Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové dokumenty mikroregionů 1 Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje Poznatky výzkumných úkolů MMR ČR WB-29-04 a WB-07-05 a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové dokumenty mikroregionů 1 Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje Poznatky výzkumných úkolů MMR ČR WB-29-04 a WB-07-05 a."— Transkript prezentace:

1 Programové dokumenty mikroregionů 1 Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje Poznatky výzkumných úkolů MMR ČR WB-29-04 a WB-07-05 a z dlouholeté spolupráce se svazky obcí

2 Programové dokumenty mikroregionů 2 GaREP, spol. s r.o., Společnost pro regionální ekonomické poradenství  Od roku 1994 se věnuje tvorbě koncepčních dokumentů – významnou skupinu tvoří svazky obcí – celkem 50 mikroregionálních strategií  Poradenství v oblasti regionálního rozvoje zejména pro venkovské obce a města, koncepční dokumenty krajů  Od roku 2004 řešení výzkumných úkolů Ministerstva pro místní rozvoj ČR – pro svazky obcí zásadní:  Venkovský prostor a jeho oživení – místní zdroje a jejich využití, problémy a jejich řešení (WB-29-04)  Spolupráce obcí jako faktor rozvoje – efektivnost a formy spolupráce obcí (WB-07-05)  Aktuální výzkumný projekt: Rozvojový Interaktivní Audit – metodika RIA pro nastavení vhodných nástrojů regionální politiky ke zmírnění regionálních disparit a dynamizaci rozvoje v regionech (WD-39-07-1)

3 Programové dokumenty mikroregionů 3 Spolupráce obcí  Základní formou obecní spolupráce jsou svazky obcí  Technické svazky obcí x Rozvojové svazky obcí („mikroregiony“)  Svazky obcí jako základna pro další formy spolupráce s jinými obcemi, podnikateli či ostatními subjekty (MAS, euroregiony apod.)  Řada forem spolupráce, ale s omezenými kompetencemi; pro realizaci různých typů aktivit nutná účast v různých formách (spolupráce se realizuje účelově, pro získání dotace)  Neustálé proměny forem spolupráce namísto zkvalitnění činnosti stávajících uskupení  Častý nesoulad formy a obsahu spolupráce

4 Programové dokumenty mikroregionů 4 Vývoj počtu svazku obcí v letech 1994-2005 Pramen: RARIS, Ministerstvo financí, 2006

5 Programové dokumenty mikroregionů 5 Přístupy k tvorbě rozvojových strategií svazků obcí  Východiska pro strategii rozvoje – kvalita fungování svazku, existence manažera, existující rozvojové dokumenty  Strategie svazků obcí – obvykle jediný rozvojový dokument obce  Role strategie svazku: vymezení směřování rozvoje celého území – vymezení společných činností – provázání individuálních činností jednotlivých obcí (nutno rozlišovat vzhledem k implementaci)  Motivy pro zpracování (vnitřní potřeba x tlak zvenčí)  Přístupy k tvorbě Vlastní tvorba Vlastní tvorba + externí metodické vedení Kompletní externí zpracování  Strategie x Program x Plán (klíčové časové hledisko)  Struktura a obsah se odvíjí od velikosti a cílů svazků obcí

6 Programové dokumenty mikroregionů 6 Struktura rozvojových strategií – dle Metodiky ÚÚR Úvod Analytická část  Profil mikroregionu Základní geografická charakteristika Historický vývoj mikroregionu Analýza složek a funkčních systémů Ekonomická situace mikroregionu Ekologická situace a ochrana životního prostředí Širší vztahy Závěry situační analýzy  SWOT analýza  Problémová analýza Návrhová část  Strategická vize  Strategické cíle, směry rozvoje, priority, opatření Finanční rámec

7 Programové dokumenty mikroregionů 7 Struktura rozvojových strategií – dle praxe GaREPu Úvod A. Analytická část Základní charakteristika, Obyvatelstvo a sídla, Trh práce, Hospodářství, Služby a občanská vybavenost, Doprava, Technická infrastruktura a územní plánování, Životní prostředí, Cestovní ruch, Ekonomická situace obcí a svazku obcí  SWOT analýza  Problémová analýza B. Návrhová část  Strategie rozvoje  Program rozvoje  Akční plán  Finanční rámec C. Projektové fiše

8 Programové dokumenty mikroregionů 8 Mikroregion Hustopečsko - Grafická ukázka I

9 Programové dokumenty mikroregionů 9 Mikroregion Hustopečsko - Grafická ukázka II

10 Programové dokumenty mikroregionů 10 Tvorba rozvojové strategie  Úzká součinnost s obcemi - pravidelná setkání: 1.Představení harmonogramu a způsobu řešení 2.Představení výsledků analýz a diskuze nad SWOT (v návaznosti na informace poskytnuté obcemi) 3.Formulace rozvojových směrů a diskuze nad rozvojovými opatřeními 4.Výběr projektů a aktivit pro akční plán (obce průběžně zasílají plánované projekty) 5.Závěrečné setkání a představení výstupu  Při svazku tvořeném značným množstvím obcí je účelné vytvořit pracovní skupinu.  Elektronická komunikace jak s představiteli svazku obcí tak přímo se všemi obcemi.  Důraz na stručnost a přehlednost analytické části – Detailnější analýzy a tabulkové výstupy v přílohách.  Využití kartogramů a kartodiagramů k prezentaci situace

11 Programové dokumenty mikroregionů 11 Problémy tvorby a realizace rozvojové strategie  Rozdílné zapojení představitelů jednotlivých obcí – otázka vyváženosti a transparentnosti  Nedostatečný nadhled, omezené vnímání širšího kontextu a výhod spolupráce  Omezené využívání možností spolupráce a synergických efektů – slabá solidarita a motivace spolupracujících obcí  Nezbytný kvalifikovaný manažer svazku (nejen formální znalostí, ale zejména působení jako stmelující prvek a iniciátor)  Největší problémy při tvorbě finančního rámce  různé modely financování  různá společná činnost: obecní x mikroregionální projekty  nevyjasněné financování projektových záměrů (finanční podíl na aktivitách x jejich územní dopad), „fiktivnost“ údajů

12 Programové dokumenty mikroregionů 12 Mikroregion Vranovsko – Grafická ukázka III Pramen: WB-29-04, zapracováno do Strategie mikroregionu Vranovsko

13 Programové dokumenty mikroregionů 13 Závěrem ke spolupráci obcí  Pro úspěšnost spolupráce je klíčový lidský faktor (ochota spolupracovat), mimořádný význam schopného manažera  Nezbytné koncepční řízení spolupráce (nikoliv momentální potřeby či možnosti dotací)  Členství ve více uskupeních – nároky na obec a tříštění aktivit – vhodnější využít jednoho uskupení, které by jménem obcí vstupovalo do dalších interakcí  Nezastupitelná role svazků obcí v regionální politice  Role kraje v podpoře mikroregionů  Metodická, organizační, finanční a technická podpora meziobecní spolupráce  Tvorba informační základny pro analytické procesy – omezení zátěže obcí opakovaným dotazováním (viz komplexní šetření v obcích JMK v roce 2002)

14 Programové dokumenty mikroregionů 14 Děkuji za pozornost! Ing. Jan Binek GaREP, spol. s r.o., Brno Společnost pro regionální ekonomické poradenství www.garep.cz garep@garep.cz

15 Programové dokumenty mikroregionů 15 Svazky obcí Jihomoravského kraje v roce 2005


Stáhnout ppt "Programové dokumenty mikroregionů 1 Programové dokumenty mikroregionů jako faktor jejich rozvoje Poznatky výzkumných úkolů MMR ČR WB-29-04 a WB-07-05 a."

Podobné prezentace


Reklamy Google