Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Vybrané problémy účetnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Vybrané problémy účetnictví."— Transkript prezentace:

1 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Vybrané problémy účetnictví a daní související s rekodifikací soukromého práva v České republice Ing. Jana Skálová, Ph.D.

2 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Právní úprava společností vzniklých před 1.1.2014  Přizpůsobení se ZOK  § 777, odst. 5  Do 2 let od účinnosti ZOK  Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku  Změny společenské smlouvy  Ponechání starých pravidel  § 777, odst. 1 – některá ustanovení společenských smluv se zrušují  § 777, odst. 5 - Součástí společenských smluv jsou i stará ustanovení obchodního zákoníku, byť tam nejsou uvedena

3 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Akciové společnosti se základním kapitálem 1 mil Kč.  Dle § 162 odst 3 ObchZ ve znění k 31. 12. 2000 byla pro akciové společnosti stanovena minimální výše základního kapitálu (v tehdejší terminologii základního jmění) na 1 mil. Kč.  Výkladové stanovisko č. 31 Expertní skupiny KANCL při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 k akciovým společnostem se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč  „ Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., a proto nejsou povinny zvýšit základní kapitál na 2 mil. Kč ve lhůtě stanovené v § 777 odst. 2 ZOK.“

4 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Základní kapitál společnosti s ručením omezeným  § 142 ZOK  Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.  Nově není žádný limit na základní kapitál s.r.o.  I společnosti dříve založené po podřízení se ZOK mohou snížit ZK

5 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Nepeněžitý vklad  § 143 ZOK Nepeněžitý vklad  Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný se seznamu znalců zakladateli, při zvyšování ZK jednatelem.  Posudek znalce obsahuje alespoň popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění, částku na kterou se vklad oceňuje a odůvodnění, jak znalec k tomu ocenění došel.

6 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Podíl  § 31 ZOK  Podíl přestavuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti u této účasti plynoucí.  § 135 ZOK Druhy podílů u s.r.o.  Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různých druhů.  § 137 ZOK  Podíl společníka s.r.o. může být představován kmenovým listem (cenný papír na řad – neboli na jméno ).

7 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Základní kapitál u akciové společnosti  § 246 ZOK  Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách (v případě, že vede účetnictví v EUR, může vyjádřit v EUR).  Výše základního kapitálu u akciové společnosti činí minimálně 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR.  Stanovy určují jaké druhy akcií budou vydány  Akcie se jmenovitou hodnotou  Akcie kusové (mají účetní hodnotu stanovenou tak, že se základní kapitál dělí počtem vydaných akcií),  Kmenové akcie a prioritní akcie  Akcie se zvláštními právy (s pevným podílem na zisku, s rozdílnou vahou hlasů)

8 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Emisní ážio, rezervní fond  § 247 ZOK Emisní kurs akcie  Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie.  Emisní kurs kusové akcie nesmí být nižší, než je její účetní hodnota. Účetní hodnota kusové akcie se určí tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných kusových akcií.  § 248/1 ZOK Emisní ážio z peněžitých vkladů  Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio.

9 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Emisní ážio, rezervní fond  § 249 Emisní ážio z nepeněžitých vkladů a rezervní fond  Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění  se považuje za emisní ažio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že  tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.

10 Nepeněžitý vklad – pohled na aktiva a pasiva AktivaPasiva NemovitostZákladní kapitál Ážio Rezervní fond Závazek vůči upisovateli Aktiva celkemPasiva celkem

11 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Novinka ve zdanění pro fyzické osoby  DANOVĚ zrušena koncepce jediného podílu - § 32 ZOK  Není osvobozen příjem z převodu podílu odpovídající zvýšení podílu člena plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného člena, pokud k převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí  Ustanovení se vztahuje až na plnění nebo nabytí ke kterému došlo po 1.1.2014  Přechodná ustanovení – bod 4: Ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se nepoužije v případě zvýšení podílu v obchodní korporaci, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu

12 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů  Časový test 3 roky pro akcie nabyté od 1.1.2014  Kmenový list bude mít příjmy z prodeje osvobozeny po uplynutí časového testu 5 let  Stará lhůta v délce 6 měsíců (5 let) platí pro cenné papíry, které byly nabyty před účinností zákonného opatření Senátu.  Přechodné ustanovení – bod 5.  U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

13 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Příplatky  § 162 ZOK Povinný příplatek - „příplatková povinnost „  Musí být zakotven do společenské smlouvy S.R.O.  Společenská smlouva určí maximální výši  Ukládá tuto povinnost valná hromada (tedy určuje kdy a kolik)  Jen peněžité plnění  § 163 ZOK Dobrovolný příplatek  Souhlas jednatele  Společník poskytuje dobrovolně  Není omezena výše ani druh plnění  Lze i nepeněžité plnění

14 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Daňové souvislosti příplatku  § 24, odst. 7 ZDP – zvyšuje nabývací cenu podílu u společníka  Vrácení příplatku opět nabývací cenu podílu snižuje

15 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Použití příplatku  Valná hromada rozhoduje o použití zejména na  Úhradu ztráty  Vrácení společníkům  Vrácení společníkům bez daňových dopadů  Možno vrátit i společníkům, kteří nabyli podíly na s.r.o. koupí (váže se k podílu)  § 162 – 166 ZOK

16 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Příplatek u akciové společnosti  Je možno poskytovat  KANCL - Výkladové stanovisko č. 26 ze dne 25. 6. 2014 - k příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál  Nepojmenovaná smlouva  Přijetí příplatku na základě souhlasu představenstva – neschvaluje valná hromada  Vrácení příplatku – rozhodnutí valné hromady o rozdělení vlastních zdrojů

17 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Fondy tvořené ze zisku – rezervní fond  § 15 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Fondy ze zisku  Nově bude obsahovat fondy tvořené podle zákona o obchodních korporacích, stanov, společenské smlouvy, ….  Nově není povinnost tvorby zákonného rezervního fondu - Zákon o obchodních korporacích neupravuje zákonný rezervní fond tvořený příděly z disponibilního zisku  Pro zrušení stávajících rezervních fondů - změna stanov či společenské smlouvy (kde jsou zpravidla opsány texty z obchodního zákoníku)  Pokud se ponechá „starý“ text ve stanovách, pak je rezervní fond tvořen „dobrovolně“ a jeho tvorbu a používání stanoví stanovy nebo společenská smlouva

18 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Rozdělování vlastního kapitálu Rozdělování zisku Rozdělení zisku dle řádné účetní závěrky Zálohy na podíly na zisku dle mezitímní účetní závěrky Vrácení vlastního kapitálu Rozhodnutí na základě řádné účetní závěrky Nelze zálohy

19 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Testy na možnost rozdělení vlastního kapitálu  Test úpadku - Pro všechny obchodní korporace platí podmínka zakotvená v § 40 odst. 1 ZOK, a sice že si takovou výplatou nesmí přivodit úpadek podle insolvenčního zákona.  Test rozdělitelného zisku – do rozdělitelného zisku se podle § 161 odst. 4 a 350 odst. 2 se započítává veškerý zisk za předchozí skončené účetní období plus nerozdělený zisk, zisk účtovaný v ostatních fondech ze zisku a jiný hospodářský výsledek minulých let.  Test vlastního kapitálu - Pro akciovou společnost je v § 350 odst. 1 ZOK další podmínka, a sice že se v důsledku takového rozdělení jiných vlastních zdrojů nesmí snížit vlastní kapitál pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

20 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Akciová společnost – rozdělení zisku Test zisku k rozdělení Test vlastního kapitálu Test úpadku

21 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Společnost s ručením omezeným – rozdělení zisku Test zisku k rozdělení Test úpadku

22 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Zálohy na podíly na zisku  ZOK § 40 odst. 2  Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.  Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu.

23 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Výpočet zálohy na podíl na zisku Záloha na výplatu podílu na zisku se stanoví jakou součet Výsledku hospodaření běžného účetního období1 000 Plus Nerozdělený zisk minulých let+ 200 Plus Ostatní disponibilní fondy tvořené ze zisku + 0 Mínus Neuhrazená ztráta minulých let - 0 Mínus povinné příděly do fondů- 0 Plus/Mínus Jiný výsledek hospodaření minulých let+/- 0 Maximální částka k vyplacení ???

24 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Mezitímní účetní závěrka  § 19 zákona o účetnictví  Účetní jednotky neuzavírají účetní knihy a provádějí inventarizaci pro účely vyjádření ocenění podle § 25 odst. 3 ZoÚč  Musí být zaúčtovány všechny odpisy, opravné položky, tvorba rezerv, musí dojít ke správnému časovému rozlišení nákladů a výnosů, musí být zaúčtována splatná daň (ve výši odhadu).  Audit – doporučeno  Předejde se sporům mezi společníky  Důležité pro statutární orgán a jeho ochranu

25 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Položky vlastního kapitálu  A.V.I. Výsledek hospodaření běžného účetního období  A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku

26 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Český účetní standard č. 018  „3.1.12. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se účtuje v případě rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům.  Ve prospěch účtu účtové skupiny 43 - Výsledek hospodaření se účtuje na základě rozhodnutí příslušného orgánu účetní jednotky o rozdělení zisku se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům, příslušného účtu účtové skupiny 35 - Pohledávky za společníky nebo příslušného účtu účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření.“

27 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Příklad účetního řešení zálohy na podíly na zisku (1)  Společnost sestavila mezitímní účetní závěrku ke dni 31.8.2014 ve které vykázala tyto složky vlastního kapitálu  Výsledek hospodaření běžného účetního období 800  Nerozdělený zisk minulých let 200  Maximální výše zálohy na podíly na zisku činí 1 000  Jednatel rozhodl v říjnu o výplatě zálohy na podíly na zisku ve výši 600, tato částka byla v říjnu vyplacena.  Zdanění srážkovou daní - § 38d ZDP

28 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Používané účty 433 - Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (vykazován v pasivech v položce A.V.2) 364 – Dluhy vůči společníkům z rozdělení zisku 342 – Ostatní přímé daně 221 – Bankovní účet Popis účetní operaceČástkaMDDal Rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku600433364 Sražení srážkové daně ve výši 15 %90364342 Výplata čisté výše zálohy společníkům510364221 Odvod srážkové daně finančnímu úřadu90342221 Příklad účetního řešení zálohy na podíly na zisku (2)

29 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko  K datu 31.12.2014 byla sestavena řádná účetní závěrka, výsledek hospodařené za celé účetní období po zdanění činí částku 1000.  Vykázání v rozvaze bude následující:  A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 000  A.V.2.Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku - 600  V roce 2015 se bude konat valná hromada, která rozhodne o podílu na zisku pro společníky z celkového vytvořeného zisku 900, záloha byla vyplacena ve výši 600, zbývá tedy vyplatit 300. Zbytek zisku bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Příklad účetního řešení zálohy na podíly na zisku (3)

30 Popis účetní operaceČástkaMDD Počáteční zůstatek výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení 1 000431 Počáteční zůstatek vyplacených záloh na výplatu podílu na zisku 600433 Rozhodnutí valné hromady o rozdělení výsledku hospodaření na podíly na zisku společníkům 900431364 Zúčtování vyplacené zálohy600364433 Závazek vůči společníkům – doplatek210364221 Srážková daň90364342 Převod na nerozdělený zisk minulých let100431428 Příklad účetního řešení zálohy na podíly na zisku (4)

31 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Vypořádání zálohy  Výkladové stanovisko KANCL č. 30  Záloha na výplatu podílu na zisku se vypořádává vůči společníkovi nebo členovi, který je vlastníkem podílu, na který byla záloha vyplacena, ke dni splatnosti podílu na zisku.  V případě akciové společnosti se záloha vypořádá vůči osobě, která byla akcionářem v rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku.  Nevyplácí-li se zisk za účetní období, na nějž byla záloha na podíl na zisku poskytnuta, je třeba provést vypořádání s tím, kdo je vlastníkem podílu ke dni, v němž bylo příslušným orgánem obchodní korporace rozhodnuto, že zisk se na podíly na zisku nerozdělí, resp. nevyplatí, jinak v poslední den účetního období následujícího po účetním období, na nějž byla záloha na podíl na zisku poskytnuta“

32 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Účetní řešení u příjemce  Není upraveno účetními předpisy  Pokud budeme respektovat zobrazení této transakce u vyplácející právnické osoby jako snížení vlastního kapitálu, pak příjemce by měl účtovat do výnosů (tedy jako zvýšení jeho vlastního kapitálu)  Přijetí je možno účtovat do finančních výnosů

33 Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Otázky a odpovědi… …děkuji za pozornost Jana Skálová


Stáhnout ppt "Albánie | Bulharsko | Česká republika | Chorvatsko | Maďarsko | Polsko | Rakousko | Rumunsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko Vybrané problémy účetnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google