Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář. 2 ? Strategie podniku –je určující pro následnou formulaci poslání –je cesta, jak dosáhnout poslání a cílů –je základní linií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář. 2 ? Strategie podniku –je určující pro následnou formulaci poslání –je cesta, jak dosáhnout poslání a cílů –je základní linií."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář

2 2 ? Strategie podniku –je určující pro následnou formulaci poslání –je cesta, jak dosáhnout poslání a cílů –je základní linií rozpracovanou do cílů

3 ? Zformulujte misi (poslání) a strategie ekologické daňové reformy. Zformulujte strategické, taktické a operativní cíle.

4 4 ? Taktické řízení je záležitostí –nižšího managementu –vrcholového managementu –středního managementu

5 ? Dejte příklady aktivit v rámci stavby Kampusu UJEP, které patří do: –strategického řízení, –taktického řízení, –operativního řízení. Kdo by měl tyto funkce vykonávat?

6 6 ? Mezi nástroje operativního řízení nepatří –limity a normy –kalkulace –roční rozpočet zdrojů –podnikatelský plán

7 7 ? K vlivům mikrookolí podniku nepatří –vývoj daní –chování zákazníků –konkurenti –dodavatelé

8 Malý slovníček managementu

9 9 ? Bariéry vstupu na trh/do odvětví

10 10 ? Bariéry vstupu – znemožňují/komplikují příchod nových firem na trh Jaké jsou bariéry na trhu: –vysokoškolského vzdělávání, –elektroniky, –atomových elektráren?

11 11 ? B2B

12 12 ? B2B (Business to Business) Obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce. Uveďte vlastní příklady.

13 13 ? B2C

14 14 ? B2C (Business to Customer / Consumer) Prodej koncovému zákazníku (spotřebiteli), zaměření se na vztahy mezi firmou a koncovým zákazníkem. Uveďte vlastní příklady.

15 15 ? CRM (Customer Relationship Management) Řízení vztahů se zákazníky

16 16 ? CRM (Customer Relationship Management) Aktivní řízení vztahů se zákazníky ve všech kontaktních bodech, s účelem navázání oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu. CRM má za cíl poznání zákazníka, tedy jeho chování a potřeby a následné vyhodnocování těchto údajů pro udržení stávajících a získání nových zákazníků. Uveďte příklady CRM nástrojů používaných vaší bankou.

17 17 ? KM (Knowledge Management - Management znalostí).

18 18 ? KM (Knowledge Management) - Management znalostí. Nástroje umožňující sdružit znalosti a odkazy na ně podle různých úhlů pohledu. KM se rovněž zabývá plánováním změn - provádí se v něm přehodnocování pracovních činností a realizují se změny ve způsobu vykonávání práce tak, jak se změní i definice úlohy pracovníků.

19 19 ? Proces

20 20 ? Proces - soubor dílčích činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách. Popište proces přijímacích zkoušek Proces příprava pizzy vstupy výstupy regulované podmínky zdroje

21 21 ? Logistika

22 22 ? Logistika Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. Zahrnuje v sobě celý složitý systém celních, přepravních a spedičních úkonů.

23 23 ? JIT (Just-In-Time)

24 24 ? JIT (Just-In-Time) Filosofie zefektivnění dodavatelsko - odběratelského řetězce pomocí odstranění skladových zásob dynamickým propojením dodavatelů komponent a materiálu a výrobců finálních výrobků. Díky tomu opouštějí hotové výrobky firmu ihned po dokončení, aniž by se hromadily na skladě.

25 25 ? Kaizen

26 26 ? Kaizen (z jap. KAI = změna, ZEN = zboží) - systematické zkoumání procesu tvorby hodnot zaměřené na trvalé zlepšovaní produktů, postupů a pracovních podmínek.

27 27 ? Outsourcing

28 28 ? Outsourcing Přenos nebo převod úkolů nebo projektů na externího poskytovatele služeb s průběžným každodenním sledováním daného obchodního procesu. Zákazníkovi je poskytnuta služba přímo na míru podle jeho potřeb. Uveďte příklady.

29 29 ? Meziprodukt

30 30 ? Meziprodukt Zboží, které se používá jako vstup do dalšího výrobního procesu. Uveďte příklady meziproduktů: –stavební firmy, –poradenské firmy.

31 31 ? Benchmark

32 32 ? Benchmark Měřítko pro porovnání výkonnosti. Uveďte příklady činností, kde by bylo vhodné použít benchmarking.

33 33 ? CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem)

34 34 ? CSR – Corporate Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V praxi to znamená, že firmy, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci a podporují region, ve kterém působí. Takové firmy odlišují se od konkurence, stávají se žádaným partnerem podobně smýšlejících firem a organizací a atraktivním zaměstnavatelem. Aktivity firem jsou čistě dobrovolné a jdou nad rámec povinností daných zákonem.

35 35 ? Stakeholders (Zainteresované strany)

36 36 ? Stakeholders (Zainteresované strany) všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod firmy nebo jsou jejím fungováním ovlivněni. Skupina stakeholders v nejširším pojetí zahrnuje zákazníky, akcionáře, zaměstnance, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace. Právě ve spolupráci s nimi firmy realizují své CSR programy nebo definují svou CSR strategii. Vyjmenujte zainteresované strany: –UJEP.

37 37 ? Akcionář majoritní

38 38 ? Akcionář majoritní Akcionář, který vlastní největší počet akcií společnosti nebo který jedná ve shodě s jiným akcionářem / jinými akcionáři, přičemž součet jejich akcií zajišťuje nejvyšší procento na základním jmění společnosti. opak - akcionář minoritní

39 39 ? ex ante

40 40 ? ex ante Činnost, která se provádí před zkoumanou událostí např. ex-ante ekologický audit

41 41 ? ex post Činnost, která se provádí po zkoumané událostí např. ex-post ekologický audit

42 42 ? Balanced Scorecard

43 43 ? Balanced Scorecard Jde o systém sledování výsledků podniku ve čtyřech oblastech: finanční hodnoty, procesní hodnoty, ukazatele lidských zdrojů a ukazatele inovace. Použití této techniky leží zejména v oblasti prezentace výsledků podniku vrcholovému vedení, či pro účely porovnávání dosaženého zlepšení v podnikovém procesu.

44

45 45 ? Klastr

46 46 ? Klastr Výsledek statistického třídění velkých objemů informací na skupinky (klastry), které mají nějaké společné prvky.

47 47 ? Rozpočtový (fiskální) rok

48 48 ? rozpočtový (fiskální) rok Období, na které je sestavován pravidelný rozpočet, účetní období, k němuž se vztahují položky příjmů a výdajů, a období, za které se předkládá závěrečný účet. Austrálie začátek 1.7. konec 30.06 Kanada, UK, NZ, Indie začátek 1.4. konec 31.3. Česká republikazačátek 1.1. konec 31.12.

49 49 ? Franchising

50 50 Franchising systém distribuce zboží, služeb nebo technologie, který je založen na spolupráci mezi franchisorem a jeho jednotlivými franchisanty. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a povinnost provozovat činnost v souladu s jeho koncepcí. Toto právo franchisanty opravňuje a zavazuje užívat za finanční úplatu obchodní jméno, ochrannou známku nebo značku služeb, know-how, obchodní a technické metody, systém postupů a další práva z, doplněné o poskytování prodejní a technické pomoci po dobu trvání smlouvy.

51 51 ? Direct marketing

52 52 ? Direct marketing Přímý marketing, propagace produktu a uskutečnění prodeje pomocí přímých médií. Uveďte vlastní příklady.

53 53 ? Goodwill

54 54 ? Goodwill Nehmotné aktivum, soubor faktorů, které se vyvíjejí v podnikání např. loajalita zákazníků, reputace, zvláštní zkušenosti.

55 55 ? Synergie

56 56 Synergie Komplementární aktivity dvou nebo více stran, které mohou vést k silné společné schopnosti, podaří-li se zorganizovat vzájemně prospěšnou spolupráci.

57 57 ? Kalendářní časový fond je –počet dnů v roce –počet kalendářních dnů bez sobot a nedělí –počet pracovních dní v roce

58 58 ? Využitelný časový fond je –totéž, co nominální časový fond –kalendářní časový fond bez sobot, nedělí a svátků –nominální časový fond bez prostojů

59 59 ? Koeficient integrálního využití měří –využití výkonu –využití kapacity –využití času

60 60 ? Výkon výrobního zařízení udává –maximální počet výrobků vyrobených za jednotku času –průměrný počet výrobků vyrobených za jednotku času –dobu, za kterou se průměrně vyrobí 1 výrobek

61 61 ? Využití časového fondu nazýváme –extenzivním využitím –intenzivním využitím –integrálním využitím –celkovým využitím

62 Co je to? Kapacita – schopnost určitého zařízení (stroje, dílny) za optimálních podmínek vyrobit určité množství výrobků za určitou dobu. (V nejjednodušším vyjádření je to součin výkonu zařízení a doby činnosti) Výkon výrobního zařízení – maximální množství výrobků vyrobených za jednotku času Norma pracnosti výrobku – čas potřebný k výrobě jednoho výrobku

63 63 ? Časový fond využitelný k práci je 1 000 hodin, norma pracnosti 0,05 nh, celkové využití kapacity 0,81 při intenzivním využití 0,9. Zjistěte: –skutečný počet vyrobených výrobků (QS) –skutečně odpracovaný čas (TS) –kolik výrobků bude skutečně vyrobeno za 1 hodinu (VS)

64 Kalendářní časový fond (365 dní * 24 hod) Nominální časový fond ((kalendářní časový fond ve dnech – nepracovní dny) * počet směn * délka směny v hod) Nepracovní dny (soboty, neděle, svátky) Využitelný časový fond Plánované prostoje

65 65 ? Jestliže známe využitelný časový fond a normu pracnosti, můžeme zjistit výrobní kapacitu QP QP = TP / t = 1000 / 0,05 = 20 000 ks Q P – výrobní kapacita v naturálních jednotkách, T P – využitelný ČF v hodinách, t k – kapacitní norma pracnosti,

66 66 ? Tato kapacita je využita na 81 % a skutečný počet vyrobených výrobků je tedy QS = 20 000  0,81 = 16 200 ks k c - využití výrobní kapacity Q S - skutečný objem výroby Q P - výrobní kapacita

67 67 Známe-li vztah mezi koeficienty celkového, časového a výkonového využití kapacity kc = ke  ki, pak ke = kc / ki = 0,81 / 0,9 = 0,9 jestliže byl celkový využitelný čas využit na 90 %, pak z celkových 1 000 hodin bylo skutečně odpracováno 900 hodin. V S – skutečný výkon daného zařízení, T S – skutečná doba provozu daného zařízení ke – koeficient časového (extenzivního) využití, ki – koeficient výkonového (intenzivního) využití

68 68 ? Jestliže je norma pracnosti 0,05 nh, pak za hodinu mělo být vyrobeno maximálně 1 / 0,05 = 20 ks / h. Tento výkon byl využit z 90 % a tedy za hodinu se skutečně vyrobilo 18 ks.

69 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář. 2 ? Strategie podniku –je určující pro následnou formulaci poslání –je cesta, jak dosáhnout poslání a cílů –je základní linií."

Podobné prezentace


Reklamy Google