Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

17. 6. 2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 34. výzvy, OP 2.4 Mgr. Karolína Bártů Mgr. Beata Dušková Pryk České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "17. 6. 2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 34. výzvy, OP 2.4 Mgr. Karolína Bártů Mgr. Beata Dušková Pryk České."— Transkript prezentace:

1 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 34. výzvy, OP 2.4 Mgr. Karolína Bártů Mgr. Beata Dušková Pryk České Budějovice, 14

2 34. výzva – základní informace
34. výzva – základní informace Datum vyhlášení 34. výzvy: Datum zahájení příjmu projektových žádostí: Ukončení příjmu projektových žádostí: hod Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: - listopad 2014 Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace: - leden 2015 Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 14

3 34. výzva – základní informace
34. výzva – základní informace Výzva Oprávněná aktivita Alokace celkem v Kč – hod Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky ,- Kč Velikost projektu Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: ,- Kč Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: ,- Kč 14

4 34. výzva – oprávněné aktivity
Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (např. vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště a další jinak specializované učebny, dílny apod.) Veškeré výdaje na stavební práce (včetně výdajů na stavební práce nezbytně nutných v rámci pořizovaného vybavení) jsou v rámci 34. výzvy nezpůsobilými výdaji!!! Montáže a drobné stavební práce spojené s vybavením budou akceptovány pouze za předpokladu, že budou součástí dodávky pořizovaného vybavení!!! Pořizované vybavení musí sloužit výhradně pro účely výuky a výhradně pro žáky, nikoli pro komerční využití, zázemí učitelů, zájmové činnosti apod.

5 34. výzva – příklady oprávněných/neoprávněných aktivit
Klasický nábytek (např. lavice, židle), speciální nábytek (např. laboratorní stoly), vybavení šaten ANO IT technika, interaktivní tabule, audiovizuální technika, odborné softwary pro výuku Pomůcky – např. mikroskopy, měřící přístroje a další pomůcky pro výuku jednotlivých předmětů Vybavení tělocvičny či hřiště – např. sety pro kolektivní sporty (branky, koše, sítě apod.), posilovací stroje, trampolíny Stavební práce včetně stavebních prací nezbytných v souvislosti s pořizovaným vybavením NE Drobný hmotný majetek – věci běžné spotřeby a věci s provozně-technickou funkcí kratší než 1 rok (labor. sklo, nádobí, míče apod.) Učebnice, knihy, pracovní sešity, atlasy apod. Vybavení nevýukových prostor (kabinety, chodby, sborovny, jídelny), místností pro zájmové činnosti, družin, MŠ

6 34. výzva - oprávnění žadatelé
Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů

7 34. výzva – upozornění k nastavení harmonogramu
34. výzva – upozornění k nastavení harmonogramu Obecně nelze povolit prodloužení doby realizace projektu po Předmět projektu musí být k tomuto datu v provozu, tzn. dokončen, plně funkční v celém rozsahu dle projektové žádosti a používán, jinak bude považován za nezpůsobilý a příjemci nebude proplacen!!! V případě nastavení data ukončení fyzické realizace projektu na nejzazší datum stanovený ve výzvě (tzn ) nemusí být příjemcům změny harmonogramu projektu za datum stanovený výzvou s ohledem na ukončování programu schváleny. S ohledem na snížení administrativní náročnosti žadateli/příjemci a urychlení administrace žádostí o platbu ze strany ÚRR NUTS II Jihozápad je doporučeno připravovat projekty jednoetapové, případně projekty s co nejnižším počtem etap. 14

8 Etapizace projektu Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně. Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na ,- Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři. U víceetapového projektu musí žadatel dbát na to, aby na sebe jednotlivé etapy datově navazovaly! Datum ukončení etapy uvedené ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace není datem ukončení fyzické realizace etapy, nýbrž mezním termínem pro předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu!!! Žadatel při plánování data ukončení etapy musí počítat s dostatečnou časovou rezervou na úhradu vzniklých výdajů a předložení etapové monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

9 Veřejná podpora Základní pravidlo ve vztahu k veřejné podpoře vymezuje č. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jeho obsahem je uvedení znaků veřejné podpory, která je neslučitelná se společným trhem a tudíž zakázaná. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto podmínek, které musí být naplněny současně: podpora je poskytnuta z veřejných prostředků udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě blokových výjimek nebo dle pravidel de minimis či na základě rozhodnutí Evropské komise.

10 Vnitrostátní regionální investiční podpora (RIP)
Je veřejná podpora poskytovaná v rámci blokové výjimky pro vnitrostátní regionální investiční podporu - řídí se sdělením EK č. (2013/C 209/01) Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 – 2020 a Nařízením Komise (EU), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Podpora poskytnutá z ROP JZ na základě blokové výjimky o regionální investiční podpoře je omezena výší intenzity podpory (45 %, 35 %, 25 %). Způsobilost všech výdajů v režimu blokové výjimky RIP je stanovena datem předložení žádosti o podporu projektu. – projekty s podpisem Smluv od včetně Projekty v režimu RIP nemohou mít datum (včetně předpokládaného) zahájení fyzické realizace projektu v žádosti Benefit7 před datem podání žádosti o podporu projektu na ÚRR JZ. Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů souvisejících s pořízením majetku. V rámci režimu RIP nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby - např. výdaje na administraci a řízení projektu, neinvestiční výdaje na publicitu apod. U projektů v režimu RIP nutno k žádosti o podporu projektu doložit jako povinnou přílohu Formulář žádosti o regionální investiční podporu!!!

11 De minimis Je podpora malého rozsahu dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. Podpory poskytované v souladu s tímto pravidlem nemusí být Evropské komisy oznamovány a celková maximální výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v období tří fiskálních let přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR ( EUR v případě podniku provozujícího silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, EUR v případě podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu). Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na cíl podpor, počet projektů a počet poskytovatelů podpor. Jeden podnik zahrnuje všechny subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů uvedených v čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. Žadatel poskytne ŘO ROP JZ úplné údaje o podpoře de minimis, kterou během posledních tří fiskálních let obdržel – žadatel tyto požadované údaje dokládá čestným prohlášením. Aktuální směnný kurz Kč/EUR ECB na měsíc květen 2014 je 27,434 Kč za 1 EUR. V rámci 34. výzvy budou projekty v režimu de minimis a RIP podléhat již novým pravidlům schváleným EK na období 2014 – 2020 – blíže Metodický pokyn pro projekty zakládající VP. Problematiku veřejné podpory doporučujeme konzultovat s oddělením administrace žádostí!!!

12 34. výzva - výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty nezakládající veřejnou podporu RR Žadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO 85 % 15 % Projekty soukromoprávních NNO a projekty malých a středních a velkých podniků 87 % 13 %

13 34. výzva - výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory („RIP“) RR Žadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO a soukromoprávních NNO (jsou-li velkým podnikem) 25 % 75 % Projekty středních podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li středním podnikem) 35 % 65 % malých podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li malým podnikem) 45 % 55 %

14 34. výzva - výše dotace v závislosti na druhu žadatele
Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RR Žadatel Projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty veřejnoprávních NNO 85% 15% Projekty soukromoprávních NNO 87% 13% Projekty malých podniků 56% 44% středních podniků 46% 54% velkých podniků 36% 64%

15 Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání
34. výzva - indikátory Název indikátoru Jednotka Vedlejší Počet nově pořízeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání Počet Nutný soulad s počtem nově pořízených samostatných movitých věcí nebo počtem nově pořízených souborů movitých věcí. 14 15

16 34. výzva - indikátory Počet jednotek indikátoru = počet souborů movitých věcí, popřípadě počet samostatných movitých věcí v hodnotě nad ,- Kč. Soubory movitých věcí musí být tvořeny v souladu s vnitřní směrnicí organizace se zákonem o účetnictví. Do souboru nelze zařadit věci zaměnitelné, běžné spotřeby a s dobou použití kratší než 1 rok. Movité věci v souboru musí mít samostatné technicko-ekonomické určení, provozně technické funkce delší než 1 rok a vstupní cena souboru musí být vyšší než ,- Kč. Věci v souboru musí být samostatně evidovány s možností identifikace jednotlivých složek souboru, tak aby byly zajištěny průkazné hodnotové a technické údaje o jednotlivých věcech a o všech změnách souboru. Pořízené vybavení bude předmětem kontrol v době realizace projektu včetně správného zaúčtování majetku!!!

17 Způsobilé výdaje Za způsobilé výdaje v rámci ROP NUTS II Jihozápad jsou považovány pouze ty výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad. Způsobilé výdaje musí obecně splňovat následující podmínky: - musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR - musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů - musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: - hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu - účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu - efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

18 Způsobilé výdaje Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu/etapy a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu (nebo příslušné etapy), kdy žadatel předkládá žádost o platbu, 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR JZ.

19 Způsobilé výdaje Projekty nezakládající veřejnou podporu a v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po Výdaje na audity projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace projektu a uhrazeny do ukončení projektu (věcné plnění souvisí s obdobím, ve kterém se projekt realizoval. Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost všech výdajů je stanovena až od data podání žádosti o podporu projektu na ÚRR JZ. Projekty realizované v tomto režimu nemohou mít datum (včetně předpokládaného) zahájení fyzické realizace v žádosti Benefit7 před datem podání žádosti o podporu na ÚRR JZ. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách

20 Způsobilé výdaje Rozdělení celkových způsobilých výdajů na investiční a neinvestiční dle účetních předpisů je závazné, tzn. že změny poměrů investic a neinvestic uvedené v žádosti by měly být předkládány pouze ve výjimečných případech. Všechny způsobilé výdaje jsou předkládány ve stejném poměru financování. Tento poměr je stanoven ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. V případě, že dojde k poklesu způsobilých výdajů projektu, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na způsobilých výdajích projektu, tzn. bude úměrně zkrácena dotace projektu i vlastní zdroje žadatele. Veškeré výdaje, které jsou procentuálně limitované a žadatel je zařadí pod jiné výdaje, budou posuzovány jako celek a tedy započítány celkově do stanoveného limitu. V případě celkového překročení limitu stanoveného procenta výdajů bude žádost o podporu vyřazena z důvodu nesplnění přijatelnosti.

21 Hlavní způsobilé výdaje
pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen), jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení samostatných movitých věcí – popřípadě souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

22 Hlavní způsobilé výdaje
služby: - výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad - výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem) výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh: - výdaje na projektovou dokumentaci stavby - výdaje na odborné a znalecké posudky (max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do ,- Kč ) - výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti - výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu - výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů - pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!!

23 Vedlejší způsobilé výdaje (max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu) služby: - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje na účetnictví (daňovou evidenci) vztahující se k projektu - výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu - do těchto nákladů nelze začlenit náklady na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje spojené s výběrovým řízením či jiné výdaje spadající pod položku „výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh“ osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu uvedených v žádosti o dotaci) !!! V souvislosti se způsobilými výdaji projektu je nutno dodržovat limity stanovené v MO č. 12, které je umístěno na jako součást dokumentace pro danou výzvu. 14

24 Nezpůsobilé výdaje pořízení stavby formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti, odstranění staveb technická zařízení nezbytná v rámci pořizovaného vybavení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) opravy budov leasing, odpisy, úroky režijní náklady (nájem, nákup vody, paliv, energie, telefon, internet, úklid a údržbu) věcné příspěvky, nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby, pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% CZV fakturované dodávky, pokud nevytvářejí žádnou hodnotu nebo pokud je jejich hodnota určena procentem z celkových nákladů projektu (na faktuře musí být jasně uveden účel fakturované částky a vyčíslení ekvivalentní ceny dané dodávky) výdaje bez přímého vztahu k projektu

25 Příprava projektové žádosti

26 Projektová žádost Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: Příručka Benefit7 je k dispozici na a dává pokyny pro vyplnění žádosti o podporu. Výsledný soubor s finálně uloženou žádostí o dotaci, kterou software vygeneruje, si žadatel vytiskne a předkládá v tištěné podobě podepsaný na příslušné územní pracoviště ÚRR JZ včetně standardizovaného předávacího protokolu. K žádosti musí být přiloženy veškeré povinné přílohy. Předávací protokol „Potvrzení o předání projektové žádosti“ je k dispozici na a žadatel ho nepřikládá k žádosti, ale ponechá jej samostatně ve dvou vyhotoveních pro potvrzení převzetí žádosti. 14

27 Projektová žádost Žadatel předkládá tištěný výstup elektronické žádosti a všechny povinné a nepovinné přílohy ve dvou pare – v jednom originále nebo ověřené kopii a v jedné kopii prosté. V případě ověřených listin je nutné, aby byly mj. splněné veškeré náležitosti dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování. !!! Referenti oddělení administrace žádostí poskytují žadatelům průběžné konzultace k samotnému projektovému záměru i konzultace související s vyplněním žádosti o podporu a jejích příloh. Nemohou však žadateli pomáhat s vyplňováním žádosti, ani v rámci konzultace předběžně hodnotit projektové záměry. 14

28 Povinné přílohy žádosti
Doklad o právní subjektivitě – dle typu žadatele: doklad o přidělení IČ/veřejný výpis z registru osob - kraje, obce zřizovací listina/zřizovatelská smlouva včetně všech nedílných součástí smlouvy (dodatků, příloh apod.), doklad o jmenování statutárního zástupce organizace do funkce, doklad o přidělení IČ/veřejný výpis z registru osob, výpis z rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti (OR, rejstřík školských právnických osob, rejstřík škol a školských zařízení apod.) – školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi - zřizovací listina/zřizovatelská smlouva včetně všech nedílných součástí smlouvy (dodatků, příloh apod.), doklad o přidělení IČ/veřejný výpis z registru osob, výpis z příslušného rejstříku ne starší 90 dní před registrací žádosti – církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby

29 Povinné přílohy žádosti
Povinné přílohy žádosti 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – tištěný výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele podepsaný statutárním zástupcem žadatele, daňová přiznání včetně všech příloh za předchozí dvě účetní období ověřená územním pracovištěm příslušného finančního úřadu - v případě, že žadatel daňová přiznání či některou z jeho příloh není (nebyl) povinen zpracovávat a tato povinná příloha se tudíž stává nerelevantní, musí tuto skutečnost uvést formou čestného prohlášení 14

30 Povinné přílohy žádosti
3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní před registrací žádosti, snímek z KM se zřetelně označenými dotčenými pozemky/budovami v případě zástavního práva dle výpisu z KN doklad prokazující, že toto zástavní právo nenaruší realizaci projektu tzv. jiné právo (např. nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouvy budoucí) – všechny smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let od data ukončení projektu – v případě škol zřizovaných nebo zakládaných kraji a obcemi bude dostačujícím dokladem výpis z KN, ve kterém bude vlastníkem dotčených nemovitostí zřizovatel a současně zde bude k dotčeným nemovitostem zaneseno právo hospodaření ve prospěch zřizované organizace - školy souhlas vlastníka s realizací projektu (i v případě pouhého vybavení objektu) v případě projektů zřizovaných a zakládaných obcí/krajem písemný souhlas zřizovatele s realizací projektu, tj. schvalující usnesení zastupitelstva obce/kraje

31 Povinné přílohy žádosti
4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí – vyjádření příslušného orgánu EIA - stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na územní soustavy NATURA 2000 5. Územní rozhodnutí (s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději ke dni ukončení příjmu žádosti, který je vyznačen v příslušné výzvě) – v kontextu zacílení 34. výzvy je příloha nerelevantní – v případě relevance přílohy (např. při uvedení stavebních prací jako součásti nezpůsobilých výdajů projektu) nutno doložit v rozsahu dle Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad pro OP 2.4

32 Povinné přílohy žádosti
6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí, popř. platnému stavebnímu povolení - v kontextu zacílení 34. výzvy je příloha nerelevantní – v případě relevance přílohy (např. při uvedení stavebních prací jako součásti nezpůsobilých výdajů projektu) nutno doložit v rozsahu dle Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad pro OP 2.4 7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu – závazná osnova dle výše CZV projektu: celkové způsobilé výdaje do 1 milionu Kč včetně – Věcný a technický popis projektu celkové způsobilé výdaje vyšší než 1 milion Kč a nižší než 30 milionů Kč – Zjednodušené finanční a ekonomické hodnocení projektu celkové způsobilé výdaje vyšší než 30 milionů Kč – Finanční a ekonomické hodnocení projektu

33 Povinné přílohy žádosti
8. Doklad o finančním krytí projektu, resp. minimálně prvních dvou etap v případě etapizace projektu (vztaženo k celkovým výdajům projektu/etapy) – usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu v rámci rozpočtu kraje/obce s uvedením přesné výše finančních prostředků – kraje, obce a organizace zřizované a zakládané krajem/obcí - bude-li jako zdroj finančního krytí využito i jiných zdrojů než je rozpočet kraje/obce, doloží žadatel společně s usnesením i níže uvedené - úvěrový příslib, úvěrová smlouva, smlouva o půjčce, smlouva o zápůjčce/smlouva o úvěru dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zůstatek bankovního účtu doložený výpisem z účtu žadatele potvrzený příslušnou bankovní institucí – ne starší 2 měsíců – ostatní typy žadatelů

34 Specifické povinné přílohy
Podrobný rozpočet projektu podrobný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen v případě souborů samostatných movitých věcí i v případě souborů výdajů u stavebních částí a prací žadatel každý soubor zvlášť rozepíše na položky, které daný soubor obsahuje, včetně uvedení jednotek a jednotkových cen jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven, rozpočet bude podepsán statutárním zástupcem žadatele - dále žadatel doloží nabídkové ceny pořizovaného vybavení, které budou představovat horní hranici způsobilosti pořizovaného vybavení (postačí např. nabídkové ceny z internetových obchodů, katalogů či oslovených potenciálních dodavatelů ve formě prosté kopie) Osvědčení či Rozhodnutí o registraci DPH – pouze v případě registrace k DPH Soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – pouze u žadatele, jehož projekt vychází z IPRM

35 Specifické povinné přílohy
Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle – bodové zvýhodnění žádost o soulad projektu s prioritami kraje je nutné předkládat na příslušný krajský úřad v dostatečném předstihu Prohlášení/smlouva/dohoda o partnerství – v případě zapojení partnera do projektu originál nebo úředně ověřená kopie prohlášení/smlouvy/dohody o partnerství, ze kterého/ze které je patrná role partnera v projektu a jeho zapojení do jednotlivých fází projektu Formulář žádosti o regionální investiční podporu v případě projektu v režimu RIP Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis v případě projektu v režimu de minimis formuláře jsou přílohou Metodického pokynu pro projekty zakládající veřejnou podporu zveřejněném na

36 Místo a způsob doručení žádosti
Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na: Územní odbor implementace programu České Budějovice Oddělení administrace žádostí Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii. Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce. Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7.

37 Administrativní postupy v rámci ROP
NUTS II Jihozápad

38 2. Předkládání Žádostí o podporu
1. Vyhlášení Výzvy ( ) 2. Předkládání Žádostí o podporu ( – do hod) 3. Hodnocení projektů hodnocení přijatelnosti hodnocení formálních náležitostí věcné hodnocení při zasedání Výboru RR 4. Schválení seznamu projektů

39 5. Analýza rizik, kontrola
ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP) 6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce) 7. Předložení monitorovací zprávy bez Žádosti o platbu 8. Ukončení realizace projektu/etapy

40 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu
dle Smlouvy 9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu 10. Administrativní a fyzická kontrola Žádosti o platbu 11. Převod finančních prostředků 12. Monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu 14

41 Harmonogram administrace 34. výzvy
Činnost Počet prac. dnů od ukončení předchozí činnosti Počet prac. dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 27. výzvu Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formálních náležitostí + 22 22 Hodnocení přijatelnosti + 15 37 Věcné hodnocení projektů + 38 75 Zpracování podkladů pro VRR + 3 78 Zasedání VRR + 5 83 Analýza rizik + 10 93 Kontroly ex – ante 108 Kompletace a podpis smluv + 25 133 14

42 Informace pro žadatele
Aktuální výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad Text výzvy obsahuje vždy následující informace: - identifikace oblasti podpory - alokace - struktura financování - zaměření projektů - oprávnění žadatelé - termíny výzvy - základní pravidla příjmu žádostí 3. Příručka pro žadatele 4. Příručka pro příjemce včetně příloh (doporučujeme prostudovat před zahájením příprav projektu, poskytne přehled o budoucích povinnostech žadatele) 5. Výběrová kritéria

43 Informace pro žadatele
6. Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad 7. Pravidla pro publicitu 8. Metodická oznámení 9. Nová definice malých a středních podniků, uživatelská příručka 10. Uživatelská příručka Benefit7 11. Manuál k aplikaci pro posouzení finančního zdraví žadatele 12. 13. ové, telefonické a osobní konzultace s referenty OAČ

44 Kontakty pro konzultace
Kontakty pro konzultace Územní odbor implementace programu České Budějovice Jeronýmova 1750/21 České Budějovice Mgr. Jitka Zahradníková (prioritní osa 1 - Dostupnost center) Mgr. Beata Dušková Pryk (prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) Mgr. Karolína Bártů (prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu) Bc. Jaroslava Voců Bc. Martin Rek 14

45 Děkujeme za pozornost Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 České Budějovice rr-jihozapad.cz 14


Stáhnout ppt "17. 6. 2014 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 34. výzvy, OP 2.4 Mgr. Karolína Bártů Mgr. Beata Dušková Pryk České."

Podobné prezentace


Reklamy Google