Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah autorského práva Obsahem práva autorského jsou ▪ Výlučná práva osobnostní ▪ Výlučná práva majetková Výlučná jsou proto, že za života autora nemohou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah autorského práva Obsahem práva autorského jsou ▪ Výlučná práva osobnostní ▪ Výlučná práva majetková Výlučná jsou proto, že za života autora nemohou."— Transkript prezentace:

1 Obsah autorského práva Obsahem práva autorského jsou ▪ Výlučná práva osobnostní ▪ Výlučná práva majetková Výlučná jsou proto, že za života autora nemohou náležet nikomu jinému. Jsou: absolutní, nepromlčitelná, netranslativní a neocenitelná; 1

2 Výlučná práva osobnostní jsou specializovanou variantou osobnostních práv obecnější občanskoprávní povahy (§§11 až 16 ObčZ). vznikají okamžikem vytvoření díla, originárně přímo ze zákona ( nejsou závislá na právním úkonu ) jsou nepřevoditelná, nepromlčitelná zanikají smrtí autora, pak přecházejí na osoby blízké jinak než děděním 2

3 Osobnostní práva autorská zahrnují: právo na autorství (osobovat si autorství, čili presentovat se jako ten, jemuž svědčí domněnka autorství) právo rozhodnout o zveřejnění díla právo rozhodnout, jakým způsobem bude jeho dílo zveřejněno právo na autorské označení ( i jako anonymní, nebo pod pseudonymem) právo na nedotknutelnost díla, zahrnující: – právo udělit svolení ke změně díla či jinému zásahu do něj – právo autorského dohledu při dovolených zásazích právo domáhat se odstranění následků zásahu, jestliže byl učiněn způsobem dehonestujícím jeho dílo 3

4 Osobnostní práva autorská… …slouží k ochraně nemajetkových zájmů autora, k ochraně jeho autorství v širším slova smyslu (zájmům v morální, etické a psychické rovině autora jako člověka, k ochraně autorova světonázoru, svobody tvorby apod.) 4

5 Majetková práva autorská Jejich uplatněním autor realizuje hospodářský efekt, vzešlý z užití existujícího díla, dílo užije sám autor nebo osoba, na níž právo k užití převedl; za užití (cizí osobou) mu náleží autorská odměna které podléhá dani z příjmu a autor je tzv. účetní jednotkou. Autorská tvorba je způsobem obstarávání si hmotných prostředků potřebných k životu…(čl. 26 LZPS: jiná hospodářská činnost) 5

6 Majetková práva autorská Majetková práva upravuje AutZ v § 12 a následujících a zahrnují: právo dílo užít, právo na přístup k dílu jiná majetková práva ( právo na dodatečnou odměnu při opětovném prodeji origniálu §24… na odměnu při užití pro osobní potřebu, §25) jsou neocenitelná, dědí se, trvají po tzv. dobu ochrany 6

7 Majetkové právo dílo užít Užití je společenské uplatnění díla katalog práv v ust. § 12 odst. 4 AutZ obsahuje právo dílo užít v různých samostatných formách … … buď autorem samotným nebo jinou osobou, k tomu uděluje autor souhlas licenční smlouvou, právo na přístup k dílu je mu zachován 7

8 Majetková práva – způsoby užití díla V §12 odst. 4 jsou vyjmenovány jednotlivé způsoby užití děl; jedná se o demonstrativní výčet: odst. 5 ustanovení: Dílo lze užít i jiným způsobem než způsoby uvedenými v odstavci 4 autor může dát souhlas k jednotlivým způsobům užití, nebo ke všem nesmí dát souhlas k užití způsobem, který není znám 8

9 Majetková práva autorská-katalog způsobů užití, § 12 a) právo na rozmnožování díla b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména -1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla (§ 19 a 20), -2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), - 3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), -4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23). 9

10 Majetková práva autorská způsob užití jiné způsoby užití díla, které jsou mimo „katalog“, jsou například: -překlad díla, zhudebnění, zdramatizování, zfilmování… Majetková práva lze jinému uživateli udělit licenční smlouvou POZOR! Prodej díla (tzv. první prodej originálu nebo rozmnoženiny) je zpřístupnění díla veřejnosti a je zcela mimo licenční obchody! 10

11 tzv. jiná majetková práva § 24 Právo na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého (katalog děl taxativně v odst. 3 ), povinnými jsou profesionální obchodníci s díly, příjemce je kolektivní správce práv) § 25 Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu 11

12 Společná ustanovení pro majetková práva, § 26 (1) Majetkových práv se autor nemůže vzdát; tato práva jsou nepřevoditelná (tzv. translativně, inter vivos) a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí… (2) Majetková práva jsou předmětem dědictví… (3)…majetková práva k dílu po smrti autora bez právního nástupce připadají státu. Majetková práva autorská přecházejí na dědice – právo dílo užít a právo poskytnout tuto možnost jinému, jako za svého života mohl nakládat s těmito právy sám autor; dědici mají nárok na přístup k dílu (k jeho případným pouhým fotografiím, nelze -li jinak či není-li vůle vlastníka věci s níž je dílo pevně spojeno). 12

13 Trvání majetkových práv Majetková práva trvají po celou dobu života autora a 70 let po jeho smrti Je-li autorů (spoluautorů) více, počítá se doba až od smrti posledního z nich Smrt je událost rozhodná, ale doba se počítá až od prvního dne roku následujícího po roce smrti autora V případě smrti autora, není-li dědiců, přechází právo na stát-není možné, aby se stalo dílo volným před uplynutím doby ochrany Po uplynutí 70 let – shora – se stává dílo volným. 13


Stáhnout ppt "Obsah autorského práva Obsahem práva autorského jsou ▪ Výlučná práva osobnostní ▪ Výlučná práva majetková Výlučná jsou proto, že za života autora nemohou."

Podobné prezentace


Reklamy Google