Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnanci obcí Zákoník práce Zákon o úřednících.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnanci obcí Zákoník práce Zákon o úřednících."— Transkript prezentace:

1 Zaměstnanci obcí Zákoník práce Zákon o úřednících

2 Zaměstnanci zařazení do úřadu Zaměstnanec  Osoba, která je v pracovním poměru k obci Pracovní poměr § 33 ZP- zakládá se pracovní smlouvou (nikoli dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru § 74 odst. 1 ZP

3 Zaměstnanci SML obecně A. Úředníci zařazeni do úřadu Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce B. Zaměstnanci zařazeni do úřadu Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce C. Zaměstnanci na dohodu o pracích mimo pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4 Úředníci

5 Podmínky vzniku pracovního poměru úředníků MML I. Veřejná výzva nebo výběrové řízení II. Bude se podílet se na výkonu správních činností 1. Správní činnosti = plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti SML podle zvláštních zákonů III. Bude zařazení do obecního úřadu

6 Veřejná výzva Podmínkou vzniku pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného do obecního úřadu

7 Výběrové řízení Je podmínkou pro uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s úředníkem, zařazeným v  obecním úřadu obce s rozšířenou působností  v pověřeném obecním úřadu Je podmínkou pro jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu

8 Vznik pracovního poměru úředníka Obecné předpoklady  Státní občan ČR, cizinec s trvalým pobytem  Věk nejméně 18 let  Způsobilost k právním úkonům  Bezúhonnost (trestněprávní)  Ovládání jednacího jazyka

9 Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka Obecné předpoklady Lustrační osvědčení

10 Předpoklady pro vznik pracovního poměru vedoucího úřadu Obecné předpoklady Lustrační osvědčení Nejméně tříletá praxe  Jako vedoucí zaměstnanec  Při výkonu správních činností v pracovním poměru k ÚSC nebo při výkonu státní správy nebo služebním poměru  Ve funkci člena zastupitelstva ÚSC dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

11 Zvláštnosti pracovního poměru úředníků Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou Odvolání vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu z funkce  Při ztrátě požadovaných předpokladů  Při závažném porušení povinností (opakované méně závažné v době posledních 6 měsíců)  Nedokončí-li vzdělávání ve stanovené lhůtě (lhůta dva 2 roky)

12 Zvláštnosti pracovního poměru úředníků Odvoláním pracovní poměr nekončí!!! Povinnost ÚSC nabídnout změnu jeho zařazení na jinou práci ( jeho kvalifikace a zdravotní stav) Nemá-li ÚSC takovou práci, nebo odmítne-li odvolaný vedoucí takovou práci, je tu výpovědní důvod – zaměstanec se stane nadbytečným) Odstupné + další odstupné (10,15,20 let)

13 Zvláštnosti pracovního poměru úředníků Pracovní pohotovost  ÚSC může nařídit úředníkovi pohotovost v případě stavu nebezpečí nebo nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

14 Základní povinnosti úředníka Dodržovat ústavní pořádek ČR, právní a ostatní předpisy, vztahující se k jeho práci, pokud byl s nimi seznámen Plnit pokyny vedoucích úředníků – v případě pochybnosti o souladu pokynu s právními předpisy – povinnost oznámit tuto skutečnost vedoucímu úředníkovi, popř. vyžádat si písemný příkaz splnit pokyn od vedoucí ho úřadu Úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil TrČ, Př, SD

15 Základní povinnosti úředníka Jednat a rozhodovat nestranně, zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmů se zájmy soukromými (podjatost), nezneužívat informace Nepřijímat dary ani jiné výhody Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se v rámci své činnosti dozvěděl Poskytovat informace Plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, hospodařit se svěřenými prostředky Zachovávat pravidla slušnosti a zdvořilosti

16 Omezení podnikání a jiné výdělečné činnosti Úředník nesmí být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem je podnikání (neplatí, je –li do takového orgánu vyslán ÚSC) Úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím písemným souhlasem ÚSC ( soulas se nevztahuje na pedagogickou, vědeckou, literární nebo uměleckou činnost, činnost znalce nebo tlumočníka, činnost v poradních orgánech vlády a správa vlastního majetku)

17 Správní činnosti Plnění úkolů v 1. samostatné nebo 2. přenesené působnosti

18 Správní činnosti v samostatné působnosti Plnění úkolů v samostatné působnosti bude  to, co zastupitelstvo nebo rada uloží v rámci samostatné působnosti úřadu  to, co zastupitelstvo, rada nebo starosta,uloží v samostatné působnosti tajemníkovi

19 Správní činnosti v samostatné působnosti Uložení úkolů  V konkrétní věci usnesením zastupitelstvo nebo rada obce  Obecně vnitřním předpisem Organizační řád upravuje rozdělení pravomocí mezi jednotlivé odbory úřadu § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích ( rozhoduje rada obce)

20 Správní činnosti v přenesené působnosti Výkon přenesené působnosti plní převážně úřad § 109 odst. 3 písm.b) zákona o obcích  úředníci, kteří buď přímo rozhodují nebo připravují pro taková rozhodnutí podklady, nebo zvláštní orgány obce § 106 zákona o obcích

21 Vzdělávání úředníků Vstupní vzdělávání Průběžné vzdělávání Zkouška odborné způsobilosti

22 Ostatní zaměstnanci úřadu Zaměstnanci v pracovním poměru

23 Podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců MML Pracovněprávní vztahy upravuje zákoník práce (výběrové řízení se nevyžaduje) Zákon o úřednících se nepoužije Jsou zařazeni do úřadu Vykonávají nebo řídí pomocné, servisní nebo manuální práce (správa budov, údržbáři, pracovníci zajišťující úklid,sekretariát)

24 Zaměstnanci na dohody o pracích mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce § 75 ZP  Rozsah práce nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce Dohoda o pracovní činnosti § 76 ZP  Rozsah práce nesmí překročit v průměru ½ stanovené týdenní pracovní doby (pracovní řád)

25 Dohody o pracích mimo pracovní poměr Pracovníci nejsou zařazeni do úřadu Nevykonávají správní činnosti Pracovněprávní vztahy z dohod upravuje zákoník práce, zejména § 301 ZP Povinnosti zaměstnanců

26 Vnitřní předpisy Směrnice  Tajemníka = závazné pro zaměstnance zařazené do úřadu  Rady a Zastupitelstva = závazné pro zaměstnance zařazené do úřadu, členy RM a ZM = upravují postupy pro oblast rozhodování (zásady přidělování bytů, privatizace…) a postupy směrem k veřejnosti ( stížnosti, petice, podněty)

27 Organizační řád Magistrátu města Liberec Směrnice rady obce Upravuje organizaci úřadu ve smyslu právní úpravy zákona o obcích Kompetence jednotlivých útvarů Dělbu práce mezi odbory a odděleními Vzájemné vztahy a vazby

28 Vnitřní členění úřadu Úřad se dělí na  Odbory  Oddělení v rámci odborů Rada města  rozhoduje o zřízení a zrušení odborů nebo oddělení  stanovuje rozdělení pravomocí a funkčních náplní jednotlivých odborů a oddělení  Schvaluje celkový počet pracovníků magistrátu Tajemník  stanovuje počet pracovníků na jednotlivých odborech a odděleních, názvy pracovních pozic = zařazuje jednotlivé pracovníky do magistrátu

29 Vnitřní členění úřadu Vedoucí odborů  Řídí a kontroluje činnost odboru  Nese odpovědnost za svěřenou působnost  Jedná a podepisuje výsledky činnosti odboru (rozhodnutí, opatření, smlouvy) viz podpisový řád  Odpovídá radě města za plnění úkolů z usnesení volených orgánů  V pracovněprávních vztazích je odpovědný tajemníkovi (chod odboru, plnění úkolů svěřené působnosti,vnitřní směrnice,usnesení rady,rozpočet),

30 Kdo zadává úkoly vedoucímu odboru? Samostatná působnost  Starosta, náměstek, tajemník Přenesená působnost  pouze tajemník K vydání správního rozhodnutí je příslušný pouze a jedině vedoucí odboru bez možnosti jej úkolovat z pozice jeho nadřízených ( kontrolu je oprávněn provést jen nadřízený orgán = krajský úřad)

31 Poskytování informací Pro média pouze  Starosta, náměstci, tajemník, vedoucí odborů, tiskový mluvčí  zaměstnanec zařazený do magistrátu po dohodě vedoucího odboru s tiskovým mluvčím Informace obecného charakteru o správních řízeních  Tajemník nebo vedoucí odborů

32 Poskytování informací zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon č. 123/1998 Sb.,o právu na informace o životním prostředí  Za obec poskytuje obecní úřad

33 Stížnosti, petice, podněty Správní stížnosti –přenesená i samostatná působnost - § 1 odst. 1 SŘ –pojem správní orgán  Úprava vyřizování stížností Správní řád § 175  Nevhodné chování úředních osob  Postup správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany ( opravné prostředky) Petice – jen přenesená působnost  Zákon č. 85/1990 Sb.,o právu petičním

34 Stížnosti, petice, podněty Ostatní stížnosti (připomínky) – samostatná působnost  § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích – občan obce – právo a projednání záležitosti RM a ZM


Stáhnout ppt "Zaměstnanci obcí Zákoník práce Zákon o úřednících."

Podobné prezentace


Reklamy Google