Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro koordinátory EVVO Únor 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro koordinátory EVVO Únor 2012"— Transkript prezentace:

1 Pro koordinátory EVVO Únor 2012
Funkce školy v EVVO Pro koordinátory EVVO Únor 2012

2 Cíle EVVO Respekt principů (trvale) udržitelného rozvoje
Vytvořit základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí Souvislosti mezi poznatky Osobní odpovědnost za stav životního prostředí Úcta, cit a respekt k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi Motivace k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí

3 Koordinátor EVVO na SOŠ EP ve Veselí nad Lužnicí
Mgr. Luboš Pospíchal

4 Úkoly koordinátora EVVO :
Týmová tvorba školního programu EVVO Navrhnout řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy Koordinace realizace EVVO na škole Zvýšení své odborné a metodické připravenosti Konzultace s ostatním pracovníky školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností Koordinace realizace plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO Iniciace spolupráce s dalšími partnery v oblasti EVVO např. environmentálně zaměřené neziskové organizace v regionu, Střediska ekologické výchovy Ostatní školy

5 Vybavenost školy na výuku EVVO
4 interaktivní tabule 2 odborné učebny – chemie, biologie 2 data projektory ve třídách Laboratoře Biologické Chemické Půdní sonda Hydrologická píšťala Hydrometrická vrtule Anemometr Fotometry, konduktometry, ph metry, oximetr Meteostanice, hlukoměr, anemometr, heliograf, luxmetr

6 Jak na to? Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16)

7 Dohlížet: Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů
Třídění odpadu v prostorách školy Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách Účast na tématických exkurzích a projektech Olympiáda Rudolfa Kurky

8 1. Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů
Příklady dobré praxe Maturitní práce Odborná praxe Zpět

9 a) Projekt PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
1. Název: Mezinárodní rok biodiverzity 2010 2. Jméno autora, titul, Ing. Milena Hlásková, tel 3. Název a adresa školy: SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600 4. Klíčová slova: Biodiverzita, projekt, průřezové téma Člověk a životní prostředí, průřezové téma Informační a komunikační technologie, Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

10 5. Aplikované průřezové téma: Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie 6. Vyučovací předmět: seminář z biologie terénní cvičení z biologie navazuje na botaniku, zoologii, chemii a ekologii, předpokládá znalosti ICT 7.Obor vzdělání, ročník Přírodovědné lyceum třetí ročník

11 8. Stručná anotace: Samostatná skupinová práce žáků, která probíhá jednak v terénu a potom v učebně ICT. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a využití znalostí ze 4 hlavních předmětů, kterými jsou pro přírodovědné lyceum: zoologie, botanika, ekologie a chemie. K realizaci budou potřebovat i výpočetní techniku. Současně zapojí žáci také estetické cítění a ověří si znalosti z českého jazyka. Skupiny dostanou za úkol porovnat vliv životního prostředí, konkrétně vody a ovzduší na výskyt rostlinných a živočišných druhů. Před odjezdem si zjistí základní informace o daném území a o laboratorní technice, kterou budou mít k dispozici a jaké parametry naměří. Musí si zajistit příslušné pomůcky pro determinaci druhů organizmů, které se zde mohou vyskytovat. Vlastní monitoring pak uskuteční přímo v terénu, získané údaje mohou zpracovat opět v učebně. V závěru pak vyrobí každá skupina poster a prezentaci na CD s fotoalbem.

12 Rozvíjené klíčové kompetence:
Metody a formy práce: projektová výuka problémová výuka skupinová práce Rozvíjené klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence personální a sociální kompetence kompetence využívat prostředky ICT

13 9. Cíle: Hlavním cílem je připravit žáky na budoucí povolání biologa, ekologa, naučit je převádět získané teoretické poznatky do praxe a propojovat znalosti a laboratorní dovednosti z více předmětů. Na základě výsledků monitorování by měli umět posoudit zhruba stav životního prostředí a seznámit se s některými bioindikátory.

14 10. Realizace: Na získání předběžných nutných informací stačí 2 vyučovací hodiny ve škole, v laboratoři a v počítačové učebně. Samotné cvičení pak probíhá v terénu, v CHKO Třeboňsko, v oblasti, která byla dříve vojenským prostorem a je tedy minimálně ovlivněna průmyslem a zemědělstvím. Podle rozsahu monitorované oblasti volíme počet vyučovacích hodin.(Osvědčilo se min. 6 vyučovacích hodin a autobus k přesunu na lokalitu). Pro srovnání změříme hodnotu pH a množství kyslíku ve vodě nejen v monitorované oblasti, ale také v rybníce v zabydlené oblasti s obdělávanou půdou. Ve vybraných lokalitách necháme pracovat skupiny s tím, že si mohou i pomáhat. Jako pomůcky mají k dispozici určovací klíče a pracovní listy, které ulehčí některá určování a pomohou určit třeba stáří stromů. Zvláště upozorníme na výskyt bioindikátorů, hlavně se týká čistoty vody a ovzduší. Po návratu do školy dostanou opět žáci 2 vyučovací hodiny na zpracování výsledků v laboratořích (rozbor odebraných vzorků) a učebně ICT, skupiny se mohou rozdělit. Zbytek dokončí samostatně. Na vyhotovení projektu mají celkem měsíc.

15 12. Navržený způsob hodnocení:
Hodnocení probíhá formou prezentace a žáci sami mají možnost do hodnocení zasáhnout. Výsledné shrnutí provede vyučující. Skupina je hodnocena stejně. 13. Nutné pomůcky a prostředky: Klíče k určování rostlin a živočichů, lupa, pH metr, kyslíková sonda, laboratorní sklo, teploměr, sítka na prosívání zeminy, pásmo, pracovní listy, fotoaparát, mikroskop, potřeby na mikroskopování, počítač, internet.

16 14. Použitá literatura a zdroje:
Reklamní materiály CHKO Třeboňsko, různé atlasy a určovací klíče Zpět

17 b) Maturitní práce Studenti 4. roč. 2 výtisky CD
Prezentace před maturitní komisí Zadávací list Posudek vedoucího práce Posudek oponenta

18 Posouzení správnosti vlastních výsledků Vyvození vlastních závěrů
Získání dat z terénu Praktická měření Metodika výzkumu Plánování prací Vyhledání literatury Práce s textem Citování literatury Utřídění informací Posouzení správnosti vlastních výsledků Vyvození vlastních závěrů Porovnání vlastních výsledků s literárními zdroji Zlepšení jazykové vybavenosti Vystupování na veřejnosti Základy prezentace Zpět

19 c) Odborná praxe 3. a 4. ročník Zpět

20 2. Třídění odpadu v budově školy
Recyklohraní Hliníkožrout Hra odpady útočí Zpět

21

22 Zpět

23 Zpět

24 3. Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách Praxe – úprava městských pozemků Den Země Úklid pískoven Zpět

25 4. Účast na tematických exkurzích a projektech
Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí VESYS Mezinárodní spolupráce Veselí nad Lužnicí a Yspertalu Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí Junior – eko – expert – projekt Soutěže : SOČ, ENERSOL Zpět

26 Grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost Cíl:
4. Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí Grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost Cíl: Umožnění exkurzí studentům z oborů: Ochrana a tvorba ŽP a Přírodovědné lyceum Propojení teoretických znalostí s praxí Nové praktické vědomosti Multimediální učebna - audiovizuální technika

27 Výstupy Exkurzní deníky Odborné prezentace Fotoalba Pracovní listy
Vítr 3. Energie větru JE Fotoalba Pracovní listy

28 Přínosy Problémová výuka Práce ve skupinách Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Kompetence využívat prostředky ICT Zlepšení vyjadřovacích schopností Práce s textem Utřídění informací Zpět

29 b) VESYS "Vlivy lidské činnosti na kvalitu povrchové vody v okolí ekologických škol ve Veselí nad Lužnicí a Yspertalu" Grant z Operačního programu Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika

30 Výstupy Prezentace Sborník Konference

31 Přínosy Problémová výuka Práce ve skupinách Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Zlepšení jazykové vybavenosti NJ Personální a sociální kompetence Kompetence využívat prostředky ICT Zlepšení vyjadřovacích schopností Práce s textem Utřídění informací Prezentace vlastních výsledků Zpět

32 5. Olympiáda Rudolfa Kurky
Příklad testu

33 Děkuji za pozornost

34 Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje ČP: CZ.1.07/1.3.06/ Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Pro koordinátory EVVO Únor 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google