Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4"— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4 ROP Jihozápad Ing. Zdeňka Berková

2 19. výzva Vyhlášení: 22.2.2012 Ukončení příjmu žádostí: 15.6.2012
do 12:00 hod. Předběžné zveřejnění výsledků: září 2012 Předpokládaný termín podpisu smluv: Ukončení fyzické realizace:

3 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího
Oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Alokace výzvy Kč Min. výše CZV na 1 projekt tis. Kč Max. výše dotace na 1 projekt mil. Kč

4 Podporované aktivity V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky 4

5 Specifikace zaměření podpory pro 19. výzvu
Specifikace zaměření podpory pro 19. výzvu Podpora bude zaměřena na projekty středních škol a vyšších odborných škol se zaměřením na oblast odborného vzdělávání. Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií umožňující realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Součástí investic na nákup nových strojů, zařízení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být úpravy (popř. i výstavba) budov. Tyto úpravy či případná výstavba musí být v přímé a prokazatelné vazbě na nově zaváděné technologie a technické vybavení, které jsou hlavním předmětem projektu. 5

6 Specifikace zaměření podpory pro 19. výzvu
Podpořeny nebudou projekty na tělocvičny, hřiště, jazykové učebny a další standardní vybavení či modernizace tříd bez přímé a prokazatelné vazby na výše uvedené zacílení projektů.

7 Etapy a etapizace projektu
Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy jsou stanoveny na 2 milióny Kč, tzn. výše jedné etapy nesmí klesnout pod tuto hranici. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce. U víceetapového projektu musí žadatel dbát na to, aby na sebe jednotlivé etapy datově navazovaly! Ukončení fyzické realizace etapy by si měl žadatel/příjemce naplánovat max. 20 pracovních dnů před ukončením etapy.

8 Etapy a etapizace projektu
Datum ukončení etapy uvedené ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace není datem ukončení fyzické realizace etapy, nýbrž mezním termínem pro předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu! Z uvedeného vyplývá, že žadatel při plánování data ukončení etapy musí počítat s dostatečnou časovou rezervou na úhradu vzniklých výdajů a předložení etapové monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Fyzické aktivity jednotlivých etap (a s nimi vázaná způsobilost výdajů pro jednotlivé etapy) na sebe mohou plynule navazovat.

9 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto 4 podmínek, které musí být naplněny současně: podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

10 Veřejná podpora Formulář k posouzení veřejné podpory naleznete v sekci DOKUMENTY PRO ŽADATELE VEŘEJNÁ PODPORA

11 Indikátory pro oblast 2.4 Název indikátoru Jednotka Hlavní
Indikátory pro oblast 2.4 Název indikátoru Jednotka Hlavní Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha v m2 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (venkov) Vedlejší Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání Počet Nutná vazba (shoda s údaji) na PD, respektive technickou zprávu PD. V souladu s rozpočtem projektu. 11

12 Oprávnění příjemci podpory
Oprávnění příjemci podpory Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 12

13 Oprávnění příjemci podpory
Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby, podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů

14 Projekty nezakládající veřejnou podporu
Maximální výše dotace Žadatel Projekty nezakládající veřejnou podporu Kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, veřejnoprávní NNO 85 % Soukromoprávní NNO, malé a střední a velké podniky 87 % Nestátní neziskové organizace 14

15 Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu RIP
Maximální výše dotace Žadatel Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu RIP Kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, veřejnoprávní NNO a soukromoprávní NNO (jsou-li velkým podnikem) 30 % Střední podniky a soukromoprávní NNO (jsou-li středním podnikem) 40 % Malé podniky a soukromoprávní NNO (jsou-li malým podnikem) 50 % 15

16 Projekty zakládající VP v režimu podpory de minimis
Maximální výše dotace Žadatel Projekty zakládající VP v režimu podpory de minimis Kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, veřejnoprávní NNO 85 % Soukromoprávní NNO 87 % Malé podniky 56 % Střední podniky 46 % Velké podniky 36 % 16

17 Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje
Způsobilé výdaje Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Projekty nezakládající veřejnou podporu: Výdaje jsou způsobilé k proplacení, jestliže vznikly v době realizace projektu, nejdříve však ode dne předložení projektu na ÚRR, a ne později než do termínu ukončení realizace projektu. Tyto termíny jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 17

18 Výdaje a jejich způsobilost
Výdaje a jejich způsobilost Hlavní způsobilé výdaje: pořízení pozemků - maximálně do výše 10 % CZV pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti pořízení staveb formou nákupu – maximálně do výše 15 % CZV odstranění staveb technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně – technické funkce delší než jeden rok pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen), jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně - technické funkce delší než jeden rok 18

19 Výdaje a jejich způsobilost
pořízení samostatných movitých věcí, popřípadě souboru movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně – technické funkce delší než jeden rok výdaje na úpravu veřejných prostranství

20 Výdaje a jejich způsobilost
- Služby: výdaje na publicitu dle podmínek ROP JZ výdaje na audit projektu (u projektů se způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč) - Výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh (maximálně do 5 % CZV): výdaje na projektovou dokumentaci výdaje na odborné a znalecké posudky výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu výdaje spojené s výběrovým řízením

21 Výdaje a jejich způsobilost
Vedlejší způsobilé výdaje (max. do 10 % CZV): výkup budov určených k demolici služby (výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství, výdaje na účetnictví, výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu) osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu uvedených v žádosti o dotaci)

22 Metodické oznámení č. 12 Výdaje na odborné a znalecké posudky – do výše 1 % CZV, max. však do 300 tisíc Kč Výdaje spojené s řízením projektu: u projektů s délkou realizace delší než deset měsíců – maximální výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu částkou ,- Kč/měsíc u projektů s délkou realizace kratší než deset měsíců – výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu souhrnnou částkou ve výši maximálně ,- Kč Doba trvání projektu (délka realizace projektu) se počítá od data zahájení fyzické realizace projektu do data ukončení projektu.

23 Metodické oznámení č. 12 Supervize (dohled nad obsahovým, ekonomickým či technickým souladem projektu) nad rámec řízení projektu je považována za nezpůsobilý výdaj projektu! Výdaje na technický dozor investora (technický, autorský dozor či BOZP) - do 3 % z celkových způsobilých výdajů na skutečně provedené stavební práce projektu.

24 Nezpůsobilé výdaje opravy budov a komunikací leasing odpisy úroky
režijní náklady věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby, pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí výdaje bez přímého vztahu k projektu náklady na zpracování projektové žádosti a jejích příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu nebo budou převyšovat 5 % CZV projektu

25 Nezpůsobilé výdaje nedoložitelné účetními doklady nezaplacené výdaje
bez přímého vztahu k projektu dodávky určené % z celkových nákladů projektu či netvořící žádnou hodnotu

26 Obecné vymezení způsobilých výdajů
Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu Při sestavování rozpočtu před podáním žádosti je nutné vycházet z cen v čase a místě obvyklém. Manažeři z OKx si takové informace dohledávají! Jde o to, zda při podání ŽOP bude faktura proplacena v plné výši.

27 Výběrová řízení Co si uvědomit při přípravě projektové žádosti:
Všechny zakázky bez ohledu na finanční velikost je třeba uvádět v Benefitové žádosti Povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách nebo pravidly ROP JZ spolu se „Závaznými postupy“ Typ zadavatele Předpokládaná hodnota zakázky Odkaz na Závazné postupy pro zadávání zakázek:

28 Předložení žádosti Co? Benefit + všechny přílohy (tištěná verze)
Kolikrát? 2 vyhotovení – originál/ověřená kopie + kopie Jak? balík/obálka s identifikačním štítkem + předávací protokol Kdy? osobně do do 12 hodin Kam? Územní odbor implementace programu Plzeň, Oddělení administrace žádostí, Poděbradova 2842/1, Plzeň Odkaz na informační systém Benefit7:

29 Přílohy k Benefitové žádosti
Doklad o právní subjektivitě Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Doklad o prokázání vlastnických vztahů Posouzení vlivu projektu na životní prostředí Územní rozhodnutí Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu Doklad o finančním krytí projektu Specifické přílohy (např. podrobný rozpočet projektu, osvědčení o registraci DPH, usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu)

30 Doklad o prokázání vlastnických vztahů
výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dnů a snímek z katastrální mapy se zřetelně označenými dotčenými pozemky a budovami v případě, že žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí, doloží tzv. jiné právo, které musí zahrnovat písemný souhlas vlastníka s realizací projektu, který je stvrzen příslušným smluvním aktem (např. nájemní smlouva, smlouva budoucí). Všechny tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u malých a středních podniků se jedná o 3 roky) od data ukončení projektu. Souhlas vlastníka se předkládá i v případě pouhého vybavení objektu.

31 Doklad o prokázání vlastnických vztahů
v případě projektů organizací zřizovaných a zakládaných obcí/krajem předloží žadatel písemný souhlas zřizovatele s realizací projektu, tj. schvalující usnesení zastupitelstva obce/kraje (včetně zajištění spolufinancování a předfinancování projektu) či doklad finančního krytí z rozpočtu obce/kraje.

32 Územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí, který je vyznačen ve výzvě (tzn. k ) Příklady: pravomocné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci veřejnoprávní smlouva územní souhlas platné rozhodnutí o změně stavby s vyznačením nabytí právní moci čestné prohlášení o tom, že stavební úřad dle § 140 správního řádu spojil územní a stavební řízení (s podpisem žadatele) čestné prohlášení o tom, že projekt dle zákona č. 183/2006 Sb. nepodléhá územnímu řízení (s podpisem žadatele) čestné pohlášení, že žadatel požádal o spojení územního souhlasu s ohlášením stavby dle § 79 odst. 2 (s podpisem žadatele) Čestné prohlášení o tom, že stavební úřad dle § 140 správního řádu spojil územní a stavební řízení – toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na příslušný paragraf stavebního zákona. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb. Čestné prohlášení o tom, že projekt dle zákona č. 183/2006 Sb. nepodléhá územnímu řízení – toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude se odkazovat na příslušný paragraf stavebního zákona. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb. Čestné prohlášení, že žadatel požádal o spojení územního souhlasu s ohlášením stavby § 79 odst. 2 – toto čestné prohlášení bude opatřeno podpisem žadatele nebo jeho oprávněného zástupce a bude odkazovat na příslušný paragraf stavebního zákona. Dále uvede postup pro stavební řízení s odkazem na příslušný paragraf zákona č. 183/2006 Sb.

33 Územní rozhodnutí platné stavební povolení či ohlášení s vyznačením nabytí právní moci. Pokud je předložené stavební povolení starší 2 let, žadatel je povinen doložit prodloužení jeho platnosti, či doložit, že práce zahrnuté do stavebního povolení již započaly a stavební povolení nepozbylo platnosti.

34 Podrobný rozpočet projektu
U každého projektu je žadatel povinen předložit podrobný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen. Jako příloha tohoto rozpočtu bude uveden výkaz výměr, na základě kterého byl sestaven rozpočet. Pokud bude součástí projektu pořízení souboru movitých věcí, žadatel pro každý soubor zvlášť rozepíše, jaké položky daný soubor obsahuje, a to včetně jednotek a jednotkových cen. Příloha bude podepsána statutárním zástupcem žadatele. Výkaz výměr bude taktéž rozepsán na jednotky a jednotkové ceny.

35 Výběrová kritéria Kvalita projektu 40 b. Předkladatel 10 b.
Aktivity, harmonogram Provázanost Položkový rozpočet Veřejné zakázky Kvalita zpracování Udržitelnost Řízení rizik Předkladatel 10 b. Finanční zdraví Projektový tým Zkušenosti žadatele/partnera Formální zpracování viz Výběrová kritéria

36 Výběrová kritéria Význam projektu 40 b. Horizontální kritéria 10 b.
Naplnění indikátorů Soulad projektu s rozvojovými dokumenty Zvyšování efektivity výuky Horizontální kritéria 10 b. Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Rozvoj informační společnosti viz Výběrová kritéria

37 Nejčastější pochybení v rámci posuzování kritéria 2. 1
Nejčastější pochybení v rámci posuzování kritéria „Provázanost žádosti“

38 VK 2.1.2 Provázanost žádosti
Rozpočet: rozpor mezi žádostí o podporu projektu, rozpočtem v Benefit7 a rozpočtem jakožto specifickou přílohou k žádosti, veřejné zakázky (studie proveditelnosti X žádost Benefit7), projektový tým (počet členů), zkušenosti žadatele apod., chybně zvolený indikátor nebo nesprávně vyplněné parametry indikátoru (př. nulový rozdíl mezi vstupní a výchozí hodnotou indikátoru, nadhodnocení/podhodnocení hodnoty indikátoru z důvodu chybně zvolené měrné jednotky).

39 Přílohy před podpisem smlouvy
Povinnost doručit do 25 pracovních dní od schválení usnesení o výběru projektů Výborem regionální rady: Originál platného stavebního povolení s nabytím právní moci Aktuální doklad o finančním krytí projektu Kopie Smlouvy o vedení účtu/podúčtu žadatele Originál nebo ověřená kopie dokladu o prokázání vlastnických vztahů Zákres do prosté kopie výkresu situace z projektové dokumentace + výpočet stanovené hodnoty indikátoru

40 Povinnost vést oddělené účetnictví
Příjemci jsou povinni vést účetnictví nebo daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR (podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Způsob oddělené účetní evidence musí být uveden ve vnitřní směrnici k účetnictví a v účtovém rozvrhu. U příjemců dotací, kteří jsou veřejnoprávním subjektem, v případě bankovního účtu lze využít buď samostatný bankovní účet anebo samostatný analytický účet k již existujícímu bankovnímu účtu.

41 Povinnost vést oddělené účetnictví
V případě kontroly faktur je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich předmětem, tzn. je nutné podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně jejich množství a ceny. K fakturám je příjemce povinen přiložit i veškeré související dokumenty a přílohy (např. výkaz práce či výpis z knihy jízd). Limity některých položek rozpočtu po sečtení IV a NIV nesmí překročit předem stanovená procenta (např. MO č. 12).

42 Harmonogram administrace 19. výzvy
Činnost Počet prac. dnů od ukončení předchozí činnosti Počet prac. dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 19. výzvu Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formálních náležitostí + 20 20 Hodnocení přijatelnosti + 15 35 Věcné hodnocení projektů + 24 59 Zpracování podkladů pro VRR + 3 62 Zasedání VRR + 5 67 Analýza rizik + 10 77 Kontroly ex – ante 92 Kompletace a podpis smluv + 25 117

43 Postup v případě zjištění formálních nedostatků
V případě, že byly při hodnocení formálních náležitostí identifikovány formální nedostatky, je žadateli zaslána elektronicky výzva k odstranění formálních nedostatků na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti Benefit7. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba předloží požadované doklady či doplňující podklady ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu byla oznámena výzva k odstranění nedostatků. Součástí výzvy je seznam nedostatků i termín, dokdy je žadatel musí napravit.

44 Hodnocení přijatelnosti
V případě, že je v podrobném rozpočtu ve způsobilých výdajích uveden nezpůsobilý náklad, je žadatel vyzván na úpravu rozpočtu projektu. Tato výzva je opět zaslána žadateli elektronickou formou na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti Benefit7. Žadatel je povinen doručit Protokol o provedení změny rozpočtu na územní pracoviště ve stanoveném termínu 2 pracovních dnů ode dne obdržení návrhu změny.

45 Zdroje informací pro žadatele
Příručka pro žadatele Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

46 Zdroje informací pro žadatele
Metodická oznámení Soubor výběrových kritérií Pravidla pro publicitu Příručka Benefit7 Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad ové, telefonické a osobní konzultace

47 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Avalon Business Center Poděbradova 2842/ Plzeň


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4"

Podobné prezentace


Reklamy Google