Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sněmovní tisk 1046 Legislativní komise RVŠ. Sněmovní tisk 1046 Sněmovní tisk 746/3 Obsah: –řešení ubytovacích stipendií pro studenty soukromých vysokých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sněmovní tisk 1046 Legislativní komise RVŠ. Sněmovní tisk 1046 Sněmovní tisk 746/3 Obsah: –řešení ubytovacích stipendií pro studenty soukromých vysokých."— Transkript prezentace:

1 Sněmovní tisk 1046 Legislativní komise RVŠ

2 Sněmovní tisk 1046 Sněmovní tisk 746/3 Obsah: –řešení ubytovacích stipendií pro studenty soukromých vysokých škol –Registr garantů programů – doc. a prof. –Zveřejnění záznamu o průběhu obhajoby kvalifikační práce

3 Registr doc. a prof. § 70 Akademičtí pracovníci (1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy. (2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. (3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci. (4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat jen na dobou určitou v délce od dvou do pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně u téhož zaměstnavatele nejvýše dvakrát za sebou, poté lze sjednat u téhož zaměstnavatele pracovní poměr jen na dobu neurčitou. Sjedná-li zaměstnavatel s akademickým pracovníkem pracovní poměr na dobu určitou, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené ve větě prvé nebo druhé, a oznámil-li akademický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Ustanovení věty prvé až třetí neplatí pro docenty a profesory. Pracovní poměr akademických pracovníků starších 65 let lze sjednat na dobu určitou i opakovaně; § 39 odst. 2 zákoníku práce se nepoužije. (5) Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy podle odstavců 1 a 2, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí). (5) (6) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. (6) (7) Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících profesorů.

4 Registr doc. a prof. § 87 Působnost ministerstva Ministerstvo … j) vede, zejména pro účely zjišťování skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací, v elektronické podobě registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách, obsahující o uvedených zaměstnancích zejména tyto údaje : 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a místo trvalého pobytu zaměstnance, u cizinců též pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství, 2. údaje o oboru vysokoškolského vzdělání zaměstnance, o jeho akademických titulech, vědeckých hodnostech a vědecko-pedagogických titulech, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti získány, 3. údaje o vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, popřípadě pracovních poměrů, zaměstnance k vysoké škole, včetně údajů o rozsahu práce, vyjádřeném stanoveným počtem hodin výkonu práce za týden, případně za kalendářní rok nebo za jiné příslušné období, a o době, na kterou je pracovní poměr s vysokou školou sjednán, 4. údaje o kategorii zaměstnance (uvedení, zda působí v pracovním zařazení jako docent, profesor nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník podílející se na pedagogické činnosti); při sdružování, využívání a jiném zpracovávání informací je ministerstvo oprávněno samo, případně prostřednictvím jím pověřené osoby, využívat rodná čísla zaměstnanců evidovaných v registru; strukturu informační věty provozované databáze a její technické podmínky stanoví ministerstvo, stejně jako lhůty, v nichž veřejné a soukromé vysoké školy oznamují ministerstvu změny v údajích týkajících se jejich zaměstnanců, j) k) v souladu s tímto zákonem řídí vysoké školy při výkonu státní správy, …

5 Registr doc. a prof. – slabé stránky stačí jeden profesor (nebo docent) vysoké školy na garantování všech studijních programů vysoké školy není uvedeno, že nemůže garantovat více než jeden SP není uvedeno, že nemůže garantovat studijní program odlišný od oboru habilitace či jmenování

6 Registr doc. a prof. – stav projednávání Tisk 746/3 schválen v PS PČR dne 17.3.2010 na 75.schůzi


Stáhnout ppt "Sněmovní tisk 1046 Legislativní komise RVŠ. Sněmovní tisk 1046 Sněmovní tisk 746/3 Obsah: –řešení ubytovacích stipendií pro studenty soukromých vysokých."

Podobné prezentace


Reklamy Google