Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. 11. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 29.výzvy OP 3.1 „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“ 15. 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. 11. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 29.výzvy OP 3.1 „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“ 15. 11."— Transkript prezentace:

1 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 29.výzvy OP „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“

2 29. výzva pro předkládání projektových žádostí
29. výzva pro předkládání projektových žádostí Datum vyhlášení 29. výzvy: Datum zahájení příjmu projektových žádostí: Ukončení příjmu projektových žádostí: hod Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: - Duben 2014 Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu:

3 29. výzva pro předkládání projektů
Oprávněná aktivita Alokace celkem v Kč hod Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti - Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti ,- Kč Velikost projektu Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: ,- Kč Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: nestanovena

4 29. výzva pro předkládání projektových žádostí - rozdělení aktivit
Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch – muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla s prokazatelným dopadem na cestovní ruch - Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřišť a akvaparků – koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času apod.

5 Koupaliště vs. Aqvapark
Podporované aktivity Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační vybavenosti pro cestovní ruch Koupaliště vs. Aqvapark Podporovanými typy jsou venkovní koupaliště, plavecké bazény, biotopy s vybudovaným provozním zázemím popř. s herními prvky jako doplňkovou aktivitou s prokazatelným dopadem na cestovní ruch Nepodporovaným typem je aqvapark ve smyslu zábavního vodního parku s herními prvky a atrakcemi

6 Podporované aktivity Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch
Kulturní vybavenost v rámci památkově chráněného objektu - hlavním cílem takto koncipovaného projektového záměru však musí být vytvoření funkčního kulturního zařízení, nikoli pouze záchrana objektu kulturní památky z důvodu nevyhovujícího stavu. MP Definice indikátorů na v sekci pro žadatele (zde definice sportovně rekreačního zařízení, zařízení pro kulturní vybavenost)

7 Podporované aktivity V souvislosti s podmínkami přijatelnosti oblasti podpory 3.1 a také s ohledem na počet obyvatel v místě realizace je nutné upozornit na riziko kolize s občanskou vybaveností.   Maximální možnou eliminací je prokázání skutečného dopadu na cestovní ruch a to vytvořením atraktivního turistického cíle v návaznosti na další turistické atraktivity v místě realizace a výstup projektu reálně zacílit na hlavní cílovou skupinu turisty.

8 Oprávnění žadatelé Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Malé a střední a podniky (MSP) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání pouze subjekty podnikající minimálně dva roky

9 Oprávnění žadatelé Zájmová sdružení právnických osob podle §20f až 20i občanského zákoníku s tím, že podnikají minimálně dva roky Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace) !!! U NNO se rozlišuje kategorie NNO (soukromoprávní/veřejnoprávní), která má zásadní vliv na výši dotace.

10 Komplementarita s ostatními operačními programy
- Podporovány subjekty podnikající v cestovním ruchu s převažující činností nezemědělské povahy s minimálně dvouletou podnikatelskou historií a dále podnikatelé s převažující zemědělskou činností v obcích nad obyvatel rovněž s alespoň dvouletou podnikatelskou historií - V případě objektů registrovaných jako nemovitá kulturní památka podporovány pouze projekty v obcích nad 500 obyvatel

11 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto podmínek, které musí být naplněny současně: Podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů Udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby Podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

12 Regionální investiční podpora „RIP“
Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny Uznatelné aktivity: založení nového či rozšíření stávajícího objektu žadatele (novostavba, přístavba, přestavba, modernizace), změna užívání stávajícího objektu. V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby - např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu apod. !!! Projekty v RIPu nemohou mít datum (včetně předpokládaného) zahájení fyzické realizace v žádosti Benefit dříve, než řídící orgán rozhodne o tom, že projekt splnil podmínky přijatelnosti.

13 De minimis Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropské komise. Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout EUR ( EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 25,80 Kč/1 EUR.

14 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty nezakládající veřejnou podporu RR Žadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85% 15% Projekty soukromoprávních NNO a projekty malých a středních podniků 87% 13%

15 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory (RIP) RR Žadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty dobrovolných svazků obcí, projekty veřejnoprávních NNO a soukromoprávních NNO (jsou-li velkým podnikem) 30% 70% Projekty středních podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li středním podnikem) 40% 60% malých podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li malým podnikem) 50%

16 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RR Žadatel Projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85% 15% Projekty soukromoprávních NNO 87% 13% Projekty středních podniků 46% 54% malých podniků 56% 44%

17 Etapizace projektu Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně. Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři.

18 Způsobilé výdaje Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Způsobilé výdaje musí obecně splňovat následující podmínky: - musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR - musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů - musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Způsobilé výdaje musejí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: - hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu - účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu - efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

19 Způsobilé výdaje Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce. Způsobilost výdajů na stavební práce bude posuzována mj. porovnáním položkového rozpočtu stavebního díla s cenovou soustavou URS. Více informací v MO č. 30, k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu, 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR.

20 Způsobilé výdaje Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Výdaje na audity projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace projektu a uhrazeny po ukončení projektu. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách

21 Hlavní způsobilé výdaje
pořízení pozemků, celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce pořízení staveb formou nákupu, cena stavby může být započtena maximálně do výše 15% celkových způsobilých výdajů na projekt odstranění staveb technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

22 Hlavní způsobilé výdaje
pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie), jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv (práva duševního vlastnictví), jehož vstupní cena je vyšší než Kč a má provozně technické funkce delší než jeden rok pořízení samostatných movitých věcí – popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok náklady na úpravu veřejných prostranství

23 Hlavní způsobilé výdaje
služby: - výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad - výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem, tj. u projektů se způsobilými výdaji nad 30 milionů Kč) výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh: - výdaje na projektovou dokumentaci stavby - výdaje na odborné a znalecké posudky (max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do Kč ) - výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti - výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu - výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů - pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!!

24 Vedlejší způsobilé výdaje (max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu) výkup budov určených k demolici služby: - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje na účetnictví (daňovou evidenci) vztahující se k projektu - výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu - do těchto nákladů nelze začlenit náklady na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje spojené s výběrovým řízením či jiné výdaje spadající pod položku „výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh“ osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu) !!! V souvislosti se způsobilými výdaji projektu je nutno dodržovat limity stanovené v MO č. 12, které je umístěno na jako součást dokumentace pro danou výzvu.

25 Nezpůsobilé výdaje opravy budov a komunikací leasing odpisy úroky
režijní náklady (nájem, nákup vody, paliv, energie, telefon, internet, úklid a údržbu) věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% CZV fakturované dodávky, pokud nevytvářejí žádnou hodnotu nebo pokud je jejich hodnota určena procentem z celkových nákladů projektu (na faktuře musí být jasně uveden účel fakturovány částky a vyčíslení ekvivalentní ceny dané dodávky) umělecké předměty, sochy, obrazy, exponáty apod. výdaje bez přímého vztahu k projektu

26 Důležitá upozornění Veškeré doplňkové aktivity (např. infocentrum, půjčovna sportovního vybavení, zasněžovací systém apod.) mohou být součástí projektu maximálně do výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu!!! Tyto doplňkové aktivity nevedou k naplnění žádného z relevantních indikátorů, které má žadatel v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad k dispozici. Na těchto aktivitách nelze „postavit“ projektový záměr.

27 Příprava projektové žádosti

28 Projektová žádost Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: Žadatel v žádosti vyplní všechny požadované údaje prostřednictvím aplikace Benefit7. Výsledný soubor s uloženou žádostí žadatel vytiskne a předkládá v tištěné podobě včetně předávacího protokolu, který ponechá samostatně pro potvrzení převzetí žádosti. K žádosti musí být přiloženy povinné přílohy.

29 Povinné přílohy žádosti
1. Doklad o právní subjektivitě – dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ, výpis z OR ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, živnostenské oprávnění s činností v oblasti cestovního ruchu, zřizovací listina/zřizovatelská smlouva atd. !!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotace. !!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na

30 Povinné přílohy žádosti
2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele, daňová přiznání včetně všech povinných příloh za předchozí dvě uzavřená účetní období – v celém rozsahu ověřena finančním úřadem!!! Relevantní jsou pouze ty přílohy, které jsou předkládány na příslušný FÚ společně s DP. 3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KM, jiné právo (nájemní smlouva, smlouvy budoucí) – všechny smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u MSP na 3 roky) od data ukončení projektu, souhlas vlastníka s realizací 4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí – stanoviska EIA a NATURA 2000

31 Povinné přílohy žádosti
5. Územní rozhodnutí s nabytou právní mocí – případně stavební povolení, ohláška či další modifikace uvedeny v PPŽ 6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí, případně k platnému stavebnímu povolení 7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu – závazná osnova dle výše CZV projektu – blíže MP pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu dostupný na 8. Doklad o finančním krytí projektu (příp. minimálně prvních dvou etap) – usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu (vztaženo k celkovým výdajům projektu/prvních dvou etap), úvěrový příslib, smlouva o půjčce, zůstatek účtu

32 Specifické povinné přílohy
Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku - pouze v případě, že se projekt týká objektu zapsaného v ÚSKP ČR Podrobný rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen v případě souborů samostatných movitých věcí i v případě souborů výdajů u stavebních částí a prací, jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven, opatřeno podpisem statutárního zástupce žadatele Osvědčení o registraci DPH – pouze v případě registrace k DPH Soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – pouze u žadatele, jehož projekt vychází z IPRM Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu - usnesení zastupitelstva/rady kraje Prohlášení/smlouva/dohoda o partnerství

33 Místo a způsob doručení žádosti
Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na: Územní odbor implementace programu České Budějovice Oddělení administrace žádostí Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na stránkách RR Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii. Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce. Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7.

34 Administrativní postupy v rámci ROP
NUTS II Jihozápad

35 2. Předkládání Žádostí o podporu
1. Vyhlášení Výzvy 2. Předkládání Žádostí o podporu 3. Hodnocení projektů při zasedání Výboru RR 4. Schválení seznamu projektů

36 5. Analýza rizik, kontrola
ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP) 6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce) 7. Předložení monitorovací zprávy bez Žádosti o platbu Pravidlo n+3 pro období , Pravidlo n+2 8. Ukončení realizace projektu/etapy

37 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu
dle Smlouvy 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu 10. Administrativní a fyzická kontrola Žádosti o platbu 11. Převod finančních prostředků 12. Monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu

38 Harmonogram administrace 29. kola výzvy
Harmonogram administrace 29. kola výzvy Činnost Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formálních náležitostí + 22 22 Hodnocení přijatelnosti + 15 37 Věcné hodnocení projektů + 38 75 Zpracování podkladů pro VRR + 3 78 Zasedání VRR + 5 83 Analýza rizik + 10 93 Kontroly ex-ante 108 Kompletace a podpis smluv + 25 133

39 Informace pro žadatele
1. Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Text výzvy obsahuje vždy následující informace: - identifikace oblasti podpory - alokace - struktura financování - zaměření projektů - oprávnění žadatelé - termíny výzvy - základní pravidla příjmu žádostí 2. Příručka pro žadatele 3. Příručka pro příjemce včetně příloh (doporučujeme prostudovat před zahájením příprav projektu, poskytne přehled o budoucích povinnostech žadatele)

40 Informace pro žadatele
4. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 5. Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy 6. Metodická oznámení 7. Soubor výběrových kritérií 8. Pravidla pro publicitu 9. Příručka Benefit7 10. 11. ové, telefonické a osobní konzultace s referenty OAČ

41 Kontakty pro konzultace
Kontakty pro konzultace Územní odbor implementace programu České Budějovice Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Mgr. Karolína Bártů (prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu) Mgr. Beata Dušková Pryk (prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) Mgr. Jitka Chladová (prioritní osa 1 - Dostupnost center)

42 Mgr. Karolína Bártů Mgr. Beata Dušková Pryk Mgr. Jitka Chladová
Mgr. Karolína Bártů Mgr. Beata Dušková Pryk Mgr. Jitka Chladová


Stáhnout ppt "15. 11. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 29.výzvy OP 3.1 „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu“ 15. 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google