Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ŘÍSTUPY K MANAGEMENTU Historický exkurz. M ANAGEMENT : METODA NEBO UMĚNÍ ? Do jaké míry je žádoucí studovat manažerské postupy a metody ? Kdo má postupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ŘÍSTUPY K MANAGEMENTU Historický exkurz. M ANAGEMENT : METODA NEBO UMĚNÍ ? Do jaké míry je žádoucí studovat manažerské postupy a metody ? Kdo má postupy."— Transkript prezentace:

1 P ŘÍSTUPY K MANAGEMENTU Historický exkurz

2 M ANAGEMENT : METODA NEBO UMĚNÍ ? Do jaké míry je žádoucí studovat manažerské postupy a metody ? Kdo má postupy a metody vytvářet : akademici, vědecký přístup x manažeři firem ? Cíl manažerských studií: použití systematických metod z managementu, použití metod a postupů inspirovaných jinými subjekty - opodstatnění vědeckých přístupů/teorií Naučit se určité postupy/příklady dobré praxe – vyvarování se chyb v řízení organizace – učení se postupům řešení problémů a plánování, rozhodování 2

3 VÝVOJ MANAŽERSKÝCH TEORIÍ A PŘÍSTUPŮ Řízení organizací/ VS již starověk – role řízení roste s růstem komplexnosti výroby a globalizací ekonomiky Rozvoj podnikání a průmyslové výroby – 19. stol. Růst zájmu o teoretické koncepce MNG : počátek 20. století Cílem bylo zvýšení výroby  tvrdá opatření a metody  např. normování práce, pásová výroba aj. Jak dosáhnout cílů rostoucího tlaku na produkci a obchod prostřednictvím organizace skupinové práce Zvyšování produktivity práce prostřednictvím vytváření dokonalých organizačních podmínek práce jednotlivých pracovníků Pracovníci – živé stroje Postmoderní teorie – nové filozofické směry, intelektuální specifika LZ 3

4 H LAVNÍ ŠKOLY MANAGEMENTU Vědecký přístup k managementuPředstavitelé Klasická teorie MNGRobert Owen, Charles Babbage (18stol) Vědecký MNG F. TailoraHenry L. Gantt, Frank a Lillian Gilberthovi Tomáš Baťa, Henry Ford Moderní teorie operačního managementu Henry Fayol Systémové teorie, teorie chaosuLudwig von Bertalanffy Psychologicko-sociální přístupyFrederick Herzberg, Douglas McGregor Empirické přístupyFerdinand Drucker, Henry Mintzberg, Philip Kotler, Michael Porter Behavioristická teorie managementuElton Mayo, Abraham Maslow Škola byrokratického řízeníMax Weber, NPM … Celosvětový, komparativní MNG 4

5 F REDERIC T AYLOR Silný akcent produktivita dělníků význam manažerského plánování a odpovědnost manažerů za vytváření takového pracovního systému, který by co nejvíce napomáhal pracujícím v jejich práci (Humanistické idee, Baťa) Součástí managementu je budování vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci Nahradit empirii vědou, tj. organizovanými znalostmi. Místo nesouladu dosáhnout harmonie ve skupinové činnosti, Místo chaotického individualismu dosáhnout spolupráce lidí. Místo omezování výstupů pracovat pro jejich maximalizaci. Zabezpečit rozvoj všech pracujících pro dosažení plného využití jejich schopností a pro dosažení maximální prosperity společnosti. 5

6 M AX W EBER Ideální typy, formální jednání – organizované jednání – vysvětlení společenských jevů Motivace jednání Sociologie obecná – sociologie organizace – VS Role vůdčí osobnosti pro činnost a efektivní fungování organizace VA – Byrokracie - vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností Moc/dělba moci – možnost přimět někoho, aby něco udělal proti vlastní vůli 6

7 M AX W EBER Tradiční, charismatické a legálně organizační panství – vrchnostenská správa Formální pravidla organizace moci Víra v právní normy a poslušnost vůči normám Technická pravidla / postupy řešení agend ve VS Vázanost jasně definovanými pravidly je samozřejmá pro celou strukturu a všechny úrovně VS Ideální byrokracie: Každá funkce se řídí pravidly, každá funkce má svoji oblast kompetencí, funkce jsou organizovány hierarchicky, pevně stanoven systém nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vyšší dohlíží na nižší, pouze osobě, která prokázala kvalifikaci, může být svěřena funkce., funkce jsou striktně odděleny od vlastnictví 7

8 I DEÁLNÍ BYROKRACIE Správní akty, rozhodnutí a pravidla jsou vždy uchovávána v písemné formě Lidé jsou na výkon funkce cvičeni Vlastní práce se sestává z aplikace obecných pravidel na konkrétní případy. Člověk se podřizuje pravidlům, ne člověku Pracovníci jsou organizováni do přesně definovaných hierarchií. Každý má jasně vymezenou oblast kompetence (rozhodovací pravomoci). Funkční místo se obsazuje smluvním vztahem, ucházet o místo se může kdokoliv Funkční místo se obsazuje výběrovým řízením na základě technické kvalifikace kandidátů. Pracovníci jsou odměňováni fixní odměnou. Odměna je vázána zejména na místo v hierarchickém systému; navíc se však může vzít v potaz odpovědnost místa a sociální statut. Dané místo je pro pracovníka jediným, nebo alespoň hlavním zaměstnáním. 8

9 M ASLOWOVA TEORIE POTŘEB Člověk není stroj, ale specifická lidská bytost Význam různých typů sociálních a psychologických faktorů jako motivace práce je stejně nebo více důležitá jako finanční odměna --- výkonnost zaměstnance Management organizace – podpora mezi skupinového jednání a mezilidských vztahů Maslowova motivační stupnice – po té co jsou uspokojeny nižší stupně, můžeme uspokojovat ty vyšší „člověk je živočich s přáními“, pouze neuspokojená potřeba může motivovat chování a dominantní potřeba je hlavním motivátorem chování“ 9

10 10

11 11

12 M ASLOW TEORIE Další potřeby jsou aktivovány až po dostatečném zabezpečení potřeb základních výkon pracovníků je možné zvyšovat až k přirozeným fyziologickým hranicím pokud budou uspokojovány nejen materiální, ale i sociální potřeby, tj. potřeby seberealizace, sebeaktualizace, sebeuskutečnění, sociální sounáležitosti k někomu nebo k něčemu, tvořivosti, bezpečí, jistoty, postavení apod. Naplnění většiny potřeb je možné během pracovního procesu Zajištění integrity individuálních zájmů a zájmů organizace 12

13 M ASLOW TEORIE Absence potřeby teritoriality, vazba k nějakému místu (MNG firmy, migrace za prací) Platnost hierarchie potřeb v současnosti ? uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) může napomoci v krajních situacích (nouze, nedostatek, strádání) lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb omezena či znemožněna (například v prostředí koncentračních táborů, dobrovolná chudoba …) 13


Stáhnout ppt "P ŘÍSTUPY K MANAGEMENTU Historický exkurz. M ANAGEMENT : METODA NEBO UMĚNÍ ? Do jaké míry je žádoucí studovat manažerské postupy a metody ? Kdo má postupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google