Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17. 10. 2013 ROP Jihozápad Ing. Zdeňka Berková REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17. 10. 2013 ROP Jihozápad Ing. Zdeňka Berková REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4."— Transkript prezentace:

1 17. 10. 2013 ROP Jihozápad Ing. Zdeňka Berková REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4

2 2 www.rr-jihozapad.cz Vyhlášení: 2. 10. 2013 Ukončení příjmu žádostí: 1. 11. 2013 do 12:00 hod. Předběžné zveřejnění výsledků: březen 2014 Předpokládaný termín podpisu smluv: 12. 5. 2014 Ukončení fyzické realizace: 28. 2. 2015 27. výzva

3 3 www.rr-jihozapad.cz Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Alokace výzvy 71 000 000 Kč Min. výše CZV na 1 projekt 500 tis. Kč Max. výše dotace na 1 projekt 10 mil. Kč Oblast podpory 2.4

4 4 Podporované aktivity www.rr-jihozapad.cz V rámci oblasti podpory je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky

5 5 Specifikace zaměření podpory pro 27. výzvu www.rr-jihozapad.cz Podpora bude zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

6 6 Specifikace zaměření podpory pro 27. výzvu - ZŠ www.rr-jihozapad.cz V rámci základních škol bude podpora zaměřena na nákup vybavení a souvisejících technologií, které budou využity ve výuce přirodovědně a technicky zaměřených předmětů v návaznosti na další odborné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Jedná se o následující výukové předměty: chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis praktické dovednosti v technických a přírodovědných oborech (např. dílny).

7 7 Specifikace zaměření podpory pro 27. výzvu - SŠ www.rr-jihozapad.cz U projektů středních škol a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se bude jednat vždy o nákup vybavení a technologií, které budou sloužit pro výuku technicky a přírodovědně zaměřených předmětů v návaznosti na uplatnění absolventů na trhu práce popř. v návaznosti na další odborné specificky zaměřené studium.

8 8 Specifikace zaměření podpory pro 27. výzvu www.rr-jihozapad.cz Součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, které ovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení. Veškeré ostatní stavební úpravy, které nebudou mít přímou souvislost s instalací pořízeného vybavení, nebudou v rámci této výzvy podporovány a budou nezpůsobilým výdajem projektu. Výpočetní technika bude způsobilým výdajem pouze v případě, že tato technika bude nezbytná pro pořizované způsobilé vybavení a technologie projektu.

9 9 Specifikace zaměření podpory pro 27. výzvu Podpořeny nebudou projekty na tělocvičny, hřiště, jazykové učebny a další standardní vybavení či modernizace tříd bez přímé a prokazatelné vazby na výše uvedené zacílení projektů.

10 10 Etapy a etapizace projektu Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy jsou stanoveny na 2 milióny Kč, tzn. výše jedné etapy nesmí klesnout pod tuto hranici. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce. U víceetapového projektu musí žadatel dbát na to, aby na sebe jednotlivé etapy datově navazovaly!

11 11 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto 4 podmínek, které musí být naplněny současně: –podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů –udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby –podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže –podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

12 12 Veřejná podpora Formulář k posouzení veřejné podpory naleznete v sekci DOKUMENTY PRO ŽADATELE VEŘEJNÁ PODPORA http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=dokumenty-pro-zadatele

13 13 Indikátory pro oblast 2.4 www.rr-jihozapad.cz Název indikátoru Jednotka Vedlejší Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání Počet

14 14 Oprávnění příjemci podpory www.rr-jihozapad.cz Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

15 15 Oprávnění příjemci podpory Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby, podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů

16 16 Maximální výše dotace www.rr-jihozapad.cz ŽadatelProjekty nezakládající veřejnou podporu Kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, veřejnoprávní NNO 85 % Soukromoprávní NNO, malé a střední a velké podniky 87 %

17 17 Maximální výše dotace www.rr-jihozapad.cz ŽadatelProjekty zakládající veřejnou podporu v režimu RIP Kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, veřejnoprávní NNO a soukromoprávní NNO (jsou-li velkým podnikem) 30 % Střední podniky a soukromoprávní NNO (jsou-li středním podnikem) 40 % Malé podniky a soukromoprávní NNO (jsou- li malým podnikem) 50 %

18 18 Maximální výše dotace www.rr-jihozapad.cz ŽadatelProjekty zakládající VP v režimu podpory de minimis Kraje, obce, organizace zřizované/zakládané kraji a obcemi, veřejnoprávní NNO 85 % Soukromoprávní NNO87 % Malé podniky56 % Střední podniky46 % Velké podniky36 %

19 19 Způsobilé výdaje www.rr-jihozapad.cz Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Projekty nezakládající veřejnou podporu: Výdaje jsou způsobilé k proplacení, jestliže vznikly v době realizace projektu, nejdříve však ode dne předložení projektu na ÚRR, a ne později než do termínu ukončení realizace projektu. Tyto termíny jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 1.1. 2007

20 20 Výdaje a jejich způsobilost www.rr-jihozapad.cz Hlavní způsobilé výdaje: pořízení pozemků - maximálně do výše 10 % CZV pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti pořízení staveb formou nákupu – maximálně do výše 15 % CZV odstranění staveb technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně – technické funkce delší než jeden rok pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně - technické funkce delší než jeden rok

21 21 Výdaje a jejich způsobilost pořízení samostatných movitých věcí, popřípadě souboru movitých věcí se samostatným technicko – ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně – technické funkce delší než jeden rok výdaje na úpravu veřejných prostranství

22 22 Výdaje a jejich způsobilost - Služby: výdaje na publicitu dle podmínek ROP JZ výdaje na audit projektu (u projektů se způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč) - Výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh (maximálně do 5 % CZV): výdaje na projektovou dokumentaci výdaje na odborné a znalecké posudky výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu výdaje spojené s výběrovým řízením

23 23 Výdaje a jejich způsobilost Vedlejší způsobilé výdaje (max. do 10 % CZV): výkup budov určených k demolici služby (výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství, výdaje na účetnictví, výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu) osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu uvedených v žádosti o dotaci)

24 24 Metodické oznámení č. 12 Výdaje na odborné a znalecké posudky – do výše 1 % CZV, max. však do 300 tisíc Kč Výdaje spojené s řízením projektu: -u projektů s délkou realizace delší než deset měsíců – maximální výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu částkou 50.000,- Kč/měsíc -u projektů s délkou realizace kratší než deset měsíců – výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu souhrnnou částkou ve výši maximálně 500.000,- Kč Doba trvání projektu (délka realizace projektu) se počítá od data zahájení fyzické realizace projektu do data ukončení projektu.

25 25 Metodické oznámení č. 12 Supervize (dohled nad obsahovým, ekonomickým či technickým souladem projektu) nad rámec řízení projektu je považována za nezpůsobilý výdaj projektu! Výdaje na technický dozor investora (technický, autorský dozor či BOZP) - do 3 % z celkových způsobilých výdajů na skutečně provedené stavební práce projektu. Výdaje na prováděcí (realizační) dokumentaci stavby či dokumentaci skutečného provedení stavby – podléhají limitu 5 % (tj. budou připočteny k součtu položek „Výdaje na projektovou dokumentaci“ a „Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou žádosti, výdaje na VŘ“).

26 26 Metodické oznámení č. 12 Výdaje na geometrické plány, geometrické zaměření skutečného provedení, vytyčovací práce apod. a výdaje na archeologický průzkum jsou součástí stavebních investičních nákladů. Pokud budou tyto výdaje chybně zařazeny do položky „Výdaje na projektovou dokumentaci“ či „Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou žádosti, výdaje na VŘ“, budou podléhat limitu 5%.

27 27 Nezpůsobilé výdaje opravy budov a komunikací leasing odpisy úroky režijní náklady věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby, pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí výdaje bez přímého vztahu k projektu náklady na zpracování projektové žádosti a jejích příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu nebo budou převyšovat 5 % CZV projektu

28 28 Obecné vymezení způsobilých výdajů Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

29 29 Výběrová řízení Co si uvědomit při přípravě projektové žádosti: Všechny zakázky bez ohledu na finanční velikost je třeba uvádět v Benefitové žádosti Povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách nebo pravidly ROP JZ spolu se „Závaznými postupy“ Typ zadavatele Předpokládaná hodnota zakázky Odkaz na Závazné postupy pro zadávání zakázek: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-prijemce&art=verejne-zakazky-prijemcu

30 30 Předložení žádosti Co? Benefit + všechny přílohy (tištěná verze) Kolikrát? 2 vyhotovení – originál/ověřená kopie + kopie Jak? balík/obálka s identifikačním štítkem + předávací protokol Kdy? osobně do 1. 11. 2013 do 12 hodin Kam? Územní odbor implementace programu Plzeň, Oddělení administrace žádostí, Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň Odkaz na informační systém Benefit7: www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

31 31 Přílohy k Benefitové žádosti 1.Doklad o právní subjektivitě 2.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3.Doklad o prokázání vlastnických vztahů 4.Posouzení vlivu projektu na životní prostředí 5.Územní rozhodnutí 6.Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí 7.Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 8.Doklad o finančním krytí projektu 9.Specifické přílohy

32 32 Přílohy k Benefitové žádosti Specifické přílohy: a)Podrobný rozpočet projektu b)Osvědčení či Rozhodnutí o registraci DPH c)Soulad s integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) d)Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem e)Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu

33 33 Doklad o prokázání vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dnů a snímek z katastrální mapy se zřetelně označenými dotčenými pozemky a budovami v případě, že žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí, doloží tzv. jiné právo, které musí zahrnovat písemný souhlas vlastníka s realizací projektu, který je stvrzen příslušným písemným smluvním aktem (např. nájemní smlouva nebo jiný druh smlouvy dle Příručky pro žadatele). Všechny tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u malých a středních podniků se jedná o 3 roky) od data ukončení projektu. Souhlas vlastníka se předkládá i v případě pouhého vybavení objektu.

34 34 Doklad o prokázání vlastnických vztahů v případě projektů organizací zřizovaných a zakládaných obcí/krajem předloží žadatel písemný souhlas zřizovatele s realizací projektu, tj. schvalující usnesení zastupitelstva obce/kraje (včetně zajištění spolufinancování a předfinancování projektu) či doklad finančního krytí z rozpočtu obce/kraje.

35 35 Územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí, který je vyznačen ve výzvě (tzn. k 1. 11. 2013) Příklady dokumentů předložených v rámci této povinné přílohy jsou uvedeny v Příručce pro žadatele (PPŽ).

36 36 Podrobný rozpočet projektu U každého projektu je žadatel povinen předložit podrobný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen. Jako příloha tohoto rozpočtu bude uveden výkaz výměr, na základě kterého byl sestaven rozpočet. Pokud bude součástí projektu pořízení souboru movitých věcí, žadatel pro každý soubor zvlášť rozepíše, jaké položky daný soubor obsahuje, a to včetně jednotek a jednotkových cen. Poznámka: počet nově pořízených samostatných movitých věcí nebo počet nově pořízených souborů movitých věcí musí být v souladu s indikátorem „Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání“. Příloha bude podepsána statutárním zástupcem žadatele.

37 37 Postup v případě zjištění formálních nedostatků V případě, že byly při hodnocení formálních náležitostí identifikovány formální nedostatky, je žadateli zaslána elektronicky výzva k odstranění formálních nedostatků na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v žádosti Benefit7. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba předloží požadované doklady či doplňující podklady ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu byla oznámena výzva k odstranění nedostatků.

38 38 Hodnocení přijatelnosti V případě, že je v podrobném rozpočtu ve způsobilých výdajích uveden nezpůsobilý náklad, je žadatel vyzván na úpravu rozpočtu projektu. Tato výzva je opět zaslána žadateli elektronickou formou na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v žádosti Benefit7. Žadatel je povinen doručit Protokol o provedení změny rozpočtu (podepsaný statutárním zástupcem žadatele) na územní pracoviště ve stanoveném termínu 2 pracovních dnů ode dne obdržení návrhu změny.

39 39 Výběrová kritéria Předkladatel 10 b. Finanční zdraví předkladatele Projektový tým Zkušenosti s realizací projektů žadatele/partnera Formální zpracování Kvalita projektu 40 b. Aktivity projektu a harmonogram Provázanost žádosti Detailní položkový rozpočet Benefit7 Veřejné zakázky Kvalita zpracování projektu Udržitelnost Řízení rizik

40 40 Výběrová kritéria Význam projektu 40 b. Naplnění indikátorů programu Soulad projektu s rozvojovými dokumenty a rozvojovými záměry Zvyšování efektivity výuky Horizontální kritéria 10 b. Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Rozvoj informační společnosti

41 41 VK 2.1.2 Provázanost žádosti Rozpočet: rozpor mezi žádostí o podporu projektu, rozpočtem v Benefit7 a rozpočtem jakožto specifickou přílohou k žádosti, veřejné zakázky (studie proveditelnosti X žádost Benefit7), projektový tým (počet členů), zkušenosti žadatele apod., chybně zvolený indikátor nebo nesprávně vyplněné parametry indikátoru (př. nulový rozdíl mezi vstupní a výchozí hodnotou indikátoru, nadhodnocení/podhodnocení hodnoty indikátoru z důvodu chybně zvolené měrné jednotky).

42 42 Harmonogram administrace 27. výzvy Činnost Počet prac. dnů od ukončení předchozí činnosti Počet prac. dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 19. výzvu Ukončení příjmu žádostí 001. 11. 2013 Hodnocení formálních náležitostí + 2222 3. 12. 2013 Hodnocení přijatelnosti + 1537 27. 12. 2013 Věcné hodnocení projektů + 38 75 19. 2. 2014 Zpracování podkladů pro VRR + 37824. 2. 2014 Zasedání VRR + 5 83 3. 3. 2014 Analýza rizik + 10 93 17. 3. 2014 Kontroly ex – ante + 15 108 7. 4. 2014 Kompletace a podpis smluv + 2513312. 5. 2014

43 43 Zdroje informací pro žadatele 1.Příručka pro žadatele 2.Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 3.Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

44 44 Zdroje informací pro žadatele 4.Metodická oznámení 5.Soubor výběrových kritérií 6.Pravidla pro publicitu 7.Příručka Benefit7 8.Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad 9.www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz 10.E-mailové, telefonické a osobní konzultace

45 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Avalon Business Center Poděbradova 2842/1 301 00 Plzeň www.rr-jihozapad.cz


Stáhnout ppt "17. 10. 2013 ROP Jihozápad Ing. Zdeňka Berková REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD Oblast podpory 2.4."

Podobné prezentace


Reklamy Google