Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové navrhování technických produktů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové navrhování technických produktů"— Transkript prezentace:

1 Systémové navrhování technických produktů
Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Podklady k přednáškám – Zákl. informace Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. O heslo pro otevření a čtení zabezpečených souborů můžete požádat na adrese: Plzeň, 2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
SYSTÉMOVÉ NAVRHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PRODUKTŮ PRO ÚPLNOST K INFORMACI POTŘEBNÉ DŮLEŽITÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE Podklady k přednáškám Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. © S. Hosnedl 2 2

3 Obsah přednášek KKS/ZKM
Základní informace OBSAH Obsah přednášek KKS/ZKM Předmluva Garance a spolupráce Poděkování Základní zkratky a pojmy Základní grafické symboly Označení významnosti poznatků © S. Hosnedl 3 3

4 Základní informace POTŘEBNÉ OBSAH PŘEDNÁŠEK KKS/ZKM Upřesnění obsahu: SYSTÉMOVÉ NAVRHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PRODUKTŮ - TVŮRČÍ KONSTRUOVÁNÍ V SOUVISLOSTECH © S. Hosnedl 4

5 OBSAH PŘEDNÁŠEK KKS/ZKM
Základní informace POTŘEBNÉ OBSAH PŘEDNÁŠEK KKS/ZKM Kapitoly: 0 Úvod Transformační systém (TrfS) a Transformační proces (TrfP) – deskriptivně/topologicky (DTS) Technické systémy (TS) – preskriptivně/procedurálně (PTS) Konstrukční systém (DesS) a Konstrukční proces (DesP) – deskriptivně/topologicky (DDesP) Konstrukční proces (DesP) – preskriptivně/procedurálně (PDesP) 7 Systematická struktura témat o a pro konstruování 8 Změny a tendence v procesech navrhování a vývoje TS 9 Závěr Literatura © S. Hosnedl 5

6 OBSAH PŘEDNÁŠEK KKS/ZKM
Kapitoly vč. podkapitol: K INFORMACI Základní informace 0 Úvod 0.1 Základní poznatky 0.2 Systémový přístup 1 Transformační systém (TrfS) a Transformační proces (TrfP) – deskriptivně/topologicky (DTS) 1.1 Základní poznatky 1.2 Obecný model TrfS s TrfP 1.3 Technické procesy (TP) jako TrfP 2. Technické systémy (TS) – deskriptivně/topologicky (DTS) 2.2 Životní etapy TS jako TrfS 2.3 Vlastnosti a chování TS 2.4 Taxonomie vlastností a chování TS 2.5 Vztahy mezi vlastnostmi TS 2.6 Kvalita a konstrukční konkurenceschopnost TS 2.7 Konstrukční struktury TS 2.8 Taxonomie TS 3  Transformační systém (TrfS) a Transformační proces (TrfP) – preskriptivně/procedurálně (PTS) 3.1 Základní poznatky 4. Technické systémy (TS) – preskriptivně/procedurálně (PTS 4.1 Základní poznatky 4.2 Predikce vlastností TS (PoX) a konstruování z hledisek vlastností TS (DfX) 4.3 Poznatky PoX a DfX ke třídám vlastností TS 4.4 Predikce vývoje vlastností TS v čase 5 Konstrukční systém (DesS) a Konstrukční proces (DesP) – deskriptivně/topologicky (DDesP) 5.1 Základní poznatky 5.2 Vliv DesS a jeho rozšířeného okolí na DesP 5.3 Počítač v DesS a jeho využití v DesP 5.4 Struktury činností/operací DesP 5.5 Strategie a taktiky DesP 5.6 Strategie znalostní podpory DesP 6 Konstrukční systém (DesS) a Konstrukční proces (DesP) – preskriptivně/procedurálně (PDesP) 6.1 Základní poznatky 6.2 Obecné základní operace v DesP 6.3 Obecný model postupu konstruování (OMPK) TS 6.4 Fáze OMPK 6.5 Znalostní podpora a integrace strategií a taktik DesP 7. Systematická struktura témat o a pro konstruování 7.1 Základní poznatky 7.2 Struktura Engineering Design Science and Methodology (EDSM) podložená Teorií technických systémů (TTS) - EDSM/TTS 7.3 Konkretizace poznatků EDSM/TTS pro obory TS 8. Vývojové změny a tendence v procesech navrhování TS 8.1 Základní poznatky 9. Závěr Literatura 6 © S. Hosnedl

7 Uvedení do odborné problematiky
Základní informace Uvedení do odborné problematiky K INFORMACI PŘEDMLUVA (1) Předložené podklady k „Systémovému navrhování - konstruování technických produktů“ byly významně ovlivněny zejména bohatými odbornými diskusemi a společnými pracemi s Prof. Dr. V. Hubkou. Dr.h.c. vv. z Eidgenösissche Technische Hochschule, Zürich ve Švýcarsku a s Prof. W. E. Ederem, Dr.h.c. z Royal Military College, Kingston v Kanadě. Cennými podněty a myšlenkami též přispěli moji doktorandi a současní kolegové Doc. J. Krátký, Doc. L. Němec a Doc. V. Vaněk a doktorandi Ing. C. Štádler, Ing. J. Barták a v posledním období zejména doktorandi Ing. Zbyněk Srp, Ing. Josef Dvořák, Ing. Martin kopecký a Ing. Stanislav Kroták z Katedry konstruování strojů (KKS). Řada nových cenných poznatků vyplynula z řešení výzkumných projektů, zejména Výzkumného záměru MSM „Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie, a materiálového inženýrství strojírenských výrobků“ [Hosnedl ]. Dalším důležitým zdrojem inovací bylo zpracování a doplnění textů v souladu s ISO standardem Základní principy a slovník [CSN-EN-ISO a 2006]. Do předložených podkladů se promítly i výsledky Rozvojového projektu MŠMT ČR „Rozvoj výuky konstruování technických systémů“ (Science based Engineering Design Education) [Hosnedl 2004] a práce pro „Výzkumné centrum kolejových vozidel“ ID 1M0519, No. 1M na KKS [Heller ] a výzkumné práce v rámci interních grantů IG FST [Lašová ]. © S. Hosnedl 7

8 Uvedení do odborné problematiky
Základní informace Uvedení do odborné problematiky K INFORMACI PŘEDMLUVA (2) Nezastupitelnou úlohu pro rozvoj, verifikaci a validaci předložených, ve světě známých a uznávaných poznatků [Eder&Hosnedl 2008], měly studentské konstrukční a designérské projekty řešené v rámci tohoto předmětu pro řadu renomovaných průmyslových partnerů od r [Hosnedl&al 2008a]. V současné době jsou předložené texty obsahově i formou inovovány v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) č. CZ.1.07/2.2.00/ „Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho znalostní teoretické, metodické a počítačové podpory“ (IVK) financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky [Hosnedl ]. Vzhledem k velkému množství vazeb, vývojových změn a doplňků nebylo zřejmě možné vyvarovat se zcela chybám. Proto se za ně předem omlouvám a prosím o jejich sdělení, aby je bylo možné co nejdříve opravit. Velmi rád přijmu i Vaše další připomínky a náměty. Přeji Vám, aby Vám byly tyto podklady co nejvíce nápomocny v dalším rozšiřování Vašich vědomosti a při řešení konstrukčních projektů. Plzeň, říjen 2009 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů © S. Hosnedl 8

9 Uvedení do odborné problematiky
Základní informace Uvedení do odborné problematiky K INFORMACI GARANCE Širší vědní a odborné základy: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Katedra konstruování strojů Plzeň, Univerzitní 8, CZ Speciální vědní a odborné základy: the Design Society, a worldwide community University of Strathclyde Glasgow, UK Applied Engineering Design Science Special Interest Group University of West Bohemia Pilsen, CZ © S. Hosnedl 9 9

10 Západočeská univerzita v Plzni
Základní informace Uvedení do odborné problematiky K INFORMACI SPOLUPRÁCE Průmysloví a institucionální partneři: Univerzitní a mediální partneři: Technický Týdeník Springer Media CZ STADY Západočeská univerzita v Plzni © S. Hosnedl 10 10

11 Uvedení do odborné problematiky
Základní informace Uvedení do odborné problematiky K INFORMACI PODĚKOVÁNÍ Za významnou pomoc a spolupráci při přípravě těchto odborných podkladů velmi děkuji zejména: Prof. W. E. Ederovi, Dr.h.c. z Royal Military College, Kingston, Kanada, za nejnovější vědecké poznatky získané při společné práci Plzeň, říjen Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. © S. Hosnedl 11

12 i ZÁKLADNÍ ZKRATKY A POJMY A – D (1)  Poznámky:
DŮLEŽITÉ Zkratka Anglický název Český název Stručný výklad AD After Delivery po dodání Vztahuje se k etapám životního cyklu Technického Produktu/Systému (TS) po jeho dodání zákazníkovi (obvykle: Provoz vč. údržby a oprav, Likvidace, apod.) AR Env Active and Reactive Environment aktivní a reaktivní okolí - Působící a reagující (blízké i vzdálené) prostředí příslušného Transformačního Systému (TrfS) ASS Assigned (requirement) zadaný (požadavek) - Vztahuje se k požadavku na vlastnost Technického Produktu/Systému (TS) vyplývající ze zadání (projektu, úkolu .apod.) AW Assistenceware (ISO: Service) „služby“ - Servisní/Procesní (P) složka (technického i netechnického!) produktu [CSN-EN-ISO ] BD Before Delivery před dodáním - Vztahuje se k etapám životního cyklu Tech. Produktu/Systému (TS) před jeho dodáním zákazníkovi (obvykle: Plánování, Konstruování, Technologická&Organizační příprava výroby i ostatních procesů (!) v životním cyklu TS, Výroba a Distribuce) C Cost (Delivery Cost) cena (příp. vynalož. náklady) - Cena (nevhodně jen „vynaložené náklady“) při dodání/předání TS .zákazníkovi --- Descriptive Property deskriptivní vlastnost - Vlastnost vyjadřují popis (tj. definování a charakterizování) Tech. Produktu/Systému (TS) DesP Engineering Design Process konstrukční proces Proces návrhu /konstruování TS , na jehož počátku (nepřesně vstupu) je zadání na požado- ..vaný Technický Produkt/Systém (TS) a na jehož výstupu je jeho popis (v dokumentaci TS) DesS Design System konstrukční systém Obecný Transformační systém (TrfS) konkretizovaný jako Konstrukční Proces (DesP) DfX Design for X konstruování z hlediska vlastností (TS) Poznatky (metody, pravidla, údaje) pro konstruování Tech. Produktu/Systému (TS) se zaměřením na docílení určité(třídy) vlastností X (vhodnost pro vyrobení, bezpečnost, apod.) Poznámky: Většina zkratek byla pro kompatibilitu ponechána shodná se zkratkami odvozenými z uvedené anglické terminologie. Pořadí zkratek a pojmů bylo proto rovněž nutné prioritně uspořádat podle anglické terminologie. i © S. Hosnedl 12

13 ZÁKLADNÍ ZKRATKY A POJMY E – L (2)
DŮLEŽITÉ Zkratka Anglický název Český název Stručný výklad E Energy energie - Veličina jejíž změna určuje práci vykonanou fyzikální soustavou (druhy energie : …mechanická, tepelná, elektromagnetická, chemická a jaderná) EDS Engineering Design Science konstrukční věda konstrukční nauka - Systematicky uspořádaný soubor poznatků z teorie i praxe o a pro konstruování Technických Produktů/Systémů (TS) ve výzkumu, výuce a praxi EW Energyware energie (jako „zboží“) Energetická složka (technického i netechnického!) produktu, zahrnující hnací energie FW Formlessware (ISO: Processed Materials) „beztvaré“ materiály - „Beztvará“ (fluid) materiálová (M) složka (technického i netechnického!) produktu [CSN-EN-ISO ] GIM Generally Implied (requirement) obecně předpokládaný (požadavek) - Vztahuje se k požadavku na vlastnost TS považovanému za "samozřejmý" .(nezávisle na tom, jestli u výrobce nebo u zákazníka ) [CSN-EN-ISO ] HW Hardware nepřekládá se „Tvarová“ (solid) materiálová (M) složka (technického i netechnického!) produktu, [CSN-EN-ISO ] (Pozor na zúžené IT pojetí HW ≡ počítačová technika! ) I Information informace Význam přisouzený na základě konvencí nějakému statickému nebo dynamickému jevu …(nikoli tedy např. jen „počítačově deformovaná interpretace: informace = data, údaje, …apod., která jsou pouze jednou z mnoha forem informace!!!). Poznámka: Informace je vždy nehmotná, její nositel, případně vysílač o přijímač jsou však vždy hmotné!!! (ITP) Internal Technical Process vnitřní technický proces Kauzální (tzn. na akčně-reakčních principech realizovaný ) transformační proces probíhající v nějakém kauzálním systému mezi jeho M, E , I vstupem a M, E, I výstupem, jehož výsledkem .jsou (požadované) účinky na další navazující kauzální ITP, nebo již na operand nějakého TrfP. (ITrfP) Transformation Process vnitřní transformační proces Kauzální (tzn. na akčně-reakčních technických ale i dalších principech) realizovaný .transformační proces probíhající v nějakém (kauzálním) systému mezi jeho M, E , I vstupem a .M, E, I výstupem, jehož výsledkem jsou např. požadované účinky pro transformaci operandu) LC Life Cycle životní cyklus - Etapy vzniku, existence a likvidace (TS) M Material materiál, materie, hmota - Veličina definující věcnou podstatu reálného světa MDesP Methodical/Prescriptive Knowledge related to Eng. Design Processes metodické (preskriptivní) poznatky ke konstrukčnímu procesu, metodika pro konstrukční proces(y) Teoretické poznatky o metodách, pravidlech a údajích JAK (racionálně) …konstruovat ..(tj..syntetizovat) navrhovaný (nový, příp. rekonstruovaný) Technický …Produkt/Systém (TS) © S. Hosnedl 13

14 ZÁKLADNÍ ZKRATKY A POJMY M – P (3)
DŮLEŽITÉ Zkratka Anglický název Český název Stručný výklad MTS Methodical/Prescriptive Knowledge related to Technical Products/Systems metodické (preskriptivní ) poznatky k technickým systémům, „metodika pro technické systémy“ Teoretické poznatky o metodách, pravidlech a údajích JAK (racionálně) docílit požadované stavy vlastnosti navrhovaného Technického Produktu/Systému (TS) a následně (u navrženého, příp. již existujícího TS) predikovat .(identifikovat) jejich docílené stavy . OBL Obligatory (requirement) závazný (požadavek) - Vztahuje se k závaznému požadavku na vlastnost TS (obvykle vyplývá ze zákonů, předpisů, norem, apod.) (Od) Operand operand - Prvek („objekt“) transformovaný v Transformačním Procesu /Systému (TrfP/TrfS) (jako ….neživý sytém.M, E, I a/nebo živý systém M, E, I, označovaný pak jako L) ). Neživý i živý operand se vždy skládá ze všech složek M, E, I, nazýván je však obvykle podle složky, jejíž transformace je cílem (která je dominantní, i když se vždy obecně transformují i obě složky zbývající) (Op) Operator operátor - Transformující prvek Transformačního Procesu /Systému (TrfS ) ( Lidé (a ost. živé bytosti), Technické prostředky, Aktivní&Reaktivní okolí, Informační systém a Manažerský systém) OWN Own vlastní - Vztahuje se k vlastnímu požadavku (tj. požadavku z vlastního rozhodnutí) na vlastnost …Technického Produktu/Systému (TS) (obvykle vztahováno k dodavateli) PoX Prediction of X predikce vlastností (TS) Poznatky (metody, pravidla, údaje) pro predikci („včasné zjištění „) (třídy) vlastností X Technického Produktu/Systému (TS) dříve než se ve skutečnosti v jeho životním cyklu projeví: a) pomocí abstraktních modelů konstruovaného nebo existujícího TS (ve fázi konstruování označováno jako predikce vlastností - PoX) b) přímým měřením na fyzickém modelu TS nebo existujícím TS LC , PLC (Product) Life Cycle životní cyklus produktu Etapy vzniku, existence a likvidace (technického i netechnického) produktu Pozor na IT PLM SW systémy, které zahrnují do LC pouze etapy vzniku TS (!) (P) Process proces - Soubor vzájemně souvisejících nebo působících činností, které přeměňují vstup(y) na výstup(y) [CSN-EN-ISO ] --- Product produkt - Výsledek procesu [CSN-EN-ISO ] © S. Hosnedl 14

15 ZÁKLADNÍ ZKRATKY A POJMY Q – Q (4)
DŮLEŽITÉ Zkratka Anglický název Český název Stručný výklad q Customer quality „zákaznická“ kvalita - Množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/Systému (TS) reprezentujících posuzovanou užitnou hodnotu (AJ: Value, NJ: Wert) TS vztahující se (pouze) k etapě jeho provozování (tj. jen z hl. zákazníka - přímého uživatele) QPr Production Quality „výrobní“ kvalita - Množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/ Systému (TS) reprezentujících posuzovanou užitnou hodnotu (AJ: Value, NJ: Wert) TS vztahující se pouze k jeho výrobní etapě (vč. montáže, testování apod.) Q ≡ Q(J) Quality ≡ (Judged) Quality kvalita (totéž co dříve zavedený pojem jakost!) ≡ (posuzovaná) kvalita Množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/ Systému (TS) (obecně ze všech domén vlastností TS!) reprezentujících posuzovanou užitnou hodnotu (AJ: Value, NJ: Wert) TS při převzetí zákazníkem. Tyto vybrané/uvažované vlastnosti (kritéria kvality), tj. posuzovaná kvalita Q jsou pak spolu s cenou C a dodacím časem T měřítkem pro hodnocení konkurenceschopnosti TS. Pozor, pojem kvalita a označení Q se běžně, ale velmi nesprávně používá jako synonynum i pro velmi specifické okruhy „a priori“ uvažovaných vlastností (TS), např.: Q ≡ kvalita (jen) po dodání zákazníkovi (After Delivery) (QAD), příp. Q ≡ kvalita (jen) před dodáním zákazníkovi (Before Delivery) (QBD). Existují však i další ještě užší a ještě více „zavádějící“ interpretace, např. Q ≡ kvalita (jen) pro přímého uživatele (zde pro odlišení označ.: q), Q ≡ (jen) kvalita výroby (: QPr), atd.!!!. Pro jednoznačné odlišení kvality pro hodnocení konkurenceschopnosti TS (podle množiny vybraných „hodnocených“ kritérií, tj. požadavků na vybrané posuzované (Judged) „klíčové“ vlastnosti TS) od obecně „mnohoznačné“ (zejména „předdefinované“) kvality Q, je zde v případě potřeby jednoznačného rozlišení používáno indexované označení Q(J) QLC Life Cycle Quality celoživotní kvalita - Množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/Systému (TS) posuzovaných jako užitná hodnota (AJ: Value, NJ: Wert) TS vztahující se ke všem etapám jeho životního cyklu ΣQLC= QTLC Total Life Cycle Quality totální celoživotní kvalita - „Úplná“ množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/Systému (TS) ke všem etapám jeho živ. cyklu, tj. jak „užitné“ vlastnosti (přinášející užitnou hodnotu - Value/Wert), tak docílený dodací termín (příp. doba) a docílené vynalož. náklady (příp. cena) při převzetí zákazníkem © S. Hosnedl 15

16 ZÁKLADNÍ ZKRATKY A POJMY R – Tg (5)
DŮLEŽITÉ Zkratka Anglický název Český název Stručný výklad QLC Life Cycle Quality celoživotní kvalita - Množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/Systému (TS) posuzovaných jako užitná hodnota (AJ: Value, NJ: Wert) TS vztahující se ke všem etapám jeho životního cyklu ΣQLC= QTLC Total Life Cycle Quality totální celoživotní kvalita - „Úplná“ množina vybraných inherentních (!) vlastností Technického Produktu/Systému (TS) ke všem etapám jeho živ. cyklu, posuzovaných jako kritéria „úplné“ kvality, tj. jak inherentní (!) vlastnosti (přinášející užitnou hodnotu - Value/Wert) TS, tak docílený dodací termín (příp. doba) i docílené vynaložené náklady (příp. cena) při převzetí zákazníkem --- Reactive Property reaktivní vlastnost - Vlastnost vyjadřující reakci (tj. statické i dynamické, okamžité i déledobé chování ) Technického Produktu/Systému (TS) na jeho zatížení (tzn. "buzení" všeho druhu, tj. mechanické, .chemické, elektrické, biologické….) Reflective Property reflektivní vlastnost - Vlastnost vyjadřující vnímání (tj. reflexi/reflektování) Technického Produktu/Systému (TS) ….jeho posuzovateli SW Software nepřekládá se - Nehmotná informační složka (technického i netechnického!) produktu , zahrnující veškeré informace [CSN-EN-ISO ]. (Pozor na zúžené IT pojetí SW ≡ informace zpracované/zakódované do formy počítačového programu!) Technical Product technický produkt - Produkt s výrazným inženýrským obsahem T Time (Delivery Time) dodací čas (termín) - Čas pro (příp. termín, nebo i množina dílčích časových charakteristik ovlivňujících čas/termín) dodání/předání (TS) zákazníkovi TDesP Theoretical (Descriptive) Knowledge related to Engin. Design Process, Theory of Engineering Design Process teoretické (deskriptivní) poznatky ke konstrukčnímu procesu, teorie konstrukčního procesu Poznatky popisující konstrukční systém (DesS) a v něm probíhající konstrukční procesy (DesP) jako systém složený z prvků a jejich vazeb tg technology technologie technologie (užší pojetí): princip, způsob, příp. postup přeměny operandu působením účinků operátorů Tg Technology Technologie - technologie (širší pojetí): princip, způsob, příp. postup přeměny operandu působením účinků operátorů vč. příslušných technologických nástrojů, příp. technických prostředků © S. Hosnedl 16

17 ZÁKLADNÍ ZKRATKY A POJMY TP – Z (6)
DŮLEŽITÉ Zkratka Anglický název Český název Stručný výklad TP Technical Process technický proces (vnější) - Transformační proces (TrfP) s dominantním podílem technických (nejen výrobních!) technologií (Tg) a tím i dominantním podílem účinků technického operátoru (TS) TrfP Transformation Process transformační proces - Umělý proces přeměny operandu v dostupném/zvoleném vstupním stavu na operand v požadovaném („setrvalém“ ) výstupním stavu pomocí přímých a nepřímých účinků (příp. v souladu s nimi) operátorů TrfS TrfS Transformation System transformační systém - Umělý systém pro přeměnu operandu v dostupném/zvoleném vstupním stavu na operand v požadovaném („setrvalém“ ) výstupním stavu vlivem přímých a nepřímých účinků (příp. v souladu s nimi) operátorů TrfS TS Technical System technický systém - Technický produkt s dominantní HW složkou s důrazem na systémové pojetí TS(s) Subjected pozorovaný - Technický produkt který je (navrhovaným, sledovaným) subjektem uvažovaného děje, nejčastěji životního cyklu (LC) TTS Theoretical (Descriptive Knowledge related to Technical Systems, Theory of Technical Systems Teoretické (deskriptivní) poznatky k technickým systémům, teorie technických systémů Poznatky popisující technický systém (TS), v něm probíhající vnitřní transformační/ technické procesy (ITP) ) a jeho vlastnosti jako systém složený z prvků a jejich vazeb --- Value užitná hodnota - Množina (stanovených, předepsaných a obecně .předpokládaných) vlastností TS s výjimkou dodací ceny (nákladů) C a času/termínu dodání T © S. Hosnedl 17

18 i ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SYMBOLY  31.10.2009 © S. Hosnedl 18 Poznámka:
DŮLEŽITÉ Operátor (příp. i Operand): „soudržný“ ucelený quazistatický objekt (příp. subjekt) např.: = Technický Systém (TS) = Informační Systém (IS) Účinek (Operátoru): schopnost M, E, I výstupů Operátoru způsobit požadovanou trvalou transformaci operandu Proces: soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje objekt/operand z jeho vstupního stavu na výstupní vlivem účinků subjektu/operátorů Vstup/VýstuP (Procesu, Objektu/Subkektu): M, E, I, příp. L ve vstupním/výstupním stavu Funkce (obecně): transformační schopnost operátoru nebo jeho prvku vyjadřovaná infinitivem) např.: = aktivní: otáčet, chladit, spojit = pasivní: otáčení/spojení umožnit - Funkce receptoru/efektoru TS: (schopnost subjektu/operátoru na jeho vstupech a výstupech) např.: = převzetí hnací energie od obsluhy / ze zdroje umožnit = požadované M, E, I účinky vyvodit Poznámka: Nerozlišování, tj. používání shodných typů značek (obvykle u obdélníků a čtverců): = pro Procesy = pro Objekty (Operátory A Operand) = pro Funkce (nebo u šipek): = pro Vstupy / Výstupy (procesu, objektu/subjektu) = pro Účinky (operátorů) zásadním způsobem ztěžuje transparentnost příslušných modelů/schémat a tím komlikuje i jejich interpretaci (vypovídací schopnost). i © S. Hosnedl 18

19 OZNAČENÍ VÝZNAMNOSTI POZNATKŮ
PRO ÚPLNOST K INFORMACI POTŘEBNÉ DŮLEŽITÉ Označení snímku Požadavky ke zkoušce z předmětu KKS/ZKM - Není třeba znát (umět vyhledat a dát do souvislosti je pouze doporučeno) - Vědět o tom (umět vyhledat a dát do souvislosti s důležitými a potřebnými poznatky) - Rozumět (umět vysvětlit vč. souvislostí a aplikovat na jednoduchých tech. příkladech) - Znát (umět reprodukovat, vysvětlit vč. souvislostí a aplikovat na tech. příkladech) PRO ÚPLNOST K INFORMACI POTŘEBNÉ DŮLEŽITÉ © S. Hosnedl 19

20 Děkuji Vám za pozornost
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ „Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho teoretické, metodické a počítačové podpory“. © S. Hosnedl 20


Stáhnout ppt "Systémové navrhování technických produktů"

Podobné prezentace


Reklamy Google