Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
N_FRP Finanční řízení podniku 2. Preference ukazatele EBT před EAT…, problematika maximalizace zisku 3. Bonita, kredibilita a goodwill podniku cvičení č. 2 Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

2 Osnova 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku
2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování, problematická otázka maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým plánováním, zásady podnikového finančního plánování 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů

3 Osnova 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím, použití manažerského účetnictví při řízení podniku 8)Řešení potíží podniku za pomocí tollingového financování, výhody projektového financování při investiční činnosti podniku nebo exportu technologií 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů (např. futures kontrakty na nákup komodit, jejich případné využití k hedgingu) 10)Dluhová a úvěrová politika podniku 11)Daňová a likviditní politika podniku, pojem daňové sazby, daňového základu, daňové slevy, daňové optimalizace a daňového úniku, 12)Dividendová politika akciové společnosti

4 ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování
EBT preferován při dlouhodobém plánování EAT preferován při střednědobém a operativním plánování Proč?

5 1/ ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování
EBT preferován při dlouhodobém plánování EAT preferován při střednědobém a operativním plánování Proč? EBT postrádá riziko legislativních změn daňových sazeb, resp. dodatečného zdanění v důsledků daňových kontrol FÚ. EBIT = EBT explicitní náklady cizího kapitálu

6 Rentabilita jako výnosnost
Vlastního kapitálu: ROE= EAT/E Podnikových aktiv: ROA = EAT/A Investice : ROI = EAT/I Tržeb: ROS = EAT/TS Podnikových aktiv před úroky a daněmi ROABIT=EBIT/A Rentabilita je obecně vyjádřením výkonnosti podniku v důsledku kompetencí managementu podniku a měřítkem zhodnocení zdrojů

7 2/ Metoda Du Pont členění ukazatele ROE
ROE = Rentabilita tržeb x Četnost obratu kapitálu

8 2/ Metoda Du Pont členění ukazatele ROE
ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál Hodnota by neměla klesnout pod 10%, vynikající je 20% - ročního zhodnocení vlastního kapitálu

9

10 Rozklad Du Pont Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou sečítány nákladové položky a jejich odečtením od výnosu( tržeb) se získá čistý zisk. Zisková marže se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje klesající tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů. Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná výnosnosti aktiv ( ROA ). Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice : ROA = rentabilita celkových aktiv = zisková marže x obrat celkových aktiv = (čistý zisk/ tržby) x (tržby/ celková aktiva)

11 Rozklad ROE CZ/T – rentabilita……………. T/A – obrat………………………
A/E – ………………………………

12 Rozklad ROE CZ/T – rentabilita tržeb T/A – obrat celkových aktiv
A/E – finanční páka

13 Finanční páka Financial gearing, leverage,
Princip zapojení levnějšího cizího kapitálu, který zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu Pozor: platí jen, pokud podnik dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než je úroková sazba dluhu. Efekt působí i opačně!!! Leverage efekt: když podnik vydělává s vypůjčenými penězi více, než úrok zaplacený za tyto zdroje, rentabilita vlastního kapitálu je znásobena /leveraged/ Příznivá je jakákoliv relace vlastního a cizího kapitálu , při které rentabilita celkového kapitálu před úhradou úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího kapitálu

14 podnik kapitál VK CK výnos 20% úroky 8% Zisk výnosnost VK A 2000 400 B 1000 80

15 podnik kapitál VK CK výnos 20% úroky 8% Zisk výnosnost VK A 2000 400 20% B 1000 80 320 32%

16 Likvidita jako měřítko finanční pozice podniku
schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy před splatností závazků krytých těmito složkami Oběžný majetek podle likvidnosti ve třech skupinách, stupních: Krátkodobý fin . majetek Krátkodobé pohledávky, rychle prodejné se ztrátou Zásoby rychle prodejné se značnou ztrátou

17 Likvidita Krátkodobá – míra schopnosti podniku uhradit zpeněžením likvidního majetku krátkodobé dluhy včas a v plné výši, ve splatnosti: Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé dluhy Pohotová likvidita = oběžná aktiva bez zásob/krátkodobé dluhy Provozní pohotová likvidita PPL = krátkodobé pohledávky + krátkodobý fin. majetek/krátkodobé závazky Peněžní likvidita = krátkodobý fin . majetek/krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry

18 Likvidita PPL vyjadřuje pravděpodobnost, že v krátké době nedojde k finanční tísni vyvolané obtížemi, jak krýt z provozních příjmů provozní výdaje. Prahovou hodnotou je 1,0

19 Pracovní kapitál Pracovní kapitál - Working Capital
WC = zásoby + pohledávky + finanční majetek Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital), obvykle se používá zkratka ČPK nebo NWC, oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků. NWC = WC - Krátkodobé závazky = (zásoby + pohledávky + finanční majetek) - Krátkodobé závazky

20 NWC je to oběžný majetek financovaný z dlouhodobých zdrojů, který slouží k řízení plynulosti výrobního procesu, likvidity Z pohledu manažerského je cílem disponovat co nejvyšším pracovním kapitálem, protože tento kapitál umožňuje firmě pokračovat ve své činnosti i v případě, že bude nucena dostát veškerým svým závazkům. Vlastníci firmy na druhou stranu upřednostňují, aby byl oběžný majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou obecně dražší. Z toho plyne, že z hlediska vlastníka je nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat.

21 Využití ukazatele Čistý pracovní kapitál v praxi
je využíván managementem podniku např. při řízení pracovního kapitálu.  Finanční manažer řídí jednotlivé složky pracovního kapitálu, definuje jeho optimální výši vzhledem k objemu a charakteru prodeje, sleduje dobytnost pohledávek, oceňuje jeho jednotlivé složky. Finanční manažer ze své pozice nemůže jednotlivé položky pracovního kapitálu ovlivnit, jeho rolí je podněcovat ostatní v hledání lepších řešení.

22 Finanční stabilita Souhrn podmínek, za nichž při vnějším porušení rovnováhy může dojít k jejímu obnovení FS vytváří vyvážený vztah vybraných položek aktiv a pasiv Testuje se analýzou struktury majetku a kapitálu

23 Finanční stabilita Vertikální analýza rozvahy
Dlouhodobý majetek má být financován vlastním, nebo dlouhodobým cizím kapitálem Krytí dlouhodobého majetku: KDM = vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy/dlouhodobý majetek

24 Finanční stabilita Majetková struktura
Finanční stabilitu testuje objem zpeněžitelného majetku, použitelného v tísni k uspokojení věřitelů

25 Finanční stabilita Finanční struktura
Vertikální analýza pasiv měří stabilitu zadlužeností majetku. (debt ratio), věřitelské riziko DR = dluhy/aktiva

26 Solventnost Pravděpodobnost, že podnik bude schopen včas a v plné výši uhradit úbytek stávajících dluhů, jakož i úroky ze všech stávajících úročených dluhů, aniž by se muselo sáhnout na majetek. Splátky se uhrazují ze zisku po zdanění a z odpisů a úroky z nákladů. Dluhovou službu zajišťují EAT+úroky a odpisy – ukazatel KDS krytí dluhové služby – (debt service coverage): EBIT/úroky+splátky za rok/(1 - %daně z příjmu)

27 Goodwill Goodwill obchodní společnosti je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici. Goodwill je možné členit na původní a druhotný. Původní se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě ocenitelný. Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti. Tvoří ho jak goodwill původní, tak goodwill získaný akvizicí. Hodnotu goodwillu lze účetně zjistit rozdílem mezi nákupní cenou podniku a účetní hodnotou kupované společnosti. při fúzích a akvizicích je přesné a spolehlivé vyčíslení obtížné. Hodnota podniku se může v čase rychle měnit v důsledku vývoje trhů

28 Goodwill Příklad: Zjistěte Goodwill společnosti, která byla prodána za tis Kč, jestliže : Pozemky Kč Nemovitosti Kč Auta Kč Pohledávky Kč Zboží Kč Závazky Kč

29 Goodwill Příklad: - řešení
Zjistěte Goodwill společnosti, která byla prodána za tis Kč, jestliže : Pozemky Kč Nemovitosti Kč Auta Kč Pohledávky Kč Zboží Kč Závazky Kč Celkem Kč Rozdíl mezi tržní cenou a účetní hodnotou podniku (aktiva – závazky) je tis. Kč a představuje Goodwill podniku.

30 Kredibilita Důvěryhodnost zákazníka, obchodního partnera
Podniková kredibilita – spolehlivost při vyrovnávání závazků a obecně plnění smluv

31 Bonita firmy Bonita firmy představuje určení kvality podniku, na základě sledování výkonnosti a finanční situaci podniku. Postup je podobný jako při Altmanově modelu, avšak na predikci vývoje podniku využívají jiné ukazatelé, kterými byly na základě statistického pozorování podniků přisouzené jiné váhy významnosti. Čím větší hodnota bonity, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy lepší, na základě tohoto hodnocení se určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou společností.

32 Ukazatele pro index bonity
Celkový výčet ukazatelů podílejících se na konečném IB – Index Bonity Strukturální riziko, Právní forma, Vznik a historie firmy, Výše základního kapitálu, Struktura společníků, Plátci DPH, Obor činností, Finanční a likvidní rizika , Ukazatelé zadluženosti, Ukazatelé likvidity, Výnosová rizika , Obrat kapitálu, Aktiva, Ukazatelé rentability, Ukazatele aktivity, Ostatní indexní parametry , Komunikace, Webové stránky, Konkurz, Likvidace, Vedené exekuce, Platební morálka, Ukazatelé Výnosové rizika a Finanční a likvidní rizika, tvoří více než polovinu vypočítávaného IB. Tyto ukazatelé se pak na základně jejich závažnosti a ohodnocení přepočítávají a dávají dohromady IB – Index Bonity.


Stáhnout ppt "Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google