Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Projekt technické pomoci dle opatření 5.2. „Technická pomoc CSF“ SROP Seminář pro pracovníky implementační struktury operačních programů Dne 5.10.2005 Dr.Marie Kaufmann marie.kaufmann@evasco.cz Tel. 222074109, 603 227066

2 Obecný úvod do problematiky HP HP a spojení se strukturálními fondy v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Horizontální priority (HP) jsou průřezová témata prostupující napříč všemi programy a politikami Evropské unie; • zásadní oblasti, kterými se každý projekt předkládaný k podpoře ze SF musí zabývat již od fáze přípravy; • nemají vlastní finanční alokace, jsou naplňovány prostřednictvím rozličných programových opatření • v cílech stanovených EK na programové období 2000-2006, vedle podpory konkurenceschopnosti a ekonomické a sociální soudržnosti, mají zásadní zapojení

3 Obecný úvod do problematiky HP HP a spojení se strukturálními fondy v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Zvláštní důraz kladen na • rovné příležitosti mužů a žen • udržitelnost životního prostředí • rozvoj informačních technologií (zvláště v souvislosti s Lisabonskou strategií) • Národní a reg. orgány specifikují další průřezové tematické oblasti: • sociální začlenění • místní rozvoj • podpora malého a středního podnikání • zvyšování institucionální a administrativní kapacity

4 Obecný úvod do problematiky HP HP a spojení se strukturálními fondy v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Politika týkající se rovných příležitostí, životního prostředí a informační společnosti tvoří značnou část diskusí o reformě strukturálních fondů v roce 1999 i nyní, v přípravě na další programové období 2007-2013. • Nejrozvinutější jsou diskuse ohledně • rovných příležitostí a • genderového mainstreamingu. • Ohledně životního prostředí zůstává zodpovědnost na GŘ pro životní prostředí.

5 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Většina summitů EU od roku 1999 se o HP nezmiňovala, ani ve svých stěžejních zprávách. • Teprve směrnice Evropské komise  jako Vademekum 2000-2006 (EK 1999),  Směrnice k programům SF 2000-2006 (EK 1999) a  Směrnice Mainstreaming rovných příležitostí mužů a žen (EK 1999) položily základ ke dvěma HP, které musí být zapojeny do všech programů SF: - rovné příležitosti - vztah k životnímu prostředí

6 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Rovné příležitosti • povinnost začlenění do všech politik, celkový mainstreamingový přístup. • znamená to podpořit jak rovné příležitosti, tak specifická opatření napomoci ženám a mobilizovat všechny všeobecné politiky k zohledňování speciální situace žen; Vztah k životnímu prostředí • soulad s komunitární enviromentální legislativou a ochranou přírody musí být zakomponován do všech definic a implementací opatření podporovaných SF

7 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Informační společnost • nebyla začleněna jako HP, ale jako tematická priorita a podmínka růstu a zaměstnanosti, zvláště v oblasti telekomunikací. • tyto intervence byly zarámovány konsistentně v prioritách SF více než jako HP

8 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Vyrovnaný rozvoj regionů • Rozšíření EU o trasnformující se ekonomiky a společnosti přináší dopady na celé území EU, zvláště na vnitřní a vnější hranice území EU. • Tyto účinky budou vyžadovat stále větší důraz na vyrovnaný rozvoj regionů, se speciálním zaměřením na • transnacionální politické a administrativní systémy, • možné geografické polarizace, • nevypočitatelný rozvoj technické infrastruktury, • důraz na životní prostředí a • účinky veřejného sektoru.

9 Obecný úvod do problematiky HP Evropská unie a horizontální prioritní témata Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Rozdílné jsou i politické přístupy k jednotlivým HP: • gender a rovné příležitosti jsou více založeny na pozitivních akcích a mainstreamingu, • životní prostředí na legislativní shodě • Informační technologie jsou podporovány směrnicí

10 Obecný úvod do problematiky HP  Legislativní základ EU a v ČR Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Povinnost monitorovat HP vyplývá České republice z • z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a • nařízení Komise (ES) č. 438/2001, k prováděcím předpisům v souvislosti se správními a kontrolními mechanismy SF „Při sledování těchto cílů Společenství přispívá k harmonickému, vyváženému a udržitelnému rozvoji hospodářských činností, rozvoji zaměstnanosti a lidských zdrojů, ochraně a zlepšování životního prostředí a odstraňování nerovností a prosazování rovnoprávnosti mezi muži a ženami.“

11 Obecný úvod do problematiky HP  Legislativní základ EU a v ČR Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Informační společnosti, je určena EK jako klíčová priorita pro intervence SF v obecných zásadách pro programy v období 2000 – 2006 (Nařízení č. 344/ 1999/ EK) • Prioritní postavení čtyř témat dokumentuje jejich začlenění mezi základní cíle Evropských společenství v rámci Amsterdamské smlouvy. Vysoká úroveň zaměstnanosti, sociální ochrana a zvyšování životní úrovně a kvality života jsou základní úkoly Evropských společenství, které lze dosáhnout pouze v souladu s horizontálními prioritami. • SF představují jeden z nástrojů, kterým je naplnění úkolů Společenství podporováno.

12 Obecný úvod do problematiky HP  Rámec podpory Společenství, MMR ČR  a stanovisko k HP Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz „ Růstově orientovanou strategii RPS bude zároveň doprovázet několik horizontálních cílů, aby bylo možno dosáhnout udržitelného a vyváženého vlivu růstově orientovaných investic: • Udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům EU; • Rovné příležitosti mužů a žen a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti; • Vyvážený rozvoj regionů; • Informační společnost pro rozvoj nových pracovních příležitostí, se zvláštním zaměřením na venkovské a vzdálené regiony a skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

13 Obecný úvod do problematiky HP  Rámec podpory Společenství, MMR ČR  a stanovisko k HP Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz •„ Tyto horizontální cíle musí být respektovány a popsány každým programem, prioritou a jednotlivým opatřením. • Příspěvek priorit a opatření těmto čtyřem horizontálním cílům bude vyznačen na příslušných místech ve všech programech“…….. • RPS uvádí • Definice horizontálních cílů • ukazatelé horizontálních cílů

14 Obecný úvod do problematiky HP  Manuál horizontálních priorit  Rámce podpory Společenství Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Účel - představit horizontální témata po stránce věcné i legislativní. • Představuje metodickou pomůcku pro klasifikaci projektů s ohledem na HP a zároveň předkládá nástroje pro dodržování a vykazování horizontálních principů v průběhu realizace projektů. • Slouží řídícímu orgánu/zprostředkujícímu subjektu jako nástroj pro posouzení slučitelnosti projektu s HP. • Jednotlivým prioritám je věnovaná vždy jedna kapitola manuálu. V ní je obsaženo věcné vymezení pojmů a zajištění implementace horizontálního cíle a ukazatele pro jeho vyhodnocení.

15 Obecný úvod do problematiky HP  Manuál horizontálních priorit  Rámce podpory Společenství Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Horizontální priority jsou jako průřezové téma součástí všech operačních programů. • Manuál shrnuje, která specifická opatření operačních programů staví horizontální otázky přímo do centra svého zájmu. • Je na řídících orgánech, aby každému opatření přiřadily bodovací kritéria, která odrážejí relevanci priority pro dané opatření.

16 Obecný úvod do problematiky HP  Manuál horizontálních priorit  Rámce podpory Společenství Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Všechny předložené projekty musí obsahovat vysvětlení, jak budou přispívat k naplnění čtyř horizontálních priorit. • Součástí všech projektů bude samostatná část zabývající se horizontálními prioritami. • U těch opatření operačních programů, u nichž je horizontální priorita klíčová, budou požadavky na její zpracování podrobnější než u projektů z dalších opatření. • Na základě kapitoly projektu bude možné stanovit klasifikaci projektů jako cílené, pozitivní a neutrální.

17 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Závěry ze střednědobých hodnocení • Řídící orgány často neidentifikovaly specifické otázky ani nepožadovaly užití zvláštních metodologií • Jenom někdy vyžadovaly ŘO hlubší analýzy, kterými pak bylo hodnocení dopadu na životní prostředí a rovné příležitosti, dále hodnocení kvality řízení programu, a to zvláště u teritoriálních integrovaných projektů •Malá kontinuita v účasti na hodnotícím procesu. • Proto se požadavky na hodnocení jednotlivých individuálních subjektů netýkaly programu jako celku. • Dokonce pozornost zaměřená na horizontální témata byla často výsledkem osobního zájmu, než jednotným hlediskem programu a jeho implementace.

18 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • DG Regio je zodpovědné za posouzení proběhlých střednědobých hodnocení 190 programů Cíle 1 nebo 2 a 138 hodnocení programu INTERREG a URBAN. • Zapotřebí spojit hodnocení programů SF s hodnocením národních či regionálních programů • Hodně zkušeností s rovnými příležitostmi jako HP v programovém období 1995-1999. • Málo zkušeností s HP místní rozvoj a HP informační společnost. Dodatečné úsilí zpracovat metodologii.

19 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Doporučení • Zavedení databanky dobré praxe v oblasti programování a hodnocení. Cílem je šíření praxe hodnocení, která se řídícím orgánům osvědčila • Pokračování v monitorování a učení se z případových studií směřuje k všeobecnému užívání nejlepší praxe • Sdílení zkušeností ze střednědobé evaluace • Důsledně sbírat data členěná podle pohlaví

20 Obecný úvod do problematiky HP  Zkušenosti s implementací HP v současném programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz Cílem směrnic k provedení hodnocení (mid-term) bylo i vytvořit společný jazyk mezi hodnotitelem a zadavatelem • Ve snaze zavádět horizontální témata do všech programů financovaných SF ustanovila implementační agentura ve Skotsku (Eastern Scotland European partnership, www.esep.co.uk) koncem roku 2002 pozice národního poradce pro rovné příležitosti a poradce pro udržitelný rozvoj. Oba poradci mají rozdílné role a jiné oblasti politiky, přesto stále více spolupracují. To dokazuje, že existuje podobnost ve způsobu, jakým jsou jednotlivé HP pojaty a v designu vhodných řešení a v jejich provádění.www.esep.co.uk •Zavádění HP do jednotlivých opatření má různé účinky. Existují oblasti, kde budou zapotřebí extra cílené aktivity.

21 Obecný úvod do problematiky HP  Literatura Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz • Manuál horizontálních priorit zpracovaný odborem RPS MMR, který představuje HP po stránce věcné i legislativní. • Přehled„Horizontální priority v programech strukturálních fondů, Praxe a zkušenosti z hodnocení“ - nezabývá se podrobným popisem horizontálních priorit jako takových, ale zaměřuje se primárně na jejich hodnocení. • The Guide • Mid-term evaluace • Souhrnné závěry z mid term evaluací ve vztahu k HP • Jednotlivé směrnice EK k oblasti SF, evaluace, monitoringu, analýzy apod. • 3.kohezní zpráva – Summary, 3.část • Review of Relevance of NDP/CSF Horizontal Principles to OP Measures


Stáhnout ppt "Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ 120 00 Praha 2 •Tel/Fax +420 222 074 109 • gsm +420 603 227 066 • www.evasco.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google