk 1061)

3 3 Nízká kapitalizace Rozšířená definice osob spadajících pod ustanovení o tzv. podkapitalizaci se použije i pro úvěry a půjčky, u kterých byl po 1. lednu 2004 uzavřen dodatek k původní smlouvě na změnu částky omezení využití smluvních vztahů založených před 1. lednem 2004 pro další financování v rámci skupiny mimo dosah ustanovení o tzv. podkapitalizaci

4 4 Nízká kapitalizace – spřízněné osoby Situace do 31. prosince 2004 subjekty, které se účastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole či kapitálu příjemce úvěru nebo půjčky A AG B a.s. C s.r.o. D s.r.o. osoby vzájemně kapitálově spojené z hlediska nízké kapitalizace úvěry postižené nízkou kapitalizací  úroky daňově neuznatelné úvěry mimo dosah ustanovení o nízké kapitalizaci  úroky daňově uznatelné Změna zavedena zákonem č. 438/2003 Sb., účinnost odložena až na zdaňovací období započatá v roce 2005 (Čl. II, bod 11 přechodných ustanovení)

5 5 Podkapitalizace – spřízněné osoby Situace po 1. lednu 2005 podkapitalizace se vztahuje na všechny spřízněné osoby (§ 23 odst. 7 ZDP) A AG B a.s. C s.r.o. D s.r.o. osoby vzájemně kapitálově spojené z hlediska nízké kapitalizace úvěry postižené nízkou kapitalizací  úroky daňově neuznatelné

6 6 Zdanění výplat podílů na zisku Změna definice mateřské a dceřiné společnosti postačuje 10% podíl + držba po dobu 12 měsíců v případě výplaty dividend nebo podílů na zisku se použije, pokud rozhodnutí valné hromady bylo nejdříve 1. ledna 2006 Aplikace osvobození při výplatě zisku do Švýcarska či ze Švýcarska stejné podmínky jako pro společnosti v EU chybí definice právních forem švýcarské společnosti

7 7 Uplatnění daňových ztrát (§ 38na ZDP) Stanovení období, která se porovnávají pro účely možnosti odečtu daňové ztráty od základu daně ve vztahu k podstatné změně ve složení společníků Stanovení dne, k jakému se složení společníků sleduje Absence výnosů při realizaci projektů by nemělo být překážkou pro uplatnění ztrát po prodeji (projektové) společnosti Upřesnění způsobu rozdělení základu daně ve vztahu k činnostem, které byly vykonávány společností zaniklou v rámci přeměněny v období, za které byla ztráta vyměřena

8 8 Transfer pricing Nové ustanovení § 38nc ZDP Možnost žádat o závazné posouzení metody stanovení převodní ceny místně příslušným správcem daně závazné pro všechny zúčastněné strany Doplnění zákona o správních poplatcích správní poplatek 50 000 Kč Vydány pokyny řady „D“ D-292 – Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami D-293 – Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby ceny mezi spojenými osobami

9 9 Daňový režim derivátů Deriváty zrušení testu daňové uznatelnosti úhrnu nákladů na spekulativní deriváty neuplatněné ztráty za roky 2004 – lze uplatnit proti obecnému základu daně ve třech následujících zdaňovacích obdobích Oceňovací rozdíly derivátů, majetku a závazků zajištěných derivátem nejsou vylučovány ze základu daně

10 10 Zákon o rezervách Nová opravná položka § 8c možnost tvorby daňových opravných položek ve výši 100 % u nepromlčených pohledávek s nominální hodnotou do 30 000 Kč vůči jednomu dlužníkovi, více než 12 měsíců po splatnosti Podmínky tvorby opravných položek k pohledávkám nabytým postoupením postupník (kupující) může tvořit opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, jen pokud uhradil její pořizovací cenu Tvorba rezerv na opravy pronajatého majetku rezervy na opravy hmotného majetku již nemůže tvořit nájemce (lze pouze v případě smlouvy o nájmu podniku)

11 11 Daň z nemovitostí Přesnější stanovení podání daňového přiznání při změně vlastnictví není-li o návrhu na vklad do katastru rozhodnuto do 31.prosince roku, ve kterém byl návrh podán, je poplatník (nabyvatel) povinen podat přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž k zápisu došlo přiznání se podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu úprava v případě nabytí děděním Daň splatná ve dvou stejných splátkách (v případě nezemědělců) do 31. května a do 30. listopadu zvláštní úprava při změně vlastnictví

12 12 Eugen Oehm KPMG Česká republika +420 222 123 515 eoehm@kpmg.cz www.kpmg.cz The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. © 2006 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.


Stáhnout ppt "TAX Nemovitosti a přímé daně 2006 – přehled změn Eugen Oehm 23. února 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google