Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikové informační systémy Analýza podnikových procesů a datových zdrojů Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikové informační systémy Analýza podnikových procesů a datových zdrojů Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ."— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy Analýza podnikových procesů a datových zdrojů
Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku

2 Metainformační systém
METIS Informační systém Objektový systém

3 Vlastnosti METIS : - slouží k řízení IS/IT po celou dobu životního cyklu - je založen na databázi prvků IS/IT, jejich vlastností a vzájemných vazeb (katalogy programů, technických prostředků, datových struktur, uživatelů, organizačních míst a pod.) - tzv. podniková encyklopedie - obyčejně je realizován specializovaným softwarem CASE - Computer Aided System Engineering, resp. je součástí vývojového prostředí IS

4 Obsah METISu UŽIVATELÉ - funkce, postavení v organizační struktuře, oprávnění k přístupu, dislokace, telefon atd. DOKLAD/ZPRÁVA - název, stručný popis a účel, nositel, uživatel, obsah (soupis údajů), uspořádání, periodicita, počet vyhotovení atd. ÚDAJ - identifikátor (název), popis (sémantika), formát (typ a rozsah), doména (číselník), užití ve zprávách a dokladech atd. SOUBOR - název, struktura, velikost, nositel, způsob organizace, garant, užití v programech, atd. ÚLOHA - název, stručný popis, návaznost na další úlohy, uživatelský útvar, struktura programů, oprávnění k užívání atd. PROGRAM - název, popis funkce, příslušnost k úloze, programovací jazyk, původce/programátor, datum vzniku/verze, vstupní parametry, používané soubory, vytvářené zprávy atd.

5 Procesní organizace Soudobým tlakům trhu a jeho celkové turbulenci čelí moderně řízené podniky tzv. procesní organizací. Proces se obyčejně definuje jako “transformace vstupů do konečného produktu/služby prostřednictvím aktivit přidávajících tomuto produktu hodnotu“ Procesně řízený podnik je tedy orientován na výsledek všech činností, tj. na hodnotu, za kterou je zákazních ochoten zaplatit. Stanovené strategické cíle podniku se pak realizují prostřednictvím hlavních a podpůrných procesů, které v podniku probíhají

6 Nový (procesní) pohled na podnik znamená, že
- abstrahujeme od formální organizační struktury podniku, protože procesy jsou na ní obecně nezávislé. - modelujeme „životní cyklus“ procesu - bouráme podnikové hranice, protože „zákazník“ procesu může být mimo podnik Příklady procesů: - vývoj nového výrobku - realizace objednávky/zakázky - tvorba marketingového plánu - sestavení požadavku na vládní zakázku - atp.

7 Proces definujeme jako posloupnost předem daných činností vykonávaných proto, aby bylo dosaženo předem daných cílů. ŘÍZENÍ PROCES VÝSTUP VSTUP TECHNOLOGIE (MECHANIZMUS)

8 Process Mapping pro každý proces určuje:
hodnotu, kterou přispívá proces k finálnímu produktu „zákazníka“ - uživatele výstupů „vlastníka“ - zodpovědného za řízení procesu informační a hmotné vstupy informační a hmotné výstupy čas potřebný k realizaci procesu a jeho variabilitu zdroje potřebné na realizaci procesu a jejich variabilitu architekturu (technologii) procesu

9 Přístupy k analýze procesů
Visual management - jedná se o systematické zviditelňování ukazatelů procesu ve formě názorných grafů, tabulek a panelů s cílem rychlého pochopení informací a zabránění nedorozuměním Interní benchmarking - jedná se o systematické porovnávání podobných procesů (činností, funkcí) uvnitř podniku s cílem zjištění úrovně výkonnosti, která je v dané oblasti nejlepší. Externí benchmarking - jedná se o systematické porovnávání podobných procesů (činností, funkcí) v různých podnicích s cílem zjištění úrovně výkonnosti, která je v dané oblasti nejlepší

10 Manažer procesu je odpovědný za
definici a optimalizaci podnikových procesů, zejména z hlediska jejich nákladů, času a kvality. operativní řízení procesů a kapacit řízení monitorování procesů řízení provádění procesů

11 Tabulkové zachycení vazby funkcí na data

12 DFD - kontextové schéma
ČTENÁŘI VYDAVATELÉ KNIHOVNA BANKA MAJITEL

13 DFD - Knihovna požadavky, výpůjčky, vratky 1 evidence knih ČTENÁŘ
čtenářská agenda BANKA ediční plány platební příkazy 3 nabídky, objednávky, faktury 2 ekonomická agenda nákupní agenda VYDAVATEL hlavní kniha

14 DFD - čtenářská agenda 1.1 ČTENÁŘ zpracování požadavku evidence knih
1.3 1.2 zpracování záznamu zpracování výpůjčky 1.4 zpracování návratky

15 Entity-Realitonship Diagram - ERD
RODNE-Č Jméno, adresa, ..... 1: N ČTENÁŘ Datum N : M Výpůjčka Datum Záznam ISBN Název 1: N EXEMPLÁŘ KNIHA Existuje INV-Č Cena ...... Rok Je uložen Napsal JMENO Adresa ...... N : M REGÁL AUTOR Entity-Realitonship Diagram - ERD

16 Normalizovaná relační databáze
CTENAR (RODNE-C, JMENO, ADRESA, .....) KNIHA (ISBN, NAZEV, .....) EXEMPLAR (INV-C, CENA, DAT-NAK, ....) AUTOR (JMENO, ADRESA, DAT-NAR, ....) VYPUJCKA (RODNE-C, INV-C, DATUM) ZAZNAM (RODNE-C, ISBN, DATUM) EXISTUJE (ISBN, INV-C) NAPSAL (ISBN, JMENO, ROK)

17 Instance relační databáze

18 Integritní schéma ČTENÁŘ ZAZNAM KNIHA NAPSAL VYPUJCKA EXISTUJE AUTOR
RODNE-C ISBN ČTENÁŘ ZAZNAM KNIHA RODNE-C ISBN ISBN NAPSAL VYPUJCKA EXISTUJE JMENO INV-C INV-C AUTOR EXEMPLAR

19 má zapsán STUDENT PŘEDMĚT ERD Studium vyučuje je členem KATEDRA UČITEL

20 Co je číselník? Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů (číselných znaků, písmen či jejich kombinací) a jim přiřazených významů (verbálních popisů jevů či procesů) se základní společnou charakteristikou . Funkce číselníku může být: - identifikační - klasifikační - kombinovaná

21 Vlastnosti číselníků účelnost (souhlasnost s funkčními potřebami IS)
rozšiřitelnost (možnost přidávání dalších objektů a vlastností) jednoznačnost (schopnost jednoznačně klasifikovat či identifikovat objekt) úspornost (náročnost na paměťový prostor) jednotnost (existence „jiných“ číselníků v organizaci) závaznost (organizační čí časová platnost) „srozumitelnost“ (schopnost člověka pochopit význam)

22 Katalog číselníků označení název a účel
rozsah platnosti (podnikové, oborové, celostátní) doba platnosti garant (gestor) struktura

23 Podnikové číselníky organizační jednotky (útvary, střediska dílny apod.) budovy, sklady a pod. vnitropodnikové doklady (výdejky, příjemky apod.) obchodní doklady (faktury, objednávky apod.) osobní čísla zaměstnanců inventární čísla HIM apod. výkresy, technologické postupy apod. atd.

24 Celostátní číselníky

25 ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ – OKEČ
Předmětem odvětvové klasifikace ekonomických činností jsou všechny pracovní činnosti vykonávané ekonomickými subjekty a jsou určované jejich vývojem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění Klasifikace obsahuje 17 kategorií, 31 subkategorií, 60 oddílů, 222 pododdílů, 503 skupin a 585 podskupin činnosti.

26 Struktura úlohy Uložená data Vstupní data VSTUP VÝPOČET ZPRACOVÁNÍ

27 Vstupní data z počítačového okolí
ručně pomocí klávesnice a myši dotykovou obrazovkou různými snímači (magnetická karta, čárový kód, zabudovaný čip apod.) tabletem či skenerem různými čidly(počítadla, analogočíslicové převodníky a pod.) a pod.

28 Počítačová síť Počítačová síť je soubor elektronicky propojených počítačových systémů (uživatelů), které mezi sebou komunikují a sdílejí společné zdroje, zejména data, vstupní a výstupní zařízení s cílem optimalizace rozložení zátěže

29 Transakční systémy Příklady transakcí: - rezervace/prodej letenky,
Transakcí je označována jakákoliv událost v realitě, jejímž důsledkem je změna stavu reality. Obrazem reality jsou data uložená v databázových souborech. V transakčních systémech je pak předmětem počítačového zpracování „promítnutí této události do stavu databáze, aby tato byla konsistentním obrazem reality. Příklady transakcí: - rezervace/prodej letenky, - změna funkčního zařazení pracovníka - potvrzení zakázky - výdej zboží ze skladu - a pod.

30 Transakce z databázového hlediska
Transakce je posloupnost databázových operací, se kterou se zachází jako s celkem (např. záznam nové zakázky je nejen záznam do tabulky zakázek, ale také do příslušných vazbových tabulek zakázka-zákazník, zakázka-výrobek). Z hlediska zajištění konsistence databáze se posloupnost těchto operací provede buď úplná, nebo se neprovede vůbec.

31 Problémy řízení transakcí
Data Recovery (obnovení databáze) po nesprávné transakci, kdy došlo k porušení konzistence databáze Concurency Control (řízení víceuživatelského přístupu) v situaci, kdy se více uživatelů snaží modifikovat stejná data Integrity Preservation (ochrana integrity), kdy je třeba „hlídat“zejména vstupní hodnoty klíčů, aby se nacházely v daných doménách )primární a sekundární klíče) Security Protection (ochrana dat) před neoprávněnými (neautorizovanými) přístupy

32 Výkon transakčního zpracování
Výkon transakčního zpracování se měří pomocí testů stanovených konsorciem TPC (Transaction Processing Council) a výsledek závisí na vyladění konfigurace klient/server a na charakteru transakcí (dávkové, on-line, read-only). Pomocí testů TPC se měří nejen výkon v počtu transakcí/sekundu., ale i poměr cena/výkon, který zahrnuje pětiletou cenu HW, SW a údržby.

33 Prvky databázového systému
SŘBD Slovník/ Adresář Báze dat Administrátor (správce) databáze

34 Tříúrovňová architektura klient/server
Databázový server A Aplikační server 1 Aplikační server N Databázový server Z

35 Horizontálně distribuovaná databáze
Závod A Závod B Přenosový podsystém Závod C Závod C

36 Vertikálně distribuovaná databáze
Konstrukce Výroba Přenosový podsystém Obchodní činnost Ekonomika

37 Replikovaná distribuovaná databáze
Lokalita A Lokalita B DB DB Přenosový podsystém Lokalita C DB

38 Čtyřstupňové modelování (ARIS Tools)
I. Optimalizace procesů (BPR, referenční modely, simulace, zajištění kvality procesů) II. Řízení procesů (kapacitní a časové plánování, monitoring, controlling, MIS/EIS) III. Workflow (tok dokumentů, spouštění funkcí, uložení výsledků) IV. Zpracování (funkční a stavebnicové moduly, knihovna objektů, standardní moduly) a databáze

39 I. Optimalizace procesu – process design
Podnikové procesy je nutné definovat, analyzovat z různých  hledisek (např. efektivnosti, důležitosti, přidané hodnoty, nákladovosti a časového průběhu). Na modelech podnikových procesů je pak možné provádět různé analýzy a simulací je možné odzkoušet i několik variant průběhů procesů. Velmi důležité je, že získané vědomosti a zkušenosti z modelování procesů mohou být použity v nových projektech jako určitá výchozí řešení. Tyto tzv. referenční modely, které byly získány z postupného empirického zlepšování procesů, přináší podstatné úspory při tvorbě optimálních průběhů procesů.

40 II. Řízení procesu – process management
Na této úrovni se probíhající podnikové procesy plánují a řídí z pohledu vlastníka procesu. Nasazují se k tomuto účelu postupy pro řízení průběžné doby procesu a kapacity, stejně jako pro analýzu nákladů na proces. Monitorováním procesu se může vlastník procesu informovat o aktuálním stavu zpracování svých procesů

41 III. Workflow – process workflow
Pomocí workflow nástrojů lze řídit průběh procesů na základě definované posloupnosti provádění jednotlivých funkcí, které jsou realizovány ve spolupráci pracovníka s jednotlivými programy standardního nebo aplikačního software. Průběh zpracování podle podnikových procesů lze pak monitorovat (pomocí zpětné vazby do úrovně řízení procesu) a pomocí analytických postupů vznikají údaje pro optimalizaci procesů. Monitoring pomocí zpětné vazby umožňuje průběžné zlepšování podnikových procesů..

42 IV. Zpracování – process application
Na základě znalostí funkcí v probíhajících podnikových procesech je možné lépe specifikovat požadavky na aplikační software a provést kvalifikovaný výběr aplikačních softwarových balíků. Na této úrovni se konkrétně zpracovávají dokumenty transportované na pracoviště, provádějí se tedy funkce podnikového procesu. K tomu se nasazují počítači podporované systémy aplikací – od jednoduchých textových editorů až po komplexní moduly standardního aplikačního software.

43 Metoda ARIS

44 Integrace pohledů: komplexní pohled na podnik
organizační pohled datový pohled funkční pohled Integrace pohledů je v metodě ARIS zajištěna použitím totožných objektů v různých typech modelů. Takto vytvářený model podniku je pak konzistentní a tím i jednoduše udržovatelný. Konzistence popisu v nástroji ARIS-Toolset je dále zajištěna automatickou kontrolou jednoznačnosti pojmenování objektů, různými typy kopírování objektů a výkonnými prostředky pro vyhledávání objektů v rámci celého popisu. řídící pohled 11


Stáhnout ppt "Podnikové informační systémy Analýza podnikových procesů a datových zdrojů Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google