Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ"— Transkript prezentace:

1 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
Uvedení jednotlivých horizontálních témat a Začlenění horizontálních priorit do Operačních programů SF v programovém období Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

2 Je hlavní prioritou v OP RLZ
Rovné příležitosti zákaz diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, invaliditě, věku nebo sexuální orientaci. vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol diskriminace z hlediska pohlaví negativní zkušenosti různých sociálních skupin na trhu práce (např. etnických minorit, osob se zdravotním postižením, vyšších věkových skupin občanů) Je hlavní prioritou v OP RLZ Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

3 Rovnost příležitostí lze sledovat zejména z hlediska:
míry ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti; možnosti pracovat na plný úvazek, částečný úvazek, či v jiných flexibilních pracovních režimech; odměňování a podmínek v zaměstnání; míry podnikání; přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám; sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

4 Relevance rovných příležitostí k opatření operačních programů
*** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání … *** 1.2. Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti *** 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí *** 2.2. Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce *** 2.3. Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb *** 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách, rozvoj podpůrných… *** 3.2. Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje *** 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání *** 4.1. Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců… *** 4.2. Specifické vzdělávání *** Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

5 Naplňování principu rovných příležitostí, kritéria pro výběr
Část projektové žádosti „vliv na rovné příležitosti“ bude obsahovat: A aktivity podniknuté při přípravě projektu A.1. audit vlastní organizace, A.2. složení prováděcího týmu, A.3. analýza cílových skupin, B aktivity podniknuté při realizaci projektu B.1. cíle orientované na rovné příležitosti B.2. měřitelné ukazatele k dosažení cíle rovných příležitostí Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

6 A příprava projektu A.1. audit organizace s ohledem na rovné příležitosti Konečný příjemce/konečný uživatel provede rozbor své organizace/firmy s ohledem na zastoupení žen a mužů. Podobně může žadatel/ka postupovat u zdravotně postižených, absolventů apod. A.2. složení provádějícího týmu Konečný příjemce/konečný uživatel zjistí rozdělení úloh, které při realizaci projektu budou vykonávat ženy a které muži, zda jsou v prováděcím týmu zdravotně postižení, různé etnické skupiny, absolventi. A.3. analýza cílové skupiny V přípravné fázi projektu je nutné provést definování cílové skupiny. V jejím rámci je analyzována případná rozdílná výchozí pozice žen a mužů, jakož i dalších znevýhodněných skupin a předpokládaný dopad projektu na ně. Při zpracování analýzy je žádoucí použít statistiky členěné dle pohlaví. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

7 Příklady otázek, které budou zapracovány do analýzy:
Cílové skupiny Které cílové skupiny jsou zahrnuty do projektu? Ženy; Absolventi; etnické minority; osoby se zdravotním postižením; osoby z venkovských oblastí; osoby s nízkou kvalifikací; další znevýhodněné skupiny (např. podle věku). Výchozí pozice cílové skupiny V jaké výchozí pozici se nacházejí muži a ženy v rámci cílové skupiny? Ve stejné? Rozlišné? Do jaké míry? Příčiny Jaké jsou možné příčiny? Genderové nerovnosti Lze vysledovat nerovnosti mezi pohlavími na pracovním trhu, příp. v odvětví, kterému se projekt věnuje? Rozdělení zdrojů projektu Jak budou rozděleny zdroje projektu mezi ženy a muže? Dopad aktivit Jaký dopad budou mít plánované aktivity na ženy a muže? Budou stejnou měrou prospěšné pro ženy a muže? Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

8 B realizace projektu B.1. cíle projektu orientované na rovné příležitosti; B.2. měřitelné ukazatele k jejich dosažení Povinností žadatelů je určit cíl, kterého má být projektem dosaženo a zvolit pro něj odpovídající, měřitelné a termínové ukazatele. Úspěšnost projektu s ohledem na rovné příležitosti bude posuzována podle naplnění těchto ukazatelů.   Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

9 Příklady cílů a ukazatelů: Zvýšení počtu nedostatečně zastoupeného pohlaví/zdravotně postižených/pracovníků nad 50 let v některých úsecích podniku o 10 % do roku 200x Zvýšení počtu žen v kategoriích manažerů o 5 % do roku 200x. Zvýšit procento podporovaných podniků, které svým zaměstnancům nabízejí sociální služby (jesle, dopravu, apod.) o x % do roku 200x Zvýšit procento podporovaných podniků, které zaměstnávají absolventy, zdravotně postižené, minority…Zvýšení počtu nedostatečně zastoupeného pohlaví/zdravotně postižených/pracovníků nad 50 let v některých úsecích podniku o 10 % do roku 200x Zvýšení počtu žen v kategoriích manažerů o 5 % do roku 200x. Zvýšit procento podporovaných podniků, které svým zaměstnancům nabízejí sociální služby (jesle, dopravu, apod.) o x % do roku 200x Zvýšit procento podporovaných podniků, které zaměstnávají absolventy, zdravotně postižené, minority… Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

10 Klasifikace projektů – vliv na rovné příležitosti Všechny projekty bez ohledu na svou vazbu k rovným příležitostem musí být klasifikovány v rámci třístupňové škály jako: 1. cílený na rovné příležitosti – s přiřazenou vysokou důležitostí 2. pozitivní k rovným příležitostem – se střední důležitostí 3. neutrální k rovným příležitostem – s nízkou nebo žádnou důležitostí Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

11 1. Projekty cíleně zaměřené na podporu rovných
1. Projekty cíleně zaměřené na podporu rovných příležitost (Vysoká priorita) projekty, jejichž hlavním cílem je odstranění překážek pro účast žen a mužů na trhu práce, v hospodářském, sociálním a rodinném životě. Projekt prokazatelně usiluje o rovné příležitosti a vyústí ve zlepšení situace. charakteristika Rovné příležitosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů. Cílovou skupinou jsou znevýhodněné skupiny. Zaměření projektu sleduje za cíl odstranění překážek v oborech a odvětvích, která segregují muže a ženy/zdravotně postižené/etnické minority v přístupu a v účasti v nich. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

12 2. Projekty s pozitivním dopadem na rovné
2. Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti (Střední priorita) Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, které naplňují např. princip gender mainstreaming. Rovné příležitosti nejsou sice jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. charakteristika Zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů/ zdravotně postižených/etnických minorit Cílovou skupinou mohou být i znevýhodněné skupiny. Obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných příležitostí V těch oblastech, kde působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury), přispívají k odstranění diskriminací, resp. nerovností Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

13 3. Projekty neutrální k rovným příležitostem (Nízká
3. Projekty neutrální k rovným příležitostem (Nízká nebo žádná priorita) Neutrální projekty nepřispívají k odstranění disparit Jejich činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. Na první pohled neutrální opatření však mohou mít dokonce negativní vliv na rovné příležitosti. Např. pokud jsou při zaměstnávání nebo u podnikatelských šancí upřednostněny skupiny, které se těší spíše privilegovanému postavení (muži ve vedoucích pozicích nebo v technických oborech). charakteristika s ohledem na pracovní trh nebo zakládání a rozvoj podniků nemají přímý ani nepřímý vliv na rovné příležitosti nezlepšují pracovní a rodinné struktury Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

14 Udržitelný rozvoj / životní prostředí → hospodářský růst, který uspokojuje potřeby společnosti v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě za předpokladu, že tento rozvoj při plnění dnešních potřeb neohrožuje vyhlídky budoucích generací. → vytvoření podmínek pro dlouhodobý hospodářský rozvoj při náležitém respektování ochrany životního prostředí a zachování přírodního bohatství země v maximálně možné míře. Principy udržitelného rozvoje je třeba zohledňovat v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Sledované dopady na ŽP: - emise - rozsah rekultivace environmentálně poškozených průmyslových oblastí - podporované projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

15 Hlediska vlivu na ŽP Každý projekt bude muset být hodnocen z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a zda přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím: snižování množství produkovaných odpadů a odpadních vod a jejich negativního ekologického účinku, snižování spotřeby energie a podpora užití obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné, investičně zaměřené projekty musí v závislosti na charakteru projektu splňovat platné normy (např. zákon o technických požadavcích na výrobky, stavební zákon, apod.), povzbuzování environmentálních inovací, výzkumu a vývoje, povzbuzování místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako klíčového ekonomického faktoru, dokladů, že realizací projektu nedojde k poškození chráněných území Natura 2000. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

16 Životní prostředí 4 prioritní oblasti Státní politiky životního prostředí 1. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti; 2. udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady; 3. životní prostředí a kvalita života; 4. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší. EK – důraz na hodnocení dopadů SF na životní prostředí metodická doporučení: → hodnocení SEA → systém hodnocení předkládaných projektů z hlediska životního prostředí → posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) → zákonem vyžadovaný postup IPPC → hodnocení dopadu projektů na oblasti soustavy Natura Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

17 Životní prostředí Projekty posuzují převažující vliv plánovaných aktivit na jednotlivé oblasti ŽP, kterými jsou - znečištění, - spotřeba zdrojů, - odpady, - biologická rozmanitost a využívání krajiny a - informovanost k životnímu prostředí a z výsledné hodnoty usoudí, zda je jeho projekt - zacílený, pozitivní, - neutrální k životnímu prostředí. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

18 Životní prostředí - Klasifikace projektů Hodnocení projektů z hlediska životního prostředí je pro žadatele povinné. Provádí se v projektové žádosti - obecný formulář Projekty jsou hodnoceny na základě ukazatelů Nutno vycházet z původního stavu a zaměřit se na konkrétní vliv projektu Cílem hodnocení není žadatele sankcionovat za to, že jeho nově plánovaná stavba/výroba/silnice zvýší hluk či znečištění ovzduší, pokud splňuje zákonné normy. Přesto, že projekt nebude výhradně zacílen na životní prostředí, může mít na něj pozitivní vliv např. tříděním odpadů, využitím tzv. brownfields, zvýšením retenční schopnosti krajiny, snížením hluku apod. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

19 Kategorie projektů neutrální vliv na ŽP
projekt splňuje všechny zákonné požadavky (EIA, Natura 2k, normy), ale nepřináší žádnou přidanou hodnotu v oblasti ochrany ŽP projekt není zaměřen na OZE, nezavádí šetrnou technologii, neodstraňuje starou zátěž... projekt šetrný k ŽP projekt splňuje zákonné požadavky přináší přidanou hodnotu v ochraně ŽP, která však není hlavním cílem projektu (odstranění staré zátěže pro nový investiční záměr, zavedení energeticky úsporné technologie...) projekt zaměřen na ŽP cílem projektu je využití OZE, vývoj nové technologie uplatnitelné v OŽP, snížení emisí apod. (opatření OZE) Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

20 Informační společnost → růst konkurenceschopnosti pro podniky → vytváření nových perspektiv jak v organizaci práce tak ve vytváření nových pracovních míst → distribuce nových technologií na všech úrovních ekonomického a sociálního života → poskytování příležitosti a zpřístupňování využívání všech prostředků podporujících širší využívání informačních technologií ve společnosti při respektování specifických potřeb konkrétních skupin i jedinců. Do HP bylo téma informační společnosti zapojeno nově v roce 1999 v rámci začlenění celé problematiky do Evropské strategie zaměstnanosti. Pro EU je vytvoření a rozvoj informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním ze zásadních kroků pro dosažení strategických cílů Lisabonského procesu. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

21 Informační společnost → Při popisu informační společnosti se ukazuje úzká provázanost HP. Rozvoj informační společnosti je jedním z nástrojů k odstranění nerovností mezi regiony a přispívá tak naplnění priority vyvážený rozvoj regionů. → Stejně tak znalost informačních dovedností zjednodušuje zapojení sociálně vyčleněných skupin na trh práce a podporuje tím princip rovných příležitostí. Státní informační a komunikační politika (2004) Akční plán e-Europe Hlavní oblasti informační společnosti: e-Govenment e-Health e-Learning e-Business dynamické prostředí pro elektronické podnikání Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

22 Informační společnost - Priority České republiky Dostupné a bezpečné komunikační služby Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line Dynamické prostředí pro elektronické podnikání IS je průřezové téma ve všech OP, zvláště v - Společném regionálním operačním programu, - v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a - v Operačním programu Průmysl a podnikání Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

23 Naplňování principu informační společnosti přístup k informačním a komunikačním technologiím typ připojení k internetu existence, příp. míra veřejného připojení k internetu propagace informační společnosti (v regionu) využití informační společnosti k podpoře nových forem zaměstnávání regionální strategie rozvoje informační společnosti Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

24 Klasifikace projektů – vliv na informační společnost cíleně zaměřené na informační společnost - hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti pozitivní k informační společnosti - projekt přispívá k rozvoji informační společnosti neutrální - projekt minimálně splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti, ale svou povahou na ni nemá vliv Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

25 1. projekty cíleně zaměřené na informační
1. projekty cíleně zaměřené na informační společnost (Vysoká priorita) specifické projekty, jejichž hlavním cílem je zapojení do evropské informační společnosti v oblasti vzdělání, na trhu práce, v hospodářském a sociálním životě. Hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti (IS). charakteristika Rozvoj informační společnosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů; Projekt je orientován na jednu z priorit České republiky v oblasti informační společnosti na základě vládou schválené Státní informační a komunikační politiky; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

26 2. Projekty pozitivní k informační
2. Projekty pozitivní k informační společnosti (Střední priorita) Projekty mající významný vztah k informační společnosti. Informační společnost není přímou náplní, ale projekt přispívá k jejímu rozvoji. charakteristika Zohledňují podporu a rozvoj informační společnosti; Obsahují cílená opatření nebo podněty k podpoře informační společnosti; V těch oblastech, kde působí, vědomě napomáhají informační společnosti; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

27 3. Projekty neutrální k informační
3. Projekty neutrální k informační společnosti (Nízká nebo žádná priorita) Neutrální opatření nepřispívají k rozvoji informační společnosti. charakteristika Projekt nemá přímý ani nepřímý vliv na rozvoj informační společnosti; Projekt splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti; Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

28 Horizontální priorita vyvážený rozvoj regionů :
Regionální diferenciace: Existence strukturálně postižených regionů Negativní dopady restrukturalizace průmyslu a zeměděl. Nízká dopravní obslužnost Silně narušené životní prostředí Vysoká míra nezaměstnanosti, dlouhodobá strukturální nezaměstnanost Nízká kvalita železničních tratí Venkovské oblasti Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

29 Horizontální priorita vyvážený rozvoj regionů :
HP typická pro SROP a OP RVMZ Tato HP není vyčleněná jako samostatné hodnotící kritérium Sleduje se umístnění projektu podle vyplněné projektové žádosti Obtížnost hodnocení: Jak rozlišit výstupy, které se vztahují k programu samotnému a výstupy, které jsou skutečnými výsledky existujících programů a aktivit (financované na národní nebo místní úrovni)? Jak identifikovat přidané hodnoty programů zaměřených na podporu místního rozvoje (hlavní cíle procesu hodnocení)? Jak analyzovat dopady programu na politický kontext? Zda a jak byly inovace převedeny do normálního politického rozhodování? Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

30 Naplňování principu vyvážený rozvoj regionů :
Lze monitorovat a hodnotit prostřednictvím: celkového počtu podpořených projektů, které byly realizovány ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; počtu pracovních míst, které byly v těchto regionech vytvořeny počtu MSP, které vnikly na základě podpory ze SF počet podpořených MSP zaměřených na rozvoj cestovního ruchu ve strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; délka nového a rekonstruovaného silničního a železničního systému realizovaném v strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech; Souhrnně pak o naplnění této HP vypovídá zvýšení HDP v daných regionech Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

31 Klasifikace projektů 1. neutrální vliv na VRR:
projekt není realizován v postiženém regionu výsledkem projektu není vytvoření nových pracovních míst v území s vysokou nezaměstnaností 2. pozitivní vliv na VRR: projekt je realizován v postiženém regionu nebo v území s vysokou mírou nezaměstnanosti aktivity projektu nejsou zaměřeny přímo na VRR, dopady projektu jsou nepřímé 3. projekt zaměřený na VRR: Projekt je realizován v postiženém regionu s hlavním cílem posílení konkurenceschopnosti regionu a zvýšení zaměstnanosti Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

32 Horizontální priority v SROP
Horizontální priority: oblasti, které musí zohledňovat každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů udržitelný rozvoj, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti, sociální integrace a zaměstnanost vyvážený rozvoj regionů Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

33 Udržitelný rozvoj je politickou prioritou pro začlenění životního prostředí a ochrany přírody a krajiny do definice a provádění opatření podporovaných SF a KF snižování množství produkovaných odpadů a odpadních vod a jejich negativního ekologického účinku; snižování spotřeby energie a užití obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné; využití podnikatelských příležitostí v nových trendech ekologického managementu; povzbuzování environmentálních inovací, výzkumu a vývoje; podporování vývoje směrem k veřejné dopravě, chůzi a cyklistice; podpora ekonomického rozvoje ke zlepšování účinnosti paliv ve veřejné a soukromé dopravě; povzbuzování místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako klíčového ekonomického faktoru Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

34 Rovné příležitosti Princip rovných příležitostí bude podporovat široký okruh aktivit, které lze charakterizovat jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví, rovnost v zaměstnanosti, návrat do práce po období péče o děti K uplatnění tohoto principu bude u jednotlivých priorit bráno v úvahu: základní proud rovnosti, kdy ohled na rovnost příležitostí je zabudován do všech opatření, implementačních a hodnotících systémů a procesů. Tento přístup bude přijat ve všech stádiích realizace a řízení programu; rovnost v zaměstnanosti, kdy bude snahou dosáhnout stejného přístupu k zaměstnanosti a vzdělávacím příležitostem a bude vyvinuto úsilí pro zlepšení kvality zaměstnání pro ženy a zajištění větší pružnosti při ochraně pracovních míst pro ženy; informace o rovných příležitostech, kdy při hodnocení opatření z hlediska rovnosti budou prostřednictvím monitorování a hodnocení projektů pravidelně analyzována příslušná data. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

35 Relevance rovných příležitostí k opatření SROP
*** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech ** Rozvoj regionální dopravní infrastruktury * Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech ** 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií ** 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst ** 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech ** 3.2. Podpora sociální integrace v regionech *** 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů… *** 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch ** 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch * Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

36 Relevance rovných příležitostí k opatření SROP
Rovnost příležitostí lze v projektech sledovat z hlediska míry ekonomické aktivity, nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti možnosti pracovat na plný úvazek, částečný úvazek odměňování a podmínek v zaměstnání, míry podnikání, přístupu k dopravním, pečovatelským a dalším službám, sdílení neplacených domácích prací a péče o rodinu apod. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

37 Rozvoj informační společnosti
Priority jsou zahrnuty v různých opatřeních SROP: Podpora interaktivních veřejných služeb a míst veřejného přístupu k Internetu je obsažena v opatření - OP 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Informační vzdělanost je zohledněna v  - OP 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. Elektronické služby k propagaci Evropy a nabízení veřejných informací jsou zahrnuty v - OP 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, - OP 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch a - OP 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

38 Rozvoj informační společnosti
V rámci širšího pojetí informační společnosti byla věnována pozornost prevenci kriminality - OP 3.2 Podpora sociální integrace v regionech a - OP 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst) a kontrolním funkcím se zřetelem na vymýcení institucionalizované korupce a zneužití úřední moci - OP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

39 Informační společnost
U každého projektu v rámci SROP musí být popsán jeho vliv na rozvoj informační společnosti (přímý i nepřímý vliv), a to zejména z hlediska podpory využívání internetu či jiných informačních technik, nvestic do lidí a jejich dovedností, rozvoj elektronických služeb veřejné správy, rozvoj elektronických služeb v cestovním ruchu a v kultuře, rozvoj míst veřejného přístupu k internetu apod. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

40 Sociální integrace a zaměstnanost
SROP bude přispívat k naplňování strategie sociální integrace a zaměstnanosti v ČR dvěma způsoby: bude kooperovat s OP RLZ - jednak bude v oblasti sociální integrace podporovat v obcích místní iniciativy v této oblasti a tak vhodně doplňovat prioritu 2 OP RLZ (opatření 3.2 SROP), jednak bude podporovat z ERDF investice do infrastruktury spojené s RLZ (celoživotní vzdělávání, sociální integrace, rovné příležitost), které OP RLZ podporovat nemůže (podpora pouze z ESF), bude podporovat vytváření pracovních příležitostí v jednotlivých regionech prostřednictvím všech priorit programu (zejména na úseku podpory podnikání a rozvoje cestovního ruchu) a tím přispívat ke snižování nezaměstnanosti a ke koordinaci politiky zaměstnanosti v regionálním měřítku (s cílem dosáhnout zapojení hospodářských a sociálních partnerů do realizace politiky zaměstnanosti). Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

41 Vyvážený rozvoj regionů
Naplnění horizontálního cíle vyváženého rozvoje regionů je soustředit se na zmírnění negativních dopadů vyplývajících z poklesu konkurenční schopnosti regionů projevují­cí se v různých regionech s různou sílou. Klesající negativní dopady regionálních disparit opírat se o prorůstovou strategii podpory směřované na "životaschopné" části ekonomické základny regionů, s vyloučením rušivých faktorů vývoje vyplývajícím z různé východiskové pozice jednotlivých regionů. ale zvláštní pozornost bude věnována strukturálně postiženým a hospodářsky slabým regionům Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

42 Horizontální priority Operační program průmysl a podnikání
Horizontální priority v OP PP: Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Vyvážený rozvoj regionů Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

43 Program nebyl explicitně nastaven na podporu rovných příležitostí
Rovné příležitosti → zákaz diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, invaliditě, věku nebo sexuální orientaci. → vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol diskriminace z hlediska pohlaví negativní zkušenosti různých sociálních skupin na trhu práce (např. etnických minorit, osob se zdravotním postižením, vyšších věkových skupin občanů) OPPP obecně příznivě ovlivňuje rovné příležitosti prostřednictvím důrazu na zvýšení zaměstnanosti (v kombinaci s postiženými regiony má dopad i na vyvážený rozvoj regionů) Program nebyl explicitně nastaven na podporu rovných příležitostí Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

44 Relevance rovných příležitostí k opatřením OPPP
v rámci opatřeních OPPP není přímá relevance této HP existuje plošné hledisko platňování principů rovných příležitostí s eventuální možností zvýraznění tohoto prvku ve speciálních projektech *** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba OPATŘENÍ OPPP Rovné příležitosti 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace (PROSPERITA) * 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (REALITY) 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu (ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA) 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb (KLASTRY) 2.1 Zakládání a rozvoj MSP (START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING) ** (podíl žen) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (INOVACE) 2.3 Snižování energetické náročnosti, a obnovitelné zdroje (ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE) Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

45 Ukazatele HP Dodatek: Posilování přístupu k rovným příležitostem je začleněno do programů OPPP a tento princip je uplatňován ve všech opatřeních, implementačních a hodnotících systémech, indikátorech a procesech. V systému monitorovacích indikátorů bude sledován počet a procento žen podpořených jako začínající podnikatelky s cílem zajistit vyšší podíl podniků vlastněných ženami nebo počet vytvořených pracovních míst pro ženy atd. index nezaměstnanosti podle pohlaví, index hrubých vytvořených pracovních míst podle pohlaví, počet nových MSP založených, popř. vedených ženami); Bude prováděno monitorování dopadů programů na rovné příležitosti. Výsledky budou ŘO předkládány na jednání Monitorovacího výboru, v jehož pravomoci je popř. úprava podmínek programů. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

46 Udržitelný rozvoj / životní prostředí
Program OPPP získal souhlasné stanovisko MŽP k SEA (strategic environmental assessment) žadatel může podat žádost o podporu na projekt, jenž je z hlediska dopadu na životní prostředí pozitivní nebo neutrální, v žádném případě však negativní každý žadatel se při podpisu Podmínek poskytnutí dotace zavazuje dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů ČR a EU pro oblast životního prostředí (EIA a NATURA 2000) u projektů, kde je to relevantní, musí žadatel předložit stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně přírody a krajiny – NATURA 2000 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění - EIA. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

47 Životní prostředí v OP PP
Opatření 1.2 (program Reality) klade důraz na podporu a revitalizaci zdevastovaných ploch a starých průmyslových komplexů, jejichž regenerací dochází k odstranění starých ekologických zátěží a rizik. Projekty v programu Reality jsou z tohoto pohledu šetrné k životnímu prostředí. Pokud se týče opatření 2.2 (program Inovace), je možno zmínit jeho sekundární pozitivní vliv na ochranu životního prostředí (možnost podpory při pořizování nové a moderní technologie) program ROZVOJ – podpora snížení emisí a produkce odpadu v rámci hodnotících kritérií program INOVACE – musí mít neutrální nebo pozitivní vliv na ŽP Všechny projekty v opatření 2.3 zaměřeném na obnovitelné zdroje energie a úspory energie mají jednoznačně velmi pozitivní vliv na životní prostředí Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

48 Informační společnost v prioritách OP PP Informační společnost je pojata jako téma horizontálně se prolínající celým OPPP, čímž je zdůrazněna důležitost informačních a komunikačních technologií pro konkurenceschopnost podniků a v širším smyslu i pro ekonomický růst České republiky. ukazatele: (výdaje na IT-technologie měřené jako procentuální podíl na HDP, počet nových MSP rozvíjejících IT-technologie a podnikajících v oblasti informačních technologií, MSP pravidelně využívající internet pro e-business); Opatření 1.3 (program Školící střediska) má, s výjimkou pozitivního vlivu na rozvoj informační společnosti ŠKOLICÍ STŘEDISKA – 5 bodů v hodnocení pokud je cílem prohlubování počítačové gramotnosti Opatření 2.1 podporujícího zakládání a rozvoj MSP byla přímo zaměřena na ICT, většina z technologií pořizovaných v rámci tohoto opatření je řízena počítačem a vyžaduje kvalifikovanou a specializovanou obsluhu Opatření 2.2 (program Inovace) pozitivní vliv na rozvoj informační společnosti (vysoký podíl ICT na inovačních projektech Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

49 Vyvážený rozvoj regionů v OPPP
Vyvážený rozvoj regionů je jedním ze základních principů regionální politiky EU, která je založena na solidaritě rozvinutějších regionů (resp. zemí) ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami. K dosažení tohoto cíle bude přispívat zejména posilování konkurenceschopnosti na regionální úrovni založené na využití existujících silných stránek doprovázených eliminací faktorů překážejících rozvoji identifikovaných jako slabé stránky regionálního rozvoje. Stanovení regionální konkurenceschopnosti pro identifikaci slabých regionů: regionální analýza, systém indikátorů, porovnání regionů např. princip 12 komponent územní konkrenceschopnosti použitý pro program LEADER (nejedná se pouze o ekonomickou vyspělost regionu) UKAZATELE v OPPP (HDP na obyvatele v jednotlivých regionech, zaměstnanost v regionech – tj. počet nově vytvořených pracovních míst, počet nových MSP založených v jednotlivých regionech). Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

50 Vyvážený rozvoj regionů v OPPP
UKAZATELE v OPPP (HDP na obyvatele v jednotlivých regionech, zaměstnanost v regionech – tj. počet nově vytvořených pracovních míst, počet nových MSP založených v jednotlivých regionech). rozhodující je kritérium místa realizace projektu: postižené regiony regiony soudržnosti Severozápad a Moravskoslezsko Všechna opatření prováděná v postižených regionech mají relevanci k této HP: zvýšení konkurenceschopnosti, nová pracovní místa program REALITY – zvýšení atraktivity postižených regionů pro investory program KLASTRY – posílení regionální konkurenceschopnosti Opatření OPPP jsou nastavena tak, že zvýhodňují projekty, které mají dopad na VRR - HP je součástí hodnotících kritérií: body za realizaci projektu v postiženém regionu nebo na území s vysokou nezaměstnaností. V širším smyslu se VRR zohleďnuje i v jiných oblastech na základě deklarované nezaměstnanosti ve spádové oblasti. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

51 Závěr HP RP a IS jsou poměrně málo zastoupeny a v hodnocení mají okrajový význam HP VRR a ŽP jsou zahrnuty do definice některých opatření (projekty by měly být klasifikovány minimálně jako pozitivní (šetrné) Na úrovni projektů je relativně malá pravděpodobnost přímého zaměření na HP Zakomponované aspekty HP: VRR: rozvoj postižených regionů, pomoc nezaměstnaným, RP: podpora žen v podnikání, pomoc nezaměstnaným, IS: podpora počítačové gramotnosti, ŽP: OZE, úspory energie Pro sledování HP jsou málo využity kvantitativní indikátory Indikátor „počet projektů pozitivních k HP“ je subjektivní (vstup od žadatele) a minimálně vyžaduje lepší informovanost žadatelů a kontrolu (zda deklarovaný vliv odpovídá skutečnosti) Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

52 Horizontální priority v OP RLZ
Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Podpora místním iniciativám Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

53 Rovné příležitosti v OP RLZ
kromě vertikálního Opatření 2.2, zaměřeného na rovnost mužů a žen na trhu práce, je nutné, aby princip rovných příležitostí byl respektován i v dalších vertikálních prioritách a Opatřeních hledisko zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem a doprovodným Opatřením, která pomohou odstranit veškeré bariéry účasti na projektech pro cílové skupiny. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

54 Relevance rovných příležitostí k opatření operačních programů
*** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání … *** 1.2. Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti *** 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí *** 2.2. Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce *** 2.3. Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb *** 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách, rozvoj podpůrných… *** 3.2. Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje *** 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání *** 4.1. Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců… *** 4.2. Specifické vzdělávání *** Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

55 Ukazatele HP Výstup Výsledek Dopad
Všechny indikátory týkající se osob, budou v členění za muže a ženy pro monitorování rovnoměrných měr účasti Indikátor „Počet podpořených osob – klientů služeb“ bude členěn podle znevýhodnění v přístupu na trh práce Výsledek „Podíl osob – klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel“ bude členěn podle znevýhodnění v přístupu na trh práce Dopad Udržitelnost pozitivních výsledků podpory osob bude v členění za muže a ženy Podíl osob, které díky podpoře získaly zaměstnání, sebezaměstnaly se, zlepšily si postavení v zaměstnání, udržely se v zaměstnání nebo pokračují ve vzdělávání, a tento status si udržely i po 12 měsících od ukončení podpory, na celkovém počtu podpořených osob Dopadové ukazatele na úrovni programu budou členěny na muže a ženy Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

56 Udržitelný rozvoj / životní prostředí v OP RLZ U OP RLZ u převážné většiny priorit nelze přímé a konkrétní vlivy na životní prostředí identifikovat. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

57 Ukazatele HP Výstup Výsledek Dopad
Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí Podíl účastníků kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 5 % výukového času a minimálně jedné výukové hodiny, na všech účastnících kurzů Výsledek Počet nově vytvořených kurzů s komponentou životního prostředí Celkový počet nově vytvořených kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek v rozsahu minimálně 5 % výuky a minimálně jedna hodina Počet nově vytvořených environmentálních programů Celkový počet nově vytvořených programů, jejichž hlavní náplní je vzdělávání a osvěta směřující k trvale udržitelnému rozvoji Dopad Není relevantní Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

58 Informační společnost v OP RLZ „aktivní politika zaměstnanosti“ - rekvalifikace v oblastech souvisejících se zvyšováním počítačové gramotnosti. „sociální integrace a rovnost příležitostí“ - opatření vedoucí k tomu, aby měli všichni občané možnost veřejného přístupu k internetu. Nejrozsáhlejší síť veřejně přístupných institucí s přístupem k internetu v současnosti tvoří knihovny, které jsou díky svému zaměření a atmosféře vhodné jako jedno z možných kontaktních míst veřejné správy i jako informační centrum. „rozvoj celoživotního učení“- rozšíření informační gramotnosti, které má díky rychlému vývoji informačních a komunikačních technologií spíše kontinuální charakter (e-learning, vzdělávací software, využívání technologií ve školách a veřejné správě) „adaptabilita a podnikání“ - zvýšení konkurenceschopnosti podniků v rámci podpory zvýšení znalostí zaměstnanců, zaměstnavatelů a začínajících podnikatelů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

59 Ukazatele HP Výstup Výsledek Dopad · podle pohlaví
Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií Podíl účastníků kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek výuky, v rozsahu minimálně 40 hodin, na všech účastnících kurzů Výsledek Počet nově vytvořených kurzů s komponentou informačních technologií Celkový počet nově vytvořených kurzů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tématický celek v rozsahu minimálně 40 hodin výuky Dopad Zaměstnanost v ICT sektoru Počet osob zaměstnaných v profesích informačních a komunikačních technologií (podle pohlaví) ·         podle pohlaví Podíl zaměstnanosti v ICT sektoru na celkové zaměstnanosti (%) (podle pohlaví) Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

60 Podpora místním iniciativám v OP RLZ → zmírnění negativních dopadů vyplývajících z poklesu konkurenční schopnosti regionů projevují­cí se v různých regionech s různou silou. V oblasti boje proti sociálnímu vyloučení se nejlépe osvědčují místní iniciativy, které jsou založeny na dobré znalosti prostředí a specifických problémů cílových skupin příjemců pomoci. Zahrnutí místních iniciativ do projektů dává dobrou záruku toho, že aktivity pro cílové skupiny projektu budou pokračovat i po skončení financování z ESF a tím podpoří udržitelnost naplňování strategie a cílů programu. Rozvojem místních iniciativ je zároveň podporována i konkurenceschopnost daných lokalit. Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

61 Horizontální priority v Operačním programu INFRASTRUKTURA
Horizontální priority v OP I: Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Vyrovnaný rozvoj regionů Informační společnost Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

62 „vyvážený rozvoj regionů“.
Implementace OP Infrastruktura bude přispívat k dosažení specifických cílů „zlepšení kvality infrastruktury“ v rámci CSF a také bude podporovat horizontální cíle „udržitelný rozvoj“ a „vyvážený rozvoj regionů“. Vzhledem ke specifických cílů NRP České republiky: vytvoření podmínek pro růst ekonomiky, zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel, přiblížení se ke standardům ES v oblasti životního prostředí, vyvážený rozvoj regionů Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

63 Rovné příležitosti v OPI
Relevance rovných příležitostí k opatření OP Infrastruktura *** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba 1.1. Modernizace tratí celostát. významu a želez.uzlů * 1.2. Výstavba a modernizace silnic I.třídy * 1.3. Modernizace civilních letišť nadreg.významu * 1.4. Výstavba přístavní infrastruktury * 2.1. Realizace ochranných opatření na dopravní síti * 2.2. Podpora kombinované dopravy * 2.3. Podpora zavádění alternativních paliv * 2.4. Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování ** 3.1. Obnova environmentálních funkcí území * 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství * 3.3. Zlepšování infrastruktury ovzduší * 3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží * Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

64 Životní prostředí v OPI 4 prioritní oblasti Státní politiky životního prostředí 1. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti; 2. udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady; 3. životní prostředí a kvalita života; 4. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší. EK – důraz na hodnocení dopadů SF na životní prostředí metodická doporučení: → hodnocení SEA → systém hodnocení předkládaných projektů z hlediska životního prostředí → posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) → zákonem vyžadovaný postup IPPC → hodnocení dopadu projektů na oblasti soustavy Natura Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

65 Informační společnost v OPI Klasifikace projektů cíleně zaměřené na informační společnost - hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti pozitivní k informační společnosti - projekt přispívá k rozvoji informační společnosti neutrální - projekt minimálně splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti, ale svou povahou na ni nemá vliv Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

66 Vyvážený rozvoj regionů v OPI:
HP typická pro SROP a OP RVMZ Tato HP není vyčleněná jako samostatné hodnotící kritérium Sleduje se umístnění projektu podle vyplněné projektové žádosti Obtížnost hodnocení: Jak rozlišit výstupy, které se vztahují k programu samotnému a výstupy, které jsou skutečnými výsledky existujících programů a aktivit (financované na národní nebo místní úrovni)? Jak identifikovat přidané hodnoty programů zaměřených na podporu místního rozvoje (hlavní cíle procesu hodnocení)? Jak analyzovat dopady programu na politický kontext? Zda a jak byly inovace převedeny do normálního politického rozhodování? Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

67 Horizontální priority v Operačním programu zemědělství
Standardní horizontální priority: Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Vyrovnaný rozvoj regionů Informační společnost Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •

68 Horizontální priority v OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství:
Podopatření , Dopad realizace projektu na životní prostředí stav před realizací a předpokládaný stav po realizaci projektu; popis předpokládaných dopadů projektu na životní prostředí, zda má projekt za hlavní cíl zlepšení životního prostředí, je šetrný k životnímu prostředí či je ekologicky neutrální. dopad projektu na tradiční a člověkem vytvořené prvky krajiny, zemědělské a ostatní stavby a archeologická naleziště. Sociální dopad realizace projektu: Pracovní místa (kolik pracovních míst a jaká místa projekt vytvoří nebo udrží, zda do budoucna zvýší ekonomickou sílu zaměstnanců) Rovné příležitosti (prohlášení „Projekt nemá vliv na rovné příležitosti.“ a zdůvodnění proč) Informační společnost (vliv projektu na rozšiřování a uplatňování informačních a komunikačních technologií (hlavní zaměření projektu na ICT, pozitivní nebo neutrální dopad na rozvoj informační společnosti). Evasco s.r.o. • Rumunská 1 • CZ Praha 2 •Tel/Fax • gsm •


Stáhnout ppt "HORIZONTÁLNÍ PRIORITY STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google