Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 4."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 4. PŘEDNÁŠKA Logistické řetězce 1

2 Leden 2012 ……. A BUDEME POKRAČOVAT TÉMATICKOU VSUVKOU - CO JSOU TO …… logistické řetězce ☺ POKRAČOVÁNÍ

3 Leden 2011 Logistický řetězec - je základem logistiky a jejího konání - je hlavním předmětem jejího obecného vě- deckého zkoumání probíhajícího komplexně a v co nejobecnější rovině - přičemž konkretizace naopak probíhá v co nejpřesněji definovatelné a popsatelné = reálné a tudíž známé rovině. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

4 Leden 2011 Logistický řetězec soubor hmotných i nehmotných toků je obecně definován jako soubor hmotných i nehmotných toků probíhajících v řadě nava- zujících (dodávajících a odebírajících) článků (podsystémů, částí, prvků, …), jejichž struktu- ra a chování jsou odvozeny od požadavku pružně a hospodárně uspokojit danou po- třebu konečného článku. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

5 Leden 2011 K principiálně známému (a defino- vatelnému, popsatelnému, …) logistickému řetězci logistickému řetězci neodmyslitelně patří (náleží, pří- sluší, odpovídá, …) logistický přístup. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

6 Leden 2011 Logistický přístup - obvykle se zájem přístupu zaměřuje na určitou finální produkci, nebo sleduje výrobu a oběh jako procesy spojené se zakázkou - je určen pro „konkrétního“ zákazníka - ….. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

7 Leden 2011  - zabývá se koordinací, synchronizací a celkovou optimalizací všech hmotných i ne- hmotných procesů, které předcházejí (prová- zejí) dodání finálního výrobku (i finálního po- lotovaru) či služby zákazníkovi  - ….. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

8 Leden 2011  - zabývá se tokem materiálu, peněz, infor- mací, odpadů, obalů, … od místa vzniku (ideálně vždy až od místa těžby surovin) až po místo jejich zániku (převzetí zákazníkem, spotřebováním, recyklace, opakovaného použití, … a včetně úplné likvidace)  - ….. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

9 Leden 2011  - v dané finální produkci (výrobek, skupinu výrobků, službu) jsou současně řešeny i otázky manipulace, přepravy, skladování a balení – popřípadě servisní služby – vše včet- ně prostorového rozmístění a potřebných ka- pacit i technického vybavení (!!!) LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

10 Leden 2011  - finální řešení zahrnuje všechny články zprostředkující pohyby hmotných i nehmot- ných toků (materiál, zboží, energie, odpady, informace, finance, doklady, servis, údržbu, služby, … ). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

11 Leden 2010  Nehmotné stránky řetězců  Nehmotné stránky řetězců jsou potřeba, aby se mohlo uskutečnit přemístění řetěz- ců hmotných.  Obě stránky tedy tvoří nedělitelnou jednotu.  Je celkem jasné, že toto pojetí obsahuje i fi-nance a tedy i toky peněz (ať už v jejich hmotné podobě, tak nehmotné – informace a data o financích). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

12 Leden 2011 manažerské procesy struktura strategie informační technologie a systémy lidé a jejich role hranice firmy firemní okolí Kultura firmy Schema dynamiky vztahů mezi prvky systému „firma“ LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

13 Leden 2011 ZDROJ surovin, dílů, součá- stek, lidí, peněz, …… ZPRACO- VÁNÍ INFORMACE surovin, dílů, součástek, lidí, peněz, ….. CÍLOVÉ MÍSTO SPO- TŘEBY DOPRAVA Dvě pojetí téhož … LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

14 Leden 2010 ZDROJ SKLAD DOPRAV A VÝROB- NÍ SYSTÉM DOPRA VA SPOTŘE BA ŘÍDÍCÍ, OVLÁDACÍ A DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM NADŘAZENÉ SYSTÉMY (MANAŽÉRSKÉ, FINANČNÍ, PERSONÁLNÍ, …) LOGISTICKÉ ŘETĚZCE …. dvě pojetí téhož

15 Leden 2012 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE - TRANSFOR- MAČNÍ PROCES materiál suroviny pracovní prostředky pracovní síly výrobky služby odpad pracovní prostředky pracovní síly energie finance …. Znázornění spíše energetického přístupu

16 Leden 2011  Pokud proces přeměny (transformace) vstupů na požadované výstupy má charakter logistický a pokud budou zkoumány či sledo- vány prvky a procesy logistického charakteru, hovoří se i zde o logistickém řetězci.   Pro porozumění je znázorněn vztah mezi jed-notlivými články řetězce v časové závislosti průchodu tímto řetězcem – viz obrázek..… LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

17 Leden 2010 řízení procesy struktury prostředky řízení procesy struktury prostředky materiál informace (služby) informace požadavky požadavek = výkon výkon = požadavek ZDROJZDROJ SPOTŘEBASPOTŘEBA LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

18 Leden 2011  Na procesy lze obecně nahlížet jako na vzta-hy dodavatele a odběratele, případně jako na zdroje a spotřebiče.  Proto zobrazený n-tý proces bude dodavate- lem do transformace a proces n+1 odběrate- lem čili zákazníkem.  Nutnou podmínkou správné funkce je přísun vstupních materiálů, energií (vč. energií finan- čních) a případně i lidských zdrojů. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

19 Leden 2011  Děje, stavy a procesy v logistických řetězcích je nutné charakterizovat kvalitativně i kvanti-tativně a zároveň je i porovnávat (přesto, že se to navenek jeví jako neuskutečnitelné).  K relevantnímu a správnému porovnávání slouží i správné stanovení logistických veličin a ukazatelů. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

20 Leden 2009  Veličiny jsou rozlišovány na veličiny základní a veličiny odvozené.  Toto dělení musí být velice přesné a předem dostatečně přesně a úplně definované – musí respektovat realitu vztahů a vazeb i původu. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

21 Leden 2011  Grafické i obsahové uspořádání  Grafické i obsahové uspořádání logistické-ho řetězce a způsoby jeho řízení mají v praxi různé podoby. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Podstatné je, aby byly respektovány tři zásady podoby (tvaru, sestavení), které byly logistickou teorií postupně zformulovány (a staly se postuláty existence logistických řetězců ).

22 Leden 2011  V logistice nesmí dojít k záměně veličiny po-pisované pouze fyzikálními principy a souvis-lostmi veličinami popisovanými jinak.  Proto je obvyklé používat popis ve složeném tvaru pomocí odvozených veličin, které umí dostatečně přesně specifikovat logistickou veličinu (v logistice je například zcela zřejmá potřeba ctít rozdíl mezi počtem kusů lahví od piva a od mléka). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

23 Leden 2010  Velice důležité je i hledisko časové, které dělí průběhy na:  - kontinuální (spojité),  - diskontinuální (přerušované)  - diskrétní (nespojité). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

24 Leden 2011  Kontinuálními  Kontinuálními se rozumí časové děje pro- bíhající trvale (bez přerušení v časovém tr- vání) a děje jimi vyvolané jsou rovněž trvalé. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

25 Leden 2011  Diskontinuální  Diskontinuální průběh vyvolává stavy do- časné (s přerušením v jejich časovém trvání) – týká se též dějů. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

26 Leden 2011  Diskrétní  Diskrétní průběh pak vyvolává stavy oka-- mžité (s existencí přerušení na definované opakující se časové úseky). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

27 Leden 2011  Grafické zobrazení respektující hledisko časové, které má princip jako uvedené zo- brazení vztahů mezi články řetězce.  Vyjadřuje jejich vzájemné vztahy zobra- zené v časovém průběhu. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

28 Leden 2010 Na hodnotovou úroveň kteréhokoliv z prů- běhů má vždy vliv i velikost okamžité hod- noty, která je závislá na konkrétním okamži- tém stavu veličiny. nemění Na charakteru průběhu tyto hodnotové stavy nic nemění. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

29 Leden 2010 POŽADAVEK, POTŘEBA t Ā A Ā A Ā A t A, i t Ā, i t A, i + 1 T A, i T Ā, i VSTUP DĚJE: STAV VYVOLANÝ VSTUPEM DĚJE: DOBA TRVÁNÍ: ČAS: VÝSKYT LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

30 Leden 2010  Materiálové toky v takovémto řetězci fun- gují na tlačném principu (push princip), což znamená, že předcházející článek tlačí na následující odebírající článek, aby výsledek odebral v okamžiku, kdy je připraven a ne, až jej bude skutečně potřebovat. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

31 Leden 2010  Informační toky mají sériový charakter - informace jsou v jednotlivých článcích zadr- žovány a shromažďovány a později vyhod- nocovány a předávány dál – tok informací je přetržitý. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

32 Leden 2011  Výsledek uvedených skutečností o funkci logistického hmotného i nehmotného řetězce je ten, že existují nadbytečné skladové záso- by s umrtveným kapitálem a že řetězec fun- guje těžkopádně (není pružný, operativní, na požadavky konečného spotřebitele reaguje obvykle s větším či menším zpožděním). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

33 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE predikce prodeje vyřizování objednávek doda va- telé záka zník výro- ba H – článek výs- tupní sklad sklad suro- vin objednávka zákazníka při- objednávka kontakt s dodavateli H – článek výstupní sklad … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objednávky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = PUSH (TLAČENÝ) tok informací = SÉRIOVÝ

34 Leden 2010  Řetězec s kontinuálními toky metody JIT  - struktura je zjednodušena, obsahuje minimum skladů a skladových zásob (zejména sklad surovin je pokud možno úplně odstraněn a sklad výstupů je minimalizován) – je výsledkem použití metody JIT a zpružnění funkce celého řetězce – pracuje na tzv. principu tažení (pull princip) – předcházející článek posílá svůj výsledek až v okamžiku, kdy jej násle- dující potřebuje (požaduje, „vytáhne“ si jej a ihned využije). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

35 Leden 2010  Výsledkem je zrychlení všech toků v řetězci a redukce skladů a skladových zásob (tedy i zmen- šení až likvidace umrtveného kapitálu) – rozhodu- jícím článkem přestává být sklad a předcházející článek, ale konečný spotřebitel a jeho požadavky spolu se schopnostmi (pružností, flexibilitou, reak- ční rychlostí) řetězce reagovat – toky informací i zde však mají přerušovaný sériový charakter. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

36 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE V – článek výroba … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objednávky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = PULL (TAŽENÝ) tok informací = SÉRIOVÝ predikce prodeje vyřizování objednávek doda va- telé záka zník sklad suro- vin komp- letace a konsoli dace V – článek výroba objednávk a zákazníka při- objednávka kontakt s dodavateli

37 Leden 2010  Řetězec se synchronním tokem  sestává pouze z výroby s kompletací a s konsoli- dací všech toků a ze zákazníků (spotřebitelů) - na druhé straně z dodavatelů (surovinových nebo výrobkových).  Cílový typ tohoto řetězce je jeho plná adaptabilita a schopnost reakce na požadavky konečného spo- třebitele – toky jsou plynulé bez přerušení a bez zásob (nebo jen s velice malými vyrovnávajícími pojistnými sklady). LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

38 Leden 2009  Řetězec i toky jsou vyvážené a fungují vlastně na principu vlákna nebo „média proudícího v potrubí“ (pipeline princip) – v toku se nachází jen nezbytné množství materiálu, surovin, výrobků i informací a finančních prostředků, které jsou nezbytně nutné a funkcí přímo požadované.  Vyřizování požadavků konečného spotřebitele pro-bíhá v řetězci se synchronizujícím a optimalizujícím procesem. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

39 Leden 2009  Řetězec je transparentní a relativně snadno ovla- datelný (ale zároveň se zvýšila jeho citlivost na poruchy a havárie) – předpokládá se plné uplatnění automatizace a počítačové podpory všech činností a probíhajících procesů, včetně toku informací a finančních prostředků – zároveň však vyžaduje podporu rozhodovacího procesu se simulací a modelováním možných variant dalšího postupu. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

40 Leden 2010 LOGISTICKÉ ŘETĚZCE V – článek výroba … článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na požadavky (objed- návky) konečného spotřebitele (zákazníka) tok materiálu = VYVÁŽENÝ tok informací = PARALELNÍ podpora rozhodování vyřizování transakcí synchronizace řetězce doda va- telé zákazník komple- tace a konsoli- dace V – článek výroba objednávka zákazníka

41 Leden 2009  Pasivní prvky -  Pasivní prvky - věci procházející logistickým řetězcem – suroviny, základní a pomocný materiál, díly, rozpracovaná výroba pohybující se od místa a okamžiku vzniku přes různé články (výrobní, distri- buční, skladové) do míst a okamžiku jejich výrobní nebo konečné spotřeby – představují podstatnou část hmotné stránky logistického řetězce. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

42 Leden 2009  Dále to jsou obaly, přepravní prostředky, vzniklý odpad.  Pozor, patří sem i informace, jejichž pohyb (zpro- středkovaný různými formami nosičů informací) předbíhá, provází či následuje pohyb surovin, mate- riálů, výrobků, apod., případně i pohyb finančních prostředků. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

43 Leden 2009  Aktivní prvky -  Aktivní prvky jsou protipólem - prvky realizující se působením toků pasivních prvků v logistickém řetězci. Jejich účelem je realizovat logistické funkce, čili uskutečňovat posloupnost netechnologických operací s pasivními prvky – operace balení, naklád- ky, překládky, uskladňování, konsolidace, komple- tace, kontrola, sledování, identifikace, sběr dat a informací, jejich přenos či uchovávání, atd. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

44 Leden 2009  Aktivními prvky tedy mohou být technické pro- středky a zařízení manipulační techniky, pros-tředky pro balení, skladování a další pomocné prostředky či zařízení.  Patří sem i prostředky pro manipulaci s daty a informacemi. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

45 Leden 2009  Logistické funkce  Logistické funkce jsou (více méně tradiční) činnosti spojené s procesy balení, tvorbou manipu- lačních a přepravních jednotek, uskladňováním, nakládáním, překládáním, kompletací, konsolidací, kontrolou, vystavováním dokladů, ale i fakturací a peněžními operacemi. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

46 Leden 2009  Logistické funkce- strukturovány:  Logistické funkce - strukturovány: -- strategické – zásadní, dlouhodobě platné rozhodnutí o zdrojích, pravidlech a postupech -- dispoziční – krátkodobé rozhodování (přikazování) o způsobu uspokojení vzniklých potřeb v mezích daných předcházejícím strategickým rozhodnutím LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

47 Leden 2009 -- administrativní – patří sem informační pro- cesy, vystavování a sledování faktur, eviden- ce dokladů, přičemž za podnět ke vzniku těchto procesů se považuje vydání příkazu (dis-pozice) -- operativní – je jí realizace hmotné stránky logistických řetězců podle dispozic, objedná- vek či příkazů z nadřazených úrovní. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE

48 Leden 2010 Logistický řetězec je složen z dílčích hmot- ných a nehmotných toků, které se uskutečňují mezi jednotlivými (různými) články (podsys- témy) ve výrobě, v dopravě, ve skladech i v obchodě. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE – opakování pojmů

49 Leden 2012 Logistický objekt - je představován účelově vymezenou část reality, na které je nebo může být definován logistický systém. LOGISTICKÉ ŘETĚZCE – opakování pojmů

50 Leden 2012 Vývoj na začátku 21. stolení zastihl logistiku a logistické řetězce ve zdůrazňované fázi LOGISTICKÉ ŘETĚZCE Které jsou chápány více jako strategické a procesní řízení integrovaných logistických řetězců. (řízené) integrované logistické řetězce (Supply Chain Management - SCM)

51 Leden 2013 ……… cw05 – p. 4


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2013 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google