Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář

2 ? Strategie podniku je určující pro následnou formulaci poslání
je cesta, jak dosáhnout poslání a cílů je základní linií rozpracovanou do cílů

3 ? Zformulujte misi (poslání) a strategie ekologické daňové reformy.
Zformulujte strategické, taktické a operativní cíle.

4 ? Taktické řízení je záležitostí nižšího managementu
vrcholového managementu středního managementu 4

5 ? Dejte příklady aktivit v rámci stavby Kampusu UJEP, které patří do:
strategického řízení, taktického řízení, operativního řízení. Kdo by měl tyto funkce vykonávat?

6 ? Mezi nástroje operativního řízení nepatří limity a normy kalkulace
roční rozpočet zdrojů podnikatelský plán 6

7 ? K vlivům mikrookolí podniku nepatří vývoj daní chování zákazníků
konkurenti dodavatelé 7

8 Malý slovníček managementu

9 ? Bariéry vstupu na trh/do odvětví 9

10 ? Bariéry vstupu – znemožňují/komplikují příchod nových firem na trh
Jaké jsou bariéry na trhu: vysokoškolského vzdělávání, elektroniky, atomových elektráren? 10

11 ? B2B 11

12 ? B2B (Business to Business)
Obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce. Uveďte vlastní příklady. 12

13 ? B2C 13

14 ? B2C (Business to Customer / Consumer)
Prodej koncovému zákazníku (spotřebiteli), zaměření se na vztahy mezi firmou a koncovým zákazníkem. Uveďte vlastní příklady. 14

15 ? CRM (Customer Relationship Management) Řízení vztahů se zákazníky 15

16 ? CRM (Customer Relationship Management)
Aktivní řízení vztahů se zákazníky ve všech kontaktních bodech, s účelem navázání oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu. CRM má za cíl poznání zákazníka, tedy jeho chování a potřeby a následné vyhodnocování těchto údajů pro udržení stávajících a získání nových zákazníků. Uveďte příklady CRM nástrojů používaných vaší bankou. 16

17 ? KM (Knowledge Management - Management znalostí). 17

18 ? KM (Knowledge Management) - Management znalostí.
Nástroje umožňující sdružit znalosti a odkazy na ně podle různých úhlů pohledu. KM se rovněž zabývá plánováním změn - provádí se v něm přehodnocování pracovních činností a realizují se změny ve způsobu vykonávání práce tak, jak se změní i definice úlohy pracovníků. 18

19 ? Proces 19

20 ? Proces - soubor dílčích činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách. Popište proces přijímacích zkoušek regulované podmínky Proces příprava pizzy výstupy vstupy zdroje 20

21 ? Logistika 21

22 ? Logistika Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Zahrnuje v sobě celý složitý systém celních, přepravních a spedičních úkonů. 22

23 ? JIT (Just-In-Time) 23

24 ? JIT (Just-In-Time) Filosofie zefektivnění dodavatelsko -odběratelského řetězce pomocí odstranění skladových zásob dynamickým propojením dodavatelů komponent a materiálu a výrobců finálních výrobků. Díky tomu opouštějí hotové výrobky firmu ihned po dokončení, aniž by se hromadily na skladě. 24

25 ? Kaizen 25

26 ? Kaizen (z jap. KAI = změna, ZEN = zboží) - systematické zkoumání procesu tvorby hodnot zaměřené na trvalé zlepšovaní produktů, postupů a pracovních podmínek. 26

27 ? Outsourcing 27

28 ? Outsourcing Přenos nebo převod úkolů nebo projektů na externího poskytovatele služeb s průběžným každodenním sledováním daného obchodního procesu. Zákazníkovi je poskytnuta služba přímo na míru podle jeho potřeb. Uveďte příklady. 28

29 ? Meziprodukt 29

30 ? Meziprodukt Zboží, které se používá jako vstup do dalšího výrobního procesu. Uveďte příklady meziproduktů: stavební firmy, poradenské firmy. 30

31 ? Benchmark 31

32 ? Benchmark Měřítko pro porovnání výkonnosti.
Uveďte příklady činností, kde by bylo vhodné použít benchmarking. 32

33 ? CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) 33

34 ? CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že firmy, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí. Takové firmy odlišují se od konkurence, stávají se žádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací a atraktivním zaměstnavatelem. Aktivity firem jsou čistě dobrovolné a jdou nad rámec povinností daných zákonem. 34

35 ? Stakeholders (Zainteresované strany) 35

36 ? Stakeholders (Zainteresované strany)
všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod firmy nebo jsou jejím fungováním ovlivněni. Skupina stakeholders v nejširším pojetí zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace. Právě ve spolupráci s nimi firmy realizují své CSR programy nebo definují svou CSR strategii. Vyjmenujte zainteresované strany: UJEP. 36

37 ? Akcionář majoritní 37

38 ? Akcionář majoritní Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti. opak - akcionář minoritní 38

39 ? ex ante 39

40 ? ex ante Činnost, která se provádí před zkoumanou událostí
např. ex-ante ekologický audit 40

41 ? ex post Činnost, která se provádí po zkoumané událostí
např. ex-post ekologický audit 41

42 ? Balanced Scorecard 42

43 ? Balanced Scorecard Jde o systém sledování výsledků podniku ve čtyřech oblastech: finanční hodnoty, procesní hodnoty, ukazatele lidských zdrojů a ukazatele inovace. Použití této techniky leží zejména v oblasti prezentace výsledků podniku vrcholovému vedení, či pro účely porovnávání dosaženého zlepšení v podnikovém procesu. 43

44

45 ? Klastr 45

46 ? Klastr Výsledek statistického třídění velkých objemů informací na skupinky (klastry), které mají nějaké společné prvky. 46

47 ? Rozpočtový (fiskální) rok 47

48 ? rozpočtový (fiskální) rok
Období, na které je sestavován pravidelný rozpočet, účetní období, k němuž se vztahují položky příjmů a výdajů, a období, za které se předkládá závěrečný účet. Austrálie začátek 1.7. konec Kanada, UK, NZ, Indie začátek 1.4. konec 31.3. Česká republika začátek 1.1. konec 48

49 ? Franchising 49

50 Franchising systém distribuce zboží, služeb nebo technologie, který je založen na spolupráci mezi franchisorem a jeho jednotlivými franchisanty. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a povinnost provozovat činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za finanční úplatu obchodní jméno, ochrannou známku nebo značku služeb, know-how, obchodní a technické metody, systém postupů a další práva z, doplněné o poskytování prodejní a technické pomoci po dobu trvání smlouvy. 50

51 ? Direct marketing 51

52 ? Direct marketing Přímý marketing, propagace produktu a uskutečnění prodeje pomocí přímých médií. Uveďte vlastní příklady. 52

53 ? Goodwill 53

54 ? Goodwill Nehmotné aktivum, soubor faktorů, které se vyvíjejí v podnikání např. loajalita zákazníků, reputace, zvláštní zkušenosti. 54

55 ? Synergie 55

56 Synergie Komplementární aktivity dvou nebo více stran, které mohou vést k silné společné schopnosti, podaří-li se zorganizovat vzájemně prospěšnou spolupráci. 56

57 ? Kalendářní časový fond je počet dnů v roce
počet kalendářních dnů bez sobot a nedělí počet pracovních dní v roce 57

58 ? Využitelný časový fond je totéž, co nominální časový fond
kalendářní časový fond bez sobot, nedělí a svátků nominální časový fond bez prostojů 58

59 ? Koeficient integrálního využití měří využití výkonu využití kapacity
využití času 59

60 ? Výkon výrobního zařízení udává
maximální počet výrobků vyrobených za jednotku času průměrný počet výrobků vyrobených za jednotku času dobu, za kterou se průměrně vyrobí 1 výrobek 60

61 ? Využití časového fondu nazýváme extenzivním využitím
intenzivním využitím integrálním využitím celkovým využitím 61

62 Co je to? Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti) Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku času Norma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku

63 ? Časový fond využitelný k práci je hodin, norma pracnosti 0,05 nh, celkové využití kapacity 0,81 při intenzivním využití 0,9. Zjistěte: skutečný počet vyrobených výrobků (QS) skutečně odpracovaný čas (TS) kolik výrobků bude skutečně vyrobeno za 1 hodinu (VS) 63

64 Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod)
Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet směn * délka směny v hod) Nepracovní dny (soboty, neděle, svátky) Využitelný časový fond Plánované prostoje

65 ? Jestliže známe využitelný časový fond a normu pracnosti, můžeme zjistit výrobní kapacitu QP QP = TP / t = 1000 / 0,05 = 20 000 ks QP – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, TP – využitelný ČF v hodinách, tk – kapacitní norma pracnosti, 65

66 ? Tato kapacita je využita na 81 % a skutečný počet vyrobených výrobků je tedy QS = 20 000  0,81 = 16 200 ks kc - využití výrobní kapacity QS - skutečný objem výroby QP - výrobní kapacita 66

67 Známe-li vztah mezi koeficienty celkového, časového a výkonového využití kapacity
kc = ke  ki, pak ke = kc / ki = 0,81 / 0,9 = 0,9 jestliže byl celkový využitelný čas využit na 90 %, pak z celkových 1 000 hodin bylo skutečně odpracováno 900 hodin. VS – skutečný výkon daného zařízení, TS – skutečná doba provozu daného zařízení ke – koeficient časového (extenzivního) využití, ki – koeficient výkonového (intenzivního) využití 67

68 ? Jestliže je norma pracnosti 0,05 nh, pak za hodinu mělo být vyrobeno maximálně 1 / 0,05 = 20 ks / h. Tento výkon byl využit z 90 % a tedy za hodinu se skutečně vyrobilo 18 ks. 68

69 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google