Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018

2 Funkce školy v EVVO Pro koordinátory EVVO Únor 2012

3 Cíle EVVO   Respekt principů (trvale) udržitelného rozvoje   Vytvořit základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí   Souvislosti mezi poznatky   Osobní odpovědnost za stav životního prostředí   Úcta, cit a respekt k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi   Motivace k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí

4 Koordinátor EVVO na SOŠ EP ve Veselí nad Lužnicí  Mgr. Luboš Pospíchal

5 Úkoly koordinátora EVVO :  Týmová tvorba školního programu EVVO  Navrhnout řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy  Koordinace realizace EVVO na škole  Zvýšení své odborné a metodické připravenosti  Konzultace s ostatním pracovníky školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností  Koordinace realizace plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO  Iniciace spolupráce s dalšími partnery v oblasti EVVO  např. environmentálně zaměřené neziskové organizace v regionu,  Střediska ekologické výchovy  Ostatní školy

6 Vybavenost školy na výuku EVVO  4 interaktivní tabule  2 odborné učebny – chemie, biologie  2 data projektory ve třídách  Laboratoře  Biologické  Chemické  Půdní sonda  Hydrologická píšťala  Hydrometrická vrtule  Anemometr  Fotometry, konduktometry, ph metry, oximetr  Meteostanice, hlukoměr, anemometr, heliograf, luxmetr

7 Jak na to?  Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.  (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16)

8 Dohlížet: 1. Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů 2. Třídění odpadu v prostorách školy Třídění odpadu v prostorách školy Třídění odpadu v prostorách školy 3. Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách 4. Účast na tématických exkurzích a projektech Účast na tématických exkurzích a projektech Účast na tématických exkurzích a projektech 5. Olympiáda Rudolfa Kurky Olympiáda Rudolfa Kurky Olympiáda Rudolfa Kurky

9 1. Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů a) Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe b) Maturitní práce Maturitní práce Maturitní práce c) Odborná praxe Odborná praxe Odborná praxe

10 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  Aktivity zaměřené k významné události nebo datu týkající se EVVO např.  Mezinárodní rok biodiverzity 2010  Den Země, Den vody, apod. Vysvětlit klíčová slova a pojmy: Vysvětlit klíčová slova a pojmy: Biodiverzita, projekt, průřezové téma Člověk a životní prostředí, průřezové téma Informační a komunikační technologie, Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

11  Aplikovat průřezové téma např. Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie  Zaměřit se na téma v rámci vyučovacího předmětu např.: seminář z biologie terénní cvičení z biologie- navazuje i na botaniku, zoologii, chemii a ekologii, předpokládá znalosti ICT, apod.

12 Stručná anotace – příklady jak na to:  Samostatná skupinová práce žáků, která probíhá jednak v terénu a potom v učebně ICT. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a využití znalostí ze 4 hlavních předmětů, kterými jsou pro přírodovědné lyceum: zoologie, botanika, ekologie a chemie. K realizaci budou potřebovat i výpočetní techniku. Současně zapojí žáci také estetické cítění a ověří si znalosti z českého jazyka.  Skupiny dostanou za úkol porovnat vliv životního prostředí, konkrétně vody a ovzduší na výskyt rostlinných a živočišných druhů. Před odjezdem si zjistí základní informace o daném území a o laboratorní technice, kterou budou mít k dispozici a jaké parametry naměří. Musí si zajistit příslušné pomůcky pro determinaci druhů organizmů, které se zde mohou vyskytovat. Vlastní monitoring pak uskuteční přímo v terénu, získané údaje mohou zpracovat opět v učebně. V závěru pak vyrobí každá skupina poster a prezentaci na CD s fotoalbem.

13  Metody a formy práce:  projektová výuka  problémová výuka  skupinová práce  Rozvíjené klíčové kompetence:  kompetence k učení  kompetence k řešení problémů  komunikativní kompetence  personální a sociální kompetence  kompetence využívat prostředky ICT

14 Vytýčení cíle  Hlavním cílem je doplnit přípravu žáků na budoucí povolání biologa, ekologa, naučit je převádět získané teoretické poznatky do praxe a propojovat znalosti a laboratorní dovednosti z více předmětů. Podnítit zájem o ochranu přírody a krajiny, floru a faunu. Na základě výsledků monitorování posoudit zhruba stav životního prostředí a seznámit se s některými bioindikátory.

15 Způsoby hodnocení  Hodnocení probíhá formou prezentace a žáci sami mají možnost do hodnocení zasáhnout. Výsledné shrnutí provede vyučující. Skupina je hodnocena stejně.

16 Pomůcky a prostředky Klíče k určování rostlin a živočichů, lupa, pH metr, kyslíková sonda, laboratorní sklo, teploměr, sítka na prosívání zeminy, pásmo, pracovní listy, fotoaparát, mikroskop, potřeby na mikroskopování, počítač, internet.

17 Použitá literatura a zdroje  Reklamní materiály CHKO Třeboňsko, atlasy a určovací klíče, web.

18 Příklady dobré praxe Třídění odpadu v budově školy  Recyklohraní Recyklohraní  Hliníkožrout Hliníkožrout  Hra odpady útočí Hra odpady útočí Hra odpady útočí

19

20 Zpět

21 HLINÍKOŽROUT

22 3. Příklady dobré praxe Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách  Praxe – úprava městských pozemků  Den Země  Úklid pískoven

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje RČ: CZ.1.07/1.3.06/04.0018."

Podobné prezentace


Reklamy Google