Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_FRP Finanční řízení podniku cvičení č. 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_FRP Finanční řízení podniku cvičení č. 1"— Transkript prezentace:

1 N_FRP Finanční řízení podniku cvičení č. 1
Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

2 Cíle předmětu objasnit podstatu jednotlivých firemních finančních politik, rozkrýt jejich vzájemnou provázanost a jejich koncepční roli ve strategickém podnikovém finančním plánování orientovaném na zvyšování tržní hodnoty podniku porozumět rovněž Strategickým cílům a zásadám finančního plánování podniku, Porozumět hlavním politikám podniku účetní politice podniku, dluhové a úvěrové politice podniku, daňové a likviditní politice podniku dividendové politice akciové společnosti

3 Osnova 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku
2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování, problematická otázka maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým plánováním, zásady podnikového finančního plánování 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů

4 Osnova 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím, použití manažerského účetnictví při řízení podniku 8)Řešení potíží podniku za pomocí tollingového financování, výhody projektového financování při investiční činnosti podniku nebo exportu technologií 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů (např. futures kontrakty na nákup komodit, jejich případné využití k hedgingu) 10)Dluhová a úvěrová politika podniku 11)Daňová a likviditní politika podniku, pojem daňové sazby, daňového základu, daňové slevy, daňové optimalizace a daňového úniku, 12)Dividendová politika akciové společnosti

5 Seminář 1 – Finanční plánování
Seminář 2 – Časová hodnota peněz Seminář 3 – Finanční analýza podniku Seminář 4 – Dluhové financování + leasing Seminář 5 – Optimalizace kapitálové struktury Seminář 6 – Zápočtový test

6 Hodnocení a zakončení předmětu
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností, zejména průběžných testů a samostatné prezentace, nebo seminární práce, s celkovým bodovým ohodnocením max. 50 bodů. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část zkoušky tvoří test s bodovým ohodnocením 50 bodů. K ústní zkoušce může postoupit student, který dosáhne alespoň 61 bodů ze součtu bodového ohodnocení, které získal při udělení zápočtu a ze zkouškového testu. Seznam otázek k ústní části zkoušky je zveřejněn přednášejícím v rubrice Další komentáře → Studijní materiály → Učební materiály.

7 Podmínky udělení zápočtu
2 Průběžné testy a 10 bodů 20 bodů Samostatné prezentace */ max. 10 bodů. Zápočtový test bodů Celkem bodů. /* V presenční formě studia je zápočet podmíněn vypracováním a přednesením presentace ve formátu MS ppt. v rozsahu min na téma vybrané ze seznamu uveřejněném v učebních materiálech předmětu.

8 Časový rozvrh cvičení a prezentací pro ZS 2013
1/ Strategické cíle versus finanční plánování podniku 2/ Preference ukazatele EBT před EAT…, problematika maximalizace zisku 3/ Bonita, kredibilita a goodwill podniku. Placharov, Nguen, Kolovratník / Tvorba kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5/ Ukazatele EVA a MVA a jejich využití v podnikovém plánování / Finanční a ekon. podstata odpisů, finanční řízení, daňové a účetní odpisy, Benák, Hofmanová, Hozíková 7/ Význam manažerského účetnictví pro řízení podniku, Mimrová, Fialová, Durasová / Projektové financování a investiční činnost podniku /exportu/ Šašková, Blahout 9/ Nástroje finančního trhu a financování hlavní činnosti podniku, Doležal, Mašek 10/ Dluhová a úvěrová politika podniku, Kříž, Kudláček, Rotrekl ) Daňová a likviditní politika podniku, daňová optimalizace, Fukal, Rybkin, Klusák 12) Dividendová politika akciové společnosti, varianty a přístupy, Dadák, Kolinger, Rott

9 Ad 1. Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku
Dílčí cíle tématu: 1) Analytická východiska finančního plánování podniku 2) Strategické podnikové finanční cíle 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik

10 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Makroanalýza Mikroanalýza

11 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Makroanalýza - analýza PEST P - Politické a právní prostředí – např. členství v EU nebo stabilita národní a politické situace, jsou pro podniky významné příležitosti i ohrožení současně, možnost kontroly vlastnictví, nákupu pozemků a nemovitostí, vymahatelnost práva, korupční prostředí a další. E – Ekonomické prostředí – hospodářská politika vlády (zahraniční politika, kurzová politika), základní makroekonomické ukazatele (např. míra ekonomického růstu, míra inflace, úroková míra, směnný kurs a daňová politika) a jejich vývoj, podíl šedé ekonomiky. S – Sociální a kulturní prostředí, demografické faktory, které odrážejí strukturu obyvatelstva a jeho postoje. Životní styl, trávení volného času, zájmy a záliby a další faktory jako jazyk, neverbální komunikace, etické cítění. Součástí nadnárodních politik se stává i lobbing ekologických organizací. T – Technologické prostředí – Míra vyspělosti informačních technologií, přístup k informacím, elektronické obchodování. Existence a kvalita základní infrastruktury jako je energie, komunikace a komunikační infrastruktury.

12 1) Analytická východiska finančního plánování podniku - Mikroanalýza
Výzkum blízkého prostředí - Porterův model pěti sil - konkurenčního prostředí. (množství a síla) současných konkurentů v daném prostředí potencionální konkurence firem, které nás mohou ohrozit v budoucnu odběratelů (zákazníků) současných i potencionálních dodavatelů substituční výrobky, produkty z jiného průmyslového odvětví, které mohou dané produkty nahradit.

13 1) Analytická východiska finančního plánování podniku – Porterův model
.

14 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
SWOT analýza je

15 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno v interním prostředí identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, V externím prostředí příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou, při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Umožňuje komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Základ správného vymezení hlavních podnikových cílů, zejména identifikace výnosových příležitostí podniku

16 1) Analytická východiska finančního plánování podniku

17 1) Analytická východiska finančního plánování podniku

18 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
identifikace výnosových příležitostí podniku, proč?

19 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Identifikace výnosových příležitostí podniku Tržby jsou rozhodujícím zdrojem refinancování podniku, jejich převaha nad provozními náklady podniku tvoří provozní zisk (EBT)

20 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Finanční analýza podniku z hlediska významu pro finanční plánování…

21 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Finanční analýza podniku je z hlediska významu pro finanční plánování: Analytické východisko kvalifikovaného finančního plánování podniku Úkolem finanční analýzy je komplexní zjištění finanční situace firmy a její vývoj a jejím cílem je zvýšit výkonnost firmy a tím přispět ke zvýšení její hodnoty. Na základě výkonnosti a finanční pozice podle účetní závěrky a analýzou poměrových ukazatelů umožňuje posoudit finanční situaci podniku (stav) Z hlediska vývoje finanční situace zkoumá činitele působící na tento vývoj (management) – analýzou zdrojů a užití finančních prostředků.

22 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Bilanční pravidla finanční analýzy Zlaté bilanční pravidlo – měla by být sladěna doba trvání majetku (aktiv) s dobou trvání jednotlivých zdrojů (pasiv). Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - ideální vztah mezi vlastním a cizím kapitálem 1:1. Zlaté poměrové pravidlo, které vychází z toho, že by tempo růstu investic nemělo být vyšší, než tempo růstu tržeb. Zlaté pari pravidlo, které požaduje, aby dlouhodobý majetek byl kryt pouze vlastním kapitálem. Pravidlo jedna ku jedné, které požaduje, aby stav oběžných aktiv, bez zásob, byl roven krátkodobým cizím zdrojům. Pravidlo dva ku jedné říká, že by oběžná aktiva měla být minimálně dvakrát tak velká než krátkodobé cizí zdroje.

23 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Nejpoužívanější poměrové ukazatele jsou: ukazatele likvidity - vztah mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky a schopnost společnosti dostát včas svým finančním povinnostem ukazatele rentability (výnosnosti) schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. ukazatele aktivity - měří, jak podnik efektivně hospodaří se svými aktivy ukazatele zadluženosti - indikátor kredibility podniku. ukazatele tržní hodnoty podniku

24 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
Měření výkonnosti podniku 1/ EVA (Economic Value Added, MVA) – ekonomická přidaná hodnota - očekávaný výnos musí pokrýt jak náklady na cizí kapitál (úroky), tak i náklady na vlastní kapitál. Protože náklady na vlastní kapitál nejsou v účetním zisku zahrnuty, je použit ekonomický zisk, který kromě účetních nákladů zahrnuje i tzv. oportunitní náklady (náklady ušlých příležitostí). Základní konstrukce ukazatele EVA hodnoty čistého provozního zisku po zdanění (Net Operating Profit after Tax - NOPAT) celkový investovaný kapitál (Capital – C) průměrné náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital – WACC) EVA = NOPAT – C*WACC, kde NOPAT = EBIT*(1-t)

25 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
2/ Zisk Hospodářský výsledek za účetní období (…) + daň z příjmu = zisk před zdaněním (…) + Nákladové úroky = zisk před úroky a zdaněním (….) + odpisy = zisk před úroky, odpisy a zdaněním (……)

26 1) Analytická východiska finančního plánování podniku
2/ Zisk Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) + daň z příjmu = zisk před zdaněním (EBT) + Nákladové úroky = zisk před úroky a zdaněním (EBIT) + odpisy = zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA)

27 Slovník EBITDA - earnings before interest, taxes, depreciation and amortization charges - zisk před úroky, odpisy a zdaněním EBIT - earnings before interest and taxes - zisk před úroky a zdaněním EBT - earnings before taxes - zisk před zdaněním EAT - earnings after taxes - zisk po zdanění

28 2) Strategické podnikové finanční cíle
Finanční strategie je součástí strategického plánu podniku Je tvořena v kontextu s obchodním plánem, SWOT analýzou a marketingovými a obchodními cíli. Analytická část obsahuje historii a současný přehled finančních výsledků a ukazatelů. Realizační část je souhrn požadovaných finančních cílů v horizontu několika let. Politika finančního řízení definuje, jak naplnit požadované cíle.

29 2) Strategické podnikové finanční cíle
Maximalizace tržní hodnoty podniku (EVA, MVA) Tvorba EBT Objem tržeb a tržního podílu Likvidita podniku Celková hodnota podnikového kapitálu

30 2) Strategické podnikové finanční cíle
Maximalizace tržní hodnoty podniku EVA, MVA Zvyšování tržní hodnoty portfolia majitelů podniku – investorů EVA versus MVA MVA (tržní – nominální hodnota vlastního kapitálu) Tržní hodnota vlastního kapitálu = tržní hodnota podnikových aktiv – tržní hodnota podnikových dluhů

31 2) Strategické podnikové finanční cíle
Tvorba EBT V dlouhodobém horizontu preference EBT/EAT Daňová optimalizace EBT versus EBIT u nefinančních podniků v ČR EBIT versus EBITDA Orientace na zisk versus riziko zadlužení, ztráty tržní hodnoty a dobrého jména (míra rizika je dána mírou zvýšení zisku)

32 2) Strategické podnikové finanční cíle
Objem tržeb a tržního podílu Vztah k marketingové a obchodní strategii podniku Důsledky preference marketingové a finanční strategie

33 2) Strategické podnikové finanční cíle
Likvidita podniku Krátkodobá likvidita versus struktura aktiv v krátkodobém horizontu Likvidita versus Solventnost Solventnost je schopnost dostát všem krátkodobým, středně i dlouhodobým závazkům. Insolvence – tržní hodnota dluhů nemá finanční krytí v tržní hodnotě všech zpeněžitelných aktiv

34 2) Strategické podnikové finanční cíle
Celková hodnota podnikového kapitálu 1/Správné stanovení úrovně hodnoty podnikového kapitálu ( běžné financování + investiční rozvoj) Podkapitalizace/ nadkapitalizace – příčiny a důsledky 2/Zlaté pravidlo – hodnota dlouhodobých kapitálových zdrojů, vč. vlastního kapitálu má být vyšší dlouhodobě, než hodnota investičního majetku podniku 3/ Bezpečná míra zadluženosti – podíl cizího kapitálu na financování celkových aktiv podniku (vlastní kapitál vyšší, než celkové dluhy) – nefinanční podniky

35 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Obecné principy finančního řízení: Preference cash flow Respektování faktoru času Respektování a minimalizace rizika Princip čisté současné hodnoty (NPV) Optimalizace kapitálové struktury podniku

36 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Preference cash flow Odlišení přírustku zisku od přírustku peněz Příjmů od výnosů Výdajů od nákladů

37 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Respektování faktoru času Preference dřívější příjmů a pozdějších nákladů

38 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Respektování a minimalizace rizika Řízení rizika jako součást finančního managementu

39 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Princip čisté současné hodnoty (NPV) Mějme následující investiční projekt: Na začátku prvního roku nakoupíme stroj za 100 tisíc Kč, který bude po 4 roky každý rok přinášet zisk 40 tisíc Kč. Na konci čtvrtého roku bude stroj prodán za 20 tisíc Kč. K diskontování použijeme úrokovou míru 10%. Vliv daní a inflace neuvažujeme. Přehled peněžních toků: 0. rok -100 tisíc Kč 1. rok +40 tisíc Kč 2. rok +40 tisíc Kč 3. rok +40 tisíc Kč 4. rok +60 tisíc Kč Pokud bychom tyto příjmy a výdaje jednoduše sečetli, zjistíme, že investicí vyděláme celkem 80 tisíc Kč ( =80). Při zohlednění faktoru času pomocí 10% úrokové míry však vyplyne, že „současný“ zisk investice (čistá současná hodnota) je pouze 40,5 tisíc Kč.

40 Jednotlivé diskontované peněžní toky vypočítáme podle vzorce:
3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik Jednotlivé diskontované peněžní toky vypočítáme podle vzorce: kde CF je peněžní tok, i úroková míra a n počet let, po které musíme na příjem čekat. Výpočet výsledku z příkladu je následující:

41 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Optimalizace kapitálové struktury podniku Optimalizace poměru vlastní vers. cizí kapitál

42 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Specifické zásady podnikového finančního plánování: Dlouhodobost finančního plánování Hierarchie finančních cílů Dosažitelnost finančních cílů Programově zisková orientace Periodická aktualizace finančních plánů Roll-on dlouho a krátkodobého fin. plánu Omezování finančních rizik Shoda struktury a formy hlavních plánovaných nákladů a struktury účetních výkazů Jednoduchost a transparentnost plánových výpočtů Relativní autonomie finančního plánu

43 3) Zásady dlouhodobého finanční plánování a role firemních finančních politik
Druhy firemních finančních politik: 1. Dluhová politika 2. Úvěrová politika 3. Politika v oblasti likvidity 4. Daňová politika 5. Politika s nakládáním s hospodářským výsledkem 6. Účetní politika


Stáhnout ppt "N_FRP Finanční řízení podniku cvičení č. 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google