Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení ZS 2010-11 Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení ZS 2010-11 Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení ZS 2010-11 Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 Osnova:  Platba pojistného (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti)  Vyměřovací základ zaměstnance  Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné/OSVČ  Vyměřovací základ osoby účastné dobrovolného důchodového pojištění  Penále  Sankce za neplnění povinností v sociálním zabezpečení

3 Prameny práva  Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění  Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů  Nařízení Rady (EHS) 883/2004  Prováděcí Nařízení Rady (EHS) 987/2009

4 Doporučená literatura:  Ženíšková, M. : Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2010, Olomouc: ANAG, 2010, ISBN 978-80-72-63-579-5

5 POJISTNÉ  Pojistný princip – pravidelné placení příspěvku, který vybírá ČSSZ (více než třetina příjmů státního rozpočtu)  Od 1. 1. 2009 se již nerozlišují plátci podle počtu zaměstnanců na organizace a malé organizace, ale zaveden jednotný pojem ZAMĚSTNAVATEL  Zahrnuje platby na: a)Důchodové pojištění b)Nemocenské pojištění c)Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

6 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  Nemocenské a důchodové pojištění jsou částí sociálního zabezpečení, které jsou financované z příspěvků účastníků těchto subsystémů, přímá účelová platba na ně je označována jako pojistné, jehož součástí je i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  Tvorba zdrojů financování je upravena zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  Přestože jsou systémy označeny jako pojištění, jsou přímé účelové platby na ně určené součástí státního rozpočtu, platby na důchodové pojištění jsou vedeny jako samostatná položka státního rozpočtu.  V případě nedostatku prostředků bude deficit vyrovnán z ostatních příjmů státního rozpočtu (z daní), naopak v případě vyššího výběru pojistného, než činí výdaje, je pojistné použito na úhradu jiných výdajů. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 § 3 z. č. 589/1992 Sb.  Musí se rozlišovat účast na nemocenském pojištění, účast na důchodovém pojištění a povinnost platit pojistné.  Má-li osoba příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, je podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinna přispívat na úhradu výdajů nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti.

8 Povinnost platit pojistné  Je nerozhodné, zda z placení pojistného samy osobně něco budou mít, či nikoliv.  Dávky nemocenského pojištění náleží též zaměstnancům, za které zaměstnavatel pojistné neodvedl.  Pojistné musí platit i pracující poživatel starobního důchodu, který vykonává takovou činnost, která zakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Přispívá tím i na úhradu výdajů na důchody, včetně důchodu, který pobírá. Pojistné na sociální zabezpečení nemá tedy povahu pojistného v komerčním pojištění.  PŘÍJEM ZAPOČITATELNÝ do VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU

9 Platba pojistného  Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je u zaměstnanců kalendářní měsíc, za který se pojistné platí a u OSVČ kalendářní rok  Povinnost platit pojistné mají:  I. Zaměstnavatelé  II. Zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění, popř. pouze důchodové pojištění  III. Osoby samostatně výdělečně činné/OSVČ  IV. Osoby, které se dobrovolně důchodově pojistily

10 Účel pojistného I. Na sociální zabezpečení a nezaměstnanost Pojistné na sociální pojištění (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) je určeno na úhradu výdajů na: a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) provádění nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti (na správní výdaje). Penále ve výši 0,05% z neplacené částky za každý kalendářní den prodlení, promlčení po 10 letech ode dne splatnosti II. Na zdravotní pojištění Veřejné zdravotní pojištění je druhem zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci – z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Sankcí za neplacení pojistného nebo nesprávně zaplacené pojistné v nižší výši, resp. za pozdní placení, je ze zákona penalizace ve výši 0,05% z neplacené částky za každý kalendářní den prodlení, pojistné se promlčuje za 5 let Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Účast na pojistném, vyměřovací základ  Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ je u OSVČ kalendářní rok, u všech ostatních poplatník pojistného je jím kalendářní měsíc.  Přesně definovaný okruh pracovních příjmů, které jsou zohledňovány při výpočtu pojistného. Příklady a pojmy: Němec, který má trvalé bydliště v SRN, pracuje ve společnosti s ručením omezeným v pracovním poměru uzavřeném podle zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění. Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od 1. 4. do 5. 4. na výpomoc v restauraci od 20.00 do 24. 00 hod. za odměnu 1.500,- Kč. Novou dohodu o pracovní činnosti se stejným zaměstnancem uzavřel na stejnou práci na dobu od 2. 5. do 7. 5 za odměnu 4.500,- Kč. Příležitostné zaměstnání malého rozsahu: Zaměstnání, jehož obsahem je pracovní činnost je tak malého rozsahu, že započitatelný příjem z něho nedosahuje ani 2.000,- Kč za kalendářní měsíc. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 SAZBY POJISTNÉHO 2009 PoplatníkSazba Nemocenské pojištění Důchodové pojištění St.pol.zaměstnanosti Zaml 25 % 2, 3 % 21, 5% 1, 2 % Zamec Zahr. zamec 6,5 % -1,4% 0, 4 % OSVČ 29, 2 % je-li účastna 1, 4 % je-li účastna 1, 4 % 28 % 1, 2 % Osoba dobrovolně účastná na důch. poj. 28 % Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 PLÁTCE POJISTNÉHO  Subjekt, který je povinen vypočítat pojistné a odvést ho na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.  Pojistné za zaměstnance odvádí jeho zaměstnavatel.  Zaměstnavatel je povinen vypočítat výši pojistného za zaměstnance a strhnout je ze zaměstnancovy mzdy (platu – zákonná srážka ze mzdy – viz § 147 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění  Zaměstnavatel je současně povinen vypočíst výši svého pojistného.  Celkové pojistné je potom zaměstnavatel povinen odvést na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.  Pojistné odvádí v den, který je určen jako výplatní termín za příslušný kalendářní měsíc.  Není-li tento den určen, je pojistné splatné nejpozději do 8 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž se odvede (§ 10 zákona č. 589/1992 Sb.).  Je-li úhrn zúčtovaných dávek vyšší, požádá zaměstnavatel příslušnou správu sociálního zabezpečení o úhradu rozdílu (§ 9 zákona č. 589/1992 Sb.).  OSVČ platí pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti formou záloh na pojistné a doplatku pojistného (§ 13 z. 589/1992 Sb.  Osoba dobrovolně účastná na důchodovém pojištění platí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Postup určení výše pojistného u zaměstnavatele:  Zaměstnavatel stanoví vyměřovací základ za kalendářní měsíc u každého jednotlivého zaměstnance a vypočte z něj pojistné ve výši 6,5%. Výslednou částku pojistného u každého jednotlivého zaměstnance zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Z úhrnu zúčtovaných příjmů všech zaměstnanců, který je vyměřovacím základem zaměstnavatele, vypočte pojistné za sebe ve výši 25%. Výslednou částku pojistného zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Poté sečte pojistné za sebe a pojistné za všechny zaměstnance a celkovou částku odvede na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ u České národní banky.

15 Podnikatel – 20 zaměstnanců, průměrný příjem 20.000,- Kč  1 zaměstnanec: 6,5% z 20.000,- Kč=1.300,- Kč  Za všech 20 zaměstnanců: 20x 1.300,- Kč=26.000,- Kč  Za zaměstnavatele: 25% z 20x20.000,- Kč=25% ze 400.000,- Kč= 100.000,- Kč  Celkové pojistné zaměstnavatele bude 126.000,- Kč za měsíc

16 Vyměřovací základ zaměstnance  ZAMĚSTNANEC je pro účely pojistného definován šířeji, rozumí se jím nejen zaměstnanec v základním pracovním poměru ve smyslu zákoníku práce, ale i v jiných právních vztazích, které jsou pro účely této povinnosti kladeny na roveň pracovnímu poměru za předpokladu, že zakládají účast na nemocenském pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.  Mezi zaměstnance pak patří podle § 3 odst. 1 písm. c) bod 1 až 13: - Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Zaměstnanec pro účely pojistného  Podle § 3 odst. 1 písm. c) bod 1 až 13 zákona č. 589/1992 Sb.: 1. zaměstnanci v pracovním poměru a dále osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik 2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti 3. členové družstev, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni 4. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni 5. soudci 6. poslanci PS, senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu zvolení na území ČR 7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Zaměstnanec pro účely pojistného (pokračování) 8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 11. osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě 12. státní zaměstnanci podle služebního zákona (od 1. 1. 2007) 13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Vyměřovací základ zaměstnance  Úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a zaměstnavatel je zaměstnanci zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění.  Max. vyměřovací základ pro rok 2009 je částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy (23.550,- Kč), tj. 1.130.640,- Kč. V roce 2010 ve výši 72 násobku prům. mzdy 23.709 Kč, tj. 1.707.048 Kč.  Více pracovních poměrů – vrácení přeplatku na pojistném ve výši 6,5% z rozdílu úhrnu vyměřovacích základů ze všech zaměstnání a maximálním vyměřovacím základem. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Osoby samostatně výdělečně činné/OSVČ  Osoba, která začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (x držitel živnostenského oprávnění)  Oznamuje zahájení, ukončení samostatné výdělečné činnosti/SVČ  Kdo je OSVČ: osoba, která ukončila povinnou školní docházku, je jí alespoň 15 let a vykonává SVČ nebo spolupracuje při výkonu SVČ a lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

21 OSVČ hlavní – výkon SVČ  Podnikání v zemědělství  Provozování živnosti  Činnost společníka v. o. s. nebo komplementáře k. s.  Výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů  Výkon jiné výdělečné činnosti podle zvl. předpisů nebo na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, jsou-li konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění  Výkon jiných činností vykonávaných vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu.  Za výkon se nepovažuje pronájem nemovitostí a movitých věcí.

22 OSVČ vedlejší – výkon SVČ  Od 1. ledna 2009 z důvodu zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění zaměstnance, a to ve všech kalendářních měsících, kdy výkon zaměstnání trvá po celý kalendářní měsíc nebo po dobu, kdy je vykonávána SVČ. K výši příjmu se nepřihlíží.  V roce 2008 – výkon zaměstnání a příjem z něj dosáhl alespoň dvanáctinásobku minimální mzdy, tedy 96.000,- Kč.

23 OSVČ vedlejší – výkon SVČ  Nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu, přiznán starobní důchod.  Nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství či nemocenské, péče o osobu mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I.,II., III.,IV., je-li to osoba blízká, jinak žije-li s OSVČ ve společné domácnosti.  Byla nezaopatřeným dítětem (studium).

24 Vyměřovací základ OSVČ  50% rozdílu mezi příjmy a výdaji, kterých OSVČ dosáhla v roce 2008  29,6% z vyměřovacího základu  Minimální měsíční vyměřovací základ činí v roce 2009 po podání přehledu za rok 2008 pro OSVČ hlavní SVČ 5.889,- Kč, pro OSVČ vedlejší SVČ 2.356,- Kč.  Maximální vyměřovací základ, § 15a odst. 1 z. č. 589/1992 Sb., je 48 násobek průměrné mzdy, v roce 2009 tedy 1.130.640,- Kč.

25 Osoba samostatně výdělečně činná/ OSVČ  Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si OSVČ určí, tzv. zálohy. Pokud OSVČ uhradila na zálohách méně, musí nejpozději do 8 dnů ode dne podání Přehledu, pokud zaplatila více, je jí přeplatek do 1 měsíce vrácen.  U hlavní samostatné výdělečné činnosti činí nejméně částku stanovenou jako polovinu průměrné mzdy, minimálně 1.574,- Kč.  U vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí nejméně 10% průměrné mzdy, minimálně 630,- Kč.  Na nemocenské min. 56,- Kč měsíčně.  Maximální vyměřovací základ - § 15a odst. 1 z. č. 589/1992 Sb. – 48 násobek průměrné mzdy v roce 2009, 72 násobek v roce 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Osoba samostatně výdělečně činná/ OSVČ  Zálohy na pojistné platí osoba samostatně výdělečně činná vždy za příslušný kalendářní měsíc, § 14 zákona č. 589/1992 Sb.  Záloha je splatná od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne měsíce následujícího.  Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána práce neschopnou po celý měsíc nebo jí byla nařízena karanténa, event. pobírala peněžitou pomoc v mateřství. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

27 Vyměřovací základ osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění  Částka, kterou si určí, nejméně však měsíčně neomezená částka pro výpočet důchodu platná k 1. lednu kalendářního roku.  Od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 činí nejnižší vyměřovací základ 5.889,- Kč a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění tak činí 28% z této částky, tedy 1.649,- Kč. V roce 2010 5.928,- min. pojistné činí 1.660,- Kč.

28 Povinnosti a sankce  Sankce lze rozdělit podle adresátů, vůči nimž jsou namířeny – více sankcí je určeno poplatníkům pojistného (penále, přirážka k pojistnému, pokuty), jedna správám sociálního zabezpečení (zaplatit úrok při opožděném vrácení přeplatku na pojistném - § 17 z. č. 589/1992 Sb.).  Sankcí za nesprávné placení pojistného je penále ve výši 0, 05 % dlužné částky za každý den prodlení.  Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení podle § 21 z. č. 589/1992 Sb. může být uložena organizaci nebo malé organizaci za porušování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, její výše může činit až 5 % z jejich vyměřovacího základu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Penále  Není-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě nebo je uhrazeno v nižší výši než mělo být, je dlužník povinen platit penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá, ve výši 0,05% dlužné částky.  Plátce pojistného může písemně požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ o možnost platit dlužné pojistné ve splátkách. Jsou-li splátky povoleny, penále z takového dluhu se vždy ode dne první splátky dluhu stanoví jako 0,025% dlužný částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.  Na povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách není právní nárok.  V rozhodnutí o povolení dle návrhu je určena výše splátek dluhu a doba splácení dluhu, která nesmí být delší než 36 měsíců

30 Pokuty  Za porušení povinností mohou být ukládány pokuty  Dle zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění  Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění  Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, § 22

31 Vazba na jiné oblasti právních úprav Správní právo – z. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) -Subsidiární platnost -Platí teprve tehdy, neexistuje-li zvláštní procesní úprava -Z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - § 108 použití správního řádu, § 104g vyloučení správního řádu v případě řízení o vydání výkazu nedoplatků na dlužné pojistné a penále Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Vazba na jiné právní odvětví  Trestní právo - § 147 trestního zákona, z. č. 140/1961 Sb. do 31. 12. 2009, nově z. č.40/2009 Sb. od 1. 1. 2010 § 241 – postih za neodvedení pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  Kdo jako plátce ve větším rozsahu neodvede za poplatníka pojistné – odnětí svobody 6 měsíců až 3 léta nebo peněžitý trest  Nově odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Dvoustupňové řízení  Správní rozhodnutí – meritorní rozhodnutí o existenci dávkového nároku a jeho výši, doplatku pojistného či sankce ve formě pokuty  Proti rozhodnutí územní složky okresní správy sociálního zabezpečení je možno se odvolat k České správě sociálního zabezpečení (regionální referát v sídle každého kraje)  Autoremedura u rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění, tato rozhodnutí vydává celostátně Česká správa sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Příklady, opakování: Započtení příjmu do vyměřovacího základu: -ubytování -ošatné -plnění poskytnutá k životnímu jubileu -vstupní prohlídky -služební vozidlo Klíčové pojmy: zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, osoba dobrovolně účastná důchdového pojištění -pojistné,plátce pojistného, poplatník pojistného, promlčení pojistného -penále, sankce Okresní správa sociálního zabezpečení rozhodla platebním výměrem o povinnosti zaměstnavatele zaplatit přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení, protože jeho výrobní zařízení nevyhovuje zdravotnickým předpisům. Zaměstnavatel se domnívá, že mu přirážka byla stanovena neprávem. 1) Může se zaměstnavatel proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení bránit? 2) Který orgán bude rozhodovat o odvolání a bude jeho rozhodnutí konečné? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Průměrný výdělek, hrubá mzda, superhrubá mzda -Slouží pro výpočet tzv. náhrad mzdy za pracovní volno -Započítává se základní mzda a případné odměny, mzda z práci přesčas, příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek -Zohledňují se příjmy za poslední 3 měsíce -Srážky: Hrubá mzda - pojistné – na sociální a zdravotní pojištění z hrubé mzdy zaměstnance - pojistné – na sociální a zdravotní pojištění z hrubé mzdy zaměstnance Superhrubá mzda je součtem pojistného plus hrubé mzdy a tvoří základ pro výpočet zálohy na daň – 15%. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Příklad pro výpočet Mzda 35 000, - Kč Osobní ohodnocení 2 000, - Kč 10 hodin přesčasů – příplatek za práci přesčas činí 25% Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

37 Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení ZS 2010-11 Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google