Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní sociální podpora

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní sociální podpora"— Transkript prezentace:

1 Státní sociální podpora

2 Prameny práva čl. 32 odst. 1 a 5 LZPS:
odst. 1: „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona (…)“ odst. 5: „Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu.“ zákon. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře vyhláška č. 19/2014 Sb. (o studiu)

3 Státní sociální podpora
2. pilíř sociálního zabezpečení dávky náleží osobám v předem stanovených případech po splnění podmínek podpora rodin s dětmi financování ze státního rozpočtu

4 Zásady v SSP sociální potřebnost sociální solidarita univerzalita
uniformita

5 Právní vztah SSP dávkový právní vztah
vzniká splněním podmínek a podáním žádosti subjekty oprávněná osoba + SPO hlášena k TP, má TP + dle § 3 odst. 2 cizinci bez TP s bydlištěm na území ČR prominutí (MPSV) orgány SSP krajská pobočka ÚP, MPSV

6 Rodina (§ 7) oprávněná osoba
oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby (SPO): nezaopatřené děti nezaopatřené děti a jejich rodiče manželé, partneři, druh, družka nezaopatřené děti, jejich rodiče, kteří jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů pokud spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (x týž TP) u příspěvku na bydlení: - všechny osoby, které jsou hlášeny v témže bytě k TP

7 Specifické situace společné soužití a hospodaření vždy:
nezletilé nezaopatřené dítě a rodiče, zletilé nezaopatřené dítě a rodiče + týž TP manželé a registrovaní partneři KP ÚP může vyčlenit z okruhu SPO nezaopatřené dítě v plném přímém zaopatření ústavu dočasný pobyt mimo TP vazba, VTOS

8 Nezaopatřené dítě (§ 11 - § 14)
shodné s vymezením pojmu pro účely důchodového pojištění (§ 20 - § 23 ZDP) rozdíly: soustavnou přípravou není studium + VČ (podpora v nezaměstnanosti) během distančního studia jen na střední škole, prázdniny pro ukončení SŠ + VČ (podpora v nezaměstnanosti) celý kalendářní měsíc nebo VČ a podpora v nezaměstnanosti na sebe navazují a trvají celý KM, student neukončí studium na VŠ řádně (vyloučení, zanechání) = den ukončení soustavné přípravy

9 Životní minimum životní minimum
– násobek koeficientu a částky životního minima v porovnání s příjmem určuje NÁROK na některé dávky (přídavek na dítě, porodné) a VÝŠE některých dávek se odvíjí od násobku životního minima (dávky pěstounské péče – nyní v režimu zákona o SPOD).

10 Rozhodný příjem (§ 4, § 5) měsíční průměr příjmů z výdělečné činnosti připadající na rozhodné období = součet jednotlivých příjmů oprávněné osoby a SPO rozhodující je čistý příjem po odečtu nákladů (daně, pojistné) a výdajů na jeho dosažení (OSVČ) jeho započtení (§ 5 odst. 3 a 4)

11 Rozhodné období § 6 kalendářní rok – § 6 písm. a (přídavek na dítě – období říjen až září) kalendářní čtvrtletí – § 6 písm. b (příspěvek na bydlení, porodné)

12 Dávky SSP státní sociální obligatorní peněžité

13 Dávky – rozlišení podle zjišťování příjmu:
testované = závislé na příjmu = nepravé § 2 písm. a) přídavek na dítě příspěvek na bydlení porodné netestované = nezávislé na příjmu = pravé § 2 písm. b) rodičovský příspěvek pohřebné

14 podle četnosti poskytování:
jednorázové (porodné, pohřebné) opakující se (přídavek na dítě, doplatek na bydlení) podle rozhodného období: čtvrtletí (příspěvek na bydlení) rok (přídavek na dítě) podle sociální události: narození dítěte, péče o dítě, nezaopatřenost, smrt podle oprávněné osoby: rodič, nezaopatřené dítě, vlastník (nájemce) bytu

15 Přídavek na dítě nárok má nezaopatřené dítě,
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 Rodinu tvoří rodiče a dvě děti ve věku 5 a 11 let: ŽM činí Kč ( ) x 2,40 = Kč, její příjem nesmí přesáhnout částku měsíčně, aby dosáhla na přídavek na dítě pro obě děti. výše příspěvku je závislá na věku dítěte příjemce: zletilé nezaopatřené dítě osoba, která má dítě v přímém zaopatření ústav pro péči o děti nebo mládež

16 Přídavek na dítě v Kč. měsíčně
Výše PnD Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč. měsíčně Do 6 let 500 6 - 15 610 700

17 Příspěvek na bydlení nárok má vlastník nebo nájemce bytu (TP)
náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (0,35 v Praze) a tento součin není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení NnB > P x 0,30 (0,35) < NNnB

18 Náklady na bydlení NnB (§ 25)
nájemní byty: nájemné a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, ostatní byty: pevné částky dle počtu osob v rodině, plyn, elektřina, vodné, stočné, komunální odpad, otop Normativní náklady na bydlení NNnB (§ 26) – pevná částka dle velikosti sídla, počtu osob a druhu bydlení Výše: NNnB (NnB, jsou-li nižší) – P x 0,30 (0,35)

19 Příklad výpočtu PnB Ostrava, nájemní byt, rodiče + 2 děti
náklady na bydlení = Kč normativní náklady na bydlení = Kč příjem x 0,30 = Kč nárok: > < výše: – = Kč

20 Porodné nárok: žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě (nebo současně děti) x nepřevzala předtím žádné do péče otec, pokud žena, která porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno osoba, která převzala do péče své první (druhé) dítě do 1 roku věku x předtím nevznikl nárok na porodné z důvodu porodu rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje součin ŽM rodiny a 2,40 (2,70) výše: Kč, při současně více narozených dětech; na druhé narozené dítě kurziva: účinnost od

21 Rodičovský příspěvek nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině nejdéle do 4 let věku dítěte a celkem Kč měsíční výše a možnost volby je spojena s výší denního vyměřovacího základu pro výpočet PPM kteréhokoli z rodičů stanovení max. měsíční výše: Kč nebo 70 % 30násobku DVZ, jestliže 70% 30násobku DVZ je vyšší něž Kč, 7.600 Kč, jestliže 70 % 30násobku DVZ je nižší nebo roven Kč, 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte, pak do 4 let Kč, nelze-li takto DVZ určit (oba nezaměstnaní) změna výše: změna oprávněné osoby + změna výše DVZ jinak jednou za 3 měsíce zánik: vyčerpání celkové částky v rodině se stane nejmladším dítětem jiné dítě do 4 let věku dítěte

22 Příklad na volbu RP Matka je nezaměstnaná (nemá DVZ), mzda manžela: Kč, DVZ = 381 Kč, 30násobek x 70 % = Kč. Matka si může zvolit výši rodičovského příspěvku do výše Kč. Při této variantě dočerpá matka rodičovský příspěvek za 27 kalendářních měsíců. Bude jej pobírat již od narození dítěte, neboť jako nezaměstnaná nemá nárok na PPM.

23 Osobní, celodenní a řádná péče § 30b, § 31 odst. 3
péče obvykle v rodině na dítě vynakládaná rodič zajistil péči zletilou osobou v době, kdy byl výdělečně činný nebo se soustavně připravoval studiem dítě mladší 2 let navštěvuje předškolní zařízení max. 46 hodin v kalendářním měsíci dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení max. 4 hodiny denně dítě zdravotně postižené navštěvuje předškolní zařízení max. 6 hodin denně dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, navštěvuje předškolní zařízení max. 4 hodiny denně celý KM – v průběhu měsíce došlo k právní skutečnosti dle § 30b odst. 1 x souběh s PPM

24 Pohřebné Nárok má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osoba, která vypravila pohřeb osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte jestliže dítě nebo zemřelá osoba měli ke dni smrti TP na území ČR 5 000 Kč

25 Nárok: vznik, zánik, změna, příjemce
nárok na dávku a na její výplatu (§ 49, § 50 – tzv. písemný souhlas) zánik: jednorázové: uplynutím jednoho roku ode dne vzniku nároku, opakující: zaniká pouze nárok na výplatu, a to uplynutím 3 měsíců ode dne, od kterého dávka náleží, změna skutečností, nové posouzení nároku (§ 52 a § 53) pozitivní: nejvýše 3 roky zpětně ode dne, kdy orgán toto zjistil nebo o osoba požádala negativní: ode dne následujícího po dni, jímž uplyne období, za které byla vyplácena + § 62 (přeplatek), tři roky nazpět. příjemce dávky (§ 59): oprávněná osoba, ústav pro péči o děti nebo mládež, přímé zaopatření dítěte (PnD), osoba, které byla oprávněná osoba svěřena do péče, zákonný zástupce, zvláštní příjemce.

26 Povinnosti a odpovědnost
příjemce dávky a SPO (na požádání oprávněné osoby): písemně ohlásit (8 dnů) osvědčit na výzvu (x výplata dávky zastavena, dávka odejmuta nebo nepřiznána), podrobit se vyšetření zdravotního stavu (x zastavení výplaty či odejmutí dávky) x přeplatek na dávce (§ 62), přestupek (§ 65a odst. 2)

27 Povinnosti státních orgánů a jiných osob
sdělit bezplatně rozhodné údaje (např. o příjmu, nezaopatřenosti, výši dávky) zaměstnavatel, škola, OSSZ, úřad práce písemný souhlas oprávněného a SPO x úhrada přeplatku (§ 63a), přestupek, správní delikt zaměstnanci SPP – povinnost zachovávat mlčenlivost a poskytovat údaje na žádost orgánu SZ

28 Organizace SSP Orgány státní sociální podpory: Úřad práce ČR MPSV
krajské pobočky dle místa TP oprávněné osoby rozhodují o dávkách, o přeplatku, ustanovení zvláštního příjemce, o změně dávky, o správních deliktech, o okruhu SPO – vyřazení, o námitkách, vyplácejí dávky. MPSV prominutí podmínky TP

29 Řízení ve SSP subsidiarita SŘ
řízení o přiznání dávky – písemná žádost + tiskopis + náležitosti (§ 68) řízení o změně dávky – na žádost nebo z moci úřední řízení o volbě RP – písemná žádost

30 Forma rozhodování a přezkum
písemné rozhodnutí do VR (§ 69) → odvolání do 15 dnů (x suspenzivní účinek) → MPSV x prominutí podmínky TP písemné oznámení o dávce a její výši → námitky do 30 dnů → do 30 dnů rozhodnutí (x devolutivní účinek)

31 Soudní přezkum dle soudního řádu správního jsou věcně příslušné krajské soudy místní příslušnost – soud, v jehož obvodu je sídlo úřadu státní sociální podpory rozhodují samosoudci lhůta k podání žaloby je 2 měsíce od oznámení rozhodnutí z přezkumu je vyloučeno rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu


Stáhnout ppt "Státní sociální podpora"

Podobné prezentace


Reklamy Google