Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ POMOC - POMOC V HMOTNÉ NOUZI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ POMOC - POMOC V HMOTNÉ NOUZI"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ POMOC - POMOC V HMOTNÉ NOUZI 2. 12. 2014

2 Sociální pomoc třetí pilíř sociálního zabezpečení
souhrn právních norem, specializovaných institutů a institucí zaměřených na řešení tíživých sociálních situací subsidiární systém záchranná sociální síť 3 podsystémy A. pomoc v hmotné nouzi B. pomoc osobám těžce zdravotně postiženým C. sociální služby

3 Právní vztah sociální pomoci
dávkový vztah, založen na zabezpečovacím principu subjekty povinné subjekty – poskytovatelé sociální pomoci (orgány veřejné správy, subjekty soukromého práva) oprávněné subjekty – příjemci sociální pomoci vznik právního vztahu obligatorní dávky: splněním všech hmotněprávních podmínek na dávku či sociální službu a podáním žádosti fakultativní dávky: rozhodnutím správního orgánu o poskytnutí dávky či služby

4 Oprávněné subjekty dříve podle příslušnosti k určité sociální skupině
dnes již jen těžce zdravotně postižení občané příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi příjemci příspěvku na péči příjemci sociální služby

5 Povinné subjekty primární postavení státu, který sociální pomoc zajišťuje sociální pomoc poskytují zpravidla orgány státní správy, event. orgány místní samosprávy v sociálních službách i subjekty soukromého práva (pouze poskytovatelé sociální pomoci) právní subjektivita – ne každý poskytovatel je právnickou osobou, i když je nadán významnými kompetencemi v oblasti sociální pomoci

6 Formy sociální pomoci dávky sociální pomoci sociální služby
jednorázové, opakující se peněžité, věcné obligatorní, fakultativní sociální služby

7 A. Pomoc v hmotné nouzi právní vztahy jsou založeny na subsidiaritě
sociální ochrana osob, jež se ocitly v tíživé sociální či hmotné situaci, kterou nemohou překonat vlastním přičiněním (jsou v hmotné nouzi) pomoc v přiměřeném a nezbytném rozsahu k zajištění základních životních podmínek a životních potřeb důraz na individuální posouzení

8 Prameny práva zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
vyhláška č. 389/2011 Sb., (k provedení zákona)

9 Pojem hmotné nouze (§ 2 odst. 2)
nedostatek příjmu příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, P – PNnB (30 %, 35 % z P) < Ž příspěvek na živobytí (§ 21) příjem dosahuje případně i s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení doplatek na bydlení (§ 33) x celkové sociální a majetkové poměry (§ 3 odst. 4) osoba si jej nemůže zvýšit (věk, zdravotní stav, jiné) vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je vážně ohroženo. od

10 Kdy lze dále občana uznat za osobu v hmotné nouzi (§ 2 odst. 3 až 6)
osobě s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům, hrozí vážná újma na zdraví osobu postihne mimořádná událost nemá dostatek finančních prostředků k úhradě určitých výdajů jednorázový výdaj, předměty dlouhodobé potřeby, potřeby dětí, osoba, která je ohrožena sociálním vyloučením uplatnění správního uvážení = mimořádná okamžitá pomoc (§ 36)

11 Základní aspekty posouzení HN
jednotlivec nebo společně posuzované osoby (SPO) – § 4 ZŽEM zvláštní situace SPO - § 8 ZPHN vyloučení z HN (§ 3 odst. 1) nepracuje, nepodniká, není v evidenci ÚP, ÚP + odmítne práci, nezvyšuje si příjem vlastním přičiněním, dítě neplní PŠD + přestupek, OSVČ není nemocensky pojištěna, apod. možnost správního uvážení (odst. 3). oprávněná osoba § 5 (bydliště na území ČR § 5/6)

12 Pojmy příjem (§ 9 odst. 1) přiměřené náklady na bydlení (§ 9 odst. 2)
§ 7 a § 8 ZŽEM 70 % P ze závislé činnosti, 80 % (podpora, dávky NP a DP), 100 % ostatní přiměřené náklady na bydlení (§ 9 odst. 2) odůvodněné, max. 30 % (v Praze 35 %) příjmu – viz výše 2015: max. 75 % NNB (jiná nestandardní forma bydlení, ubytovna) x dávky pěstounské péče, příjmy z kapitálového majetku, ostatní pravidelné příjmy odůvodněné náklady na bydlení – ONnB (§ 34) částka živobytí – Ž (§ 24) zvýšení příjmu vlastním přičiněním (§ 11 – § 14) prodej či využití majetku, uplatnění nároků a pohledávek celkové sociální a majetkové poměry (§ 15)

13 Částka živobytí (§ 24) nezaopatřené dítě částka ŽM
ÚP + porušení pracovních povinností v posledních 6 měsících dluh na výživném péče ve zdravotnickém zařízení po celý KM částka ExM bez možnosti zvýšení ostatní osoby částka ExM , zvýšená o polovinu rozdílu mezi jejím ŽM a ExM za využití majetku a uplatnění nároků = ŽM, popř. zvýšená dle § 28 a § 29 zvýšení Ž: využití majetku (§ 26) uplatnění nároků a pohledávek (§ 27) zvýšení příjmu u nezletilých dětí (§ 28) dietní stravování (§ 29, § 1 vyhl. 389/2011 Sb.)

14 Dávky pomoci v hmotné nouzi
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc

15 Příspěvek na živobytí (§ 22)
příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí první pojem hmotné nouze výše: PnŽ = Ž – [P – 30% (35%) x P] min. 50 Kč

16 Příspěvek na živobytí ve vratné podobě (§ 22)
pouze přechodný stav hmotné nouze očekávaný měsíční příjem přesáhne poskytnutý PnŽ po obdržení příjmu je osoba povinna bezodkladně vrátit příspěvek nebo jeho část

17 Doplatek na bydlení (§ 33)
druhý pojem hmotné nouze byt užívá vlastník či jiná osoba (právní titul), jestliže po úhradě ONnB (snížených o příspěvek na bydlení) je jeho příjem, zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí, nižší než jeho částka živobytí podmínkou je získání nároku na příspěvek na živobytí fakultativně, pokud nebyl přiznán PnŽ a Ž (ExM) < P < 1,3násobek Ž případy hodné zvláštního zřetele - § 33 odst. 6 jiný než obytný prostor + standardy kvality (§ 33b odst. 1) ubytovací zařízení (§ 33a odst. 3) domov pro seniory, chráněné bydlení, domy na půl cesty… výše: (ONnB – PnB) – (P + PnŽ - Ž)

18 Mimořádná okamžitá pomoc (§ 36)
další pojmy hmotné nouze (§ 2 odst ) u osoby, které hrozí vážná újma na zdraví – do výše ExM – Kč (u ND do výše ŽM) mimořádná událost – do výše 15násobku ŽM ( Kč) jednorázový výdaj (správní poplatek) – do výše tohoto výdaje předměty dlouhodobé potřeby + potřeby dětí – do jejich výše, max. 10násobek ŽM ( Kč) v roce sociální vyloučení – do výše Kč, max. 4násobek ŽM ( Kč) v roce

19 Nárok na dávku a její výplatu, zánik
příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení splněním zákonných podmínek náleží nejdříve od 1. dne měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o přiznání dávky, pokud byly splněny podmínky mimořádná okamžitá pomoc dnem, kdy ji příslušný orgán přizná vyplatí se bezodkladně nezaniká uplynutím času zaniká nárok na výplatu dávky, a to uplynutím tří let ode dne, za který náleží

20 Změna rozhodnutí, výplata, forma, příjemce
změna skutečností, nové posouzení nároku (§ 44) nesprávné rozhodnutí (§ 45) pozitivní: nejvýše 3 roky zpětně ode dne, kdy orgán toto zjistil nebo o osoba požádala negativní: ode dne následujícího po dni, jímž uplyne období, za které byla vyplácena + § 51 (přeplatek), tři roky nazpět. příjemce a zvláštní příjemce dávky (§ 40) forma výplaty: PnŽ a MOP: peněžitá i věcná forma (+ zvláštní příjemce) DnB: peněžitá forma výplata dávky: schopnosti a možnosti s dávkou hospodařit a využít k danému účelu PnŽ i v týdenních či denních částkách

21 Povinnosti a odpovědnost
příjemce: oznámit a na výzvu osvědčit žadatel: osvědčit a podrobit se vyšetření zdravotního stavu SPO: oznámit a osvědčit (na požádání příjemce, jinak na výzvu orgánu) x žádost zamítnuta, dávka odňata nebo zastavena výplata x přeplatek na dávce (§ 51)

22 Povinnosti státních orgánů, obcí, krajů a jiných osob
sdělit bezplatně rozhodné údaje x úhrada přeplatku (§ 63a), přestupek, správní delikt zaměstnanci orgánů PHN – povinnost zachovávat mlčenlivost a poskytovat údaje na žádost jiných subjektů x správní delikty (§ 57 - § 58)

23 Orgány pomoci v hmotné nouzi
Ministerstvo práce a sociálních věcí krajská pobočka Úřadu práce (§ 61) pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, újezdní úřady plní některé úkoly v HN: zaměstnanci orgánů = sociální pracovníci → sociální šetření sociální práce, vstup do obydlí povinnosti zaměstnanců (§ 64 a § 65)

24 Řízení v HN subsidiarita SŘ
řízení o přiznání dávky – písemná žádost + tiskopis + náležitosti (§ 72) řízení o změně dávky – na žádost (příjemce, zvláštní příjemce, SPO) nebo z moci úřední

25 Forma rozhodování a přezkum
písemné rozhodnutí do VR (§ 75) → odvolání do 15 dnů (x suspenzivní účinek) → MPSV písemné oznámení o dávce a její výši → námitky do 15 dnů → do 30 dnů rozhodnutí (x devolutivní účinek)


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ POMOC - POMOC V HMOTNÉ NOUZI"

Podobné prezentace


Reklamy Google