Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz."— Transkript prezentace:

1 Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

2 Horizontální priority v OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Strategie operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství vychází z analýzy ekonomické a sociální situace v zemědělství a venkovském prostoru. ČR chce navázat na cíle a principy stanovené v koncepci agrární, lesnické a vodohospodářské politiky, které pro období před vstupem ČR do EU schválila vláda ČR. Rozvoj venkova a zemědělství je spatřován v multifunkčním a konkurenceschopném zemědělství s důrazem na zvyšování kvality životního prostředí jako základu dlouhodobého ekonomického růstu a rozvoje venkova. Strategie OP je založena na trvale udržitelném rozvoji a stabilizaci venkovských oblastí. OP podporuje zlepšování kvality a produktivity práce při zpracování zemědělských produktů s důrazem na jejich kvalitu. S tím souvisejí investice do nových technologií zaváděných do zemědělství, do lidského kapitálu, stejně jako poskytování technických a poradenských služeb, (testování/certifikaci jakosti); marketing a vývoz; a podporu diversifikace.

3 Horizontální priority v OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Podopatření 1.1.1., 1.1.2. Dopad realizace projektu na životní prostředí - - stav před realizací a předpokládaný stav po realizaci projektu; popis předpokládaných dopadů projektu na životní prostředí, zda má projekt za hlavní cíl zlepšení životního prostředí, je šetrný k životnímu prostředí či je ekologicky neutrální. - dopad projektu na tradiční a člověkem vytvořené prvky krajiny, zemědělské a ostatní stavby a archeologická naleziště. Sociální dopad realizace projektu: Pracovní místa (kolik pracovních míst a jaká místa projekt vytvoří nebo udrží, zda do budoucna zvýší ekonomickou sílu zaměstnanců) Rovné příležitosti (prohlášení „Projekt nemá vliv na rovné příležitosti.“ a zdůvodnění proč) Informační společnost (vliv projektu na rozšiřování a uplatňování informačních a komunikačních technologií (hlavní zaměření projektu na ICT, pozitivní nebo neutrální dopad na rozvoj informační společnosti).

4 Horizontální priority oblasti, které musí zohledňovat každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Standardní horizontální priority: Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Vyrovnaný rozvoj regionů Informační společnost

5 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Rovné příležitosti →potírání diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, handicapu, věku, sexuální orientaci; →vztah i k dalším znevýhodněným skupinám (migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol) princip rovných příležitostí mužů a žen (projekty nesmí působit negativně na rovné příležitosti a vést k diskriminaci) zapracován do výběrových kritérií jednotlivých opatření úkol žadatele představit, jaký dopad bude mít projekt z hlediska rovných příležitostí odstranit případné překážky, které znesnadňují znevýhodněným skupinám přístup k projektovým aktivitám, např. zajištění přístupu k veřejné dopravě

6 Rovnost příležitostí lze sledovat v souvislosti s: 1. mírou ekonomické aktivity, ne/zaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti; 2. možnostmi pracovat na plný úvazek, částečný úvazek, či využívat jinou formu flexibilních pracovních režimů; 3. podmínkami odměňování a pracovními podmínkami v zaměstnání; 4. zapojením do podnikání; 5. přístupem k dopravě, pečovatelským a dalším službám; 6. sdílením neplacených domácích prací a péče o rodinu Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

7 Naplňování principu rovných příležitostí, kritéria pro výběr Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Při zohledňování rovných příležitostí jde o analýzu vlivů, které bude mít projekt na situaci znevýhodněných skupin v dané situaci/regionu. Vliv na rovné příležitosti by měl při přípravě projektu zohlednit: - aktivity podniknuté při přípravě projektu genderový audit organizace a spolupracujících institucí zastoupení žen a mužů ve struktuře prováděcího týmu analýza cílových skupin - aktivity podniknuté v průběhu realizace projektu měřitelné ukazatele k dosažení cíle rovných příležitostí

8 Příprava projektu audit organizace s ohledem na rovné příležitosti Konečný příjemce/konečný uživatel provede rozbor své organizace/firmy s ohledem na zastoupení žen a mužů, resp. jejich věk. Podobně může žadatel/ka postupovat u zdravotně postižených, absolventů apod. složení provádějícího týmu Konečný příjemce/konečný uživatel zjistí rozdělení úloh, které při realizaci projektu budou vykonávat ženy a které muži, zda jsou v prováděcím týmu zdravotně postižení, různé etnické skupiny, absolventi. analýza cílové skupiny V přípravné fázi projektu je nutné provést definování cílové skupiny. V jejím rámci je analyzována případná rozdílná výchozí pozice žen a mužů, jakož i dalších znevýhodněných skupin a předpokládaný dopad projektu na ně. Při zpracování analýzy je žádoucí použít statistiky členěné dle pohlaví. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

9 Cílové skupiny Které cílové skupiny jsou zahrnuty do projektu? ženy; absolventi; etnické minority; osoby se zdravotním postižením; osoby z venkovských oblastí; osoby s nízkou kvalifikací; další znevýhodněné skupiny (např. podle věku). výchozí pozice cílové skupiny v jaké výchozí pozici se nacházejí muži a ženy v rámci cílové skupiny? Ve stejné? Rozlišné? Do jaké míry? Příčiny Jaké jsou možné příčiny? Genderové nerovnosti Lze vysledovat nerovnosti mezi pohlavími na pracovním trhu, příp. v odvětví, kterému se projekt věnuje? Rozdělení zdrojů projektu Jak budou rozděleny zdroje projektu mezi ženy a muže? Dopad aktivit Jaký dopad budou mít plánované aktivity na ženy a muže? Budou stejnou měrou prospěšné pro ženy a muže? Příklady otázek ke zvážení:

10 Realizace projektu měřitelné ukazatele k jejich dosažení Žadatelé by měli v rámci přípravy projektu stanovit cíl, kterého má být projektem dosaženo a zvolit pro něj odpovídající a měřitelné ukazatele. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

11 Standardní klasifikace projektů podle HP rovné příležitosti Všechny projekty bez ohledu na svou vazbu k rovným příležitostem musí být klasifikovány v rámci třístupňové škály jako: 1. cílený na rovné příležitosti - s přiřazenou vysokou důležitostí 2. pozitivní k rovným příležitostem - se střední důležitostí 3. neutrální k rovným příležitostem - s nízkou nebo žádnou důležitostí ….. provádí sám konečný uživatel Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

12 Projekty neutrální k rovným příležitostem (nízká nebo žádná priorita) * Neutrální projekty nepřispívají k odstranění rozdílů * Jejich realizace nemá specifický přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. ! Je třeba si uvědomit, že na první pohled neutrální opatření mohou mít negativní vliv na rovné příležitosti. charakteristika s ohledem na pracovní trh nebo zakládání a rozvoj podniků nemají přímý ani nepřímý vliv na rovné příležitosti nezlepšují pracovní a rodinné struktury Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

13 Udržitelný rozvoj / životní prostředí → hospodářský růst, který uspokojuje potřeby společnosti v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě za předpokladu, že tento rozvoj při plnění dnešních potřeb neohrožuje vyhlídky budoucích generací. → vytvoření podmínek pro dlouhodobý hospodářský rozvoj při náležitém respektování ochrany životního prostředí a zachování přírodního bohatství země v maximálně možné míře. Principy udržitelného rozvoje je třeba zohledňovat v oblasti rozvoje ekonomiky, rozvoje venkova, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

14 Životní prostředí 4 prioritní oblasti Státní politiky životního prostředí 1. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti; 2. udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady; 3. životní prostředí a kvalita života; 4. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší. EK – důraz na hodnocení dopadů SF na životní prostředí metodická doporučení: → hodnocení SEA → systém hodnocení předkládaných projektů z hlediska životního prostředí → posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) → zákonem vyžadovaný postup IPPC → hodnocení dopadu projektů na oblasti soustavy Natura 2000 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

15 Životní prostředí Projekty posuzují vliv plánovaných aktivit na jednotlivé oblasti ŽP, kterými jsou - znečištění, - spotřeba zdrojů, - odpady, - biologická rozmanitost a využívání krajiny - informovanost k životnímu prostředí - ekologicky šetrné využívání zdrojů usoudí, zda je jeho projekt - zacílený, - pozitivní, - neutrální k životnímu prostředí. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

16 Životní prostředí - klasifikace projektů Hodnocení projektů z hlediska životního prostředí je pro žadatele povinné: - provádí se v projektové žádosti - obecný formulář - projekty jsou hodnoceny na základě indikátorů - žadatel vychází z původního stavu a zaměřuje se na konkrétní vliv projektu Přesto, že projekt nebude výhradně zacílen na životní prostředí, může mít na něj pozitivní vliv. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

17 Informační společnost → růst konkurenceschopnosti pro podniky → vytváření nových perspektiv jak v organizaci práce tak ve vytváření nových pracovních míst → distribuce nových technologií na všech úrovních ekonomického a sociálního života → poskytování příležitosti a zpřístupňování využívání všech prostředků podporujících širší využívání informačních technologií ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin i jedinců. Do HP bylo téma informační společnosti zapojeno nově v roce 1999 v rámci začlenění celé problematiky do Evropské strategie zaměstnanosti. Pro EU je vytvoření a rozvoj informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním ze zásadních kroků pro dosažení strategických cílů Lisabonského procesu. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

18 Informační společnost → Při popisu informační společnosti se ukazuje úzká provázanost HP. Rozvoj informační společnosti je jedním z nástrojů k odstranění nerovností mezi regiony a přispívá tak naplnění priority vyvážený rozvoj regionů. → Stejně tak znalost informačních dovedností zjednodušuje zapojení sociálně vyčleněných skupin na trh práce a podporuje tím princip rovných příležitostí. Státní informační a komunikační politika (2004) Akční plán e-Europe 2005 Hlavní oblasti informační společnosti: e-Govenmente-Health e-Learninge-Business dynamické prostředí pro elektronické podnikání Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

19 Informační společnost - priority České republiky Dostupné a bezpečné komunikační služby Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line Dynamické prostředí pro elektronické podnikání IS je průřezovým tématem ve všech OP, zvláště v - Společném regionálním operačním programu, - Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a - Operačním programu Průmysl a podnikání Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

20 Naplňování principu informační společnosti p řístup k informačním a komunikačním technologiím typ připojení k internetu existence, příp. míra veřejného připojení k internetu propagace informační společnosti (v regionu) využití informační společnosti k podpoře nových forem zaměstnávání regionální strategie rozvoje informační společnosti Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

21 Klasifikace projektů – vliv na informační společnost cíleně zaměřené na informační společnost - hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti pozitivní k informační společnosti - projekt přispívá k rozvoji informační společnosti neutrální - projekt minimálně splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti, ale svou povahou na ni nemá vliv Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

22 Projekty cíleně zaměřené na informační společnost (vysoká priorita) specifické projekty, jejichž hlavním cílem je zapojení do evropské informační společnosti v oblasti vzdělání, na trhu práce, v hospodářském a sociálním životě – tj. hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti (IS). charakteristika - rozvoj informační společnosti stojí v centru pozornosti projektu; - projekt je orientován na jednu z priorit ČR v oblasti informační společnosti na základě vládou schválené Státní informační a komunikační politiky; - projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

23 Projekty pozitivní k informační společnosti (střední priorita) Projekty mající významný vztah k informační společnosti. Informační společnost není jejich přímou náplní, ale projekty přispívají k jejímu rozvoji. charakteristika - zohledňují podporu a rozvoj informační společnosti; - obsahují cílená opatření nebo podněty k podpoře informační společnosti; - v oblastech, kde působí, vědomě napomáhají informační společnosti; - projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

24 Projekty neutrální k informační společnosti (nízká nebo žádná priorita) Neutrální opatření nepřispívají k rozvoji informační společnosti. charakteristika - projekt nemá přímý ani nepřímý vliv na rozvoj informační společnosti; - projekt splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti; Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

25 HP vyvážený rozvoj regionů: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Regionální diferenciace: Existence strukturálně postižených regionů Negativní dopady restrukturalizace průmyslu a zemědělství Nízká dopravní obslužnost Silně narušené životní prostředí Vysoká míra nezaměstnanosti, dlouhodobá strukturální nezaměstnanost Nízká kvalita železničních tratí Venkovské oblasti

26 HP vyvážený rozvoj regionů: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz HP typická pro SROP a OP RVMZ Tato HP není vyčleněná jako samostatné hodnotící kritérium Sleduje se umístnění projektu podle vyplněné projektové žádosti Obtížnost hodnocení: Jak rozlišit výstupy, které se vztahují k programu samotnému a výstupy, které jsou skutečnými výsledky existujících programů a aktivit (financované na národní nebo místní úrovni)? Jak identifikovat přidané hodnoty programů zaměřených na podporu místního rozvoje (hlavní cíle procesu hodnocení)? Jak analyzovat dopady programu na politický kontext? Zda a jak byly inovace převedeny do normálního politického rozhodování?

27 Naplňování principu vyvážený rozvoj regionů: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Lze monitorovat a hodnotit prostřednictvím: celkového počtu podpořených projektů, které byly realizovány ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; počtu pracovních míst, které byly v těchto regionech vytvořeny


Stáhnout ppt "Horizontální priority vymezení pojmů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google