Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ROZMĚR ROZVOJOVÝCH PRIORIT a STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ROZMĚR ROZVOJOVÝCH PRIORIT a STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ROZMĚR ROZVOJOVÝCH PRIORIT a STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

2 INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  vymezení národních rozvojových priorit - vládní usnesení č. 650 (31/9/11) – 5. priorita „Integrovaný rozvoj území“  Předpoklad: Existuje řada témat, která není možné nebo vhodné řešit izolovaně v rámci sektorového přístupu, ale naopak provázaně uvnitř území  Obecný cíl: zajištění dynamického a vyváženého rozvoje území ČR  snižování regionálních rozdílů  využití místního potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti a územního rozvoje regionů Zaměření na 3 tématické oblasti: 1.posílení regionální konkurenceschopnosti 2.řešit územní soudržnost (v reakci na výskyt regionálních disparit a řešit její klíčové faktory) 3.udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí

3 INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  zaměření priority založeno na předpokladu, že je vhodné nastavit nástroje k užití zdrojů v zájmu územní soudržnosti a konkurenceschopnosti a doplňovat tímto způsobem podpůrné nástroje ostatních národních priorit, u nichž je účinnější sektorový přístup  návaznost na ostatní národní priority (které také z části obsahují regionální dimenzi) – nejsou primárně vázány na územní specifika  nutná spolupráce správních úrovní (národní, regionální a místní) k zabránění překryvů (věcných i kompetenčních)

4 INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Tematické oblasti priority  Posílení regionální konkurenceschopnosti - Posílení a koordinace vazeb mezi integrovaným rozvojem území a ostatními národními rozvojovými prioritami, Modernizace regionální a místní dopravní infrastruktury, Podpora využívání veřejné dopravy budováním potřebné infrastruktury,Dobudování a posílení místní a regionální infrastruktury, Podpora rozvoje cestovního ruchu.  Podpora územní soudržnosti - Posílení a koordinace vazeb mezi městy a mezi městem a venkovem, Podpora vzniku sociálních bytů, snižování energetické náročnosti domů pro bydlení, Integrace sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva na místní úrovni  Zlepšování kvality životního prostředí - Ochrana přírodních zdrojů, přírody a krajiny, Obnova a zlepšování kvality území s poškozenými životním prostředí, Preventivní opatření proti přírodním a antropogenním rizikům v ohrožených územích

5 ÚZEMNÍ DIMENZE  význam ÚD a její řešení je aktuální a dosti klíčové z národního i evropského pohledu  z diskuzí, pracovních skupin a různých platforem na evropské úrovni jasná tendence, že  tradiční sektorové pohledy budou muset reflektovat i územní dimenzi (reflexe již v prvních návrzích nařízení EK)  větší „nezávislost“ a kompetence při plánování (rozhodování o intervencích) na lokální úrovni  důraz na význam funkčních regionů/území (otázka pojetí v českém kontextu – ORP, mikroregiony apod.)  podpora pólů růstu (metropolitní oblasti, aglomerace, města – ve značné míře tlak na řešení městských problémů)  důraz na řešení specifických problémů určitých regionů (komplexní pojetí výskytu disparit)

6 ÚZEMNÍ DIMENZE FILOZOFIE NASTAVENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE na témata  prorůstová (z pohledu ČR i EU)  vyrovnávání disparit (infrastruktura, vybavenost, školství, služby, fungování regionů atp.)

7 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU  vládní materiál k prioritám – národní pohled jak nahlížet na sektorové oblasti a jak na regionální  nutný pohled zástupců regionů  říjen – zveřejnění návrhů nařízení EK – potřeba jejích promítnutí do českého kontextu (a naopak)  odůvodnit navržené priority v relaci s postupem prací na SRR a jejich provazba se sektorovými prioritami  úzká vazba na kraje v rámci přípravy SRR  rozpracování územní dimenze v rámci přípravy programových dokumentů (Smlouva o partnerství, …) a dalších pracích zaměřených na budoucí období  zapojení regionálních zástupců (platformy, regionální výstupy…)

8 SRR 2014+ Proces tvorby  příprava zahájena květen 2011 (vybrán externí zpracovatel fy GaRep, s.r.o. a RegioPartner, s.r.o.)  připomínky a diskuze podkladů v rámci pracovních skupin  externí (zástupci krajů, resortů, aj.)  interní (dotčené útvary MMR)  bude zajištěno zveřejnění dokumentu (jeho částí) na webu MMR  dle potřeby průběžná spolupráce se členy PS a dalšími aktéry (dle výstupů)

9 SRR 2014+ Náplň setkání Pracovních skupin  úvodní setkání (únor 2011) – představení záměru  červen 2011 – představení metodiky tvorby SRR  říjen : diskuze nad analýzami a formulace základů návrhové části  listopad/prosinec: diskuze nad konceptem návrhové části a rámcem implementace

10 Aktuální výstupy  zpracován návrh struktury a procesu tvorby dokumentu  první verze analýzy  obsaženo základní zhodnocení situace regionů a SWOT analýza Pozn.: analýza připomínkována (proces ukončen v říjnu) – bude zapracováno zpracovatelem  první návrh TYPOLOGIE regionů z hlediska funkcí regionální politiky  (regionální konkurenceschopnost, územní soudržnost, environmentální udržitelnost)  paralelní výstup – vyhodnocení SRR 2007-2013 (probíhá zpracování)  připraven návrh záměru na zpracování SEA hodnocení

11 NÁVRH STRUKTURY DOKUMENTU ÚVOD (význam strategie a zakotvení v širším kontextu) ČÁSTI  ANALYTICKÁ  NÁVRHOVÁ a  IMPLEMENTAČNÍ

12 STRUKTURA ANALYTICKÉ ČÁSTI 1.1 Zhodnocení SRR 2007–13 a stávajícího systému podpory 1.1.1 Naplnění cílů SRR 1.1.2 Efektivnost nástrojů realizace SRR 1.2 Zhodnocení vývojových tendencí a disparit 1.2.1 Regionální konkurenceschopnost 1.2.2 Územní soudržnost 1.2.3 Environmentální udržitelnost 1.3 Typologie regionů z hlediska funkcí regionální politiky 1.3.1 Typologie ve vazbě na regionální konkurenceschopnost 1.3.2 Typologie ve vazbě na územní soudržnost 1.3.3 Typologie ve vazbě na environmentální udržitelnost 1.4 SWOT analýza

13 STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI 2.1 Vize, cíle a priority regionálního rozvoje ČR 2.1.1 Dlouhodobá vize regionálního rozvoje ČR 2.1.2 Cíle a priority regionálního rozvoje ČR na 2014–2020 2.2 Prioritní oblasti a způsoby podpory 2.2.1 Specifické cíle a prioritní oblasti 2.2.2 Nástroje pro realizaci SRR 2.2.3 Vazby na regionální politiku EU 2.2.4 Vazby na sektorové politiky ČR

14 STRUKTURA IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI 3.1 Zabezpečení podpory regionálního rozvoje 3.2 Rozdělení kompetencí a úkolů hlavních aktérů 3.3 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu a zaměření podpory 3.4 Systém monitoringu a vyhodnocování plnění Pozn.: při vymezování regionů se bude pracovat zejména s úrovní ORP– okresní úroveň je často pro efektivní zacílení podpory často příliš velká, účelné sjednocení vymezovací úrovně.

15 VYBRANÉ DÍLČÍ ZÁVĚRY ANALÝZY  Trvalý růst celkového počtu obyvatel (kladné saldo migrace a kladný přirozený přírůstek) –zisková zejména města a jejich zázemí, ztrácí periferní horské oblasti.  Rychlé stárnutí české populace (nejvíce ve městech).  Superdominance Prahy v převážné většině ukazatelů a z toho plynoucí gravitační tendence.  Regionální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou kvalifikací a strukturou absolventů, které produkují školy.  Značné nedostatky v rozmístění dopravní infrastruktury.  významná rozvojová role malých a středních měst  Rozdíly mezi kraji se spíše zvyšují.  Značné vnitrokrajské rozdíly.  Vnitřní periferie představují území s kumulací nepříznivých hodnot.

16

17 RCIcz Praha216 tředočeský143 Jihočeský68 Plzeňský76 Karlovarský48 Ústecký47 Liberecký79 Královéhradec ký68 Pardubický85 Vysočina53 Jihomoravský94 Olomoucký63 Zlínský61 Moravskoslezs ký60 Česko100

18

19

20 HARMONOGRAM SRR

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ROZMĚR ROZVOJOVÝCH PRIORIT a STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google