Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz."— Transkript prezentace:

1 Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

2 Horizontální priority oblasti, které musí zohledňovat každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Horizontální priority v OP RLZ: Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Podpora místním iniciativám

3 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Legislativní základ Legislativa ČR Legislativa EU Manuál horizontálních priorit

4 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Rovné příležitosti → zákaz diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, invaliditě, věku nebo sexuální orientaci. → vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol diskriminace z hlediska pohlaví negativní zkušenosti různých sociálních skupin na trhu práce (např. etnických minorit, osob se zdravotním postižením, vyšších věkových skupin občanů) kromě vertikálního Opatření 2.2, zaměřeného na rovnost mužů a žen na trhu práce, je nutné, aby princip rovných příležitostí byl respektován i v dalších vertikálních prioritách a Opatřeních hledisko zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem a doprovodným Opatřením, která pomohou odstranit veškeré bariéry účasti na projektech pro cílové skupiny.

5 Rovnost příležitostí lze sledovat zejména z hlediska: míry ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti; možnosti pracovat na plný úvazek, částečný úvazek, či v jiných flexibilních pracovních režimech; odměňování a podmínek v zaměstnání; míry podnikání; přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám; sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

6 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání …*** 1.2. Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti*** 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí*** 2.2. Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce*** 2.3. Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb*** 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách, rozvoj podpůrných…*** 3.2. Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje*** 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání*** 4.1. Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců…*** 4.2. Specifické vzdělávání *** Relevance rovných příležitostí k opatření operačních programů *** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba

7 Naplňování principu rovných příležitostí, kritéria pro výběr Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Část projektové žádosti „vliv na rovné příležitosti“ bude obsahovat: A aktivity podniknuté při přípravě projektu A.1. audit vlastní organizace, A.2. složení prováděcího týmu, A.3. analýza cílových skupin, B aktivity podniknuté při realizaci projektu B.1. cíle orientované na rovné příležitosti B.2. měřitelné ukazatele k dosažení cíle rovných příležitostí

8 A příprava projektu A.1. audit organizace s ohledem na rovné příležitosti Konečný příjemce/konečný uživatel provede rozbor své organizace/firmy s ohledem na zastoupení žen a mužů. Podobně může žadatel/ka postupovat u zdravotně postižených, absolventů apod. A.2. složení provádějícího týmu Konečný příjemce/konečný uživatel zjistí rozdělení úloh, které při realizaci projektu budou vykonávat ženy a které muži, zda jsou v prováděcím týmu zdravotně postižení, různé etnické skupiny, absolventi. A.3. analýza cílové skupiny V přípravné fázi projektu je nutné provést definování cílové skupiny. V jejím rámci je analyzována případná rozdílná výchozí pozice žen a mužů, jakož i dalších znevýhodněných skupin a předpokládaný dopad projektu na ně. Při zpracování analýzy je žádoucí použít statistiky členěné dle pohlaví. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

9 Cílové skupiny Které cílové skupiny jsou zahrnuty do projektu? Ženy; Absolventi; etnické minority; osoby se zdravotním postižením; osoby z venkovských oblastí; osoby s nízkou kvalifikací; další znevýhodněné skupiny (např. podle věku). Výchozí pozice cílové skupiny V jaké výchozí pozici se nacházejí muži a ženy v rámci cílové skupiny? Ve stejné? Rozlišné? Do jaké míry? Příčiny Jaké jsou možné příčiny? Genderové nerovnosti Lze vysledovat nerovnosti mezi pohlavími na pracovním trhu, příp. v odvětví, kterému se projekt věnuje? Rozdělení zdrojů projektu Jak budou rozděleny zdroje projektu mezi ženy a muže? Dopad aktivit Jaký dopad budou mít plánované aktivity na ženy a muže? Budou stejnou měrou prospěšné pro ženy a muže? Příklady otázek, které budou zapracovány do analýzy:

10 B realizace projektu B.1. cíle projektu orientované na rovné příležitosti; B.2. měřitelné ukazatele k jejich dosažení Povinností žadatelů je určit cíl, kterého má být projektem dosaženo a zvolit pro něj odpovídající, měřitelné a termínové ukazatele. Úspěšnost projektu s ohledem na rovné příležitosti bude posuzována podle naplnění těchto ukazatelů. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

11 Příklady cílů a ukazatelů: Zvýšení počtu nedostatečně zastoupeného pohlaví/zdravotně postižených/pracovníků nad 50 let v některých úsecích podniku o 10 % do roku 200x Zvýšení počtu žen v kategoriích manažerů o 5 % do roku 200x. Zvýšit procento podporovaných podniků, které svým zaměstnancům nabízejí sociální služby (jesle, dopravu, apod.) o x % do roku 200x Zvýšit procento podporovaných podniků, které zaměstnávají absolventy, zdravotně postižené, minority…Zvýšení počtu nedostatečně zastoupeného pohlaví/zdravotně postižených/pracovníků nad 50 let v některých úsecích podniku o 10 % do roku 200x Zvýšení počtu žen v kategoriích manažerů o 5 % do roku 200x. Zvýšit procento podporovaných podniků, které svým zaměstnancům nabízejí sociální služby (jesle, dopravu, apod.) o x % do roku 200x Zvýšit procento podporovaných podniků, které zaměstnávají absolventy, zdravotně postižené, minority… Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

12 Klasifikace projektů – vliv na rovné příležitosti Všechny projekty bez ohledu na svou vazbu k rovným příležitostem musí být klasifikovány v rámci třístupňové škály jako: 1. cílený na rovné příležitosti– s přiřazenou vysokou důležitostí 2. pozitivní k rovným příležitostem - se střední důležitostí 3. neutrální k rovným příležitostem – s nízkou nebo žádnou důležitostí Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

13 1. Projekty cíleně zaměřené na podporu rovných příležitost (Vysoká priorita) * projekty, jejichž hlavním cílem je odstranění překážek pro účast žen a mužů na trhu práce, v hospodářském, sociálním a rodinném životě. * Projekt prokazatelně usiluje o rovné příležitosti a vyústí ve zlepšení situace. charakteristika Rovné příležitosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů. Cílovou skupinou jsou znevýhodněné skupiny. Zaměření projektu sleduje za cíl odstranění překážek v oborech a odvětvích, která segregují muže a ženy/zdravotně postižené/etnické minority v přístupu a v účasti v nich. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

14 2. Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti (Střední priorita) * Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, které naplňují např. princip gender mainstreaming. * Rovné příležitosti nejsou sice jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. charakteristika Zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů/ zdravotně postižených/etnických minorit Cílovou skupinou mohou být i znevýhodněné skupiny. Obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných příležitostí V těch oblastech, kde působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury), přispívají k odstranění diskriminací, resp. nerovností Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

15 3. Projekty neutrální k rovným příležitostem (Nízká nebo žádná priorita) * Neutrální projekty nepřispívají k odstranění disparit * Jejich činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. * Na první pohled neutrální opatření však mohou mít dokonce negativní vliv na rovné příležitosti. Např. pokud jsou při zaměstnávání nebo u podnikatelských šancí upřednostněny skupiny, které se těší spíše privilegovanému postavení (muži ve vedoucích pozicích nebo v technických oborech). charakteristika s ohledem na pracovní trh nebo zakládání a rozvoj podniků nemají přímý ani nepřímý vliv na rovné příležitosti nezlepšují pracovní a rodinné struktury Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

16 Ukazatele HP Výstup Všechny indikátory týkající se osob, budou v členění za muže a ženy pro monitorování rovnoměrných měr účasti Indikátor „Počet podpořených osob – klientů služeb“ bude členěn podle znevýhodnění v přístupu na trh práce Výslede k Všechny indikátory týkající se osob, budou v členění za muže a ženy pro monitorování rovnoměrných měr účasti „Podíl osob – klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel“ bude členěn podle znevýhodnění v přístupu na trh práce Dopad Udržitelnost pozitivních výsledků podpory osob bude v členění za muže a ženy Podíl osob, které díky podpoře získaly zaměstnání, sebezaměstnaly se, zlepšily si postavení v zaměstnání, udržely se v zaměstnání nebo pokračují ve vzdělávání, a tento status si udržely i po 12 měsících od ukončení podpory, na celkovém počtu podpořených osob Dopadové ukazatele na úrovni programu budou členěny na muže a ženy

17 Strunný obsah projektu: Otevření denního centra pro nezaměstnané starší 50ti let, které nabídne činnosti, které spolu se simulací casové struktury pracovního dne a dalšími aktivitami, zabrání temto lidem spadnout do necinnosti, apatie a deprese a následkem toho propadu do sociální exkluze spojené s vyrazením ze spolecnosti, snížením príjmu, odchodu z rodiny, útekem do nemoci nebo skutecným onemocnením a další. Pracovní cinnosti nahrazuje klient aktivitami vedoucími k získání zamestnání. Centrum pomáhá vyvíjet praktické cinnosti s cílem nalézt uplatnení a to bud v zamestnání nebo jako OSVC. Centrum poskytuje praktické rady: jak sestavit životopis, jak psát žádosti o prijetí do zamestnání, jak se chovat pri prijímacím pohovoru, poradenskou cinnost pri snaze zmenit profesi nebo využít nejaké rekvalifikace z hlediska vhodnosti, psychickou odbornou pomoc v prípade, že hrozí propad do deprese a také i právní pomoc v prípade, kdy nezamestnaný celí otevrené diskriminaci z duvodu veku. Další cinností centra je osvetová cinnost, která má presvedcit zamestnavatele, že jsou oblasti i duvody, pro které se vyplatí zamestnat staršího a zkušeného pracovníka, že rada profesí a povolání prímo vyžaduje zkušenosti a praxi. Klienti centra by meli možnost uplatnovat své znalosti a schopnosti dobrovolnou prací v centru a pri pomoci ostatním klientum a tím udržovat pocit potrebnosti a sebevedomí. Najdou zde denní tisk a PC, které jsou casto nad financními možnosti nezamestnaného závislého na podpore. Pravidelnou prací s PC budou klienti získávat a zvyšovat potrebnou pocítacovou gramotnost. Centrum poskytuje pocit, že clovek patrí do skupiny osob, které jsou na tom stejne jako on, a není v této situaci sám. V Praze je sice nižší procento nezamestnanosti, ale také mýtus o tom, že každý najde práci, takže pokud se cloveku nalézt práci nedarí, pripadá si dvojnásob neschopný, stydí se a straní se spolecnosti. Nižší koncentrace nezamestnaných ciní z takového cloveka výjimku a delá nezamestnanost ješte težší. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

18 Projekt je speciálne zameren na snížení dusledku diskriminace z duvodu veku. Cílovou skupinou projektu jsou osoby nezamestnané starší 50ti let. Diskriminace na trhu práce z duvodu veku je nový fenomén, který soucasná strední generace nezná ani ve zkušenosti svých rodicu. Tato generace nemá k dispozici vzory chování starší generace, nevidela možnosti rešení nebo prožívání této situace. Krome toho byla v mládí presvedcována o škodlivosti casté zmeny zamestnání, ideálem byl dlouholetý vztah k jednomu zamestnavateli. Proto také traumaticky prožívá nejen ztrátu zamestnání ve vetšine prípadu nezavinenou špatnou prací, ale prostým zánikem firmy nebo podniku, ale nutnost zmenit zamestnavatele nebo povolání. Zahranicní firmy, která pricházely do CR casto namísto zkušených pracovníku volily mladé pracovníky, které si vychovaly podle svých potreb. Temto dávaly príležitost ke vzdelání a uplatnení.Naopak starší pracovníci byli oznaceni nálepkou totalitní generace a vytlacováni z trhu práce. Bohužel i ceské firmy a v poslední dobe i státní úrady dávají prednost mladým pracovníkum s tím, že zkušenosti minulých dob jsou nepoužitelné v dobe dnešní, pricemž zapomínají, že nekteré životní zkušenosti jsou nezávislé na systému nebo dobe a jsou casto nezastupitelné. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

19 Udržitelný rozvoj / životní prostředí → hospodářský růst, který uspokojuje potřeby společnosti v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě za předpokladu, že tento rozvoj při plnění dnešních potřeb neohrožuje vyhlídky budoucích generací. → vytvoření podmínek pro dlouhodobý hospodářský rozvoj při náležitém respektování ochrany životního prostředí a zachování přírodního bohatství země v maximálně možné míře. Principy udržitelného rozvoje je třeba zohledňovat v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. U OP RLZ u převážné většiny priorit nelze přímé a konkrétní vlivy na životní prostředí identifikovat. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

20 Výstup Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí Podíl účastníků kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 5 % výukového času a minimálně jedné výukové hodiny, na všech účastnících kurzů Výsledek Počet nově vytvořených kurzů s komponentou životního prostředí Celkový počet nově vytvořených kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek v rozsahu minimálně 5 % výuky a minimálně jedna hodina Počet nově vytvořených environmentálních programů Celkový počet nově vytvořených programů, jejichž hlavní náplní je vzdělávání a osvěta směřující k trvale udržitelnému rozvoji Dopad Není relevantní Ukazatele HP

21 Informační společnost → růst konkurenceschopnosti pro podniky → vytváření nových perspektiv jak v organizaci práce tak ve vytváření nových pracovních míst → distribuce nových technologií na všech úrovních ekonomického a sociálního života → poskytuvání příležitosti a zpřístupňování využívání všech prostředků podporujících širší využívání informačních technologií ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin i jedinců. Do horizontálních priorit bylo téma informační společnosti zapojeno nově v roce 1999 v rámci začlenění celé problematiky do Evropské strategie zaměstnanosti. Pro Evropskou unii je vytvoření a rozvoj informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním ze zásadních kroků pro dosažení strategických cílů Lisabonského procesu. Při popisu informační společnosti se ukazuje úzká provázanost horizontálních priorit mezi sebou. Rozvoj informační společnosti je jedním z nástrojů k odstranění nerovností mezi regiony a přispívá tak naplnění priority vyvážený rozvoj regionů. Stejně tak znalost informačních dovedností zjednodušuje zapojení sociálně vyčleněných skupin na trh práce a podporuje tím princip rovných příležitostí. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

22 Hlavní oblasti informační společnosti: eGovenment eHealth eLearning eBusiness

23 Priority České republiky v oblasti informační společnosti Dostupné a bezpečné komunikační služby. Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line Dynamické prostředí pro elektronické podnikání Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

24 Informační společnost v prioritách OP RLZ „aktivní politika zaměstnanosti“ - rekvalifikace v oblastech souvisejících se zvyšováním počítačové gramotnosti. „sociální integrace a rovnost příležitostí“ - opatření vedoucí k tomu, aby měli všichni občané možnost veřejného přístupu k internetu. Nejrozsáhlejší síť veřejně přístupných institucí s přístupem k internetu v současnosti tvoří knihovny, které jsou díky svému zaměření a atmosféře vhodné jako jedno z možných kontaktních míst veřejné správy i jako informační centrum. „rozvoj celoživotního učení“- rozšíření informační gramotnosti, které má díky rychlému vývoji informačních a komunikačních technologií spíše kontinuální charakter (e-learning, vzdělávací software, využívání technologií ve školách a veřejné správě) „adaptabilita a podnikání“ - zvýšení konkurenceschopnosti podniků v rámci podpory zvýšení znalostí zaměstnanců, zaměstnavatelů a začínajících podnikatelů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

25 Naplňování principu informační společnosti p řístup k informačním a komunikačním technologiím typ připojení k internetu existence, příp. míra veřejného připojení k internetu propagace informační společnosti (v regionu) využití informační společnosti k podpoře nových forem zaměstnávání regionální strategie rozvoje informační společnosti Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

26 Klasifikace projektů – vliv na informační společnost cíleně zaměřené na informační společnost - hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti pozitivní k informační společnosti - projekt přispívá k rozvoji informační společnosti neutrální - projekt minimálně splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti, ale svou povahou na ni nemá vliv Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

27 1. projekty cíleně zaměřené na informační společnost (Vysoká priorita) specifické projekty, jejichž hlavním cílem je zapojení do evropské informační společnosti v oblasti vzdělání, na trhu práce, v hospodářském a sociálním životě. Hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti (IS). charakteristika Rozvoj informační společnosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů; Projekt je orientován na jednu z priorit České republiky v oblasti informační společnosti na základě vládou schválené Státní informační a komunikační politiky; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

28 2. Projekty pozitivní k informační společnosti (Střední priorita) Projekty mající významný vztah k informační společnosti. Informační společnost není přímou náplní, ale projekt přispívá k jejímu rozvoji. charakteristika Zohledňují podporu a rozvoj informační společnosti; Obsahují cílená opatření nebo podněty k podpoře informační společnosti; V těch oblastech, kde působí, vědomě napomáhají informační společnosti; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

29 3. Projekty neutrální k informační společnosti (Nízká nebo žádná priorita) Neutrální opatření nepřispívají k rozvoji informační společnosti. charakteristika Projekt nemá přímý ani nepřímý vliv na rozvoj informační společnosti; Projekt splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti; Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

30 Výstup Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií Podíl účastníků kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 40 hodin, na všech účastnících kurzů Výsledek Počet nově vytvořených kurzů s komponentou informačních technologií Celkový počet nově vytvořených kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 hodin výuky Dopad Zaměstnanost v ICT sektoruPočet osob zaměstnaných v profesích informačních a komunikačních technologií (podle pohlaví)  podle pohlaví Podíl zaměstnanosti v ICT sektoru na celkové zaměstnanosti (%) (podle pohlaví) Ukazatele HP

31 Stručný obsah projektu: Otevření denního centra pro nezaměstnané starší 50ti let, které nabídne činnosti, které spolu se simulací casové struktury pracovního dne a dalšími aktivitami, zabrání temto lidem spadnout do necinnosti, apatie a deprese a následkem toho propadu do sociální exkluze spojené s vyrazením ze spolecnosti, snížením príjmu, odchodu z rodiny, útekem do nemoci nebo skutecným onemocnením a další. Pracovní cinnosti nahrazuje klient aktivitami vedoucími k získání zamestnání. Centrum pomáhá vyvíjet praktické cinnosti s cílem nalézt uplatnení a to bud v zamestnání nebo jako OSVC. Centrum poskytuje praktické rady: jak sestavit životopis, jak psát žádosti o prijetí do zamestnání, jak se chovat pri prijímacím pohovoru, poradenskou cinnost pri snaze zmenit profesi nebo využít nejaké rekvalifikace z hlediska vhodnosti, psychickou odbornou pomoc v prípade, že hrozí propad do deprese a také i právní pomoc v prípade, kdy nezamestnaný celí otevrené diskriminaci z duvodu veku. Další cinností centra je osvetová cinnost, která má presvedcit zamestnavatele, že jsou oblasti i duvody, pro které se vyplatí zamestnat staršího a zkušeného pracovníka, že rada profesí a povolání prímo vyžaduje zkušenosti a praxi. Klienti centra by meli možnost uplatnovat své znalosti a schopnosti dobrovolnou prací v centru a pri pomoci ostatním klientum a tím udržovat pocit potrebnosti a sebevedomí. Najdou zde denní tisk a PC, které jsou casto nad financními možnosti nezamestnaného závislého na podpore. Pravidelnou prací s PC budou klienti získávat a zvyšovat potrebnou pocítacovou gramotnost. Centrum poskytuje pocit, že clovek patrí do skupiny osob, které jsou na tom stejne jako on, a není v této situaci sám. V Praze je sice nižší procento nezamestnanosti, ale také mýtus o tom, že každý najde práci, takže pokud se cloveku nalézt práci nedarí, pripadá si dvojnásob neschopný, stydí se a straní se spolecnosti. Nižší koncentrace nezamestnaných ciní z takového cloveka výjimku a delá nezamestnanost ješte težší. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

32 Podle informace ministerstva informatiky z brezna 2005 pouze 38 % domácností má k dispozici pocítac. Mužeme se oprávnene domnívat, že u starších obyvatel bude toto procento ješte vyšší. Nedostatek pocítacové gramotnosti je casto duvodem, proc starší osoby nemohou najít práci ve svém oboru nebo i cílene hledají práci pouze tam, kde se PC gramotnost nevyžaduje a tím si zužují své šance. Starší obcané také v mnohem menší míre mají k dispozici pocítac v dobe své nezamestnanosti a nemohou tak využívat možnosti IT. Soucástí cinnosti centra je u osob, které se dosud s pocítacem nesetkaly naucit základní obsluhu pocítace, u tech, kterí mají tyto znalosti jejich dovednosti rozšírit a všem umožnit pocítac použít pri aktivitách v souvislosti s hledáním zamestnání. Všichni víme, jak mohou pocítace uživatele prekvapit neocekávanou reakcí, zaskocit nejakým požadavkem nebo neochotou fungovat. V takovém prípade je clovek sám bezmocný, pritom se casto jedná o neznalost nejaké malé informace. V denním centru budou mít klienti k dispozici pocítacového odborníka, který jim takové informace bude moci poskytnout. Nebudou se dostávat do situace, kdy jim mladí státní úredníci místo pomoci radí "obstarat si nejakého stredoškoláka"! Pocítacová gramotnost umožní starším pracovníkum napríklad požádat si o financní podporu z fondu EU, což bez znalosti práce PC nelze! Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

33 Podpora místním iniciativám → zmírnění negativních dopadů vyplývajících z poklesu konkurenční schopnosti regionů projevují­cí se v různých regionech s různou silou. V oblasti boje proti sociálnímu vyloučení se nejlépe osvědčují místní iniciativy, které jsou založeny na dobré znalosti prostředí a specifických problémů cílových skupin příjemců pomoci. Zahrnutí místních iniciativ do projektů dává dobrou záruku toho, že aktivity pro cílové skupiny projektu budou pokračovat i po skončení financování z ESF a tím podpoří udržitelnost naplňování strategie a cílů programu. Rozvojem místních iniciativ je zároveň podporována i konkurenceschopnost daných lokalit. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

34 Strucný obsah projektu: Cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdroju cestovního ruchu v hl. m. Praze vytvorením, pilotní overením a následou realizací vzdelávacího kurzu "Nové trendy v cinnosti rezervacních center hotelu", který je zameren na zvýšení odborných znalostí pracovníku rezervacních a servisních center hotelu, tak aby byli pripraveni na nové trendy v oblasti cestovního ruchu. Cílem vzdelávacího programu je též standardizace postupu a zlepšení prodejních návyku pracovníku techto zarízení. Dlouhodobým a globálním cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci zamestnancu cestovniho ruchu a jejich flexibility na trhu práce a tím i podporení konkurenceschopnosti subjektu regionu hl.m. Prahy. Vzdelávací program bude realizován formou jednodenního workshopu který bude obsahovat následující komponenty: 1) audiovizuální instruktáž (DVD/VHS) efektivní cinnost rezervacního oddelení 2) prezentaci problematiky rezervací vcetne aktivní diskuze úrastníku 3) prezentaci prípadové studie spojené se zkouškou príjmu zkušebních telefonních rozhovoru a vzory korespondence, které budou jednotliví úcastníci samostatne vyrizovat 4) up-selling - instruktáž a praktické cvicení jehož cílem je vybudovat schopnosti aktivního prodeje a znalost produktu u všech úcastníku programu 5) záverecný test Pilotní overení a evaluace vytvorené metodiky a vzdelávacích programu bude provedeno ve dvou bezích cca pro 20 úcastniku následné 4 behy evaluovaného vzdelávacího kurzu budou realizovány pro cca 40 úcastníku z rad zamestnancu služeb cestovního ruchu. V predprojektovém šetrení viz. príloha c.6. bylo zjišteno: 17 subjektu cestovního ruchu hl.m. Prahy se vyjádrilo pro úcast v tomto projektu 65 zamestnancu má zájem zúcastnit se vzdelávacího programu Výstupem projektu je vytvorení vhodné vzdelávací metodiky, vlastního vzdelávacího programu, jeho pilotní overení a následná realizace pro cílovou skupinu. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

35 Rovné príležitosti budou respektovány pri výberu úcastníku pilotních vzdelávcích programu predevším z pohledu rovných príležitostí prístupu ke vzdelávání žen a mužu. Rovné príležitosti budou též akceptovány v obsahu vytváreného vzdelávacího programu. Projekt podporuje rozvoj informacní spolecnosti a bude využívat v maximální míre informacní a komunikacní technologie (ICT) v rámci vzdelávacího procesu. Úcastníci projektu budou v rámci vzdelávacího programu seznámeni s nejcasteji využívanými ICT aplikacemi v rámci rezervacních systému hotelu. Projekt motivuje studující k aktivní práci s ICT pri vzdelávání, vyhledávání informací, komunikaci a spolupráci. Projekt podporuje rozvoj pocítacové gramotnosti clenu cílové skupiny. Vzhledem k specifickému charakteru cílové skupiny, je nutné jej rozvíjet ve spolupráci s cílovou skupinou a reagovat flexibilne na aktuální potreby cílové skupiny, zamestnavatelu a daného regionu. Projekt podporuje rozvoj místních aktivit a spolupráci mezi komercním, neziskovým a státním sektorem na místní úrovni. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

36 Strucný obsah projektu: Cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdroju cestovního ruchu v hl. m. Praze vytvorením, pilotní overením a následou realizací vzdelávacího kurzu "Nové trendy v cinnosti rezervacních center hotelu", který je zameren na zvýšení odborných znalostí pracovníku rezervacních a servisních center hotelu, tak aby byli pripraveni na nové trendy v oblasti cestovního ruchu. Cílem vzdelávacího programu je též standardizace postupu a zlepšení prodejních návyku pracovníku techto zarízení. Dlouhodobým a globálním cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci zamestnancu cestovniho ruchu a jejich flexibility na trhu práce a tím i podporení konkurenceschopnosti subjektu regionu hl.m. Prahy. Vzdelávací program bude realizován formou jednodenního workshopu který bude obsahovat následující komponenty: 1) audiovizuální instruktáž (DVD/VHS) efektivní cinnost rezervacního oddelení 2) prezentaci problematiky rezervací vcetne aktivní diskuze úrastníku 3) prezentaci prípadové studie spojené se zkouškou príjmu zkušebních telefonních rozhovoru a vzory korespondence, které budou jednotliví úcastníci samostatne vyrizovat 4) up-selling - instruktáž a praktické cvicení jehož cílem je vybudovat schopnosti aktivního prodeje a znalost produktu u všech úcastníku programu 5) záverecný test Pilotní overení a evaluace vytvorené metodiky a vzdelávacích programu bude provedeno ve dvou bezích cca pro 20 úcastniku následné 4 behy evaluovaného vzdelávacího kurzu budou realizovány pro cca 40 úcastníku z rad zamestnancu služeb cestovního ruchu. V predprojektovém šetrení viz. príloha c.6. bylo zjišteno: 17 subjektu cestovního ruchu hl.m. Prahy se vyjádrilo pro úcast v tomto projektu 65 zamestnancu má zájem zúcastnit se vzdelávacího programu Výstupem projektu je vytvorení vhodné vzdelávací metodiky, vlastního vzdelávacího programu, jeho pilotní overení a následná realizace pro cílovou skupinu. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz


Stáhnout ppt "Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google