Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with."— Transkript prezentace:

1 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 1 Magistrát hl.m. Prahy ADVISORY Organizační, právní a ekonomická analýza všech příjemců navýšených grantů hl.m. Prahy Shrnutí závěrečných doporučení 25. ledna 2010

2 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2 Souhrnná tabulka ukazatelů – rok 2008 Pozn.: N-A – údaje nejsou k dispozici nebo se vzhledem k charakteru organizace nesledují. * – údaje jsou převzaty z výkonových ukazatelů MHMP ** – Průměrné roční mzdové náklady Archy vycházejí z průměrného počtu systematizovaných míst v roce 2008 * * * **

3 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3 Soběstačnost organizací Míra soběstačnosti jednotlivých subjektů v letech 2006 - 2008 buď zůstává na stejné úrovni nebo mírně roste. Nejvýznamnější angažovanost v získávání externích finančních zdrojů (granty Ministerstva kultury, městských částí, jiných subjektů) vykazuje MOTUS, Dejvické divadlo a Divadlo Archa. − Divadlo Bez zábradlí, Rock Café a Semafor nevyužívají dalších externích zdrojů financování, jsou tak kromě vlastních tržeb plně závislé na grantu HMP. Závěr: Doporučení: Posílit získávání finančních prostředků z dalších zdrojů. Snižovat náklady organizací. ROK 2008 M4 S1S2S4S8S9 M5

4 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4 Soběstačnost organizací - grafické znázornění ukazatelů

5 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5 Tržby, počet diváků, obsazenost hlediště Průměrná obsazenost hlediště neklesla u žádného subjektu pod 60 %. Divadlo Bez zábradlí vykázalo obsazenost převyšující 80 % v letech 2006 -2008. Rostoucí tržby z prodeje vstupenek a zájezdů vykazuje většina subjektů. − U subjektů klubového typu (DEAI (setkání), Nový horizont, Divadlo Archa) nebyly některé údaje týkající se maximální kapacity poskytnuty. Výkonový ukazatel obsazenosti hlediště proto nemohl být ověřen výpočtem. V případě Divadla Archa koresponduje vysoká hodnota obsazenosti s klesajícím počtem akcí při stagnaci počtu diváků. Změna 2006 - 2008 Závěr: Doporučení: Výkonový ukazatel obsazenosti hlediště není pro posuzování efektivity činnosti subjektů dostatečný. Nelze ho posuzovat bez kontextu nákladů, počtu akcí a počtu diváků organizací. M3 S1S3S4S5 M4 S8

6 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6 Náklady, počet akcí, počet diváků Dejvické divadlo dosáhlo dvouciferný procentuální nárůst jak v tržbách z prodeje vstupenek a zájezdů, tak počtu odehraných představení a počtu diváků, přestože náklady vzrostly pouze mírně. − Divadlo Archa mírně zvyšuje náklady, klesá však počet akcí při stagnaci počtu diváků. Tržby se zvyšují prostřednictvím zvyšování ceny vstupného. Stejný trend, doprovázený poklesem tržeb ze vstupného, má Nový Horizont. − U klubových zařízení je do celkových tržeb zahrnuta i tržba z koprodukce, protože tímto způsobem je realizována většina jimi pořádaných akcí. Stejným způsobem je uplatňován i u Divadla Archa, které má sice vyšší podíl divadelní produkce než kluby, podstatná část tržeb je však z koprodukčních akcí a z koncertní produkce. Změna 2006 - 2008 Závěr: Doporučení: Vytvářet dramaturgický plán s vyšším důrazem na rentabilitu jednotlivých akcí a obsazenost. Důsledně a detailně zpracovávat analýzy návštěvnosti, tržeb, ale i nákladů na jednotlivé akce (představení). Při poskytování grantu brát v úvahu i počet a rozsah pořádaných akcí. M1 S1S3S4S5 M2 S6 M3M4M8

7 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7 Tržby a náklady z vlastní umělecké činnosti Nejvyššího podílu tržeb z prodeje vstupenek a zájezdů na celkových nákladech dosáhlo Divadlo Bez zábradlí. − Náklady na uměleckou činnost jsou sledovány pouze v Divadle Archa (vč. provozních nákladů s uměleckou činností související). − Podíl tržeb z prodeje vstupenek a zájezdů na celkových nákladech je nejnižší u organizací MOTUS a Divadla Archa. − Nejvyšší průměrné roční mzdové náklady na 1 zaměstnance jsou v divadle Semafor (v přepočtu 30 461 Kč měsíčně hrubé mzdy) a v Divadle Archa (v přepočtu 30 158 Kč měsíčně hrubé mzdy). ROK 2008 Závěr: Doporučení: Vyžadovat od příjemců grantů analytické sledování nákladů na uměleckou činnost a prostřednictvím nákladových účtů jednotlivých titulů nebo akcí vyhodnocovat rentabilitu akcí. M1 S2S4S5 M2M3M4

8 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8 Náklady na zaměstnance a podíl tržeb na celkových nákladech – grafické znázornění

9 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9 Podíl vlastních a koprodukčních akcí Divadlo Bez zábradlí, ROXY NOD a Rock Café vykázaly v roce 2008 více než 300 představení. ROXY NOD a Rock Café fungují jako celoroční klubová zařízení, kde se konají různé akce téměř každý den. Divadlo Bez zábradlí hraje také v prázdninovém období a nevyužívá tzv. divadelních prázdnin Nejvíce hostujících představení v roce 2008 pořádalo Divadlo Semafor, přičemž více než 50 % z těchto představení bylo spojeno s televizním pořadem ČT Všechnopárty. − Nejméně vlastních představení vykázaly subjekty PKF a Divadlo Archa. ROK 2008 Závěr: Doporučení: Vytvářet dramaturgický plán a program jednotlivých subjektů s důrazem na maximální využití časového fondu a v návaznosti na úspěšnost jednotlivých inscenací. Aktivně využívat volné kapacity subjektu (např. spolupořádat akce v letních měsících. M3 S1S5S6

10 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10 Zásadní závěrečná doporučení pro MHMP 1/2 Vyžadovat od příjemců grantů takové analytické sledování nákladů, které umožní jednoznačně oddělit náklady přímo související s uměleckou činností (na výrobu představení, na autorské a umělecké honoráře apod.) od nákladů určených k zajištění provozu daného subjektu. Vyhodnotit procentní podíly grantových prostředků směřovaných do umělecké činnosti a nastavit v grantové politice závazné ukazatele tak, aby byly subjekty povinny určitý minimální objem těchto prostředků směřovat přímo do těchto činností. Vypracovat metodiku pro sledování celkových nákladů na jednotlivé inscenace (tj. nejen materiálové náklady na premiéry, ale i ostatní náklady spojené s realizací představení) tak, aby bylo možné sledovat rentabilitu jednotlivých inscenací i představení a aby bylo možné jednoduše a jednoznačně srovnávat jednotlivé typy nákladů (zejména ve vazbě na to, zda se jedná o náklady na uměleckou činnost či náklady na provoz). Zavést důsledný systém kontrol ukazatelů vykazovaných v souvislosti s udělením grantu (např. návštěvnost, počet představení) a navázat jej na sankční mechanismy v případě jejich nedodržení. M1 M2 M3 M4

11 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11 Zásadní závěrečná doporučení pro MHMP 2/2 Při rozhodování o přidělení dalších grantů brát v potaz realizaci doporučení zpracovaných pro analyzované subjekty v jednotlivých závěrečných zprávách. Zpracovat standardizovanou elektronickou formu plánu oprav a investic do budov a vybavení subjektů. Zajistit pravidelnou aktualizaci těchto plánů ve vazbě na plánování investičních dotací. Zvážit realizaci analýzy všech grantových subjektů v oblasti kultury (tj. nejen subjektů s navýšeným grantem). Zpracovat metodiku, která nastaví formu a způsob zpracovávání analýz hospodaření, tržebnosti a návštěvnost tak, aby tyto analýzy byly lépe porovnatelné mezi všemi organizacemi obdobného typu a aby tak byla zvýšena jejich vypovídací hodnota a praktické využití. Vzhledem k dalším požadavkům subjektů na poskytování grantů HMP opakovat externí analýzy v pravidelných intervalech (např. 3 roky), za účelem průběžného monitoringu efektivního využívání poskytnutých prostředků. M5 M6 M7 M8 M9 Pozn. závěry projektu nelze zobecnit ve vztahu k celé skupině posuzovaných subjektů; konkrétní kroky vůči analyzovaným subjektům je nutno diferencovat (viz Závěrečná doporučení jednotlivých zpráv).

12 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12 Vytvářet dramaturgický plán a program jednotlivých divadel s vyšším důrazem na rentabilitu jednotlivých inscenací a jejich průměrnou diváckou obsazenost. Posílit získávání finančních prostředků z jiných veřejných a soukromých zdrojů. Věnovat více prostoru moderním nástrojům marketingu a prodeje (internetové stránky, nákup po internetu, smlouvy s externími prodejci odměňovanými dle výkonu apod.). Zkvalitnit proces tvorby cen na základě hlubších ekonomických a marketingových analýz divadla (analýzy konkurence, marketingové průzkumy apod.). Upravovat flexibilně ceny jednotlivých inscenací v návaznosti na výši nákladů a vývoj návštěvnosti a také ceny jednotlivých představení v průběhu divadelní sezóny (tj. nižší ceny na začátku a v závěru sezóny, vyšší ceny v divácky nejatraktivnějších měsících). Zásadní závěrečná doporučení pro analyzované subjekty 1/2 S1 S2 S3 S4 S5

13 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13 Zvýšit nabídku představení v průběhu tzv. divadelních prázdnin. Zpracovat směrnice a metodické postupy pro výběr dodavatelů. Standardizovat metodiku sledování finančních a nefinančních ukazatelů a nastavit formu a způsob zpracovávání analýz hospodaření, tržebnosti a návštěvnosti tak, aby měl poskytovatel grantu dostatek relevantních informací pro rozhodování o poskytnutí grantu. Realizovat i další doporučení zpracovaná pro analyzované subjekty v jednotlivých závěrečných zprávách Zásadní závěrečná doporučení pro analyzované subjekty 2/2 S6 S7 S8 S9

14 © 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. KPMG Česká republika, s.r.o. +420 222 123 111 ras@kpmg.cz www.kpmg.cz


Stáhnout ppt "© 2010 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with."

Podobné prezentace


Reklamy Google