Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. 10. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4 21. 10. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. 10. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4 21. 10. 2013."— Transkript prezentace:

1 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4

2 27. výzva pro předkládání projektů
27. výzva pro předkládání projektů Datum vyhlášení 27. výzvy: Datum zahájení příjmu projektových žádostí: Ukončení příjmu projektových žádostí: hod (VRR bude schvalovat prodloužení tohoto termínu) Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: - březen 2014 (v případě prodloužení výzvy dojde k posunu termínu) Datum ukončení fyzické realizace projektu:

3 27. výzva pro předkládání projektů
Oprávněná aktivita Alokace celkem v Kč – hod Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky ,- Kč Velikost projektu Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: ,- Kč Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: ,- Kč

4 Specifikace zaměření 27. výzvy
Podpora bude zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

5 Specifikace zaměření 27. výzvy
Základní školy: V rámci základních škol bude podpora zaměřena na nákup vybavení a souvisejících technologií, které budou využity ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů v návaznosti na další odborné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Jedná se o následující výukové předměty: chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, praktické dovednosti v technických a přírodovědných oborech (např. dílny). Střední a vyšší odborné školy (popř. školská zařízení): U projektů středních škol a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se bude jednat vždy o nákup vybavení a technologií, které budou sloužit pro výuku technicky a přírodovědně zaměřených předmětů v návaznosti na uplatnění absolventů na trhu práce popř. v návaznosti na další odborné specificky zaměřené studium.

6 Specifikace zaměření 27. výzvy
Součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, které ovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení. Veškeré ostatní stavební úpravy, které nebudou mít přímou souvislost s instalací pořízeného vybavení, nebudou v rámci této výzvy podporovány a budou nezpůsobilým výdajem projektu. Výpočetní technika bude způsobilým výdajem pouze v případě, že tato technika bude nezbytná pro pořizované způsobilé vybavení a technologie projektu. Podpořeny nebudou projekty na tělocvičny, hřiště, jazykové učebny a další standardní vybavení či modernizace tříd bez přímé a prokazatelné vazby na výše uvedené zacílení projektů.

7 Oprávněné/neoprávněné aktivity – příklady:
Klasický nábytek – skříně, regály, lavice, stoly, židle apod. NE Samostatné počítače, interaktivní tabule, audiovizuální technika bez návaznosti na pořizované odborné vybavení a technologie Drobný hmotný majetek – drobné laboratorní sklo, věci běžné spotřeby a věci s provozně-technickou funkcí kratší než 1 rok Stavební úpravy bez přímé souvislosti s instalací pořizovaného vybavení – rekonstrukce učeben, osvětlení, zatemnění, ozvučení apod. Speciální nábytek – laboratorní stoly, specifický laboratorní nábytek apod. ANO IT technika nezbytná pro další pořizované odborné vybavení a technologie Odborné softwary pro výuku Pomůcky – mikroskopy, měřící přístroje, pomůcky pro výuku biologie, zeměpisu apod.

8 Oprávnění žadatelé Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů

9 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto podmínek, které musí být naplněny současně: Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků Udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby Podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

10 Regionální investiční podpora „RIP“
Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny. V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby - např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu apod. Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropské komise. Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout EUR ( EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období. Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 25,80 Kč/1 EUR. De minimis

11 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty nezakládající veřejnou podporu RR Žadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO 85% 15% Projekty soukromoprávních NNO a projekty malých a středních a velkých podniků 87% 13%

12 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory („RIP“) RR Žadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO a soukromoprávních NNO (jsou-li velkým podnikem) 30% 70% Projekty středních podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li středním podnikem) 40% 60% malých podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li malým podnikem) 50%

13 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RR Žadatel Projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO 85% 15% Projekty soukromoprávních NNO 87% 13% Projekty malých podniků 56% 44% středních podniků 46% 54% velkých podniků 36% 64%

14 Indikátory pro 27. výzvu, oblast podpory 2.4
Indikátory pro 27. výzvu, oblast podpory 2.4 Název indikátoru Jednotka Vedlejší Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání Počet Nutný soulad s počtem nově pořízených samostatných movitých věcí nebo počtem nově pořízených souborů movitých věcí. 14

15 Etapizace projektu Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně. Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na ,- Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři. U víceetapového projektu musí žadatel dbát na to, aby na sebe jednotlivé etapy datově navazovaly!

16 Způsobilé výdaje Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Způsobilé výdaje musí obecně splňovat následující podmínky: - musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR - musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů - musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: - hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu - účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu - efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

17 Způsobilé výdaje Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu, 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR.

18 Způsobilé výdaje Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od data přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Výdaje na audity projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace projektu a uhrazeny po ukončení projektu. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách

19 Hlavní způsobilé výdaje
pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti, odstranění staveb Součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, které ovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení. technická zařízení nezbytná v rámci pořizovaného vybavení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

20 Hlavní způsobilé výdaje
pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen), jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení samostatných movitých věcí – popř. SMV se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok !!! Vždy se musí jednat o investiční výdaj, popř. se může vybavení zařadit do souborů samostatných movitých věcí. Soubory musí být v souladu s vnitřní směrnicí organizace a se zákonem o účetnictví. Movité věci v souboru musí mít samostatné technicko-ekonomické určení, provozně technické funkce delší než 1 rok a vstupní cena souboru musí být vyšší než ,- Kč. Soubor věcí by měl tvořit dohromady 1 funkční celek. Technicko-ekonomické určení znamená, že věci v souboru musí být samostatně evidovány s možností identifikace jednotlivých složek souboru, aby tak byly zajištěny průkazné hodnotové a technické údaje o jednotlivých věcech a o všech změnách souboru. Do souboru nelze zařadit věci zaměnitelné, běžné spotřeby a s dobou použití kratší než 1 rok.

21 Hlavní způsobilé výdaje
služby: - výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad - výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem) výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh: - výdaje na projektovou dokumentaci stavby - výdaje na odborné a znalecké posudky (max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do ,- Kč ) - výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti - výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu - výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů - pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!!

22 Vedlejší způsobilé výdaje (max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu) služby: - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje na účetnictví vztahující se k projektu - výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu - do těchto nákladů nelze začlenit náklady na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje spojené s výběrovým řízením či jiné výdaje spadající pod položku „výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh“ osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu) !!! V souvislosti se způsobilými výdaji projektu je nutno dodržovat limity stanovené v MO č. 12, které je umístěno na jako součást dokumentace pro danou výzvu.

23 Nezpůsobilé výdaje opravy budov leasing odpisy úroky
režijní náklady (nájem, nákup vody, paliv, energie, telefon, internet, úklid a údržbu) věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% CZV fakturované dodávky, pokud nevytvářejí žádnou hodnotu nebo pokud je jejich hodnota určena procentem z celkových nákladů projektu (na faktuře musí být jasně uveden účel fakturováné částky a vyčíslení ekvivalentní ceny dané dodávky) výdaje bez přímého vztahu k projektu

24 Příprava projektové žádosti

25 Projektová žádost Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: Žadatel v žádosti vyplní všechny požadované údaje prostřednictvím aplikace Benefit7. Výsledný soubor s uloženou žádostí žadatel vytiskne a předkládá v tištěné podobě včetně předávacího protokolu, který ponechá samostatně pro potvrzení převzetí žádosti. K žádosti musí být přiloženy povinné přílohy.

26 Povinné přílohy žádosti
1. Doklad o právní subjektivitě – dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ, výpis z OR, rejstříku školských právnických osob, rejstříku škol a školských zařízení ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, zřizovací listina/zřizovatelská smlouva, doklad o jmenování statutárního zástupce do funkce !!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotace. !!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na

27 Povinné přílohy žádosti
2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele, daňová přiznání včetně příloh za předchozí dvě účetní období ověřená finančním úřadem 3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KM, jiné právo (nájemní smlouva, smlouvy budoucí) – všechny smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u MSP na 3 roky) od data ukončení projektu - v případě projektů zřizovaných a zakládaných obcí/krajem písemný souhlas zřizovatele s realizací projektu, tj. schvalující usnesení zastupitelstva 4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí – stanoviska EIA a NATURA 2000

28 Povinné přílohy žádosti
5. Územní rozhodnutí s nabytou právní mocí – případně stavební povolení, ohláška 6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí, popř. platnému stavebnímu povolení 7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu – závazná osnova dle výše CZV projektu 8. Doklad o finančním krytí projektu (respektive minimálně prvních dvou etap v případě etapizace projektu) – usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu, úvěrový příslib, smlouva o půjčce, zůstatek účtu

29 Specifické povinné přílohy
Podrobný rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen v případě souborů samostatných movitých věcí i v případě souborů výdajů u stavebních částí a prací, jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven, rozpočet bude podepsán statutárním zástupcem žadatele !!! V případě pořizovaných technologií žadatel doloží nabídkové ceny jednotlivých technologií. Osvědčení o registraci DPH – pouze v případě registrace k DPH Soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – pouze u žadatele, jehož projekt vychází z IPRM (IPRM mohou v rámci ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis.obyvatel) Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu - předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle Prohlášení/smlouva/dohoda o partnerství – v případě zapojení partnera do projektu

30 Místo a způsob doručení žádosti
Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na: Územní odbor implementace programu České Budějovice Oddělení administrace žádostí Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na stránkách RR Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii. Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce. Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7.

31 Administrativní postupy v rámci ROP
NUTS II Jihozápad

32 2. Předkládání Žádostí o podporu
1. Vyhlášení Výzvy ( ) 2. Předkládání Žádostí o podporu ( – do hod.) 3. Hodnocení projektů při zasedání Výboru RR 4. Schválení seznamu projektů

33 5. Analýza rizik, kontrola
ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP) 6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce) 7. Předložení monitorovací zprávy bez Žádosti o platbu Pravidlo n+3 pro období , Pravidlo n+2 8. Ukončení realizace projektu/etapy

34 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu
dle Smlouvy 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu 10. Administrativní a fyzická kontrola Žádosti o platbu 11. Převod finančních prostředků 12. Monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu

35 Harmonogram administrace 27. kola výzvy
Činnost Počet prac. dnů od ukončení předchozí činnosti Počet prac. dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 27. výzvu Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formálních náležitostí + 22 22 Hodnocení přijatelnosti + 15 37 Věcné hodnocení projektů + 38 75 Zpracování podkladů pro VRR + 3 78 Zasedání VRR + 5 83 Analýza rizik + 10 93 Kontroly ex – ante 108 Kompletace a podpis smluv + 25 133

36 Informace pro žadatele
1. Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Text výzvy obsahuje vždy následující informace: - identifikace oblasti podpory - alokace - struktura financování - zaměření projektů - oprávnění žadatelé - termíny výzvy - základní pravidla příjmu žádostí 2. Příručka pro žadatele 3. Příručka pro příjemce včetně příloh (doporučujeme prostudovat před zahájením příprav projektu, poskytne přehled o budoucích povinnostech žadatele)

37 Informace pro žadatele
4. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 5. Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy 6. Metodická oznámení 7. Soubor výběrových kritérií 8. Pravidla pro publicitu 9. Příručka Benefit7 10. 11. ové, telefonické a osobní konzultace s referenty OAČ

38 Kontakty pro konzultace
Kontakty pro konzultace Územní odbor implementace programu České Budějovice Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Mgr. Jitka Chladová (prioritní osa 1 - Dostupnost center) Mgr. Beata Dušková Pryk (prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) Mgr. Karolína Bártů (prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu)

39 Mgr. Karolína Bártů Mgr. Jitka Chladová
Mgr. Karolína Bártů Mgr. Jitka Chladová


Stáhnout ppt "21. 10. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4 21. 10. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google