Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Zásoby a logistika II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Zásoby a logistika II. pořízení zásob rychlost obratu zásob
spotřeba materiálu velikost zásob metody řízení zásob logistika skladování

3 Pořízení zásob 1) Nakupované
Materiál (základní suroviny, pomocné, provozovací látky, obaly, náhradní díly) Zboží Zvířata OBAL Pomocné látky materiál

4 Pořízení zásob 2) Vlastní výroba nedokončená výroba polotovary zvířata

5 Pro oběžný majetek je charakteristické, že soustavně mění svoji podobu.
10 Nákup materiálu nedokončená výroba 5 5 5 5 10 10 Výrobky prodej FAKTURA VYDANÁ (pohledávka) 5

6 Koloběh oběžného majetku aktivita podniku
Rychlost obratu Doba obratu Koeficient obratu

7 Rychlost obratu (RO) = celková spotřeba / průměrná zásoba
Udává, kolikrát se zásoby za sledované období obrátí, kolikrát proběhne koloběh zásob. Rychlost obratu (RO) = celková spotřeba / průměrná zásoba

8 Proč zrychlovat obrat zásob?
Vyšší rychlost obratu přináší vyšší zisky. Zrychlení obratu snižuje množství potřebných finančních prostředků. „Kdo rychle prodává prodává dvakrát“

9 Jak zrychlit obrat oběžného majetku?
Zrychlit výrobu nebo poskytnutí služby. Zvýšit prodej bez ohledu na rychlost obratu. Zkrátit platební termíny odběratelů. Snížit zásoby materiálu, polotovarů, výrobků.

10 2. Doba obratu DO Říká, kolik dní trvá jeden obrat, za jak dlouho se peníze přemění opět v peníze. Doba obratu (DO) = 360/rychlost obratu

11 koeficient obratu = průměrná zásoba / celková spotřeba
Udává, jaká hodnota zásob připadá na 1 Kč spotřeby. Při hodnocení využití vloženého kapitálu do firmy počítáme i s koeficientem obratu koeficient obratu = průměrná zásoba / celková spotřeba

12 Zásoby se obrátí 1krát za rok. DO: 360 : 1 = 360 dní
Příklad č. 1 Viz Základy podnikové ekonomiky Nakoupili jsme materiál za Kč, průměrná zásoba je za rok také Kč. RO: : = 1 Zásoby se obrátí 1krát za rok. DO: 360 : 1 = 360 dní Jedna obrátka trvá 360 dní. řešení řešení

13 Jiná je situace v případě, že nakoupíme 10x za 10 000 Kč= 100 000 Kč,
Příklad č. 2 Viz Základy podnikové ekonomiky Jiná je situace v případě, že nakoupíme 10x za Kč= Kč, průměrná zásoba je stále ve výši Kč RO: :10000 = 10 Zásoby se obrátí 10x za rok. DO: 360 : 10 = 36 dní, Jedna obrátka trvá 36 dní. řešení řešení

14 Příklad č. 3 Za rok jsme nakoupili materiál za 120 000 Kč.
Průměrná výše zásob je Kč. Vypočtěte RO a DO.

15 Řešení č. 3 RO = : = 1,71 x za rok Zásoby se obrátí 1,71x za rok. DO = 360 : 1,71 = 211dní Jedna obrátka trvá 211 dní.

16 Příklad č. 4 Měsíční hodnota nákupu materiálu byla Kč. Průměrná výše zásob byla kg. Cena jednoho kg materiálu je 2 koruny. Vypočítejte RO, DO, stanovte koeficient obratu.

17 Řešení č. 4 RO = : ( x 2) = 20x za rok Zásoby se obrátí 20 x za rok. DO = 360 : 20 = 18 dní Jedna obrátka trvá 18 dní. Koeficient obratu : = 0,05 Kč 0,05 Kč zásob na 1 Kč spotřeby

18 OTÁZKY Jakým způsobem můžeme pořídit zásoby
Uveď příklady aktiv podniku a co je pro ně charakteristické Co znamená doba obratu u zásob Co znamená rychlost obratu u zásob Co znamená koeficient obratu

19 Organizace zásobování
Smyslem činnosti je: zabezpečení všech druhů materiálu v potřebném množství v potřebné kvalitě v potřebném čase v potřebném místě k zajištění plynulosti výroby, a to s co nejnižšími náklady Zařazujeme ho do obchodního nebo výrobního úseku. Pomocný materiál suroviny materiál

20 1. Plánování a normování zásob
polotovary 1. Výpočet budoucí spotřeby materiálu 2. Bilance materiálu (viz Zásoby I.) Počáteční zásoba + Nákup = Spotřeba + Konečná zásoba 3. Výpočet průměrné velikosti zásob (viz Zásoby I.) (DC/2 + PZ + TZ) x Ø denní spotřeba Nedokončená výroba suroviny

21 Výpočet budoucí spotřeby materiálu
Existují 3 metody a) Metoda podle technické dokumentace stanovení norem spotřeby materiálu b) Indexní metoda vychází ze spotřeby minulých let c) Metoda podle výtěžnosti méně přesná, používá se na jatkách výtěžnost masa v % normy minulost výtěžnost

22 Použití metod Závisí na: výrobním programu podniku
Velikost podniku Výrobní program Závisí na: výrobním programu podniku jeho velikosti i úrovni schopnosti pracovníků Odborníci

23 Organizace a řízení nákupu
Úkoly nákupního oddělení Výběr vhodného dodavatele Právní podmínky nákupu Převzetí a zaplacení dodávky Dodavatel Materiál 10 10 10 10 10

24 1) Výběr vhodného dodavatele
Záleží na ceně dodávaného materiálu a jeho kvalitě. Kvalita dodavatele ‒ plní-li termín dodání materiálu… Stimulace = cenové zvýhodnění v případě většího nákupu... Dodavatel

25 2) Právní podmínky nákupu
A) Sepsání smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Právní podmínky jsou řešeny obchodním zákoníkem. Dva druhy smluv: Kupní smlouva Smlouva o dílo Kupní smlouva Smlouva o dílo A B

26 § § B) Odpovědnost za škody a) Odpovědnost za škodu
např. odběrateli vzniklé v důsledku nedodání dodávky. b) Odpovědnost z prodlení např. pokud odběratel nezaplatí dodávku včas, je povinen zaplatit úrok z prodlení. Odpovědnost

27 c) Odpovědnost za vady např. nekvalitní materiál
c) Odpovědnost za vady např. nekvalitní materiál. Vady jsou často předmětem sporů, dělí se na vady právní a vady zboží či díla. Vady právní ‒ vznikají, jestliže je zboží zatíženo právem třetí osoby, např. prodávající je povinen zboží předat dopravci. 1 Odpovědnost

28 § Vady zboží či díla Členění se podle různých hledisek:
a)   kvantitativní např. nepřišlo ujednané množství zboží b)   kvalitativní např. zboží nesplňuje požadovanou jakost c)    zjevné × skryté d)   odstranitelné × neodstranitelné 2 Odpovědnost

29 Je písemná forma, ihned po zjištění vady do konce záruční lhůty.
Reklamace Je písemná forma, ihned po zjištění vady do konce záruční lhůty.

30 dodání náhradního zboží
Reklamační nároky Například: dodání náhradního zboží oprava zboží sleva na zboží vrácení peněz

31 Měly by být sjednané, nebo doby trvanlivosti uvedené na obale.
Záruční doby Měly by být sjednané, nebo doby trvanlivosti uvedené na obale. Zboží Spotřebujte do:

32 3) Převzetí a zaplacení dodávky
Zboží při přejímce musí být zkontrolováno, zda odpovídá smlouvě. Kontrola se provádí srovnáním skutečnosti s dodacím listem.

33 Přejímka Příjemka Je proces kontroly a přijímání zboží na sklad.
1)   Od přepravce 2)   Od dodavatele Současně se zbožím je zaslána odběrateli i faktura – zaplacení Příjemka Je doklad evidující přijaté zboží na sklad.

34 Příjem zboží Z technologického pohledu můžeme příjem
zboží definovat jako činnosti bezprostředně se zabývající manipulací se zbožím při vstupu zboží do skladu. Má dvě fáze: Odběr zboží od dodavatele  Kontrola množství a jakosti odebraného zboží čili přejímka zboží 1 2

35 Podstatou příjmu zboží a přejímky zboží
je zachytit stav zásilky po příchodu do skladu a zajistit právní podklady pro hmotnou odpovědnost za dodané zboží.

36 OTÁZKY 1. Co je smyslem činnosti organizování zásob?
2. Uveď kritéria pro výběr dodavatele 3. Reklamace – uveď příklady 4. Odpovědnost za škody – uveď příklady 5. Odpovědnost z prodlení – uveď příklady 6. Odpovědnost za vady – členění 7. Odpovědnost právní – vysvětli 8. Vady zboží či díla – členění 9. Co znamená reklamace, uveď příklady reklamačních nároků

37 Fyzickými toky zboží od dodavatele k odběrateli
1. Logistika se zabývá Fyzickými toky zboží od dodavatele k odběrateli doprava přejímka uskladnění

38 Informačními toky v písemné podobě doklady
Logistika se zabývá Informačními toky v písemné podobě doklady dodací list faktura příjemka skladní karta výdejka

39 Doklady vystavené (informační toky)
1)   dodací list 2)   faktura 3)   návěštní zásilky 1)   příjemka 2)   skladní karta  3)   výdejka K evidenci slouží kniha došlých faktur, která podává přehled o vzniklých závazcích a termínech úhrad. Dodavatelem Odběratelem

40 Logistika řeší 1 Volbu dodávkové cesty – přímé dodávky nebo přes mezičlánky. Zabezpečení dodávek – operace v dopravě, balení, skladování, manipulace. 2

41 Logistika řeší Velikost dodávek – periodicita, řešení odchylek. Způsob skladování a řízení zásob. Dodávky do podniku – přejímka, kontrola jakosti. 3 4 5

42 Organizace skladového hospodářství 1) Centralizovaný sklad
Umožňuje zavedení vysokého stupně automatizace Centralizovaný nákup Jednodušší kontrola Možnost využití moderních metod řízení zásob (klesají skladovací náklady) Nevýhody Delší vzdálenosti při dodávání, což se prodražuje Zdlouhavější komunikace.

43 Organizace skladového hospodářství
2) Decentralizovaný sklad Více skladů, v každém odpovědný vedoucí + více pracovníků. Celkové náklady na dopravu a skladování jsou nižší.

44 Organizace skladového hospodářství
3) Kombinované sklady Jeden velký sklad a několik menších. Nejčastější způsob organizace skladu.

45 uložení a péče o materiál
Činnosti skladů příjem materiálu uložení a péče o materiál výdej materiálu

46 OTÁZKY Logistika ‒ jakými toky se zabývá, uveď příklady
Uveď příklady, co řeší logistika Charakterizuj jednotlivé typy skladů centralizovaný, decentralizovaný, kombinovaný Jaké doklady vystavuje dodavatel a jaké odběratel a kde se evidují

47 metoda ABC = rozdělení do 3 skupin. Just in time JIT ‒ právě včas
Řízení zásob ABC ? JIT ? Více způsobů řízení metoda ABC = rozdělení do 3 skupin. Just in time JIT ‒ právě včas Tato nová metoda se dostala z Japonska do Evropy.

48 ABC A Druhy materiálu, které jsou nejpoužívanější, tvoří 60–80 % spotřeby, např. dřevo. Lze stanovit optimální velikosti dodávek případně stanovit minimální zásobu.

49 ABC Různorodé druhy méně používané, které můžeme jednoduše nahradit, tvoří asi 15‒20 % např. pomocný materiál (barvy). Stačí určit maximální zásobu nebo výši odhadnout. B

50 ABC Druhy, které je možné snadno získat nebo se nevyplatí je skladovat, např. kancelářské potřeby. Tvoří asi 5 % spotřeby. Nakupujeme je v okamžiku potřeby nebo zásobu odhadneme. C

51 2. Just in time JIT právě včas
Ideální by bylo nemít žádné zásoby ani sklady a skladníky dovážet materiál přímo do výroby

52 2. Just in time Cílem této metody je totiž téměř úplná likvidace zásob. Jde o to, že dodávky materiálu probíhají v okamžiku, kdy je materiál potřebný ve výrobě. To znamená výrazné snížení nákladů na skladování Právě v ČAS

53 Strategický proces volba materiálu volba dodavatele řízení zásob
Nákupní marketing Strategický proces volba materiálu volba dodavatele řízení zásob

54 Logistika Operativní proces plánování nákupu uzavření smluv
příjem dodávky skladování reklamace výdej do spotřeby atd.

55 Oceňování zásob Účetní jednotka zpravidla nakupuje zásoby od nejrůznějších dodavatelů. Každý dodavatel má jinou cenu ‒ jiná pořizovací cena. Z tohoto důvodu se používají různé metody pro oceňování.

56 Příklad metody oceňování zásob
Pořizovací cena Zahrnuje i vedlejší pořizovací náklady (clo, pojistné, přeprava...) Na sklad převezmeme zásoby v pořizovacích cenách a v pořizovacích cenách je také vyskladňujeme. Používáme, když máme málo zboží, málo dodavatelů a dodávek. 1

57 Příklad metody oceňování zásob
Vlastní náklady U zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, které se k této činnosti vztahuje. 2

58 Příklad metody oceňování zásob
Metoda FIFO (First in first out) Dodávka první na skladě také jako první ze skladu odchází. 3

59 Jsou režijní a dělí se do 3 skupin:
Náklady na zásobování Jsou režijní a dělí se do 3 skupin: Náklady na pořízení ‒ platy zaměstnanců nákupního oddělení = NÁKLADY FIXNÍ. Náklady na dopravu ‒ doprava materiálu, pojistné = NÁKLADY PROMĚNNÉ. Náklady na skladování ‒ mzdy vedoucího skladu, manka a pokuty = ČÁST JE FIXNÍ, ČÁST PROMĚNNÁ. 1 2 3

60 OTÁZKY Co znamená metoda ABC Co znamená metoda JIT Řízení zásob – popiš strategické a operativní Oceňování zásob Náklady na zásobování – uveď příklady

61 Literatura KLÍNSKÝ, Petr; MÜNCH, Otto. Ekonomika 2. Praha : Nakladatelství EDUKO, s. r. o., ISNB SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, ISBN: NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet:


Stáhnout ppt "Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google