Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5.3.2012 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5.3.2012 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4."— Transkript prezentace:

1 5.3.2012 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4

2 19. výzva pro předkládání projektů Datum vyhlášení 19. výzvy: - 22.2.2012 Datum zahájení příjmu projektových žádostí: - 22.2.2012 Ukončení příjmu projektových žádostí: - 15.6.2012 do 12h Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: - září 2012 Datum ukončení fyzické realizace projektu: - 30.6.2014

3 Alokace 19. výzvy VýzvaAktivitaAlokace celkem v Kč 22.2.2012 – 15.6.2012 do 12h Výstavba, rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky 194.650.000,- Kč Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky

4 Specifikace zaměření 19. výzvy Podpora je zaměřena na projekty středních škol a vyšších odborných škol. Podpora je zaměřena na odborné vzdělávání. Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a modernizace tělocvičen, hřišť, jazykových učeben a dalšího standardního vybavení či modernizace tříd bez přímé a prokazatelné vazby na uvedené zacílení výzvy.

5 www.rr-jihozapad.cz Podporované aktivity  Nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňující realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.  Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělávání mohou být stavební úpravy budov (popř. i výstavba). Tyto stavební úpravy či případná výstavba musí být v přímé a prokazatelné vazbě na nově zaváděné technologie a technické vybavení, které jsou hlavním předmětem projektu.

6 Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů Oprávnění žadatelé

7 Velikost projektu Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: 500.000,- Kč Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: 30.000.000,- Kč

8 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto podmínek, které musí být naplněny současně: –Podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů –Udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby –Podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže –Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

9 Regionální investiční podpora „RIP“ Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny Uznatelné aktivity: založení nového či rozšíření stávajícího objektu žadatele (novostavba, přístavba, přestavba, modernizace), změna užívání stávajícího objektu. V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby - např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu apod.

10 De minimis Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropské komise. Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout 200.000 EUR (100.000 EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 25,270 Kč/1 EUR.

11 www.rr-jihozapad.cz Výše dotace v závislosti na druhu žadatele Projekty nezakládající veřejnou podporu RRŽadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO a projekty malých a středních a velkých podniků 87%13%

12 www.rr-jihozapad.cz Výše dotace v závislosti na druhu žadatele Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory („RIP“) RRŽadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO a soukromoprávních NNO (jsou-li velkým podnikem) 30%70% Projekty středních podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li středním podnikem) 40%60% Projekty malých podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li malým podnikem) 50%

13 www.rr-jihozapad.cz Výše dotace v závislosti na druhu žadatele Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RRŽadatel Projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO87%13% Projekty malých podniků 56%44% Projekty středních podniků 46%54%

14 www.rr-jihozapad.cz Etapizace projektu Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně. Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na 2.000.000,- Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři.

15 Způsobilé výdaje Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Způsobilé výdaje musí obecně splňovat následující podmínky: - musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR - musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů - musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Způsobilé výdaje musejí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: - hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu - účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu - efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

16 Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu, 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR. Způsobilé výdaje

17 Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 1.1.2007. Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od data přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Výdaje na audity projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace projektu a uhrazeny po ukončení projektu. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz Způsobilé výdaje

18 www.rr-jihozapad.cz  pořízení pozemků, celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt  pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce  pořízení staveb formou nákupu, cena stavby může být započtena maximálně do výše 15% celkových způsobilých výdajů na projekt  odstranění staveb  technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok Hlavní způsobilé výdaje

19 www.rr-jihozapad.cz  pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok – do této položky lze zahrnout i pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, jejichž vstupní cena je vyšší než 60.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok  pořízení samostatných movitých věcí – popř. SMV se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok  náklady na úpravu veřejných prostranství Hlavní způsobilé výdaje

20 www.rr-jihozapad.cz  služby: - výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad - výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem)  výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh: - výdaje na projektovou dokumentaci stavby - výdaje na odborné a znalecké posudky (max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do 300 000,- Kč ) - výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti - výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu - výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů - pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!! Hlavní způsobilé výdaje

21 www.rr-jihozapad.cz  výkup budov určených k demolici  služby: - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje na účetnictví vztahující se k projektu - výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu - do těchto nákladů nelze začlenit náklady na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje spojené s výběrovým řízením či jiné výdaje spadající pod položku „výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh“  osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu) !!! V souvislosti se způsobilými výdaji projektu je nutno dodržovat limity stanovené v MO č. 12, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu.www.rr-jihozapad.cz Vedlejší způsobilé výdaje (max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu)

22 www.rr-jihozapad.cz  opravy budov  leasing  odpisy  úroky  režijní náklady (nájem, nákup vody, paliv, energie, telefon, internet, úklid a údržbu)  věcné příspěvky  nákup použitého zařízení  drobný hmotný majetek  služby pokud je projekt realizován v režimu RIP  stavební práce svépomocí  náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% CZV  fakturované dodávky, pokud nevytvářejí žádnou hodnotu nebo pokud je jejich hodnota určena procentem z celkových nákladů projektu (na faktuře musí být jasně uveden účel fakturovány částky a vyčíslení ekvivalentní ceny dané dodávky)  výdaje bez přímého vztahu k projektu Nezpůsobilé výdaje

23 Příprava projektové žádosti

24 Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: www.rr-jihozapad.cz www.euzadost.cz www.eu-zadost.cz Žadatel v žádosti vyplní všechny požadované údaje prostřednictvím aplikace Benefit7. Výsledný soubor s uloženou žádostí žadatel vytiskne a předkládá v tištěné podobě včetně předávacího protokolu, který ponechá samostatně pro potvrzení převzetí žádosti. K žádosti musí být přiloženy povinné přílohy. Projektová žádost

25 1. Doklad o právní subjektivitě – dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ, výpis z OR ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, zřizovací listina/zřizovatelská smlouva, doklad o jmenování statutárního zástupce do funkce !!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotace.www.rr-jihozapad.cz !!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz Povinné přílohy žádosti

26 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele, daňová přiznání včetně příloh za předchozí dvě účetní období 3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KM, jiné právo (nájemní smlouva, smlouvy budoucí) – všechny smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u MSP na 3 roky) od data ukončení projektu - v případě projektů zřizovaných a zakládaných obcí/krajem písemný souhlas zřizovatele s realizací projektu, tj. schvalující usnesení zastupitelstva 4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí – stanoviska EIA a NATURA 2000 Povinné přílohy žádosti

27 5. Územní rozhodnutí s nabytou právní mocí – případně stavební povolení, ohláška 6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí (případně stavebnímu povolení) včetně rozpočtu 7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu – závazná osnova dle výše CZV projektu 8. Doklad o finančním krytí projektu (respektive minimálně prvních dvou etap v případě etapizace projektu) – usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu, úvěrový příslib, smlouva o půjčce, zůstatek účtu Povinné přílohy žádosti

28 podrobný rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen v případě souborů samostatných movitých věcí i v případě souborů výdajů u stavebních částí a prací, jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven osvědčení o registraci DPH – pouze v případě registrace k DPH soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – pouze u žadatele, jehož projekt vychází z IPRM (IPRM mohou v rámci ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis.obyvatel) čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na www.rr-jihozapad.cz Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu - předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle – bodové zvýhodnění v rámci věcného hodnocení projektů Specifické povinné přílohy

29 www.rr-jihozapad.cz  originál platného stavebního povolení s nabytím právní moci a stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu stavby  aktuální doklad o finančním krytí projektu – úvěrová smlouva, aktuální zůstatek bankovního účtu  smlouva o vedení účtu/podúčtu žadatele  doklad o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva – nutno doložit již smlouvu platnou a účinnou, MO č. 20  hodnoty/výměry jednotlivých indikátorů projektu formou zákresu do prosté kopie výkresu situace z projektové dokumentace, přehledná tabulka s výpočtem stanovené hodnoty jednotlivých indikátorů Tyto přílohy je žadatel povinen předložit v případě doporučení k financování 25 pracovních dní od schválení usnesení o výběru projektů VRR! Přílohy předkládané nejdéle před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

30 Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na: Územní odbor implementace programu České Budějovice Oddělení administrace žádostí Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na stránkách RR www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz. Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii. Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce. Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7. Místo a způsob doručení žádosti

31 Administrativní postupy v rámci ROP NUTS II Jihozápad

32 1. Vyhlášení Výzvy (22.2.2012) 2. Předkládání Žádostí o podporu (22.2.2012 – 15.6.2012 do 12.00 hod.) 3. Hodnocení projektů 4. Schválení seznamu projektů při zasedání Výboru RR

33 5. Analýza rizik, kontrola ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP) 6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce) Pravidlo n+3 pro období 2007-2010, Pravidlo n+2 pro období 2011-2013 7. Předložení monitorovací zprávy bez Žádosti o platbu 8. Ukončení realizace projektu/etapy

34 10. Administrativní a fyzická kontrola Žádosti o platbu dle Smlouvy 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu 11. Převod finančních prostředků 12. Monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu

35 Harmonogram administrace 19. kola výzvy Činnost Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 19. výzvu Ukončení příjmu žádostí 0015.6.2012 Hodnocení formálních náležitostí + 202017.7.2012 Hodnocení přijatelnosti + 15357.8.2012 Věcné hodnocení projektů + 245910.9.2012 Zpracování podkladů pro VRR + 36213.9.2012 Zasedání VRR + 56720.9.2012 Analýza rizik + 10775.10.2012 Kontroly ex-ante + 159226.10.2012 Kompletace a podpis smluv + 2511730.11.2012

36 1.Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Text výzvy obsahuje vždy následující informace: - identifikace oblasti podpory - alokace - struktura financování - zaměření projektů - oprávnění žadatelé - termíny výzvy - základní pravidla příjmu žádostí 2. Příručka pro žadatele 3. Příručka pro příjemce včetně příloh (doporučujeme prostudovat před zahájením příprav projektu, poskytne přehled o budoucích povinnostech žadatele) Informace pro žadatele

37 4. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 5. Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy 6. Metodická oznámení 7. Soubor výběrových kritérií 8. Pravidla pro publicitu 9. Příručka Benefit7 10. www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz 11. E-mailové, telefonické a osobní konzultace s referenty OAČ Informace pro žadatele

38 Územní odbor implementace programu České Budějovice Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice Mgr. Beata Pryková (prioritní osa 1 - Dostupnost center, prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) prykova@rr-jihozapad.cz389 058 614 Mgr. Karolína Závišová (prioritní osa 1 - Dostupnost center,prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu) zavisova@rr-jihozapad.cz389 058 611 Kontakty pro konzultace

39 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost Mgr. Karolína Závišová Mgr. Beata Pryková


Stáhnout ppt "5.3.2012 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4."

Podobné prezentace


Reklamy Google