Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit  Výhled v oblasti HP do budoucího programového období 2007-2013 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit  Výhled v oblasti HP do budoucího programového období 2007-2013 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit  Výhled v oblasti HP do budoucího programového období Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Dr.Marie Kaufmann Tel ,

2 Problematika přípravy NRP Úvod Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm V únoru Evropská komise zveřejnila návrh finanční perspektivy rozšířené Evropské unie se 27 členy pro rozpočtové období počínající rokem Základním prvkem celého balíčku - ambiciózní politika soudržnosti V červenci návrh pěti nových nařízení pro politiku soudržnosti Cíl: - posílit strategickou dimenzi politiky soudržnosti, aby byla zajištěna lepší integrace priorit SPOLEČENSTVÍ do vnitrostátních regionálních rozvojových programů - zajištění větší identifikace s politikou soudržnost v praxi

3 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Cíl Konvergence 78,5 % včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony (264 miliard EUR) Programy a nástrojeZpůsobilostPriorityDotace Cíl Evropská teritoriální spolupráce 3.94% (13,2 milliard EUR) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 17.2% (57,9 miliard EUR) Regionální a národní programy Evropský fond pro regionální rozvoj ESF Fond soudržnosti Regiony s HDP na osobu  75 % průměru EU25 Statistický dopad: Regiony s HDP na osobu  75 % v EU15 a >75 % v EU25 Členské státy s hrubým národním důchodem na osobu < 90 % průměru EU25 inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost; infrastruktura; lidské zdroje; administrativní kapacita doprava (TEN); trvalý rozvoj dopravy; životní prostředí; obnovitelné zdroje energie 67,34% = 177,8 miliard EUR 8,38% = 22,14 miliard EUR 23,86% = 62,99 milliard EUR Regionální programy (Evropský fond pro regionální rozvoj) a národní programy (ESF) Členské státy navrhují seznam regionů (NUTS1 nebo NUTS2) Postupné začlenění regionů, které v období pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá je Cíl Konvergence inovace životní prostředí/ prevence rizik dostupnost strategie evropské zaměstnanosti 83,44% = 48,31 miliard EUR 16,56% = 9,58 milliard EUR Přeshraniční a nadnárodní programy a sítě (Evropský fond pro regionální rozvoj) Hraniční a větší regiony nadnárodní spolupráce inovace; životní prostředí/ prevence rizik; dostupnost kultura, vzdělávání 35,61 % přeshraniční programy 12,12 % ENPI 47,73 % nadnárodní programy 4,54 % sítě Politika soudržnosti Cíle Rozpočet: 336,1 miliard EUR ??? (0,41 % HDP EU) Zdroj: MMR ČR

4 Strategické obecné zásady společenství – navrhované priority Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Rozšiřování a zlepšování dopravní infrastruktury Zlepšení příspěvku životního prostředí na růstu a pracovních příležitostech Intenzitní využívání tradičních energetických zdrojů Podpora zdraví pracujících Priorita 1: Zatraktivnění Evropy a jejích regionů pro příliv práce a investic Priorita 2: Zlepšování znalostí a inovací potřebných pro růst Zvýšení a zlepšení investic do RTD Podpora inovací a podněcování podnikatelského prostředí Podpora informační společnosti Zlepšení přístupu k finančním prostředkům

5 Strategické obecné zásady společenství – navrhované priority Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Přilákání a udržení většího počtu lidí v zaměstnání, modernizace systémů sociální ochrany Zvyšování adaptability pracovníků, podniků; zvyšování flexibility na pracovním trhu Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím zvyšování vzdělání a dovedností Priorita 3: Více a lepší pracovní příležitosti Priorita 4: Územní soudržnost a spolupráce Příspěvek měst na růstu a pracovních příležitostech Podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí Spolupráce - Přeshraniční spolupráce - Mezinárodní spolupráce - Meziregionální spolupráce

6 Národní rozvojový plán Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Vláda schválila tyto prioritní oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období let 2007 až 2013: 1. Podnikání 2. Lidské zdroje a vysoké školy 3. Inovace a znalostní ekonomika 4. Dostupnost a infrastruktura 5. Řešení regionálních disparit Operační programy (návrh): OP ŽP OP Zaměstnanost OP DopravaVVI OP PodnikáníIOP OP Vzdělávání ROPy Rozvoj venkova OP TA

7 Národní strategický referenční rámec Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Zaručuje shodu s politikou HSS, se Strategickými obecnými zásadami Společenství (SOZS) a s národními programy strukturálního rozvoje. Potřeba koordinace ve vymezených oblastech činností prováděných v rámci strukturálních intervencí bude záviset na počtu operačních programů, implementační struktuře vztazích mezi národními intervencemi a intervencemi v rámci SF a FS. legislativě ES a ČR návrhu NRP a ex ante hodnocení návrhu NRP auditních zpráv a analýz nastavení současného implementačního systému výstupů evaluačních studií vazbě na programy, financované výhradně z národních zdrojů

8 Problémy implementace (Zdroj Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Administrace projektů ze strany ŘO a ZS - chybějící metodická pomoc při přípravě, nedodržování harmonogramu výběru, zpožďování uzavírání smluv, nedostatečná administrativní kapacita Monitorování - neprovázanost jednotlivých úrovní Monitorovacího systému strukturálních fondů, nepřístupnost dat pro RPS, nedostatečná transparentnost systému Nedostatečné pravomoci RPS ve vztahu k ŘO OP - duplicita některých aktivit, nedostatečná provázanost aktivit mezi OP Neefektivní naplňování komunikačních plánů - s následkem nedostatečné informovanosti žadatelů, nízké poptávky žadatelů u některých opatření Nedostatečné personální a finanční možnosti překladatelů projektů

9 Zajímavé sdělení Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů - relativní posílení významu politiky soudržnosti mezi výdaji Společenství, potřeba zvýšit administrativní a absorpční kapacitu) existence omezeného počtu programových dokumentů determinovaná na jedné straně cíli politiky soudržnosti a uplatněním principu monofondovosti, na druhé respektováním subsidiarity předpokládané uplatnění hybridního implementačního modelu – kombinace regionálního a tematického přístupu a úzké koordinace mezi tématickými OP.

10 Problematika příprav na Zapracování horizontálních témat/cílů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide draft Working Paper for , byl zpracován na základě nově navržených Směrnic, které dávají základ fondům ERDF, ESF A CF členské státy mohou integrovat do svých programů horizontální cíle rozličného charakteru, např. - Udržitelný rozvoj - Rovné příležitosti - Přeshraniční spolupráce atd. Společné zásady:

11 Problematika příprav NRP Zapracování horizontálních témat/cílů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Monitoring a evaluace horizontálních témat má být začleněna do všeobecného systému indikátorů programu (nebýt zvláštním systémem ukazatelů) Systém ukazatelů intervencí SF by měl být orientován podle rozhodnutí, tzn. data nebudou sbírána bez jasného účelu. Výstavba monitorovacího systému je drahá záležitost, proto indikátory HP by měly být aplikovány především pro opatření, která mají významný dopad na dané horizontální téma Použít přístup krok za krokem. Je důležité být otevřen experimentům a nalézat příklady dobré praxe. Např. neexistuje jediný příklad implementace udržitelného rozvoje, vždy záleží na situacích a daných prioritách, které se mohou velice lišit

12 Problematika příprav NRP Literatura: Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ Praha 2 Tel/Fax gsm Lisbon website : Lisbon and Regional Policy: sbon_en.htm A new Cohesion Policy after 2006: n.htm er/focus/focus_en.htm


Stáhnout ppt "Vzdělávání v oblasti horizontálních priorit  Výhled v oblasti HP do budoucího programového období 2007-2013 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google