Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvojové dokumenty mikroregionů a jejich praktická vazba na projektový management Rekapitulace základních pojmů a předpokladů „Tvorba a využití rozvojových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvojové dokumenty mikroregionů a jejich praktická vazba na projektový management Rekapitulace základních pojmů a předpokladů „Tvorba a využití rozvojových."— Transkript prezentace:

1 Rozvojové dokumenty mikroregionů a jejich praktická vazba na projektový management Rekapitulace základních pojmů a předpokladů „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ 15.11.2007, Brno

2 Mikroregion Ve smyslu geografickém – určité území nebo oblast. Ve smyslu neformální spolupráce obcí – uskupení několika obcí za účelem splnění nějakého úkolu, stačí souhlas obecních zastupitelstev. Ve smyslu formalizované spolupráce několika obcí – uskupení několika obcí jež mají statut právnické osoby. Jednají jménem obcí na vlastní odpovědnost. V optimálním případě je mikroregion tvořen: –Územím se společnými rysy či problémovými okruhy –Přirozeným spádovým územím

3 Strategické plánování na úrovni mikroregionů Dvě úrovně: –Na úrovni členských obcí –Na úrovni mikroregionu Nutná vazba na územní i ekonomické plánování –Územní – definice v zákonu č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) –Ekonomické (Rozpočet, Rozpočtový výhled) – zákon č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nutná vazba na rozvojové strategie dotčených územních celků –Národní resortní strategie –Programy rozvoje krajů –Rozvojové dokumenty jednotlivých členských obcí

4 Rozvojové dokumenty mikroregionů a jejich praktická vazba na projektový management Prezentace „Tvorba a využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ 15.11.2007, Brno

5 Plánování a projektový management pojmy, vazba Plánování –systematické bilancování reálných cílů a prostředků rozvoje všech oblastí života společnosti, ústící do formulace více či méně závazného plánu budoucího vývoje. Projektový management –proces plánování, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle za daný čas, s definovanými zdroji a s omezenou cenou (trojimperativ). Nástroj vedoucí k realizaci projektů. Plánování – tvorba mantinelů pro projektový management –Definice strategických cílů mikroregionu (analogie: hlavní cíl, specifický cíl,...); –Minimalizace třecích ploch (střetů zájmů), a to zejména na politické úrovni; –Sjednocení cílů samostatných projektů –Definuje na co se má PM zaměřit, aby byl pro organizaci efektivní

6 Projektový management – Projektový manažer Projektový management je proces plánování, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle za daný čas, s definovanými zdroji a s omezenou cenou (trojimperativ). –NE vyplňování formulářů –NE vytváření analýz Projektový manažer v současnosti využíván spíše pro osobní přípravu žádostí a strategických dokumentů –výsledky terénního průzkumu - plných 83,33 % mikroregionů, jež se zúčastnily šetření, využívá „manažera“ pro osobní / samostatné zpracování žádostí o dotace –pouze ve 26 % jej využívají pro Fundraising a lobby

7 Úloha manažera mikroregionu manažer mikroregionu Plánování Koordinace, Zpětná vazba (plán, realita) Vyjednávaní nejvhodnějších podmínek Lobby, FundRaising (nejen dotační politika) Marketing (Public Relations) Kontrola, Monitornig Návrh definice produktu mikroregionu Odpovědný za přípravu rozvojových dokumentů a podkladů pro rozhodovací procesy Odpovědný za kvalitu – za produkt... Realizace volené orgány dodavatelé, partneři Zaměstnanci (analýzy, SP, realizace projektů)

8 Mikroregion jako produkt Citymarketing Soubor taktických marketingových nástrojů (nikoliv strategických nástrojů). Tento soubor představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace činí, aby vzbudila poptávku po produktu. Soukromý sektor Tradiční marketingový mix 4P (Product, Price, Place, Promotion) Veřejný sektor Marketing v širších souvislostech (Citymarketing, Megamarketing) 6P (Product, Price, Place, Promotion, Public Relations, Power)

9 Mikroregion jako produkt Produkt (Product) –pracovní příležitosti pro ekonomicky aktivní obyvatele; –bydlení pro obyvatele v obci; –investiční příležitosti pro investory; –výrobní potenciál pro odběratele i dodavatele; –obchodní příležitosti pro obchodníky i zákazníky; –rekreační, léčebné možnosti pro rekreanty a pacienty; –Turistické atrakce a zajímavosti pro domácí i zahraniční zájemce; –Kulturní, zdravotní, vzdělávací, sportovní, sociální možnosti pro vlastní obyvatele, ale i pro okolní. Cena (Price) –celková úroveň cen za jednotlivé dílčí produkty, které město nabízí nebo je schopno poskytnout („Problém potlačení významu místních daní a malá fiskální autonomie obcí“). Distribuce (Place) –dopravní možnosti města včetně systému hromadné dopravy.

10 Propagace (Promotion) –veškerý systém prostředků, jimiž město dává o sobě vědět a oslovuje veřejnost. Politická síla / stabilita (Power) –obec (mikroregion) s průhlednou a stabilní politickou situací při pluralitním systému a zastoupení politických stran, kde zastupitelé operativně spolupracují x obci (mikroregionu) s vnitřními, popřípadě i vnějšími komunikačními problémy. Vztahy se stakeholdery (Public Relations) –Podpora místních obyvatel a dalších zainteresovaných aktérů rozvoje (stakeholderů) x Odmítání či neztotožnění se se strategiemi Mikroregion jako produkt

11 Běžný rozvojový dokument - Smysl, poslání - Strategie - Cíle - Projekty - Rozpočty Strategie rozvoje mikroregionu produktový přístup Rozvojový dokument obohacený o přístup Citymarketingu - Smysl, poslání - Strategie - Cíle - Taktiky / postupy - Projekty - Rozpočty

12 Organizační struktura alfa a omega realizovatelnosti rozvojových dokumentů V ČR velmi podceňovaná a přehlížená vazba. –Existují stanovy; –Existují strategické dokumenty; –Neexistuje pracovní organizační struktura a odpovědnostní model; –67 % dotázaných mikroregionů nevyužívá systém pracovních skupin; –Šetření prokazuje pozitivní vliv na úspěšnost realizace projektů – viz výstupy projektu WB-09-05; –Přetrvává přesvědčení, že jeden manažer spasí mikroregion a zajistí mu milionové dotace. Přetrvávající přesvědčení – investice jsou důležitější a přínosnější než „měkké projekty“. Projekt nemůže být efektivní, pokud jej nerealizuje efektivně pracující tým.

13 Inspirativní příklady: –Euroregions (Euroregiony)- plnohodnotné skupiny měst a obcí s právní subjektivitou a zřízené pro multioborovou spolupráci. –Working Communities – základem je společná dohoda (working agreement) s omezenými pravomocemi. –další více či méně formalizované typy spolupráce zřizované zejména pro management INTERREG a jiných programů a iniciativ EU. Systém Pracovních skupin –v mezinárodní praxi ověřeným modelem je vytváření orgánů mikroregionů stávajícími pracovníky jednotlivých obecních úřadů či zainteresovaných skupin (stakeholderů). –Např. skupina pro rozvoj cestovního ruchu může být složena z kmenových odborníků jednotlivých členských obcí s poradními hlasy provozovatelů místní kulturní památky apod. Organizační struktura alfa a omega realizovatelnosti rozvojových dokumentů

14 Best Practises (Working Communities) COTRAGO (založeno 1982 – Švýc./Fran./Ita) ARGE ALP (1972 – Něm./Švýc./Rak./Ita.) Alpen – Adria a CTP (1983 – Špa./Fra./Andora) Společné charakteristiky: Rozhodovací procesy jsou zpravidla uskutečňovány ve dvou rovinách: Politické (Council of regional political leaders) – scházejí se zpravidla dvakrát ročně a projednávají strategii společného postupu. Předsednictví rotuje skrze regiony po 1 roce. Manažerské (Management of coordination committee) – jehož úkolem je schválení projektů a koordinace prací a monitoring společných projektů, a tedy zabezpečení cílů společných projektů.

15 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Pápol Projektová a rozvojová agentura, a.s. papol@rozvoj.cz


Stáhnout ppt "Rozvojové dokumenty mikroregionů a jejich praktická vazba na projektový management Rekapitulace základních pojmů a předpokladů „Tvorba a využití rozvojových."

Podobné prezentace


Reklamy Google