Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_FRP Finanční řízení podniku 2. Preference ukazatele EBT před EAT…, problematika maximalizace zisku 3. Bonita, kredibilita a goodwill podniku cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_FRP Finanční řízení podniku 2. Preference ukazatele EBT před EAT…, problematika maximalizace zisku 3. Bonita, kredibilita a goodwill podniku cvičení."— Transkript prezentace:

1 N_FRP Finanční řízení podniku 2. Preference ukazatele EBT před EAT…, problematika maximalizace zisku 3. Bonita, kredibilita a goodwill podniku cvičení č. 2 Cvičení ZS 2013 Skupina cR1PH Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

2 Osnova • 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku • 2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování, problematická otázka maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle • 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity • 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky • 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým plánováním, zásady podnikového finančního plánování • 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů

3 Osnova • 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím, použití manažerského účetnictví při řízení podniku • 8)Řešení potíží podniku za pomocí tollingového financování, výhody projektového financování při investiční činnosti podniku nebo exportu technologií • 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů (např. futures kontrakty na nákup komodit, jejich případné využití k hedgingu) • 10)Dluhová a úvěrová politika podniku • 11)Daňová a likviditní politika podniku, pojem daňové sazby, daňového základu, daňové slevy, daňové optimalizace a daňového úniku, • 12)Dividendová politika akciové společnosti

4 ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování • EBT preferován při dlouhodobém plánování • EAT preferován při střednědobém a operativním plánování • Proč?

5 1/ ukazatele EBT před EAT při střednědobém a dlouhodobém plánování • EBT preferován při dlouhodobém plánování • EAT preferován při střednědobém a operativním plánování • Proč? • EBT postrádá riziko legislativních změn daňových sazeb, resp. dodatečného zdanění v důsledků daňových kontrol FÚ. • EBIT = EBT explicitní náklady cizího kapitálu

6 Rentabilita jako výnosnost • Vlastního kapitálu: ROE= EAT/E • Podnikových aktiv: ROA = EAT/A • Investice : ROI = EAT/I • Tržeb: ROS = EAT/TS • Podnikových aktiv před úroky a daněmi ROABIT=EBIT/A Rentabilita je obecně vyjádřením výkonnosti podniku v důsledku kompetencí managementu podniku a měřítkem zhodnocení zdrojů

7 2/ Metoda Du Pont členění ukazatele ROE ROE = Rentabilita tržeb x Četnost obratu kapitálu

8 2/ Metoda Du Pont členění ukazatele ROE ROE = zisk po zdanění / vlastní kapitál Hodnota by neměla klesnout pod 10%, vynikající je 20% - ročního zhodnocení vlastního kapitálu

9

10 Rozklad Du Pont • Levá strana diagramu odvozuje ziskovou marži. Odspodu jsou sečítány nákladové položky a jejich odečtením od výnosu( tržeb) se získá čistý zisk. • Zisková marže se vypočítá jako zisk dělený tržbami. Je-li zisková marže nízká nebo jestliže vykazuje klesající tendenci, je třeba se zaměřit na analýzu jednotlivých druhů nákladů. • Pravá strana diagramu pracuje s rozvahovými položkami a vyčísluje různé druhy • aktiv, sčítá je a ukazuje obrat celkových aktiv. • Zisková marže násobená obratem celkových aktiv se rovná výnosnosti aktiv ( ROA ). • Tato část Du Pont diagramu se nazývá Du Pont rovnice : • ROA = rentabilita celkových aktiv = zisková marže x obrat celkových aktiv = (čistý zisk/ tržby) x (tržby/ celková aktiva)

11 Rozklad ROE • CZ/T – rentabilita……………. • T/A – obrat……………………… • A/E – ………………………………

12 Rozklad ROE • CZ/T – rentabilita tržeb • T/A – obrat celkových aktiv • A/E – finanční páka

13 Finanční páka • Financial gearing, leverage, • Princip zapojení levnějšího cizího kapitálu, který zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu • Pozor: platí jen, pokud podnik dokáže každou další korunu dluhu zhodnotit více, než je úroková sazba dluhu. Efekt působí i opačně!!! • Leverage efekt: když podnik vydělává s vypůjčenými penězi více, než úrok zaplacený za tyto zdroje, rentabilita vlastního kapitálu je znásobena /leveraged/ • Příznivá je jakákoliv relace vlastního a cizího kapitálu, při které rentabilita celkového kapitálu před úhradou úroků a daní přesahuje úrokovou míru z cizího kapitálu

14 podnikkapitálVKCK výnos 20% úroky 8%Zisk výnosnost VK A2000 04000 B20001000 40080

15 podnikkapitálVKCK výnos 20% úroky 8%Zisk výnosnost VK A2000 04000 20% B20001000 4008032032%

16 Likvidita jako měřítko finanční pozice podniku • schopnost firmy získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku do hotovostní formy před splatností závazků krytých těmito složkami • Oběžný majetek podle likvidnosti ve třech skupinách, stupních: 1.Krátkodobý fin. majetek 2.Krátkodobé pohledávky, rychle prodejné se ztrátou 3.Zásoby rychle prodejné se značnou ztrátou

17 Likvidita • Krátkodobá – míra schopnosti podniku uhradit zpeněžením likvidního majetku krátkodobé dluhy včas a v plné výši, ve splatnosti: • Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé dluhy • Pohotová likvidita = oběžná aktiva bez zásob/krátkodobé dluhy • Provozní pohotová likvidita PPL = krátkodobé pohledávky + krátkodobý fin. majetek/krátkodobé závazky • Peněžní likvidita = krátkodobý fin. majetek/krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry

18 Likvidita • PPL vyjadřuje pravděpodobnost, že v krátké době nedojde k finanční tísni vyvolané obtížemi, jak krýt z provozních příjmů provozní výdaje. Prahovou hodnotou je 1,0

19 Pracovní kapitál • Pracovní kapitál - Working Capital • WC = zásoby + pohledávky + finanční majetek • Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital), obvykle se používá zkratka ČPK nebo NWC, oběžná aktiva po odečtení krátkodobých závazků. • NWC = WC - Krátkodobé závazky = (zásoby + pohledávky + finanční majetek) - Krátkodobé závazky

20 NWC • je to oběžný majetek financovaný z dlouhodobých zdrojů, který slouží k řízení plynulosti výrobního procesu, likvidity • Z pohledu manažerského je cílem disponovat co nejvyšším pracovním kapitálem, protože tento kapitál umožňuje firmě pokračovat ve své činnosti i v případě, že bude nucena dostát veškerým svým závazkům. • Vlastníci firmy na druhou stranu upřednostňují, aby byl oběžný majetek financován z krátkodobých zdrojů a pouze stálá aktiva ze zdrojů dlouhodobých, které jsou obecně dražší. Z toho plyne, že z hlediska vlastníka je nejlepší čistý pracovní kapitál minimalizovat.

21 Využití ukazatele Čistý pracovní kapitál v praxi je využíván managementem podniku např. při řízení pracovního kapitálu. • Finanční manažer řídí jednotlivé složky pracovního kapitálu, definuje jeho optimální výši vzhledem k objemu a charakteru prodeje, sleduje dobytnost pohledávek, oceňuje jeho jednotlivé složky. • Finanční manažer ze své pozice nemůže jednotlivé položky pracovního kapitálu ovlivnit, jeho rolí je podněcovat ostatní v hledání lepších řešení.

22 Finanční stabilita • Souhrn podmínek, za nichž při vnějším porušení rovnováhy může dojít k jejímu obnovení • FS vytváří vyvážený vztah vybraných položek aktiv a pasiv • Testuje se analýzou struktury majetku a kapitálu

23 Finanční stabilita • Vertikální analýza rozvahy • Dlouhodobý majetek má být financován vlastním, nebo dlouhodobým cizím kapitálem • Krytí dlouhodobého majetku: • KDM = vlastní kapitál + dlouhodobé dluhy/dlouhodobý majetek

24 Finanční stabilita • Majetková struktura • Finanční stabilitu testuje objem zpeněžitelného majetku, použitelného v tísni k uspokojení věřitelů

25 Finanční stabilita • Finanční struktura • Vertikální analýza pasiv měří stabilitu zadlužeností majetku. (debt ratio), věřitelské riziko • DR = dluhy/aktiva

26 Solventnost • Pravděpodobnost, že podnik bude schopen včas a v plné výši uhradit úbytek stávajících dluhů, jakož i úroky ze všech stávajících úročených dluhů, aniž by se muselo sáhnout na majetek. • Splátky se uhrazují ze zisku po zdanění a z odpisů a úroky z nákladů. Dluhovou službu zajišťují EAT+úroky a odpisy – ukazatel KDS krytí dluhové služby – (debt service coverage): EBIT/úroky+splátky za rok/(1 - %daně z příjmu)

27 Goodwill • Goodwill obchodní společnosti je rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. • Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici. • Goodwill je možné členit na původní a druhotný. • Původní se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě ocenitelný. • Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti. Tvoří ho jak goodwill původní, tak goodwill získaný akvizicí. • Hodnotu goodwillu lze účetně zjistit rozdílem mezi nákupní cenou podniku a účetní hodnotou kupované společnosti. • při fúzích a akvizicích je přesné a spolehlivé vyčíslení obtížné. Hodnota podniku se může v čase rychle měnit v důsledku vývoje trhů

28 Goodwill • Příklad: Zjistěte Goodwill společnosti, která byla prodána za 23 000 tis Kč, jestliže : • Pozemky 6 000 000 Kč • Nemovitosti 5 000 000 Kč • Auta 5 000 000 Kč • Pohledávky 4 000 000 Kč • Zboží 3 000 000 Kč • Závazky 8 000 000 Kč

29 Goodwill • Příklad: - řešení Zjistěte Goodwill společnosti, která byla prodána za 23 000 tis Kč, jestliže : • Pozemky 6 000 000 Kč • Nemovitosti 5 000 000 Kč • Auta 5 000 000 Kč • Pohledávky 4 000 000 Kč • Zboží 3 000 000 Kč • Závazky - 8 000 000 Kč • Celkem15 000 000 Kč • Rozdíl mezi tržní cenou a účetní hodnotou podniku (aktiva – závazky) je 15 000 tis. Kč a představuje Goodwill podniku.

30 Kredibilita • Důvěryhodnost zákazníka, obchodního partnera • Podniková kredibilita – spolehlivost při vyrovnávání závazků a obecně plnění smluv

31 Bonita firmy • Bonita firmy představuje určení kvality podniku, na základě sledování výkonnosti a finanční situaci podniku. • Postup je podobný jako při Altmanově modelu, avšak na predikci vývoje podniku využívají jiné ukazatelé, kterými byly na základě statistického pozorování podniků přisouzené jiné váhy významnosti. • Čím větší hodnota bonity, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy lepší, na základě tohoto hodnocení se určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou společností.

32 Ukazatele pro index bonity Celkový výčet ukazatelů podílejících se na konečném IB – Index Bonity • Strukturální riziko, Právní forma, Vznik a historie firmy, Výše základního kapitálu, Struktura společníků, Plátci DPH, Obor činností, Finanční a likvidní rizika, Ukazatelé zadluženosti, Ukazatelé likvidity, Výnosová rizika, Obrat kapitálu, Aktiva, Ukazatelé rentability, Ukazatele aktivity, Ostatní indexní parametry, Komunikace, Webové stránky, Konkurz, Likvidace, Vedené exekuce, Platební morálka, • Ukazatelé Výnosové rizika a Finanční a likvidní rizika, tvoří více než polovinu vypočítávaného IB. Tyto ukazatelé se pak na základně jejich závažnosti a ohodnocení přepočítávají a dávají dohromady IB – Index Bonity.


Stáhnout ppt "N_FRP Finanční řízení podniku 2. Preference ukazatele EBT před EAT…, problematika maximalizace zisku 3. Bonita, kredibilita a goodwill podniku cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google