Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agenda Směrnice 90/434/EHS Portugalské národní právo Situace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agenda Směrnice 90/434/EHS Portugalské národní právo Situace"— Transkript prezentace:

0 Platné hospodářské důvody fúze - Foggia C - 126/10
IFA Eva Doložílková 21. února 2011

1 Agenda Směrnice 90/434/EHS Portugalské národní právo Situace
Předběžná otázka Námitky portugalské vlády SDEU:výklad čl. 11/1/a směrnice 90/343 SDEU: Aspekty, které je třeba brát v úvahu SDEU: K významu snížení administrativních nákladů Odpověď SDEU § 23d Zákona o daních z příjmů

2 Směrnice 90/434/EHS Článek 6 Přenos daňových ztrát na nástupnickou společnost Článek 11 1. Členský stát může odmítnout použít veškerá ustanovení hlav II, III a IV nebo jejich část nebo odepřít veškeré výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů fúze, rozdělení, převodu majetku nebo výměny akcií je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem; skutečnost, že některá z operací uvedených v článku 1 není prováděna z platných hospodářských důvodů, např. restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností účastnících se této operace, může vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem;

3 Portugalské národní právo I
Zavedený zvláštní systém se nepoužije, a to ani částečně, pokud existuje předpoklad, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů operací, na něž se uvedený systém vztahuje, je vyhnout se daňovým povinnostem, což lze považovat za prokázané zejména v případě, že všechny příjmy daných společností nepodléhají témuž systému korporační daně, nebo pokud operace nebyly provedeny z platných hospodářských důvodů, např. restrukturalizace nebo racionalizace činnosti společností účastnících se těchto operací, přičemž v takové situaci se případně přikročí k dodatečnému výběru příslušné daně.

4 Portugalské národní právo II
Přenos ztrát zanikajících společností na nástupnické společnosti musí být schválen ministerstvem financí na základě žádosti zúčastněných společností po zápisu fúze. Ke schválení dojde pouze tehdy, pokud je prokázáno, že je fúze prováděna z platných hospodářských důvodů, např. restrukturalizace nebo racionalizace činnosti účastnících se společností, a že zapadá do strategie redimenzace a rozvoje podniku ze střednědobého nebo dlouhodobého hlediska, s kladným dopadem na strukturu výroby, přičemž je třeba předložit všechny relevantní nezbytné a vhodné informace, aby bylo možné zamýšlenou operaci jednoznačně pochopit jak z právní, tak i hospodářské stránky.

5 Situace Foggia SGPS S1 S2 Riguadiana SGPS Ztráty
Přestala vlastnit portfolio podílů Její činnost nepřinášela prakticky žádný příjem Investovala pouze do cenných papírů Nejasný původ daňových ztrát ve výši 2MEUR

6 Předběžná otázka Jaký je smysl a působnost čl. 11/1/a směrnice [90/434], zejména jaký je obsah pojmu ,platné hospodářské důvody‘ a pojmu ,restrukturalizace nebo racionalizace činnosti‘ společností účastnících se operací, na které se vztahuje směrnice [90/434]? Je třeba považovat za slučitelný s touto normou Společenství závěr daňového orgánu, že neexistují vážné hospodářské důvody odůvodňující žádost přejímající společnosti o uznání převoditelnosti daňových ztrát, tj. žádost, ohledně které měl uvedený orgán za to, že i když fúze zajisté může mít kladný dopad, pokud jde o strukturální náklady skupiny, její hospodářský zájem není z hlediska přejímající společnosti zjevný vzhledem ke skutečnosti, že přejímaná společnost nevykonávala žádnou činnost jakožto společnost spravující podíly, nevlastnila žádný finanční podíl a převáděla pouze vysoké ztráty?

7 Námitky portugalské vlády
Námitka absence pravomoci Soudního dvora EU (SDEU) - jde o čistě vnitrostátní situaci SDEU: Vnitrostátní a přeshraniční restrukturalizace podléhají v Portugalsku témuž daňovému režimu SDEU: Existuje jasný zájem EU na tom, aby se za účelem předejití budoucím rozdílným výkladům dostalo ustanovením nebo pojmům převzatým z práva EU jednotného výkladu, bez ohledu na podmínky, za kterých se mají uplatnit Námitka neexistence spojitosti mezi čl. 11/1/a směrnice 90/343 a ustanovení národního práva upravujícího podmínky převzetí ztrát SDEU: toto posouzení je na předkládajícím soudu

8 SDEU:výklad čl. 11/1/a směrnice 90/343
Pojem „platné hospodářské důvody“ zahrnuje víc než jen pouhé získání čistě daňového zvýhodnění - fúze která má pouze dosáhnout takového cíle, tudíž nemůže představovat platný hospodářský důvod ve smyslu čl. 11  Je možné, že se platný hospodářský důvod fúze skládá z několika cílů, mezi nimiž mohou rovněž figurovat daňové úvahy, ale za podmínky, že tyto úvahy nejsou v rámci zamýšlené operaci převládající Zjištění, že jediným cílem fúze je získat daňové zvýhodnění může v souladu s čl. 11/1/a směrnice 90/434 vést k předpokladu, že hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů této operace je daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem Příslušné vnitrostátní orgány se při ověření, zda zamýšlená operace sleduje takový cíl (daňový únik nebo vyhnutí se dani), nemohou omezit na použití předem určených obecných kritérií, ale musí provést v každém konkrétním případě celkový přezkum dotčené operace

9 SDEU: Aspekty, které je třeba brát v úvahu
 Musí být zohledněny informace jako jsou ty uvedené předkládajícím soudem (přejímaná společnost k datu fúze již nevykovávala žádnou vlastní správní činnost, již nevlastnila žádný finanční podíl)  Žádná z těchto informací však není sama o sobě rozhodující  Fúze společnosti, která nevykonává žádnou činnost a která nepřevádí na přejímající společnosti žádná vlastní aktiva, může být ve vztahu k této přejímající společnosti považovaná za operaci provedenou z platných hospodářských důvodů Nelze ani vyloučit, že fúze společnosti, která má takové ztráty, může sledovat platné hospodářské důvody  Nicméně okolnost, že tyto daňové ztráty jsou velmi vysoké a že jejich původ není jednoznačně určen, může naznačovat daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem, jelikož fúze formou převzetí společnosti bez převedení aktiv sleduje pouze získání čistě daňového zvýhodnění

10 SDEU: K významu snížení administrativních nákladů
Snížení administrativních nákladů a nákladů na řízení při zániku přejímané společnosti je vlastní každé fúzi provedené formou převzetí, jelikož tato fúze má nutně za následek zjednodušení struktury společnosti   Kdyby se však systematicky připouštělo, že úspora strukturálních nákladů vyplývající ze snížení administrativních nákladů a nákladů na řízení představuje platný hospodářský důvod, aniž se zohlední jiné cíle zamýšlené operace, a konkrétně daňová zvýhodnění, bylo by pravidlo uvedené v čl. 11/1/a směrnice 90/434 zbaveno svého účelu Čl. 11/1/a směrnice 90/434 vyjadřuje obecnou zásadu unijního práva, podle níž je zakázáno zneužití práva - tedy operace, které nejsou uskutečněny v rámci běžných obchodních transakcí, avšak pouze za účelem obejití pravidel stanovených uvedeným právem

11 Odpověď SDEU Článek 11/1/a) směrnice 90/434 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě fúze mezi dvěma společnostmi téže skupiny může vést skutečnost, že ke dni fúze přejímaná společnost nevykonává žádnou činnost, nevlastní žádný finanční podíl a že převádí na přejímající společnost pouze ztráty, jež jsou vysoké a jejichž původ není blíže určen, třebaže má tato operace kladný dopad ve formě úspory strukturálních nákladů této skupiny, k předpokladu, že tato operace není prováděna z „platných hospodářských důvodů“ ve smyslu tohoto ustanovení. Je na předkládajícím soudu, aby s přihlédnutím ke všem okolnostem charakterizujícím spor, v němž má rozhodnout, ověřil, zda tento spor obsahuje prvky, jež mohou vést k předpokladu, že se jedná o daňový únik či vyhnutí se daňovým povinnostem ve smyslu uvedeného ustanovení.

12 § 23d Zákona o daních z příjmů
Ustanovení upravující daňovou neutralitu přeměny nelze použít, pokud hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů převodu podniku nebo jeho samostatné části, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti je snížení nebo vyhnutí se daňové povinnosti, zejména je-li zjevné, že pro převod podniku nebo jeho samostatné části, výměnu podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti neexistují řádné ekonomické důvody jako restrukturalizace nebo zvyšování efektivity činnosti společností, které se převodu podniku nebo jeho samostatné části, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti účastní. Je-li při převodu podniku nebo jeho samostatné části přijímající společností nebo při fúzi společností nebo rozdělení společnosti zanikající společností nebo rozdělovanou společností, nástupnickou existující společností, nástupnickou založenou společností, nástupnickou společností, která je jediným společníkem, nebo nástupnickou společností při rozdělení společnost, která po dobu delší než 12 měsíců předcházejících převodu podniku nebo jeho samostatné části nebo rozhodnému dni fúze nebo rozdělení ve skutečnosti nevykonávala činnost, má se za to, že neexistují řádné ekonomické důvody pro operaci, neprokáže-li některý z dotčených poplatníků opak.

13 Děkuji za pozornost Eva Doložílková
KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a Praha 8

14 © 2012 KPMG Česká republika, s. r. o
© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Stáhnout ppt "Agenda Směrnice 90/434/EHS Portugalské národní právo Situace"

Podobné prezentace


Reklamy Google