Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce školy v EVVO Pro koordinátory EVVO Únor 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce školy v EVVO Pro koordinátory EVVO Únor 2012."— Transkript prezentace:

1 Funkce školy v EVVO Pro koordinátory EVVO Únor 2012

2 Cíle EVVO   Respekt principů (trvale) udržitelného rozvoje   Vytvořit základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí   Souvislosti mezi poznatky   Osobní odpovědnost za stav životního prostředí   Úcta, cit a respekt k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi   Motivace k aktivnímu zapojení do péče o životní prostředí

3 Koordinátor EVVO na SOŠ EP ve Veselí nad Lužnicí  Mgr. Luboš Pospíchal

4 Úkoly koordinátora EVVO :  Týmová tvorba školního programu EVVO  Navrhnout řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy  Koordinace realizace EVVO na škole  Zvýšení své odborné a metodické připravenosti  Konzultace s ostatním pracovníky školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností  Koordinace realizace plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO  Iniciace spolupráce s dalšími partnery v oblasti EVVO  např. environmentálně zaměřené neziskové organizace v regionu,  Střediska ekologické výchovy  Ostatní školy

5 Vybavenost školy na výuku EVVO  4 interaktivní tabule  2 odborné učebny – chemie, biologie  2 data projektory ve třídách  Laboratoře  Biologické  Chemické  Půdní sonda  Hydrologická píšťala  Hydrometrická vrtule  Anemometr  Fotometry, konduktometry, ph metry, oximetr  Meteostanice, hlukoměr, anemometr, heliograf, luxmetr

6 Jak na to?  Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.  (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, §16)

7 Dohlížet: 1. Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů 2. Třídění odpadu v prostorách školy Třídění odpadu v prostorách školy Třídění odpadu v prostorách školy 3. Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách 4. Účast na tématických exkurzích a projektech Účast na tématických exkurzích a projektech Účast na tématických exkurzích a projektech 5. Olympiáda Rudolfa Kurky Olympiáda Rudolfa Kurky Olympiáda Rudolfa Kurky

8 1. Zařazení témat EVVO do všech vyučovacích předmětů a) Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe b) Maturitní práce Maturitní práce Maturitní práce c) Odborná praxe Odborná praxe Odborná praxe Zpět

9 a) Projekt PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE  1. Název: Mezinárodní rok biodiverzity 2010  2. Jméno autora, titul, e-mail Ing. Milena Hlásková, Hlaskova@seznam.cz, tel. 724 977 039  3. Název a adresa školy: SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600  4. Klíčová slova: Biodiverzita, projekt, průřezové téma Člověk a životní prostředí, průřezové téma Informační a komunikační technologie, Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

10  5. Aplikované průřezové téma: Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie  6. Vyučovací předmět: seminář z biologie terénní cvičení z biologie  navazuje na botaniku, zoologii, chemii a ekologii, předpokládá znalosti ICT  7.Obor vzdělání, ročník  Přírodovědné lyceum  třetí ročník

11  8. Stručná anotace:  Samostatná skupinová práce žáků, která probíhá jednak v terénu a potom v učebně ICT. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a využití znalostí ze 4 hlavních předmětů, kterými jsou pro přírodovědné lyceum: zoologie, botanika, ekologie a chemie. K realizaci budou potřebovat i výpočetní techniku. Současně zapojí žáci také estetické cítění a ověří si znalosti z českého jazyka.  Skupiny dostanou za úkol porovnat vliv životního prostředí, konkrétně vody a ovzduší na výskyt rostlinných a živočišných druhů. Před odjezdem si zjistí základní informace o daném území a o laboratorní technice, kterou budou mít k dispozici a jaké parametry naměří. Musí si zajistit příslušné pomůcky pro determinaci druhů organizmů, které se zde mohou vyskytovat. Vlastní monitoring pak uskuteční přímo v terénu, získané údaje mohou zpracovat opět v učebně. V závěru pak vyrobí každá skupina poster a prezentaci na CD s fotoalbem.

12  Metody a formy práce:  projektová výuka  problémová výuka  skupinová práce  Rozvíjené klíčové kompetence:  kompetence k učení  kompetence k řešení problémů  komunikativní kompetence  personální a sociální kompetence  kompetence využívat prostředky ICT

13  9. Cíle:  Hlavním cílem je připravit žáky na budoucí povolání biologa, ekologa, naučit je převádět získané teoretické poznatky do praxe a propojovat znalosti a laboratorní dovednosti z více předmětů. Na základě výsledků monitorování by měli umět posoudit zhruba stav životního prostředí a seznámit se s některými bioindikátory.

14  10. Realizace:  Na získání předběžných nutných informací stačí 2 vyučovací hodiny ve škole, v laboratoři a v počítačové učebně. Samotné cvičení pak probíhá v terénu, v CHKO Třeboňsko, v oblasti, která byla dříve vojenským prostorem a je tedy minimálně ovlivněna průmyslem a zemědělstvím. Podle rozsahu monitorované oblasti volíme počet vyučovacích hodin.(Osvědčilo se min. 6 vyučovacích hodin a autobus k přesunu na lokalitu). Pro srovnání změříme hodnotu pH a množství kyslíku ve vodě nejen v monitorované oblasti, ale také v rybníce v zabydlené oblasti s obdělávanou půdou.  Ve vybraných lokalitách necháme pracovat skupiny s tím, že si mohou i pomáhat. Jako pomůcky mají k dispozici určovací klíče a pracovní listy, které ulehčí některá určování a pomohou určit třeba stáří stromů. Zvláště upozorníme na výskyt bioindikátorů, hlavně se týká čistoty vody a ovzduší.  Po návratu do školy dostanou opět žáci 2 vyučovací hodiny na zpracování výsledků v laboratořích (rozbor odebraných vzorků) a učebně ICT, skupiny se mohou rozdělit. Zbytek dokončí samostatně. Na vyhotovení projektu mají celkem měsíc.

15  12. Navržený způsob hodnocení:  Hodnocení probíhá formou prezentace a žáci sami mají možnost do hodnocení zasáhnout. Výsledné shrnutí provede vyučující. Skupina je hodnocena stejně.  13. Nutné pomůcky a prostředky:  Klíče k určování rostlin a živočichů, lupa, pH metr, kyslíková sonda, laboratorní sklo, teploměr, sítka na prosívání zeminy, pásmo, pracovní listy, fotoaparát, mikroskop, potřeby na mikroskopování, počítač, internet.

16  14. Použitá literatura a zdroje:  Reklamní materiály CHKO Třeboňsko, různé atlasy a určovací klíče  Zpět Zpět

17 b) Maturitní práce  Studenti 4. roč.  2 výtisky  CD  Prezentace před maturitní komisí  Zadávací list  Posudek vedoucího práce  Posudek oponenta

18  Získání dat z terénu  Praktická měření  Metodika výzkumu  Plánování prací  Vyhledání literatury  Práce s textem  Citování literatury  Utřídění informací  Posouzení správnosti vlastních výsledků  Vyvození vlastních závěrů  Porovnání vlastních výsledků s literárními zdroji  Zlepšení jazykové vybavenosti  Vystupování na veřejnosti  Základy prezentace  Zpět Zpět

19 c) Odborná praxe   3. a 4. ročník   Zpět Zpět

20 2. Třídění odpadu v budově školy  Recyklohraní Recyklohraní  Hliníkožrout Hliníkožrout  Hra odpady útočí Hra odpady útočí Hra odpady útočí  Zpět Zpět

21

22

23

24 3. Péče žáků o okolí školy a spolupráce na tvorbě a udržování estetického vyváženého prostředí ve třídách i na chodbách  Praxe – úprava městských pozemků  Den Země  Úklid pískoven  Zpět Zpět

25 4. Účast na tematických exkurzích a projektech a) a) Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí b) b) VESYS Mezinárodní spolupráce Veselí nad Lužnicí a Yspertalu VESYS Mezinárodní spolupráce Veselí nad Lužnicí a Yspertalu c) c) Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí Popularizace a podpora technického vzdělání v potravinářských a chemických oborech SOŠ OTŽP ve Veselí nad Lužnicí d) d) Junior – eko – expert – projekt Junior – eko – expert – projekt e) e) Soutěže : SOČ, ENERSOL Soutěže : SOČ, ENERSOL Zpět

26 4. Zkvalitnění výuky environmentálních předmětů s využitím odborných tématických exkurzí  Grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost  Cíl:  Umožnění exkurzí studentům z oborů: Ochrana a tvorba ŽP a Přírodovědné lyceum  Propojení teoretických znalostí s praxí  Nové praktické vědomosti  Multimediální učebna - audiovizuální technika

27 Výstupy  Exkurzní deníky  Odborné prezentace  Vítr Vítr  3. Energie větru 3. Energie větru 3. Energie větru  JE JE  Fotoalba Fotoalba  Pracovní listy Pracovní listy Pracovní listy

28 Přínosy  Problémová výuka  Práce ve skupinách  Kompetence k učení  Kompetence k řešení problémů  Komunikativní kompetence  Personální a sociální kompetence  Kompetence využívat prostředky ICT  Zlepšení vyjadřovacích schopností  Práce s textem  Utřídění informací  Zpět Zpět

29 b) b) VESYS "Vlivy lidské činnosti na kvalitu povrchové vody v okolí ekologických škol ve Veselí nad Lužnicí a Yspertalu"  Grant z Operačního programu Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 - 2013

30 Výstupy  Prezentace  Sborník  Konference

31 Přínosy  Problémová výuka  Práce ve skupinách  Kompetence k učení  Kompetence k řešení problémů  Komunikativní kompetence  Zlepšení jazykové vybavenosti NJ  Personální a sociální kompetence  Kompetence využívat prostředky ICT  Zlepšení vyjadřovacích schopností  Práce s textem  Utřídění informací  Prezentace vlastních výsledků  Zpět Zpět

32 5. Olympiáda Rudolfa Kurky Příklad testu

33 Děkuji za pozornost

34 Realizátorem projektu je Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I Název projektu: Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje ČP: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 ČP: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a ESF v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Stáhnout ppt "Funkce školy v EVVO Pro koordinátory EVVO Únor 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google