Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásoby a logistika II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásoby a logistika II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Zásoby a logistika II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Zásoby a logistika II. pořízení zásob rychlost obratu zásob spotřeba materiálu velikost zásob metody řízení zásob logistika skladování

3 1) Nakupované Materiál (základní suroviny, pomocné, provozovací látky, obaly, náhradní díly) Zboží Zvířata Pořízení zásob

4 2) Vlastní výroba nedokončená výroba polotovary zvířata Pořízení zásob

5 Pro oběžný majetek je charakteristické, že soustavně mění svoji podobu. FAKTURA VYDANÁ (pohledávka)

6 Koloběh oběžného majetku aktivita podniku Rychlost obratu Doba obratu Koeficient obratu JŠ

7 Udává, kolikrát se zásoby za sledované období obrátí, kolikrát proběhne koloběh zásob. Rychlost obratu (RO) = celková spotřeba / průměrná zásoba 1. Rychlost obratu RO

8 Proč zrychlovat obrat zásob? Vyšší rychlost obratu přináší vyšší zisky. Zrychlení obratu snižuje množství potřebných finančních prostředků. „Kdo rychle prodává prodává dvakrát“

9 Jak zrychlit obrat oběžného majetku? a)Zrychlit výrobu nebo poskytnutí služby. b)Zvýšit prodej bez ohledu na rychlost obratu. c)Zkrátit platební termíny odběratelů. d)Snížit zásoby materiálu, polotovarů, výrobků.

10 Říká, kolik dní trvá jeden obrat, za jak dlouho se peníze přemění opět v peníze. Doba obratu (DO) = 360/rychlost obratu 2. Doba obratu DO

11 Udává, jaká hodnota zásob připadá na 1 Kč spotřeby. Při hodnocení využití vloženého kapitálu do firmy počítáme i s koeficientem obratu koeficient obratu = průměrná zásoba / celková spotřeba 3. Koeficient obratu 3. Koeficient obratu

12 Viz Základy podnikové ekonomiky Nakoupili jsme materiál za 10 000 Kč, průměrná zásoba je za rok také 10 000 Kč. RO: 10 000 : 10 000 = 1 Zásoby se obrátí 1krát za rok. DO: 360 : 1 = 360 dní Jedna obrátka trvá 360 dní. Příklad č. 1 řešení

13 Viz Základy podnikové ekonomiky Jiná je situace v případě, že nakoupíme 10x za 10 000 Kč= 100 000 Kč, průměrná zásoba je stále ve výši 10000 Kč RO: 100000 :10000 = 10 Zásoby se obrátí 10x za rok. DO: 360 : 10 = 36 dní, Jedna obrátka trvá 36 dní. Příklad č. 2 řešení

14 Za rok jsme nakoupili materiál za 120 000 Kč. Průměrná výše zásob je 70 000 Kč. Vypočtěte RO a DO. Příklad č. 3

15 RO = 120 000 : 70 000 = 1,71 x za rok Zásoby se obrátí 1,71x za rok. DO = 360 : 1,71 = 211dní Jedna obrátka trvá 211 dní. Řešení č. 3

16 Měsíční hodnota nákupu materiálu byla 600 000 Kč. Průměrná výše zásob byla 15 000 kg. Cena jednoho kg materiálu je 2 koruny. Vypočítejte RO, DO, stanovte koeficient obratu. Příklad č. 4

17 RO = 600 000 : (15 000 x 2) = 20x za rok Zásoby se obrátí 20 x za rok. DO = 360 : 20 = 18 dní Jedna obrátka trvá 18 dní. Koeficient obratu 70 000:300 000 = 0,05 Kč 0,05 Kč zásob na 1 Kč spotřeby Řešení č. 4

18 1.Jakým způsobem můžeme pořídit zásoby 2.Uveď příklady aktiv podniku a co je pro ně charakteristické 3.Co znamená doba obratu u zásob 4.Co znamená rychlost obratu u zásob 5.Co znamená koeficient obratu

19 Smyslem činnosti je:  zabezpečení všech druhů materiálu v potřebném množství  v potřebné kvalitě  v potřebném čase  v potřebném místě k zajištění plynulosti výroby, a to s co nejnižšími náklady Zařazujeme ho do obchodního nebo výrobního úseku. Organizace zásobování

20 1. Výpočet budoucí spotřeby materiálu 2. Bilance materiálu ( viz Zásoby I.) Počáteční zásoba + Nákup = Spotřeba + Konečná zásoba 3. Výpočet průměrné velikosti zásob (viz Zásoby I.) (DC/2 + PZ + TZ) x Ø denní spotřeba 1. Plánování a normování zásob

21 Existují 3 metody a) Metoda podle technické dokumentace stanovení norem spotřeby materiálu b) Indexní metoda vychází ze spotřeby minulých let c) Metoda podle výtěžnosti méně přesná, používá se na jatkách výtěžnost masa v % Výpočet budoucí spotřeby materiálu

22 Použití metod Závisí na:  výrobním programu podniku  jeho velikosti i úrovni  schopnosti pracovníků

23 Úkoly nákupního oddělení 1.Výběr vhodného dodavatele 2.Právní podmínky nákupu 3.Převzetí a zaplacení dodávky Organizace a řízení nákupu Dodavatel

24 1) Výběr vhodného dodavatele  Záleží na ceně dodávaného materiálu a jeho kvalitě.  Kvalita dodavatele ‒ plní-li termín dodání materiálu…  Stimulace = cenové zvýhodnění v případě většího nákupu... Dodavatel

25 2) Právní podmínky nákupu A) Sepsání smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Právní podmínky jsou řešeny obchodním zákoníkem. Dva druhy smluv: Kupní smlouva Smlouva o dílo A A B B Kupní smlouva Smlouva o dílo §

26 B) Odpovědnost za škody a) Odpovědnost za škodu např. odběrateli vzniklé v důsledku nedodání dodávky. b) Odpovědnost z prodlení např. pokud odběratel nezaplatí dodávku včas, je povinen zaplatit úrok z prodlení. Odpovědnost § §

27 c) Odpovědnost za vady např. nekvalitní materiál. Vady jsou často předmětem sporů, dělí se na vady právní a vady zboží či díla. Vady právní ‒ vznikají, jestliže je zboží zatíženo právem třetí osoby, např. prodávající je povinen zboží předat dopravci. Odpovědnost 1 1 § §

28 Vady zboží či díla Členění se podle různých hledisek: a) kvantitativní např. nepřišlo ujednané množství zboží b) kvalitativní např. zboží nesplňuje požadovanou jakost c) zjevné × skryté d) odstranitelné × neodstranitelné Odpovědnost 2 2 §

29 Je písemná forma, ihned po zjištění vady do konce záruční lhůty.

30 Reklamační nároky Například: dodání náhradního zboží oprava zboží sleva na zboží vrácení peněz

31 Záruční doby Měly by být sjednané, nebo doby trvanlivosti uvedené na obale. Zboží Spotřebujte do:

32 3) Převzetí a zaplacení dodávky Zboží při přejímce musí být zkontrolováno, zda odpovídá smlouvě. Kontrola se provádí srovnáním skutečnosti s dodacím listem. JŠ

33 Přejímka Je proces kontroly a přijímání zboží na sklad. 1) Od přepravce 2) Od dodavatele Současně se zbožím je zaslána odběrateli i faktura – zaplacení Příjemka Je doklad evidující přijaté zboží na sklad. JŠ

34 Příjem zboží Z technologického pohledu můžeme příjem zboží definovat jako činnosti bezprostředně se zabývající manipulací se zbožím při vstupu zboží do skladu. Má dvě fáze: Odběr zboží od dodavatele Kontrola množství a jakosti odebraného zboží čili přejímka zboží JŠ 1 2

35 Podstatou příjmu zboží a přejímky zboží je zachytit stav zásilky po příchodu do skladu a zajistit právní podklady pro hmotnou odpovědnost za dodané zboží. JŠ

36 1. Co je smyslem činnosti organizování zásob? 2. Uveď kritéria pro výběr dodavatele 3. Reklamace – uveď příklady 4. Odpovědnost za škody – uveď příklady 5. Odpovědnost z prodlení – uveď příklady 6. Odpovědnost za vady – členění 7. Odpovědnost právní – vysvětli 8. Vady zboží či díla – členění 9. Co znamená reklamace, uveď příklady reklamačních nároků

37 Fyzickými toky zboží od dodavatele k odběrateli doprava přejímka uskladnění JŠ

38 Informačními toky v písemné podobě doklady dodací list faktura příjemka skladní karta výdejka JŠ

39 Doklady vystavené (informační toky) 1) dodací list 2) faktura 3) návěštní zásilky 1) příjemka 2) skladní karta 3) výdejka K evidenci slouží kniha došlých faktur, která podává přehled o vzniklých závazcích a termínech úhrad.

40 Volbu dodávkové cesty – přímé dodávky nebo přes mezičlánky. Zabezpečení dodávek – operace v dopravě, balení, skladování, manipulace. 2 2 1 1

41 Velikost dodávek – periodicita, řešení odchylek. Způsob skladování a řízení zásob. Dodávky do podniku – přejímka, kontrola jakosti. 5 5 4 4 3 3 JŠ

42 1) Centralizovaný sklad Umožňuje zavedení vysokého stupně automatizace Centralizovaný nákup Jednodušší kontrola Možnost využití moderních metod řízení zásob (klesají skladovací náklady) Nevýhody Delší vzdálenosti při dodávání, což se prodražuje Zdlouhavější komunikace. JŠ

43 2) Decentralizovaný sklad Více skladů, v každém odpovědný vedoucí + více pracovníků. Celkové náklady na dopravu a skladování jsou nižší.

44 3) Kombinované sklady Jeden velký sklad a několik menších. Nejčastější způsob organizace skladu. JŠ

45 Činnosti skladů  příjem materiálu  uložení a péče o materiál  výdej materiálu JŠ

46 1.Logistika ‒ jakými toky se zabývá, uveď příklady 2.Uveď příklady, co řeší logistika 3.Charakterizuj jednotlivé typy skladů centralizovaný, decentralizovaný, kombinovaný 4.Jaké doklady vystavuje dodavatel a jaké odběratel a kde se evidují

47 Řízení zásob Více způsobů řízení 1. metoda ABC = rozdělení do 3 skupin. 2. Just in time JIT ‒ právě včas Tato nová metoda se dostala z Japonska do Evropy. ABC ? JIT ?

48 Druhy materiálu, které jsou nejpoužívanější, tvoří 60–80 % spotřeby, např. dřevo. Lze stanovit optimální velikosti dodávek případně stanovit minimální zásobu.

49 Různorodé druhy méně používané, které můžeme jednoduše nahradit, tvoří asi 15 ‒ 20 % např. pomocný materiál (barvy). Stačí určit maximální zásobu nebo výši odhadnout.

50 Druhy, které je možné snadno získat nebo se nevyplatí je skladovat, např. kancelářské potřeby. Tvoří asi 5 % spotřeby. Nakupujeme je v okamžiku potřeby nebo zásobu odhadneme.

51 Ideální by bylo nemít žádné zásoby ani sklady a skladníky dovážet materiál přímo do výroby JŠ

52 Cílem této metody je totiž téměř úplná likvidace zásob. Jde o to, že dodávky materiálu probíhají v okamžiku, kdy je materiál potřebný ve výrobě. To znamená výrazné snížení nákladů na skladování Právě v ČAS

53 Strategický proces volba materiálu volba dodavatele řízení zásob Nákupní marketing JŠ

54 Operativní proces plánování nákupu uzavření smluv příjem dodávky skladování reklamace výdej do spotřeby atd. Logistika JŠ

55 Účetní jednotka zpravidla nakupuje zásoby od nejrůznějších dodavatelů. Každý dodavatel má jinou cenu ‒ jiná pořizovací cena. Z tohoto důvodu se používají různé metody pro oceňování. Oceňování zásob JŠ

56 Příklad metody oceňování zásob Pořizovací cena Zahrnuje i vedlejší pořizovací náklady (clo, pojistné, přeprava...) Na sklad převezmeme zásoby v pořizovacích cenách a v pořizovacích cenách je také vyskladňujeme. Používáme, když máme málo zboží, málo dodavatelů a dodávek. 1 1

57 Příklad metody oceňování zásob Vlastní náklady U zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, které se k této činnosti vztahuje. 2 2

58 Příklad metody oceňování zásob Metoda FIFO (First in first out) Dodávka první na skladě také jako první ze skladu odchází. 3 3 JŠ

59 Jsou režijní a dělí se do 3 skupin: Náklady na pořízení ‒ platy zaměstnanců nákupního oddělení = NÁKLADY FIXNÍ. Náklady na dopravu ‒ doprava materiálu, pojistné = NÁKLADY PROMĚNNÉ. Náklady na skladování ‒ mzdy vedoucího skladu, manka a pokuty = ČÁST JE FIXNÍ, ČÁST PROMĚNNÁ. JŠ Náklady na zásobování 1 1 2 2 3 3

60 1.Co znamená metoda ABC 2.Co znamená metoda JIT 3.Řízení zásob – popiš strategické a operativní 4.Oceňování zásob 5.Náklady na zásobování – uveď příklady

61 Literatura KLÍNSKÝ, Petr; MÜNCH, Otto. Ekonomika 2. Praha : Nakladatelství EDUKO, s. r. o., 2010. ISNB 978-80-87204- 30-6 SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, 2010. ISBN: 80-7400-336-3 NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009. Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet: http://cs.wikipedia.org/ http://www.jakpodnikat.czhttp://cs.wikipedia.org/ http://www.jakpodnikat.cz


Stáhnout ppt "Zásoby a logistika II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google