Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. 5. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 3.2 „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. 5. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 3.2 „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji."— Transkript prezentace:

1 6. 5. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 3.2 „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu“

2 Podmínky 25. výzvy ROP Jihozápad

3 25. výzva pro předkládání projektových žádostí Datum vyhlášení 25. výzvy: - 29.3.2013 Datum zahájení příjmu projektových žádostí: - 29.3.2013 Ukončení příjmu projektových žádostí: - 18.6.2013 ve 12 hod Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: - Říjen 2013 Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: - 31.3.2015

4 25. výzva pro předkládání projektových žádostí - oprávněné aktivity Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek Restaurování movitých kulturních památek (zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací či náboženské účely) Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů (nutná souvislost a dopad na cestovní ruch)

5 Alokace 25. výzvy VýzvaAktivitaAlokace celkem v Kč 25.výzva Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek 65.240.000,- Kč (s možností dalšího navýšení) Restaurování movitých kulturních památek Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů

6 Změny oproti předchozím výzvám V souvislosti se zacílením 25. výzvy došlo k vyjmutí následujících aktivit: Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách Budování doprovodných informačních systémů a značení památkově chráněných území a objektů Tyto aktivity nejsou podporovanými aktivitami v rámci 25. výzvy ROP Jihozápad!!!

7 Indikátory Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet zrestaurovaných movitých kulturních památek (podmínkou je zápis movité kulturní památky v ÚSKP) Počet pořízeného vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů MP Definice indikátorů je k dispozici na www.rr-jihozapad.cz v sekci „PRO ŽADATELE“www.rr-jihozapad.cz

8 Podmínky předložení projektové žádosti 1) Podporované aktivity musí být v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dle § 14 zákona se „Obnovou“ kulturních památek rozumí činnost, kdy se vlastník kulturní památky rozhodne „provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí“. V rámci výše zmíněných aktivit tak lze podporovat rovněž opravu památek. Nezpůsobilým výdajem jsou opravy obecného charakteru, které nespadají pod výše zmíněný zákon. 2) V oblasti zachování kulturního dědictví s ohledem na koordinaci s Programem rozvoje venkova (dále jen „PRV“) bude ROP NUTS II Jihozápad podporovat projekty v obcích nad 500 obyvatel.

9 Podmínky předložení projektové žádosti 3) Primárním cílem projektového záměru je revitalizace památkově chráněného objektu ve smyslu jeho záchrany a následného zpřístupnění účastníkům cestovního ruchu. 4) Objekt, který je předmětem revitalizace, je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 5) V souvislosti s primárním cílem 25. výzvy je nutné, aby stavební úpravy ve smyslu revitalizace/rekonstrukce byly v rámci oprávněných aktivit převažující. 6) Na pořízení vybavení pro nové využití památkově chráněného objektu je nahlíženo jako na „doplňkovou“ aktivitu, tzn. na základě této aktivity nelze „postavit“ projekt.

10 Podmínky předložení projektové žádosti 7)Problematika národních kulturních památek – primárně jsou národní kulturní památky podporovány v rámci IOP. V současné době je riziko narušení komplementarity mezi ROP JZ a IOP řešena na úrovni MMR. Po vyjasnění této problematiky bude finální stanovisko k dispozici na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz

11 Velikost projektu Výzva Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt 25.výzva – OP 3.2 500.000 Kč15.000.000 Kč

12 Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f až 20i občanského zákoníku s tím, že podnikají minimálně dva roky Oprávnění žadatelé

13 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace) !!! U NNO se rozlišuje kategorie NNO (soukromoprávní/veřejnoprávní), která má zásadní vliv na výši dotace. Oprávnění žadatelé

14 Malé a střední a podniky (MSP) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání - pouze subjekty podnikající minimálně dva roky !!! Žadatelem o dotaci nesmí být akciová společnost s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele (vč. zanedbatelného podílu těchto akcií). V rámci Regionálního operačního programu Jihozápad se bude oprávněnost žadatele (akciové společnosti) posuzovat i do druhého stupně vlastnické struktury. To znamená, že žadatelem nesmí být ani akciová společnost, jejímž akcionářem je akciová společnost s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele. Bližší informace viz Metodické oznámení č. 32 na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz Oprávnění žadatelé

15 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto podmínek, které musí být naplněny současně: –Podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů –Udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby –Podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže –Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

16 Regionální investiční podpora „RIP“ Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny Uznatelné aktivity: založení nového či rozšíření stávajícího objektu žadatele (novostavba, přístavba, přestavba, modernizace), změna užívání stávajícího objektu. V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby - např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu apod. !!! Projekty v RIPu nemohou mít datum (včetně předpokládaného) zahájení fyzické realizace v žádosti Benefit dříve, než řídící orgán rozhodne o tom, že projekt splnil podmínky přijatelnosti.

17 De minimis Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropské komise. Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout 200.000 EUR (100.000 EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 25,74 Kč/1 EUR.

18 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele Projekty nezakládající veřejnou podporu RRŽadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO a projekty malých a středních podniků 87%13%

19 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory (RIP) RRŽadatel Projekty krajů a obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty dobrovolných svazků obcí, veřejnoprávních NNO a soukromoprávních NNO (jsou-li velkým podnikem) 30%70% Projekty středních podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li středním podnikem) 40%60% Projekty malých podniků a soukromoprávních NNO (jsou-li malým podnikem) 50%

20 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RRŽadatel Projekty krajů a obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, projekty dobrovolných svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO87%13% Projekty středních podniků 46%54% Projekty malých podniků 56%44%

21 Etapizace projektu Projekt je možné koncipovat jako víceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně. Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální celkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanoveny na 2.000.000 Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři.

22 Způsobilé výdaje Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Způsobilé výdaje musí obecně splňovat následující podmínky: - musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR - musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II Jihozápad, vč. navazujících dokumentů - musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým Způsobilé výdaje musejí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: - hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu - účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu - efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

23 Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce. Způsobilost výdajů na stavební práce bude posuzována mj. porovnáním položkového rozpočtu stavebního díla s cenovou soustavou URS. Více informací v MO č. 30, k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce. Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu (nebo ukončení etapy), kdy žadatel předkládá žádost o platbu, 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR. Způsobilé výdaje

24 Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 1.1.2007. Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Výdaje na audity projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace projektu a uhrazeny po ukončení projektu. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz Způsobilé výdaje

25 pořízení pozemků, celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti pořízení staveb formou nákupu, cena stavby může být započtena maximálně do výše 15% celkových způsobilých výdajů na projekt restaurátorské práce odstranění staveb technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok Hlavní způsobilé výdaje

26 pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie), jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv (práva duševního vlastnictví), jehož vstupní cena je vyšší než 60.000 Kč a má provozně technické funkce delší než jeden rok pořízení samostatných movitých věcí – popř. souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok náklady na úpravu veřejných prostranství Hlavní způsobilé výdaje

27 služby: - výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad - výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem, tj. u projektů se způsobilými výdaji nad 30 milionů Kč) výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh: - výdaje na projektovou dokumentaci stavby - výdaje na odborné a znalecké posudky (max. 1 % z celkových způsobilých výdajů, max. však do 300 000 Kč ) - výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti - výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu - výdaje spojené s výběrovým řízením - maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů - pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!! Hlavní způsobilé výdaje

28 výkup budov určených k demolici služby: - výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství - výdaje na účetnictví (daňovou evidenci) vztahující se k projektu - výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu - do těchto nákladů nelze začlenit náklady na přípravu projektové žádosti a jejích příloh, výdaje spojené s výběrovým řízením či jiné výdaje spadající pod položku „výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh“ !!! osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu) !!! V souvislosti se způsobilými výdaji projektu je nutno dodržovat limity stanovené v MO č. 12, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu.www.rr-jihozapad.cz Vedlejší způsobilé výdaje (max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu)

29 opravy budov a komunikací – nezpůsobilým výdajem jsou míněny opravy veškerých budov, které nespadají pod zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že tím nejsou míněny opravy památek obecně leasing odpisy úroky režijní náklady (nájem, nákup vody, paliv, energie, telefon, internet, úklid a údržbu) věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou převyšovat 5% celkových způsobilých výdajů projektu fakturované stavební práce, služby a dodávky, které nevytvářejí žádnou reálnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena pouze procentem z celkových výdajů projektu (na faktuře musí být jasně uveden účel fakturovány částky a vyčíslení ekvivalentní ceny dané dodávky) umělecké předměty, sochy, obrazy, exponáty apod.!!! Nezpůsobilé výdaje

30 Příprava projektové žádosti

31 Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese: www.rr-jihozapad.cz www.euzadost.cz www.eu-zadost.cz Žadatel v žádosti vyplní všechny požadované údaje prostřednictvím aplikace Benefit7. Postup pro vyplnění elektronické žádosti Benefit7 je uveden v Uživatelské příručce Benefit7 zveřejněné na www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz Výsledný soubor s uloženou žádostí žadatel vytiskne a předkládá v tištěné podobě včetně předávacího protokolu, který ponechá samostatně pro potvrzení převzetí žádosti. K žádosti musí být přiloženy její povinné přílohy. Projektová žádost

32 Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na: Územní odbor implementace programu České Budějovice Oddělení administrace žádostí Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na stránkách www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz. Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii. Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce. Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7. Místo a způsob doručení žádosti

33 1.Doklad o právní subjektivitě – dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ (veřejný výpis z registru osob), výpis z OR ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, živnostenské oprávnění s činností v oblasti cestovního ruchu, zřizovací listina/zřizovatelská smlouva atd. !!!Více informací k doložení dokladu o přidělení IČ je uvedeno v Metodickém oznámení č. 33, které je uveřejněno na www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz !!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotace.www.rr-jihozapad.cz !!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na www.rr-jihozapad.cz.www.rr-jihozapad.cz Povinné přílohy žádosti

34 2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele, daňová přiznání včetně všech povinných příloh za předchozí dvě uzavřená účetní období– v celém rozsahu ověřena územním pracovištěm příslušného finančního úřadu!!! 3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KM, jiné právo (nájemní smlouva, smlouvy budoucí) – všechny smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u MSP na 3 roky) od data ukončení projektu, souhlas vlastníka s realizací 4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí – stanoviska EIA a NATURA 2000 Povinné přílohy žádosti

35 5. Územní rozhodnutí s nabytou právní mocí – případně stavební povolení, ohláška 6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí (případně stavebnímu povolení) včetně rozpočtu 7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu – závazná osnova dle výše CZV projektu – blíže MP pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu dostupný na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz 8. Doklad o finančním krytí projektu (příp. minimálně prvních dvou etap) – usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně schválení o zajištění financování projektu (vztaženo k celkovým výdajům projektu/prvních dvou etap), úvěrový příslib, smlouva o půjčce, zůstatek účtu Povinné přílohy žádosti

36 Doklad o prohlášení objektu za nemovitou/movitou kulturní památku - doklad má charakter potvrzení o začlenění objektu v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Potvrzení vydávají referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností. - v případě oblasti podpory 3.2 se jedná o povinnou přílohu Podrobný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen v případě souborů samostatných movitých věcí i v případě souborů výdajů u stavebních částí a prací, příloha podepsána statutárním zástupcem žadatele Osvědčení o registraci DPH – pouze v případě registrace k DPH Soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst – pouze u žadatele, jehož projekt vychází z IPRM (IPRM mohou v rámci ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis.obyvatel) Specifické povinné přílohy

37 Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem – formulář k dispozici na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz Čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO – formulář k dispozici na www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz Specifické povinné přílohy

38 originál platného stavebního povolení s nabytím právní moci a stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace ke stavebnímu povolení včetně položkového rozpočtu stavby aktuální doklad o finančním krytí projektu – úvěrová smlouva, aktuální zůstatek bankovního účtu smlouva o vedení účtu/podúčtu žadatele doklad o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva – nutno doložit již smlouvu platnou a účinnou, MO č. 20 hodnoty/výměry jednotlivých indikátorů projektu formou zákresu do prosté kopie výkresu situace z projektové dokumentace, přehledná tabulka s výpočtem stanovené hodnoty jednotlivých indikátorů Tyto přílohy je žadatel povinen předložit v případě doporučení k financování z ROP Jihozápad do 25 pracovních dní od schválení Usnesení o výběru projektů VRR! Přílohy předkládané nejdéle před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

39 Harmonogram administrace 25. kola výzvy Činnost Počet pracovních dnů od ukončení předchozí činnosti Počet pracovních dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Ukončení příjmu žádostí 00 Hodnocení formálních náležitostí + 2020 Hodnocení přijatelnosti + 1535 Věcné hodnocení projektů + 3873 Zpracování podkladů pro VRR + 376 Zasedání VRR + 581 Analýza rizik + 1091 Kontroly ex-ante + 15106 Kompletace a podpis smluv + 25131

40 1.Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Text výzvy obsahuje vždy následující informace: - identifikace oblasti podpory - alokace - struktura financování - zaměření projektů - oprávnění žadatelé - termíny výzvy - základní pravidla příjmu žádostí 2. Příručka pro žadatele 3. Příručka pro příjemce včetně příloh (doporučujeme prostudovat před zahájením příprav projektu, poskytne přehled o budoucích povinnostech žadatele) Informace pro žadatele

41 4. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 5. Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy 6. Metodická oznámení 7. Soubor výběrových kritérií 8. Pravidla pro publicitu 9. Příručka Benefit7 10. www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz 11. E-mailové, telefonické a osobní konzultace s referenty oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích Informace pro žadatele

42 Územní odbor implementace programu České Budějovice Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice Mgr. Karolína Závišová (prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu) zavisova@rr-jihozapad.cz389 058 611 Mgr. Beata Dušková Pryk (prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) duskova@rr-jihozapad.cz 389 058 614 Mgr. Jitka Chladová (prioritní osa 1 - Dostupnost center) chladova@rr-jihozapad.cz389 058 612 Kontakty pro konzultace

43 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/21 370 01 České Budějovice www.rr-jihozápad.cz Děkuji za pozornost Mgr. Karolína Závišová Mgr. Beata Dušková Pryk Mgr. Jitka Chladová


Stáhnout ppt "6. 5. 2013 Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 3.2 „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji."

Podobné prezentace


Reklamy Google