Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU I. Regionální politika a strukturální fondy 22. září 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU I. Regionální politika a strukturální fondy 22. září 2014."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU I. Regionální politika a strukturální fondy 22. září 2014

2 projekt společného trhu –snaha o hospodářský růst, 4 svobody –volný pohyb ale omezen z důvodu nestejných podmínek v jednotlivých oblastech –jen samotný společný trh nestačí-> musíme pomoci ve vyrovnávání (jde proti logice volné soutěže) –soustředění se na regiony s nejhoršími problémy vliv vytvoření Hospodářské a měnové unie –snahy o společnou měnu už od 70. let –nelze využívat makroekonomické nástroje k regulaci růstu či asymetrických ekonomických šoků regionální politika jako druh kompenzačních plateb –vyrovnání dopadů ekonomicky slabších regionů na slabší regiony a země –souhlas s dalším prohlubováním integrace Proč regionální politika v EU?

3 Římské smlouvy –čl. 92 SES: povoleny formy podpory, které usnadňují hospodářský vývoj oblastí, v nichž je životní úroveň nenormálně nízká, nebo v nichž se vyskytuje nezaměstnanost –založeny Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) –proč tak malý důraz? rozdíly mezi zakládajícími státy malé myšlenka, že integrace trhů bude stačit sama o sobě Historické okénko I.

4 Historické okénko II. 1973-85 –rozšíření v roce 1973- tyto státy podporují rozvoj regionální politiky (Itálie také- kohezní koalice) –obecný pokles růstu hospodářství 1961 - 1973 1974 - 1985 Belgie 4,91,8 Dánsko 4,32,0 Francie 5,42,2 Irsko 4,43,8 Itálie 5,32,7 Lucembursko 4,01,8 Německo 4,31,7 Nizozemí 4,91,9 Velká Británie 3,11,4

5 1973-85 –vytvoření Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) dohodnuto 1975 (hrozba blokací integrace) zpočátku omezený dopad (málo peněz) čerpání prostředků podle kvót uděleným státům –1979- první reforma navýšení objemu finančních prostředků přechod malé části peněz do pravomocí Komise (dále poté rozšiřováno) –Integrované programy pro Středomoří příprava na přijetí Portugalska a Španělska Historické okénko III.

6 regiony v EU –nutno stanovit kategorie pro srovnání rozdílů –region ústředním prvkem politiky soudržnosti –klasifikace dle Komise zaostalé regiony (malé příjmy, kvalifikace atd.) regiony poznamenané průmyslovým úpadkem (restrukturalizace) periferní regiony (geograficky znevýhodněné) pohraniční regiony regiony poznamenané urbanistickými problémy venkovské regiony –jak kritéria pro hodnocení potřebnosti pomoci? HDP vs. nezaměstnanost Intermezzo I.

7 jak porovnat regiony v EU? v každé zemi jiné administrativní rozdělení –v roce 1988 zaveden systém NUTS (nomenklaturní územní statistické jednotky) čistě statistický význam pro účely regionální politiky NUTS I.- velké jednotky (země, makroregiony)- 85 v EU NUTS II.- střední článek správního členění státu (1-2 miliony obyvatel)- kolem 250 v EU NUTS III.- nejnižší úroveň správního členění státu (200- 500 tisíc lidí)- kolem 1200 v EU NUTS IV.- úroveň mikroregionů, okresů NUTS V.- obce – cíle regionální politiky se vážou hlavně na NUTS II. a III. Intermezzo I.

8

9

10

11 1985-93 –jižní rozšíření prohlubuje rozdíly v EHS –přijetí JEA významným mezníkem regionální politika nezbytným doplňkem dokončení jednotného trhu poprvé samostatný oddíl v SES: „Společenství se zaměřuje na zmenšování nerovností mezi různými regiony…“ poprvé zmíněny v SES tzv. strukturální fondy: EAGGF, ESF, ERDF –reforma z roku 1989 součást rozpočtového kompromisu (Delorsův balík) přesun prostředků od zemědělství do regionální politiky posílení pozice nadnárodních orgánů založení iniciativ Společenství –zcela pod kontrolou Komise, nemusí se ohlížet na zájmy členských států –horizontální témata (LEADER- venkov) i partikulární (sev. irsko) Historické okénko IV.

12 Podíl výdajů na regionální politiku v rozpočtu EU

13 Evropský sociální fond –založen 1957 –hlavní nástroj sociální politiky a zaměstnanosti, rozvoj lidských dovedností, vzdělání –priority: integrace nezaměstnaných, mladých lidí do pracovního procesu podpora rovných příležitostí růst zaměstnanosti posílení lidského potenciálu ve vědě a výzkumu posílení systému vzdělávání Intermezzo II.- přehled strukturálních fondů

14 Evropský fond regionálního rozvoje –založen 1975 –cílem je vyrovnat regionální rozdílnosti v EU a podporovat stabilní a udržitelný rozvoj –největší strukturální fond co do výše prostředků –priority: podpora malých a středních podniků prosazování produktivních investic zlepšování infrastruktury investice do životního prostředí investice do vzdělání, zdraví Intermezzo II.- přehled strukturálních fondů

15 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond –založen 1957 –záruční část slouží pro financování zemědělských výdajů (CAP)- 95% prostředků –podpůrná část podpora zemědělství v nepříznivých oblastech rozvoj venkovské infrastruktury prevence přírodních pohrom, rozvoj krajiny diverzifikaci zemědělské výroby Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG) –založen 1994 –podpora přímořských regionů a restrukturalizace rybářského odvětví –priority: vyvážené čerpání rybolovných zdrojů modernizace loďstva vybavení přístavů ochrana životního prostředí oba ukončily činnost k roku 2006 Intermezzo II.- přehled strukturálních fondů

16 cíle regionální politiky (platné až do roku 1999) –poprvé jasná definice priorit, pomoc nebude distribuována ad hoc –regionální cíle zaměřené na konkrétní regiony splňující určité požadavky (cíle 1, 2, 5b, 6) –cíle v rámci celé EU horizontální, pomoc daná státům napříč (cíle 3, 4, 5a) přijetí Maastrichtské smlouvy- cílem je HMU (společná měna) –problém pro chudší země- těžko budou plnit konvergenční kritéria –nemožnost zasahovat ve prospěch chudších regionů –v čl. 3 SES nově zdůrazněna nutnost posilování hospodářské a sociální soudržnosti založení Fondu soudržnosti (Kohezní fond) –založen 1993 –není součástí strukturálních fondů –příjemcem pomoci stát (ne regiony) –podmínky účasti: HDP nižší než 90% průměru EU a snaha dodržovat konvergenční kritéria společné měny –kvalifikovaly se Irsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko (kohezní státy) –pouze velké projekty (jiný druh schvalování) –priority: projekty v oblasti životní prostředí budování dopravní infrastruktury (transevropské sítě) Programové období 1994-1999

17 Rozdělení výdajů na jednotlivé Cíle (1994-1999) Cílmld. ECU Cíl 1104,40 Cíl 217,20 Cíl 3 + 416,80 Cíl 5a7,70 Cíl 5b7,60 Cíl 60,80 Všechny cíle celkem 154,50 v Cíli 1 25% obyvatel EU (Irsko, Řecko, Portugalsko celé) v Cíli 2 16% obyvatel EU v Cíli 5b 9% obyvatel EU v Cíli 6 0,4% obyvatel EU

18 Celkový počet prostředků získaných ze strukturálních fondů (1994-1999, v mil. euro)

19 Kohezní fond (1994-1999) v miliónech euro% Životní prostředí Pitná voda2576,515,4 Odpadová voda3817,822,8 Pevný odpad948,85,7 Prevence eroze a zalesňování 622,73,7 Jiné458,42,7 Celkem8424,250,3 Doprava Cesty4706,128,1 Železnice2819,216,8 Letiště496,23,0 Přístavy237,21,4 Systém dopravního značení 37,90,2 Jiné29,10,2 Celkem8325,749,7 Celkový rozpočet16749,9100

20 princip koncentrace –soustředění úsilí- realizace projektů podle předem stanovených cílů –soustředění se na regiony s nejhoršími problémy princip partnerství –velmi úzká spolupráce s orgány všech úrovní (EU-stát-region) princip programování –prostředky distribuovány v rámci víceletých programů –důraz na co nejkomplexnější přístup princip doplňkovosti (adicionality) –investice pouze doplňkem- nenahrazují snahy členských států –musí být spolufinancování princip monitorování a vyhodnocování –před schválením projektu vyhodnocení dopadů, průběžný monitoring princip solidarity –jeden ze základů integrace –vyspělejší státy pomáhají těm chudším Intermezzo III: zásady regionální politiky

21 Agenda 2000 –návrh nového rozpočtového rámce i změn v systému regionální politiky (1997) –snaha o větší koncentraci, efektivitu, zjednodušení proč reforma? –velká roztříštěnost –regionální politika zvyšuje HDP, ale na nezaměstnanost není větší vliv –důraz pouze na projekty, které nemohou být provedeny členskými zeměmi –další rozšíření EU (ještě větší tlak na výdaje) Summit v Berlíně (1999) –nová definice cílů –omezení iniciativ Společenství Programové období 2000-2006

22 Cíl 1 –podpora hospodářky zaostalých regionů (NUTS II regiony s HDP pod 75% průměru EU) dále nejodlehlejší regiony EU oblasti dříve spadající pod Cíl 6 Cíl 2 –podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí čelícím strukturálním problémům oblasti postižené restrukturalizací průmyslu a služeb městské oblasti jsoucí v krizi z důvodu ztráty ekonomických aktivit venkovské oblasti oslabené změnami ekonomiky oblasti závislé na rybolovu procházející krizí Cíl 3 –modernizace systémů vzdělávání a podpora zaměstnanosti rozvoj oblasti lidských zdrojů –není regionální rozdělení (horizontální téma) jen maximum prostředků pro jednotlivé státy jen do oblastí mimo Cíl 1 Nové rozdělení cílů (2000-2006)

23 Kohezní fond 2000-2006 celková podpora 18 miliard euro stejné státy Irsko od roku 2003 nebude dostávat žádnou podporu stejné účely i podmínky spolufinancování alespoň 80%

24 Celkové procentuální rozdělení výdajů v období 2000-2006

25 Celkové množství příjmů členských zemí ze strukturálních fondů (období 2000-2006) v milionech eur

26 Procentuální srovnání příjmů členských zemí ze strukturálních fondů (období 1994-1999 proti období 2000-2006)

27 Přehledová mapa regionální politiky EU (2004-2006)

28

29

30

31

32


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU I. Regionální politika a strukturální fondy 22. září 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google