Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riziko a řízení banky Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riziko a řízení banky Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2006."— Transkript prezentace:

1 Riziko a řízení banky Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2006

2 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky2 Výkonná řídící struktura Interní audit Dozorčí rada Představenstvo Vztahy s akcionáři Výbor pro řízení zdrojů Výbor pro řízení úvěrů Výbor pro řízení aktiv a pasiv Zaměření na klienta a generování příjmů Struktura: Corporate Retail Finanční trhy Kapitálové trhy Strategické řízení Řízení aktiv a pasiv Finanční řízení Účetnictví a Controlling Řízení rizik (tržní, úvěrová, provozní) Aktivity/Hodnotová centra Řízení Řízení lidských zdrojů ICT Majetek a zásobování Podpora provozu (back office, platební styk, …) Podpůrné služby Organizační uspořádání banky je orientováno na klienty BU

3 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky3 Typy kapitálu Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál Potřeba kapitálu Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Typy kapitálu

4 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky4 Rizika banky Rizika banky jsou zpravidla členěna do několika skupin, ale tato klasifikace není jednotná. Uvedený příklad odpovídá klasifikaci pro stanovení kapitálové přiměřenosti podle NBCA

5 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky5 Pojmy a ukazatele Pro hodnocení vlivu rizik na tvorbu hodnoty banky se používají různé ukazatele: RAR - Risk Adjusted Return RAR = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň RAROC – Risk Adjusted Return On Capital Risk Adjusted Return RAROC = Risk Adjusted Capital RAVA – Risk Adjusted Value Added RAVA = Risk Adjusted Return – Capital x Cost of Capital = Výnos – Očekávaná ztráta – Náklady – Daň – (Kapitál x Cena kapitálu) WACC – Weighted Average Cost of Capital WACC = Risk Free Rate x Risk Premium Beta + Market Premium = bezriziková sazba x riziková přirážka + tržní přirážka Capital Allocation = Alokace kapitálu Capital Allocation = Credit Risk + Market Risk + Operating Risk

6 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky6 RAROC - výpočet Zisk po zdanění = + čistý úrokový příjem + čistý neúrokový příjem - očekávané ztráty z úvěrů - provozní náklady - daň Rizikový kapitál = + tržní riziko + operační riziko + kreditní riziko RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál EIS Systém hodnocení Data Warehouse a aplikace oceňování zdrojů neúrokové nákl.a výn. opr.položky k úvěrům alokace nákladů alokace rizik cash flow metoda

7 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky7 RAROC - hlavní opěrné elementy metody Základní elementy 1. Vnitrobankovní redistribuce a oceňování zdrojů = alokace úrokových nákladů a výnosů 2. Výpočet a alokace ztrát z úvěrů 3. Identifikace a alokace neúrokových příjmů 4. Alokace neúrokových nákladů 5. Kalkulace a alokace rizikového kapitálu Účel 1.Kalkulace čisté úrokové marže a její přiřazení jednotlivým BU 2.Vyhodnocování očekávaných ztrát z úvěrů 3. Určení a přiřazení čistých tržeb z neúrokových operací 4. Přiřazení nákladů k tržbám 5. Úprava ziskovosti s ohledem na riziko

8 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky8 ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) FINANČNÍ TRH TRADING TREASURY UMÍSŤOVÁNÍČERPÁNÍ POBOČKA KLIENTI VKLADYÚVĚRY ÚROKOVÉ RIZIKO 1 – Oceňování a redistribuce zdrojů

9 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky9 1 – Oceňování a redistribuce zdrojů Sazba aktiva klient Sazba pasiva klient Vnitrobankovní výnosová křivka Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 I Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika

10 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky10 čas cena náklady ztráty z úvěrů 2 - Ztráty z úvěrů (1) Permanentní přeceňování Rizikovost úvěru by měla být promítnuta v ceně úvěru – v sazbě Rizikovost úvěru / klienta se mění, sazba by měla být upravována Pokud je banka teoreticky schopna neustále přeceňovat cenu úvěru podle rizika, neutrpí nikdy ztrátu, což je prakticky nemožné

11 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky11 čas aktuální ztráta průměrná ztráta „pojistka“ pokrývající očekávané ztráty z úvěrů ztráty z úvěrů 2 - Ztráty z úvěrů (2) Opravné položky k úvěrům jsou „pojistné“ proti očekávaným ztrátám kalkulovaným na základě zkušenosti Toto pojistné musí být tak velké, aby minimálně pokrylo ztráty banky z úvěrů během plánovacího období (rok). Banka si dá stranou tolik oprávek a rezerv, aby pokryla průměrně očekávanou ztrátu. „Očekávaná“ ztráta je tedy průměrná ztráta, která by měla nastat ve sledovaném období. V praxi je ale obtížné správně odhadnout „očekávanou“ ztrátu, obvykle se vychází z minulého období, které se podle určitých metod upravuje a předpovídá se další vývoj. Pokud banka přesně odhadne očekávanou ztrátu jako průměr křivky jejích momentálních odchylek, nastaví podle ní „pojistné“ ve formě opravných položek a rezerv a zohlední ji ve stanovení ceny úvěrů vůči klientům. V průběhu sledovaného období ale dochází k překračování průměru a výskytu „špiček“, což jsou právě ty neočekávané ztráty nepokryté OP. Pro pokrytí těchto špiček banka využívá kapitál a to v rozsahu daném volatilitou odchylky od průměru. Čím je odchylka větší, tím více je kapitálu zapotřebí. Potřeba kapitálu závisí rovněž na požadavcích regulátora a na tom, jak důvěryhodně chce banka vypadat. potřeba kapitálu

12 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky12 3 - Čistý neúrokový příjem neúrokové výnosy a náklady : –1. poplatky a provize (placené, přijaté) –2. zisky a ztráty z obchodování cenné papíry cizí měna ostatní instrumenty –3. ostatní náklady a výnosy z obchodní činnosti hlavní účel: –identifikace neúrokových výnosů a nákladů podle oblastí podnikání, BU, produktů, DK

13 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky13 4 – Alokace neúrokových nákladů Přístup k „alokaci neúrokových nákladů“ postup v několika krocích: –vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska –vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru –finanční účetnictví – zaúčtování –základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) –alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočt.náklady mínus výnosy vnitřních produktů) –servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HC a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady –alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ (alokační klíče!!!)

14 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky14 Rizikový kapitál Operační riziko Kreditní riziko Investiční riziko Riziko úrokové sazby FX riziko tržní riziko rizika protistrany tržní rizika vnitřní riziko 5 - Rizikový kapitál Hlavní cíl: Chybí-li historická data (3-5 let) o cash flow a volatilitě zisku (podle kterých by se dala kvantifikovat cena všech známých rizik jako skutečné ztráty), přiřazování rizikového kapitálu uvažuje s následujícími riziky:

15 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky15 RAROC / RAVA – základní analýza Capital cena kapitálu BU 1 BU 2 - dobrý růst - špatný růst RAROC Rizikový kapitál BU 4 BU 3 klíčový finanční indikátor produktivní poměr = 70/30 (poměr dobrý / špatný růst) Kam se chceme dostat? dosáhnout produktivního poměru 90/10 Klíčová otázka: Jak toho lze dosáhnout? RAVA

16 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky16 Risk Capital Cost of capital Spread 5 % Risk capital Cost of capital Spread 10 % A B A<B RAROC / RAVA – podrobnější analýza RAROC RAROC = zisk po zdanění / rizikový kapitál A, B = RAVA

17 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky17 Vybrané pojmy RAROC Rizikový kapitál Ekonomický kapitál RAVA Cena kapitálu Rozpětí (spread) kapitálu Očekávaná x neočekávaná ztráta Dobrý x špatný růst Produktivní poměr Vztah RAROC a BASEL I x Basel II

18 2006ERFS - 1 - Riziko a řízení banky18 Shrnutí Řízení banky založené na tvorbě hodnoty předpokládá oddělené sledování výsledků jednotlivých segmentů Kapitál je alokován pro jednotlivé oblasti podnikání Návratnost kapitálu je upravována podle rizika Návratnost kapitálu je hodnocena s přihlédnutím k jeho ceně Kapitál by měl být alokován do těch oblastí podnikání, které zaručují jeho nejvyšší návratnost RAVA vyjadřuje rizikově upravený zisk po odečtení nákladů na kapitál Finanční řízení banky je založeno na vyhodnocování návratnosti kapitálu se zohledněním rizika


Stáhnout ppt "Riziko a řízení banky Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Přednáška 1 - 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google