Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LICENČNÍ SMLOUVY Část 4 Hlava II, Díl 2, oddíl 5 NOZ §§ 2358-2389.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LICENČNÍ SMLOUVY Část 4 Hlava II, Díl 2, oddíl 5 NOZ §§ 2358-2389."— Transkript prezentace:

1 LICENČNÍ SMLOUVY Část 4 Hlava II, Díl 2, oddíl 5 NOZ §§ 2358-2389

2 LICENCE ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO POJMU PRO CELOU OBLAST DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO POJMU PRO CELOU OBLAST DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PRÁVU PRŮMYSLOVÉM VŠAK JINÝ ZPŮSOB VZNIKU I JINÝ OBSAH – REGISTRACE – UDĚLENÍ PATENTU V PRÁVU PRŮMYSLOVÉM VŠAK JINÝ ZPŮSOB VZNIKU I JINÝ OBSAH – REGISTRACE – UDĚLENÍ PATENTU CHYBÍ OSOBNÍ PRVEK CHYBÍ OSOBNÍ PRVEK

3 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRÁVNÍ ÚPRAVY SMLUVNÍCH VZTAHŮ V AP JDE O SOUČÁST ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ V OBČANSKÉM PRÁVU JDE O SOUČÁST ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ V OBČANSKÉM PRÁVU JE ODSTRANĚNA RIGORÓZNOST A FORMÁLNOST PŘEDCHOZÍ ÚPRAVY JE ODSTRANĚNA RIGORÓZNOST A FORMÁLNOST PŘEDCHOZÍ ÚPRAVY SMLUVNÍ SVOBODA – VYVRATITELNÉ PRÁVNÍ DOMNĚNKY – JISTOTA PRÁVNÍHO STAVU SMLUVNÍ SVOBODA – VYVRATITELNÉ PRÁVNÍ DOMNĚNKY – JISTOTA PRÁVNÍHO STAVU

4 SMLUVNÍ TYPY LICENČNÍ SMLOUVA LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ LICENČNÍ SMLOUVA PODLICENČNÍ SMLOUVA PODLICENČNÍ SMLOUVA Převodová ustanovení pro práva související s právem autorským a pro pořizovatele databází Převodová ustanovení pro práva související s právem autorským a pro pořizovatele databází

5 LICENČNÍ SMLOUVA PODLE ROZSAHU OPRÁVNĚNÍ ROZLIŠUJEME VÝHRADNÍ VÝHRADNÍ NEVÝHRADNÍ NEVÝHRADNÍ

6 VÝHRADNÍ LICENCE Poskytovatel nemůže po sjednanou dobu poskytnout tutéž licenci třetí osobě a není-li dohodnuto jinak, i sám se musí zdržet výkonu práva Poskytovatel nemůže po sjednanou dobu poskytnout tutéž licenci třetí osobě a není-li dohodnuto jinak, i sám se musí zdržet výkonu práva ZPŮSOBY UŽITÍ – JEDEN – VŠECHNY ZPŮSOBY UŽITÍ – JEDEN – VŠECHNY ČAS UŽITÍ – PŘESNÝ DEN – PO DOBU ŽIVOTA ČAS UŽITÍ – PŘESNÝ DEN – PO DOBU ŽIVOTA MÍSTO UŽITÍ – V DIVADLE X – KDEKOLIV MÍSTO UŽITÍ – V DIVADLE X – KDEKOLIV FAKTICKÁ PŘEVODITELNOST NEPŘEVODITELNÝCH PRÁV !!??

7 NEVÝHRADNÍ LICENCE VYVRATITELNÁ PRÁVNÍ DOMNĚNKA: POKUD NENÍ DOHODNUTO JINAK, JE OBECNÁ LICENČNÍ SMLOUVA CHARAKTERU NEVÝHRADNÍHO VYVRATITELNÁ PRÁVNÍ DOMNĚNKA: POKUD NENÍ DOHODNUTO JINAK, JE OBECNÁ LICENČNÍ SMLOUVA CHARAKTERU NEVÝHRADNÍHO

8 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI LICENČNÍ SMLOUVY OBSAHOVÉ - ZPŮSOB UŽITÍ OBSAHOVÉ - ZPŮSOB UŽITÍ - ROZSAH UŽITÍ - ROZSAH UŽITÍ - ODMĚNA - ODMĚNA FORMÁLNÍ – PÍSEMNÁ FORMA U : FORMÁLNÍ – PÍSEMNÁ FORMA U : - VÝHRADNÍ LICENCE - VÝHRADNÍ LICENCE - NEBO MÁ-LI BÝT LICENCE - NEBO MÁ-LI BÝT LICENCE ZAPSÁNA DO VEŘEJNÉHO SEZNAMU ZAPSÁNA DO VEŘEJNÉHO SEZNAMU

9 ABSENCE OBSAHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ NEVEDE K NEPLATNOSTI SMLOUVY – KONSTRUKCE § 2376 PŘEDJÍMÁ CESTOU VYVRATITELNÝCH PRÁVNÍCH DOMNĚNEK OBVYKLOU, BĚŽNOU A TEDY I PŘEDPOKLADATELNOU VŮLI STRAN § 2376

10 ZPŮSOB UŽITÍ DÍLA JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY UŽITÍ §§ 13-23 JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY UŽITÍ §§ 13-23 ČI VŠECHNY MOŽNÉ ZPŮSOBY UŽITÍ S ČI VŠECHNY MOŽNÉ ZPŮSOBY UŽITÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER DÍLA A ÚČEL OHLEDEM NA CHARAKTER DÍLA A ÚČEL LICENCE LICENCE V PŮVODNÍ NEBO ZPRACOVANÉ PODOBĚ V PŮVODNÍ NEBO ZPRACOVANÉ PODOBĚ Vyvratitelná právní domněnka § 2376 odst.2 Vyvratitelná právní domněnka § 2376 odst.2 Má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy.

11 ROZSAH UŽITÍ Je omezený či neomezený co do MNOŽSTVÍ MNOŽSTVÍ MÍSTA MÍSTA ČASU ČASU Vyvratitelná právní domněnka §2376 dost. 2+3 Má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy. Nevyplývá-li z účelu smlouvy jinak, má se za to, že: Vyvratitelná právní domněnka §2376 dost. 2+3 Má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak je nutné k dosažení účelu smlouvy. Nevyplývá-li z účelu smlouvy jinak, má se za to, že: - územní rozsah je omezen územím ČR - územní rozsah je omezen územím ČR - časový rozsah je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití – - časový rozsah je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití – maximálně však 1 rok maximálně však 1 rok - množstevní rozsah je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu - množstevní rozsah je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. užití.

12 ODMĚNA NENÍ-LI VÝŠE ODMĚNY NEBO ZPŮSOB JEJÍHO URČENÍ SJEDNÁNA, JE SMLOUVA PLATNÁ POKUD: NENÍ-LI VÝŠE ODMĚNY NEBO ZPŮSOB JEJÍHO URČENÍ SJEDNÁNA, JE SMLOUVA PLATNÁ POKUD: - SE STRANY DOHODLY, ŽE SE LICENCE - SE STRANY DOHODLY, ŽE SE LICENCE POSKYTUJE BEZÚPLATNĚ POSKYTUJE BEZÚPLATNĚ - Z JEDNÁNÍ STRAN VYPLÝVÁ VŮLE - Z JEDNÁNÍ STRAN VYPLÝVÁ VŮLE UZAVŘÍT ÚPLATNOU SMLOUVU I BEZ UZAVŘÍT ÚPLATNOU SMLOUVU I BEZ URČENÍ VÝŠE – ODMĚNA OBVYKLÁ URČENÍ VÝŠE – ODMĚNA OBVYKLÁ

13 ODMĚNA JE-LI VÝŠE ODMĚNY SJEDNÁNA V ZÁVISLOSTI NA VÝNOSECH Z UŽITÍ LICENCE, MUSÍ NABYVATEL V DOHODNUTÝCH TERMÍNECH POSKYTNOUT POTŘEBNÉ INFORMACE A VYUČTOVÁNÍ JE-LI VÝŠE ODMĚNY SJEDNÁNA V ZÁVISLOSTI NA VÝNOSECH Z UŽITÍ LICENCE, MUSÍ NABYVATEL V DOHODNUTÝCH TERMÍNECH POSKYTNOUT POTŘEBNÉ INFORMACE A VYUČTOVÁNÍ NENÍ-LI STANOVENA DLE TRŽET A JE-LI S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ ZISK NEÚMĚRNĚ NÍZKÁ – DODATEČNÁ ODMĚNA – NELZE SE JÍ VZDÁT, URČUJE JI SOUD NENÍ-LI STANOVENA DLE TRŽET A JE-LI S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ ZISK NEÚMĚRNĚ NÍZKÁ – DODATEČNÁ ODMĚNA – NELZE SE JÍ VZDÁT, URČUJE JI SOUD

14 OMEZENÍ NABYVATELE LICENCE Označení autora smí nabyvatel upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno Označení autora smí nabyvatel upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno Nabyvatel smí dílo nebo jeho název upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil § 2375 odst. 2 Nabyvatel smí dílo nebo jeho název upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil § 2375 odst. 2

15 Omezení nabyvatele licence Rozmnoženiny pro autora = autorské výtisky – lze-li to po nabyvateli spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé, poskytne autorovi na své náklady alespoň 1 rozmnoženinu jeho díla. Rozmnoženiny pro autora = autorské výtisky – lze-li to po nabyvateli spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé, poskytne autorovi na své náklady alespoň 1 rozmnoženinu jeho díla.

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY AUTORA Z DŮVODŮ NEČINNOSTI NABYVATELE Z DŮVODŮ NEČINNOSTI NABYVATELE § 2378 - 2381 § 2378 - 2381 Z DŮVODU ZMĚNY PŘESVĚDČENÍ AUTORA § 2382 Z DŮVODU ZMĚNY PŘESVĚDČENÍ AUTORA § 2382

17 ZÁNIK LICENCE SMRTÍ FYZICKÉ OSOBY ČI ZÁNIKEM PRÁVNICKÉ OSOBY LICENCE NEZANIKÁ, PŘEVÁDÍ SE NA NÁSTUPCE, POKUD TO NEBYLO VE SMLOUVĚ VYLOUČENO. SMRTÍ FYZICKÉ OSOBY ČI ZÁNIKEM PRÁVNICKÉ OSOBY LICENCE NEZANIKÁ, PŘEVÁDÍ SE NA NÁSTUPCE, POKUD TO NEBYLO VE SMLOUVĚ VYLOUČENO.

18 LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ § 2384-2386

19 CHARAKTERISTIKA Licenční smlouva nakladatelská je typem licenční smlouvy. Licenční smlouva nakladatelská je typem licenční smlouvy. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli licenci k ROZMNOŽOVÁNÍ a ROZŠIŘOVÁNÍ díla, pokud nejde o užití díla v provedení výkonnými umělci.

20 VÝHRADNOST SMLOUVY: POZOR! Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že licence je poskytnuta VÝHRADNĚ. Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že licence je poskytnuta VÝHRADNĚ. Toto ustanovení neplatí, jde-li o rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci.

21 AUTORSKÁ KOREKTURA Autor má právo provést drobné tvůrčí změny díla před jeho vydáním v přiměřené lhůtě poskytnuté nabyvatelem, pokud: 1. nevyvolají na straně nabyvatele potřebu vynaložení nepřiměřených nákladů, 2. nezmění-li se jimi povaha díla, 3. není-li ve smlouvě stanoveno jinak. NEUMOŽNĚNÍ PROVEDENÍ AUTORSKÉ KOREKTURY – MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – POKUD: UŽITÍ DÍLA ZPŮSOBEM SNIŽUJÍCÍM JEHO HODNOTU.

22 PLATNOST LICENCE Množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin – rozebrání rozmnoženin před uplynutím doby trvání licence – zánik licence, pokud se smluvní strany nedohodnou na zvýšení množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy autor nabyvatele k takové změně smlouvy vyzve. Množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin – rozebrání rozmnoženin před uplynutím doby trvání licence – zánik licence, pokud se smluvní strany nedohodnou na zvýšení množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy autor nabyvatele k takové změně smlouvy vyzve.

23 PODLICENČNÍ SMLOUVA SMLOUVA, KTEROU JE PŘEVÁDĚNO PRÁVO ZÍSKANÉ LICENČNÍ SMLOUVOU NA DALŠÍ OSOBU SMLOUVA, KTEROU JE PŘEVÁDĚNO PRÁVO ZÍSKANÉ LICENČNÍ SMLOUVOU NA DALŠÍ OSOBU PÍSEMNÁ FORMA PÍSEMNÁ FORMA BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU SDĚLÍ NABYVATEL POSKYTOVATELI, ŽE POSTOUPIL LICENCI A KOMU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU SDĚLÍ NABYVATEL POSKYTOVATELI, ŽE POSTOUPIL LICENCI A KOMU


Stáhnout ppt "LICENČNÍ SMLOUVY Část 4 Hlava II, Díl 2, oddíl 5 NOZ §§ 2358-2389."

Podobné prezentace


Reklamy Google