Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha."— Transkript prezentace:

1 Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha

2 Vznik programu Prosinec 2012 – geografické vymezení TNC Rozdělení OP SEE na 2 následníky OPD a OPAY CZ zahrnuta do nově vznikajícího programu tzv. Dunajský region Region: 14 států/ přes 100 mil. obyvatel Austria; Bosnia and Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Czech Republic; Germany: Baden- Wuertemberg; Bavaria; Hungary; the Republic of Moldova; Montenegro; Romania; Serbia; Slovakia; Slovenia; Ukraine: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast. Partneři nečlenských států se mohou zapojit s pomocí fondů: Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)/European Neighbourhood Instrument (ENI)

3 Implementační struktura Řídící orgán (ŘO) a Jednotný sekretariát (JS): Ministerstvo financí, Budapešť (HU) JS – nyní formován + pokračují VŘ na zaměstnance - mezinárodní personální obsazení integrované do institucionální struktury Řídícího orgánu Certifikační orgán - Maďarská Státní pokladna Auditní orgán - Generální ředitelství pro audit evropských fondů (EUTAF) při MF HU Monitorovací výbor: zástupci členských států na národní a regionální úrovni (nominace Výboru) zajišťuje a dohlíží na kvalitní a efektivní implementaci programu, schvaluje projekty pro financování, Národní koordinátor, síť kontaktní místo ČR: MMR; odbor evropské územní spolupráce

4 2013 zahájen proces programování – stanoven Programovací Výbor Volba umístění a podoby Řídícího orgánu, JS (Budapešť, HU) Analýza území, výběr zpracovatele/ex-ante/SEA Vazba mezi programem a makrostrategií - 4. priorita Tématické zaměření programu – priority a specifické cíle Veřejné konzultace, online fórum – zapracovány do OP Výběrová řízení - zaměstnanci JS, web, monitorovací systém Rozpočet, managment TA - alokace členských států Ustanoven Strategy Point EUSDR zastoupení B-W v Bruselu Programový dokumentu předložen EK - březen 2015

5 PA 1 – Inovativní a sociálně odpovědný DR PA 2 – Environmentálně a kulturně zodpovědný DR PA 3 – Lépe propojený DR PA 4 – Dobře řízený DR 1.1. zlepšování rámcových podmínek a vyváženého přístupu ke znalostem 1.2. zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace 2.1. udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů 2.2. obnovování a hospodaření s ekologickými koridory DANUBE transnational programme 2014-2020 Policy driver and pioneer to tackle common challenges and needs Přehled prioritních os a specifických cílů CP PA 5 – Technická asistence 5.1. Zajištění efektivní implementace kooperačního programu 2.3. rozvoj nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik 2.4. zlepšení připravenosti k řízení rizik katastrof 3.1. rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí 3.2. zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti 4.1. zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev 4.2. řízení EUSDR

6 Tematické zaměření 1 - Inovativní a sociálně odpovědný DR 1.2. zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace vytvářet nové a zlepšení stávajících nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším vzdělání posílit kapacity v oblasti služeb & instrumentů souvisejících s inovacemi zlepšení schopností zaměstnanců a zaměstnavatelů pro lepší adaptaci na tech. změny a požadavky trhu rozvoj tzv. sociální inovace – inov. vzdělávací systém v oblasti soc. služeb (migrace, zdraví, stárnutí…) zlepšení kompetencí pro inov. podnikání, zlepšení inov. kultury vytvářet nové a zlepšení stávajících nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším vzdělání posílit kapacity v oblasti služeb & instrumentů souvisejících s inovacemi zlepšení schopností zaměstnanců a zaměstnavatelů pro lepší adaptaci na tech. změny a požadavky trhu rozvoj tzv. sociální inovace – inov. vzdělávací systém v oblasti soc. služeb (migrace, zdraví, stárnutí…) zlepšení kompetencí pro inov. podnikání, zlepšení inov. kultury 1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyváženého přístupu ke znalostem přispění k rozvoji výzkumné infrastruktury předávání znalostí a budování kapacit orgánů, subjektů podporovat společné plánování a management výzkumné infrastruktury s nadnárodním rozsahem podporovat lepší koordinaci klastrových politik a společný rozvoj „smart specialization“ podpora spolupráce v oblasti výzkumu a inovačních aktivit podpora lepšího přístupu k finančním prostředkům na inovace a podpora inovativních start-upů přispění k rozvoji výzkumné infrastruktury předávání znalostí a budování kapacit orgánů, subjektů podporovat společné plánování a management výzkumné infrastruktury s nadnárodním rozsahem podporovat lepší koordinaci klastrových politik a společný rozvoj „smart specialization“ podpora spolupráce v oblasti výzkumu a inovačních aktivit podpora lepšího přístupu k finančním prostředkům na inovace a podpora inovativních start-upů

7 2.1. udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a zdrojů 2.2. obnovování a hospodaření s ekologickými koridory rozvoj společných integrovaných řešení pro udržitelný turismus (green tourism) zajistit udržitelné zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot podpůrné činnosti v oblasti multikulturalismu, kulturní výměny a formování propojení v oblasti kreativního průmyslu tržní analýza s cílem posoudit chápání zákazníka Podunají jako atraktivní turistické destinace rozvoj společných integrovaných řešení pro udržitelný turismus (green tourism) zajistit udržitelné zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot podpůrné činnosti v oblasti multikulturalismu, kulturní výměny a formování propojení v oblasti kreativního průmyslu tržní analýza s cílem posoudit chápání zákazníka Podunají jako atraktivní turistické destinace redukce bariér propojením přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a koridorů rozvoj podporovat zvyšování povědomí a environmentální vzdělávání jako součást širší akce projektu posilovat integrované přístupy a povědomí o ochraně půdy posilování kapacit a sítí nevládních organizací a orgánů působících v ochraně biodiverzity a ochraně přírody, o podpoře spolupráce a budování povědomí mezi jednotlivými odvětvími redukce bariér propojením přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a koridorů rozvoj podporovat zvyšování povědomí a environmentální vzdělávání jako součást širší akce projektu posilovat integrované přístupy a povědomí o ochraně půdy posilování kapacit a sítí nevládních organizací a orgánů působících v ochraně biodiverzity a ochraně přírody, o podpoře spolupráce a budování povědomí mezi jednotlivými odvětvími

8 2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný DR 2.3. rozvoj nadnárodního vodního managementu a prevence povodňových rizik 2.4. zlepšení připravenosti k řízení rizik katastrof předcházení zhoršení podzemních vod a koncentrace znečištění, přispět ke spolehlivému managmentu podzemní vody řešení významných vlivů zjištěných v povodí Dunaje (např. znečištění vody) budování povědomí o společných aktivitách a usnadnění výměny osvědčených postupů plánování a pilotní opatření k harmonizaci protipovodňové ochrany a obnovy říčních systémů sledování a managment říčních usazenin a morfologických změn vyvolaných dopravou podél říčního systému předcházení zhoršení podzemních vod a koncentrace znečištění, přispět ke spolehlivému managmentu podzemní vody řešení významných vlivů zjištěných v povodí Dunaje (např. znečištění vody) budování povědomí o společných aktivitách a usnadnění výměny osvědčených postupů plánování a pilotní opatření k harmonizaci protipovodňové ochrany a obnovy říčních systémů sledování a managment říčních usazenin a morfologických změn vyvolaných dopravou podél říčního systému rozvoj společných strategií a akčních plánů k prevenci rizik budování společné znalostní základny a datové kapacity; mechanismus pro výměnu informací tvorba možných scénářů, nástin očekávaných důsledků klimatických změn rozvoj postupů rychlé reakce – společné nástroje, výkon ve veřejných institucích rozvoj společných strategií a akčních plánů k prevenci rizik budování společné znalostní základny a datové kapacity; mechanismus pro výměnu informací tvorba možných scénářů, nástin očekávaných důsledků klimatických změn rozvoj postupů rychlé reakce – společné nástroje, výkon ve veřejných institucích

9 3.2. zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti 3.1. rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí přispění k rozvoji integrované dopravní struktury a dalších společných koordinačních opatření v regionu; zlepšení koordinace mezi zúčastněnými stranami dopravy k dalšímu rozvoji dopravních koridorů šetrné k ŽP integrace systémů veřejné dopravy, veřejných služeb, podpora inteligentních dopravních systémů; výměna zkušeností s organizací veřejné dopravy, varianty poptávkové dopravy podporovat společné plánování a rozvoj městských, meziměstských a přeshraničních cyklistických tras v regionu Podunají. dostupnost periferních (zemědělských) oblastí praktických řešení k dalšímu rozvoji vodních cest v rámci infrastruktury vodních cest, údržbu vodních cest přispění k rozvoji integrované dopravní struktury a dalších společných koordinačních opatření v regionu; zlepšení koordinace mezi zúčastněnými stranami dopravy k dalšímu rozvoji dopravních koridorů šetrné k ŽP integrace systémů veřejné dopravy, veřejných služeb, podpora inteligentních dopravních systémů; výměna zkušeností s organizací veřejné dopravy, varianty poptávkové dopravy podporovat společné plánování a rozvoj městských, meziměstských a přeshraničních cyklistických tras v regionu Podunají. dostupnost periferních (zemědělských) oblastí praktických řešení k dalšímu rozvoji vodních cest v rámci infrastruktury vodních cest, údržbu vodních cest přispět k nadnárodní integraci různých energetických sítí a prozkoumat příležitosti pro rozvoj společné energetické infrastruktury podporovat společné úsilí o komplexní územní plánování, aby bylo možné vhodně umístit výrobu energie a přenosové kapacity přispění k nadnárodní koordinaci rozvojových koncepcí v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných energetických koncepcí, integrace trhů a zabezpečení dodávek energie přispět k nadnárodní integraci různých energetických sítí a prozkoumat příležitosti pro rozvoj společné energetické infrastruktury podporovat společné úsilí o komplexní územní plánování, aby bylo možné vhodně umístit výrobu energie a přenosové kapacity přispění k nadnárodní koordinaci rozvojových koncepcí v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných energetických koncepcí, integrace trhů a zabezpečení dodávek energie

10 4.1. zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev 4.2. řízení EUSDR podpora výměny a transferu know- how a osvědčených postupů v oblasti politiky trhu práce podpora kapacity a rámcových podmínek pro programy vzdělávání a odborné přípravy podpora společného rozvoje a zlepšení politiky a inovativního vzdělávání, které řeší demografické změny a migrační problémy podporovat výměny a transfer know- how a osvědčených postupů v oblasti politiky sociálního začleňování Posílení spolupráce mezi městy a partnerství město/ venkov zlepšení společné politiky a implementované zapojení občanské společnosti do proces plánování podpora výměny a transferu know- how a osvědčených postupů v oblasti politiky trhu práce podpora kapacity a rámcových podmínek pro programy vzdělávání a odborné přípravy podpora společného rozvoje a zlepšení politiky a inovativního vzdělávání, které řeší demografické změny a migrační problémy podporovat výměny a transfer know- how a osvědčených postupů v oblasti politiky sociálního začleňování Posílení spolupráce mezi městy a partnerství město/ venkov zlepšení společné politiky a implementované zapojení občanské společnosti do proces plánování vytvořit nástroj pro přímou podporu správy EUSDR fond projektů počátečního kapitálu (seed money) vytvořit strategický bod EUSDR (zastoupení Baden-Württemberg v Bruselu) vytvořit nástroj pro přímou podporu správy EUSDR fond projektů počátečního kapitálu (seed money) vytvořit strategický bod EUSDR (zastoupení Baden-Württemberg v Bruselu)

11 Finanční alokace alokace ERDF + IPA National contribution Total fundingCo-financing rate Cca 201 + 20 Mio €37,5 +3,5 Mio €239,6 +23,3 Mio € 85% Prioritypodíl % ERDF P1 - Inovativní a sociálně odpovědný DR28 %66,5 Mio € P2 - Environmentálně a kulturně zodpovědný DR32 %76 Mio € P3 - Lépe propojený DR21 %49,9 Mio € P4 - Dobře řízený DR13 %30 Mio € TA6 %16 Mio € U čerpání zdrojů z ERDF se uplatňuje princip refinancování!! = zpětné proplácení výdajů (půlroční cyklus)

12 …podporovány jsou následující typy činností Vypracování společných rámců a strategií v oblastech nadnárodního významu Vývoj a praktické uplatnění mezinárodních nástrojů a služeb Příprava mezinárodních investic Pilotní činnosti Vývoj a praktické realizace odborné přípravy a budování kapacit šíření informací, kapitalizace

13 Partnerství Lead beneficiary – vedoucí příjemce Zodpovědný za implementaci projektu Projektový partner – situován v programové oblasti (výjimky pouze v opodstatněných případech) ERDF IPA (Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina) Min. 3 finanční partneři ze 3 různých zemí regionu TNC Dunaj Veřejné subjekty – národní, regionální, místní Soukromé subjekty Mezinárodní organizace - fungující podle národních právních norem kteréhokoliv z členských států DANUBE, anebo s omezením podle mezinárodního práva

14 Aktuální stav verze k 11.11.2014 – předložena v březnu 2015 Program předložen EK k odsouhlasení verze k 11.11.2014 – předložena v březnu 2015 písemného souhlasu Předcházel proces vyjádření písemného souhlasu s obsahem programu (povinná příloha) v jednotlivých státech 2.-3.čtvrtletí 2015 Připomínky EK a schválení ze strany EK se očekává 2.-3.čtvrtletí 2015 metodických dokumentů pro žadatele a implementační strukturu 1.čtvrtletí 2015 nastavení hodnotících kritérií, projektové žádosti, způsobilosti výdajů a dalších metodických dokumentů pro žadatele a implementační strukturu dvoukolová výzva (1. výjádření zájmu EoI; 2. plná žádost AF) P1, P2, P3, P4.2 P1, P2, P3, P4.2 – k dispozici 40% celkového rozpočtu 30 měsíců projekty s dobou trvání 30 měsíců 1. výzva 1. výzva - polovina září 2015

15 Kde OP Dunaj naleznete… Web OP South-East http://www.southeast-europe.net/en/ Otevřena Project Idea Database – Projects/Partner Search Web http://www.dotaceEU.cz Příprava období 2014-2020/programyč.17 Nadnárodní spolupráce Danube

16 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor evropské územní spolupráce Oddělení mezinárodních územních vazeb Koordinátor příprav a realizace OP DANUBE v ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pracoviště: Na Příkopě 3-5 Tel: 234 154 414, 234 154 016 nadnarodni@mmr.cz www.dotaceEU.cz


Stáhnout ppt "Program nadnárodní spolupráce Tereza Tkadlečková Ministerstvo pro místní rozvoj 51, Odbor Evropské územní spolupráce. Staroměstské nám. 6 110 15 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google