Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

13.11. 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD 29. výzva Oblast podpory 3.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "13.11. 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD 29. výzva Oblast podpory 3.1."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD 29. výzva Oblast podpory 3.1

2 29. výzva pro předkládání projektů Datum vyhlášení 29. výzvy: Datum zahájení příjmu projektových žádostí: Datum ukončení příjmu žádostí: do hod Datum ukončení fyzické realizace projektu: Upozornění: nelze povolit prodloužení doby realizace projektu po Předmět projektu musí být k tomuto datu v provozu, tzn. dokončen, plně funkční v celém rozsahu dle projektové žádosti a používán, jinak bude považován za nezpůsobilý a příjemci nebude proplacen.

3 29. Výzva pro předkládání projektů Termín zveřejnění výsledků na webových stránkách: -duben 2014 Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace: Alokace výzvy: 194 mil. Kč Minimální přípustná výše CZV na 1 projekt: 2 mil. Kč Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: nestanovena

4 Podporované aktivity Specifickým cílem oblasti podpory 3.1 je rozšíření nabídky možností pro trávení volného času, posílení konkurenceschopnosti nabídky v období zimní sezóny a zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu. Pro oblast podpory 3.1 v rámci této výzvy je možno podporovat následující aktivity: výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřišť a aquaparků o např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času apod. výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch o např. muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na cestovní ruch

5 Zaměření a cíl výzvy u všech podoblastí výzvy musí být prokazatelná a přímá vazba na cestovní ruch (v případě, že vazba na CR nebude dostatečně prokázána, může být aktivita považována za občanskou vybavenost, která je pro danou výzvu neoprávněnou aktivitou) cílem zaměření výzvy je: rozšíření nabídky pro možnosti trávení volného času prodloužení jarní a podzimní sezóny posílení konkurenceschopnosti nabídky v období zimní sezóny zvýšení kvality poskytovaných služeb

6 Indikátory pro oblast 3.1 Název indikátoru Jednotka Hlavní Počet nových sportovně rekreačních zařízenípočet Vedlejší Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro kulturní vybavenost pro cestovní ruch počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - muži počet Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu - ženy počet Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízenípočet

7 Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Dobrovolné svazky obcí podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle § 23 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Oprávnění žadatelé

8 Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 3/2002 Sb., č. 227/1997 Sb. Malé a střední podniky podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, subjekty podnikající minimálně 2 roky Zájmová sdružení právnických osob podle § 20f až 20i občanského zákoníku s tím, že podnikají minimálně 2 roky Oprávnění žadatelé

9 Veřejná podpora Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto 4 podmínek, které musí být naplněny současně: –podpora je poskytnuta z veřejných zdrojů –udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby –podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže –podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

10 Veřejná podpora Formulář k posouzení veřejné podpory naleznete v sekci DOKUMENTY PRO ŽADATELE - VEŘEJNÁ PODPORA

11 Regionální investiční podpora „RIP“ Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů souvisejících s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny. Uznatelné aktivity: založení nového či rozšíření stávajícího objektu (novostavba, přístavba, přestavba, modernizace), změna užívání stávajícího objektu. V rámci RIPu nelze obecně hradit neinvestiční výdaje a služby, např. výdaje na administraci, neinvestiční výdaje na řízení projektu, neinvestiční výdaje na publicitu, apod.

12 De minimis Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES. Celková výše pomoci udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout EUR ( EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 25,80 Kč/1 EUR

13 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě, že projekt nezakládá VP Projekty nezakládající veřejnou podporu RRŽadatel Projekty krajů, obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO a MSP 87%13%

14 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě předložení projektu v režimu „RIP“ Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory („RIP“) RRŽadatel Projekty krajů, obcí, projekty organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, svazků obcí a veřejnoprávních NNO a soukromoprávních NNO 30%70% Projekty středních podniků, soukromoprávních NNO 40%60% Projekty malých podniků, soukromoprávních NNO 50%

15 Výše dotace v závislosti na druhu žadatele v případě předložení projektu v režimu de minimis Projekty zakládající veřejnou podporu v režimu de minimis RRŽadatel Projekty krajů, obcí, organizací zřizovaných/zakládaných kraji a obcemi, svazků obcí a veřejnoprávních NNO 85%15% Projekty soukromoprávních NNO87%13% Projekty malých podniků 56%44% Projekty středních podniků 46%54%

16 Etapizace projektu Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek. Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy jsou stanoveny na 2 milióny Kč, tzn. výše jedné etapy nesmí klesnout pod tuto hranici. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce. U víceetapového projektu musí žadatel dbát na to, aby na sebe jednotlivé etapy datově navazovaly! Ukončení fyzické realizace by si měl žadatel/příjemce naplánovat max. 20 pracovních dnů před ukončením projektu.

17 17 Obecné vymezení způsobilých výdajů Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy: hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

18 Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek: výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR

19 Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimu de minimis: Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimu RIP: Způsobilost výdajů je stanovena až od data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od data přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti. Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkách Způsobilé výdaje

20 pořízení pozemků, celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce pořízení staveb formou nákupu, cena stavby může být započtena maximálně do výše 15% celkových způsobilých výdajů na projekt odstranění staveb technická zařízení (např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika), jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok Hlavní způsobilé výdaje

21 pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb CR (např. informační technologie), jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok pořízení samostatných movitých věcí, popř. souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok náklady na úpravu veřejných prostranství Hlavní způsobilé výdaje

22 služby: výdaje na publicitu dle podmínek ROP JZ výdaje na audit projektu (u projektů se způsobilými výdaji nad 30 mil. Kč) výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh (maximálně do 5 % CZV): výdaje na projektovou dokumentaci výdaje na odborné a znalecké posudky – max.1 % CZV,max. 300 tis.Kč výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu výdaje spojené s výběrovým řízením pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!! Hlavní způsobilé výdaje

23 Vedlejší způsobilé výdaje (max. do 10 % CZV): výkup budov určených k demolici služby (výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství, výdaje na účetnictví, výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu), do těchto výdajů nelze začlenit výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh či výdaje spojené s výběrovým řízením osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů projektového týmu uvedených v žádosti o dotaci) Vedlejší způsobilé výdaje

24 opravy budov a komunikací leasing odpisy úroky režijní náklady věcné příspěvky nákup použitého zařízení drobný hmotný majetek služby, pokud je projekt realizován v režimu RIP stavební práce svépomocí výdaje bez přímého vztahu k projektu Nezpůsobilé výdaje

25 náklady na zpracování projektové žádosti a jejích příloh, které budou začleněny do jiné položky rozpočtu a budou převyšovat 5 % CZV projektu dodávky určené % z celkových nákladů projektu či netvořící žádnou hodnotu nedoložitelné účetními doklady umělecké předměty, sochy, obrazy, exponáty apod. Nezpůsobilé výdaje

26 Metodické oznámení č. 12 Výdaje na odborné a znalecké posudky – do výše 1 % CZV, max. však do 300 tisíc Kč Výdaje spojené s řízením projektu: -u projektů s délkou realizace delší než deset měsíců – maximální výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu částkou ,- Kč/měsíc -u projektů s délkou realizace kratší než deset měsíců – výše způsobilých výdajů spojených s řízením projektu souhrnnou částkou ve výši maximálně ,- Kč Doba trvání projektu (délka realizace projektu) se počítá od data zahájení fyzické realizace projektu do data ukončení projektu.

27 Metodické oznámení č. 12 Supervize (dohled nad obsahovým, ekonomickým či technickým souladem projektu) nad rámec řízení projektu je považována za nezpůsobilý výdaj projektu! Výdaje na technický dozor investora (technický/stavební dozor, autorský dozor či BOZP) - do 3 % z celkových způsobilých výdajů na skutečně provedené stavební práce projektu. Výdaje na prováděcí (realizační) dokumentaci stavby či dokumentaci skutečného provedení stavby – podléhají limitu 5 % (tj. budou připočteny k součtu položek „Výdaje na projektovou dokumentaci“ a „Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou žádosti, výdaje na VŘ“).

28 Metodické oznámení č. 12 Výdaje na geometrické plány, geometrické zaměření skutečného provedení, vytyčovací práce apod. a výdaje na archeologický průzkum jsou součástí stavebních investičních nákladů. Pokud budou tyto výdaje chybně zařazeny do položky „Výdaje na projektovou dokumentaci“ či „Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh, výdaje na odborné a znalecké posudky, studie související s přípravou žádosti, výdaje na VŘ“, budou podléhat limitu 5%.

29 Výběrová řízení Co si uvědomit při přípravě projektové žádosti: všechny zakázky bez ohledu na finanční velikost je třeba uvádět v Benefitové žádosti povinnost řídit se zákonem o veřejných zakázkách v platném znění nebo pravidly ROP JZ spolu se „Závaznými postupy“ typ zadavatele předpokládaná hodnota zakázky odkaz na Závazné postupy pro zadávání zakázek: prijemcu

30 Příprava projektové žádosti

31 1.Doklad o právní subjektivitě dle typu žadatele (veřejný výpis z registru osob nebo doklad o přidělení IČ, zřizovací listina včetně dodatků, výpis z OR, doklad o jmenování statutárního zástupce, MSP navíc dokládá živnostenské oprávnění s činností v oblasti cestovního ruchu) všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotacewww.rr-jihozapad.cz žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na Povinné přílohy žádosti

32 2.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele opisy daňových přiznání za poslední 2 uzavřená účetní období včetně výkazu zisku a ztráty, rozvahy a přílohy účetní závěrky – vše ověřené finančním úřadem 3.Doklad o prokázání vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dnů a snímek z katastrální mapy se zřetelně označenými dotčenými pozemky a budovami v případě, že žadatel není vlastníkem dotčených nemovitostí, doloží tzv. jiné právo, které musí zahrnovat písemný souhlas vlastníka s realizací projektu, který je stvrzen příslušným smluvním aktem (např. nájemní smlouva, smlouva budoucí). Všechny tyto smluvní akty musí obsahovat právo hospodaření minimálně na 5 let (u malých a středních podniků se jedná o 3 roky) od data ukončení projektu. Povinné přílohy žádosti

33 4.Posouzení vlivu projektu na životní prostředí stanoviska EIA a NATURA Územní rozhodnutí s nabytou právní mocí s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí, který je vyznačen ve výzvě Příklady: pravomocné územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci veřejnoprávní smlouva územní souhlas platné rozhodnutí o změně stavby s vyznačením nabytí právní moci čestné prohlášení o tom, že stavební úřad dle § 140 správního řádu spojil územní a stavební řízení (s podpisem žadatele) čestné prohlášení o tom, že projekt dle zákona č. 183/2006 Sb. nepodléhá územnímu řízení (s podpisem žadatele) Povinné přílohy žádosti

34 čestné pohlášení, že žadatel požádal o spojení územního souhlasu s ohlášením stavby dle § 79 odst. 2 (s podpisem žadatele) platné stavební povolení či ohlášení s vyznačením nabytí právní moci. Pokud je předložené stavební povolení starší 2 let, žadatel je povinen doložit prodloužení jeho platnosti, či doložit, že práce zahrnuté do stavebního povolení již započaly a stavební povolení nepozbylo platnosti. 6.Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí včetně rozpočtu nutné doložit originál PD s podpisem a razítkem projektanta 7.Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu závazná osnova dle výše CZV projektu

35 Povinné přílohy žádosti 8.Doklad o finančním krytí projektu, respektive minimálně prvních dvou etap v případě etapizace projektu usnesení zastupitelstva (souhlas s realizací projektu, schválení o zajištění financování projektu v rámci rozpočtu obce/kraje s uvedením přesné výše finančních prostředků, pokud bude využit bankovní úvěr, bude spolu s usnesením doložen úvěrový příslib) - náležitosti usnesení zastupitelstva: o číslo usnesení či název zastupitelstva o termín konání zastupitelstva o název projektu o souhlas s realizací projektu o vyčíslení finančního krytí na celkové výdaje projektu, popř. prvních dvou etap, a to na částku odpovídající celkovým výdajům v Benefit7 nebo částku vyšší

36 úvěrový příslib úvěrová smlouva smlouva o půjčce zůstatek bankovního účtu doložený výpisem z účtu žadatele potvrzený příslušnou bankovní institucí (ne starší než 2 měsíce) předfinancování musí být zajištěno na celkové výdaje projektu (resp. prvních dvou etap), tzn. včetně NZV

37 Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku pouze u objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Podrobný rozpočet projektu u každého projektu je žadatel povinen předložit podrobný položkový rozpočet projektu s uvedením jednotek a jednotkových cen včetně investičních i neinvestičních výdajů tak, aby korespondoval s rozpočtem v Benefitu jako příloha tohoto rozpočtu bude uveden výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven (vychází z projektové dokumentace) Specifické povinné přílohy

38 nežádoucí měrnou jednotkou jsou komplety, soubory, sady popř. procentuální vyjádření (často dochází v rámci hodnocení formálních náležitostí k výzvě na rozepsání kompletů na měrné jednotky a jednotkové ceny) rozpočtová rezerva není způsobilým výdajem pokud bude součástí projektu pořízení souboru movitých věcí, žadatel pro každý soubor zvlášť rozepíše, jaké položky daný soubor obsahuje, a to včetně jednotek a jednotkových cen příloha bude podepsána statutárním zástupcem žadatele

39 Specifické povinné přílohy Osvědčení či Rozhodnutí o registraci DPH pouze v případě plátců DPH Soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst IPRM mohou v rámci ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis. obyvatel, dílčí projekty jsou vymezeny v seznamu, který je veden městem Plzeň Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem formulář k dispozici na Usnesení zastupitelstva o preferencích kraje ohledně projektu předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle – bodové zvýhodnění v rámci věcného hodnocení projektů Prohlášení/smlouva/dohoda o partnerství

40 Co? Benefit + všechny přílohy (tištěná verze) Kolikrát? 2 vyhotovení – originál/ověřená kopie + kopie Jak? balík/obálka s identifikačním štítkem + předávací protokol Kam? osobně na Územní odbor implementace programu Plzeň, Oddělení administrace žádostí, Poděbradova 2842/1, Plzeň Odkaz na informační systém Benefit7: Předložení žádosti

41 Hodnocení projektů

42 Harmonogram administrace 29. výzvy Činnost Počet prac. dnů od ukončení předchozí činnosti Počet prac. dnů od konečného termínu pro předkládání žádostí Konkrétní data pro 29. výzvu Ukončení příjmu žádostí h. Hodnocení formálních náležitostí Hodnocení přijatelnosti Věcné hodnocení projektů Zpracování podkladů pro VRR Zasedání VRR Analýza rizik Kontroly ex – ante Kompletace a podpis smluv

43 Postup v případě zjištění formálních nedostatků V případě, že byly při hodnocení formálních náležitostí identifikovány formální nedostatky, je žadateli zaslána elektronicky výzva k odstranění formálních nedostatků na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti Benefit7. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba předloží požadované doklady či doplňující podklady ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů ode dne, kdy mu byla oznámena výzva k odstranění nedostatků.

44 Nejčastější pochybení Ve fázi hodnocení formálních náležitostí je posuzováno, zda projekt splnil technické a formální požadavky dané příslušnou výzvou. Možné důvody pro vyzývání: neúplné doložení příloh, které se týkají finančního zdraví žadatele – zejména rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha účetní závěrky nesoulad mezi zakreslenými pozemky – katastrální mapa X výpis z katastru nemovitostí – dotčené pozemky nejsou zřetelně označeny nedostatečné doložení jiného práva k pozemkům, kde žadatel není vlastníkem – min. na dobu udržitelnosti, souhlasu s realizací, právo hospodaření doložení stavebního povolení, které pozbylo platnosti

45 nedoložení projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu s výkazem výměr nedoložení kompletní projektové dokumentace – doložená projektová dokumentace neodpovídá seznamu projektové dokumentace – originál se neshoduje s kopií – originál projektové dokumentace není podepsán a orazítkován architektem chybně doložený doklad o finančním krytí projektu – částka nezní na celkové výdaje projektu (včetně NZV) chybějící podpis statutárního zástupce na podrobném rozpočtu v podrobném rozpočtu se vyskytují nevhodné měrné jednotky (komplety, procentuální vyjádření, soubory, sady), popř. nejsou měrné jednotky uvedeny vůbec

46 Hodnocení přijatelnosti V případě, že je v podrobném rozpočtu ve způsobilých výdajích uveden nezpůsobilý náklad, je žadatel vyzván na úpravu rozpočtu projektu. Tato výzva je opět zaslána žadateli elektronickou formou na kontaktní ovou adresu uvedenou v žádosti Benefit7. Žadatel je povinen doručit Protokol o provedení změny rozpočtu na územní pracoviště ve stanoveném termínu 2 pracovních dnů ode dne obdržení návrhu změny.

47 Nejčastější pochybení Ve fázi hodnocení přijatelnosti projektu je posuzováno, zda je projekt v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad v rámci dané výzvy Nejčastější důvody pro vyřazení žádosti z dalšího procesu hodnocení: projekt se nevztahuje pouze na jednu oblast podpory - např. není patrná vazba na cestovní ruch – jedná se o občanskou vybavenost a tudíž překryv s jinou OP nesprávně zvolený režim veřejné podpory struktura způsobilých výdajů porušuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů zvolené indikátory nejsou v souladu s cíli programu - nesprávně zvolený indikátor, nulový rozdíl mezi vstupní a výchozí hodnotou indikátoru

48 Systém čtyř kategorií kritérií: Předkladatel (10%) – finanční zdraví žadatele, kompetence a zkušenosti, formální zpracování projektu Kvalita projektu (40%) – realizovatelnost projektu, kvalita zpracování, udržitelnost, řízení rizik Význam projektu (40%) - naplňování závazných indikátorů programu, soulad projektu s rozvojovými dokumenty Horizontální kritéria (10%) - životní prostředí, rovné příležitosti, rozvoj informační společnosti Věcné hodnocení projektu

49 1. Příručka pro žadatele 2. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ 3. Metodické pokyny řídícího orgánu: Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví žadatele Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy Informace pro žadatele

50 4. Metodická oznámení 5. Soubor výběrových kritérií 6. Pravidla pro publicitu 7. Příručka Benefit7 8. Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Jihozápad ové, telefonické a osobní konzultace Informace pro žadatele

51 Územní odbor implementace programu Plzeň Poděbradova 2842/ Plzeň Mgr. Daniel Svoboda (pro prioritní osu 1 - Dostupnost center) Ing. Zdeňka Berková (pro prioritní osu 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí) Ing. Jitka Dobrovská (pro prioritní osu 3 – Rozvoj cestovního ruchu) Kontakty pro konzultace

52 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jeronýmova 1750/ České Budějovice Děkuji za pozornost Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Avalon Business Center Poděbradova 2842/ Plzeň


Stáhnout ppt "13.11. 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD 29. výzva Oblast podpory 3.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google