Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k ukončování projektů FS 19. března 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, odbor FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k ukončování projektů FS 19. března 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, odbor FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."— Transkript prezentace:

1 Seminář k ukončování projektů FS 19. března 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, odbor FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2 Seminář k ukončování projektů FS základní rámce I Cíl a smysl semináře 2010 je konečný termín ( Draft - Guidelines for the amendment of decisions on Cohesion Fund projects, leden 2008 ) Cca 44 „běžících“ projektů Cca 20 projektů se do procesu ukončování projektů dostane letos Postavení Pokynu k ukončování projektů FS (kap. 7 a 9 ve Strategii FS – implementační systém a u.v. č. 125/2004, Operační manuál FS – pokyn je přílohou)

3 Seminář k ukončování projektů FS základní rámce II Průběh revize „Pokynu k ukončování projektů FS“ (PUP) Očekávaný podklad – „Guidance note on Cohesion Fund Closure (2000-2006)“ Informování KP –www.strukturalni-fondy.cz, www.mmr.cz, …www.strukturalni-fondy.czwww.mmr.cz –Distribuce PUP a dalších dokumentů (např. vzorové plnění specifických podmínek, informace k „udržitelnosti projektu“, apod.) –Individuální konzultace Další/příští seminář k ukončování projektů

4 Seminář k ukončování projektů FS výchozí dokumenty FM/RK a jeho modifikace (pokud existují) –Podmínky pro závěrečnou platbu, specifické podmínky Podklady z jednání Monitorovacího výboru (zápis a monitorovací list projektu) –Postavení těchto dokumentů Dokumenty, který umožňují proplácení prostředků FS a stanovují závazky spolufinancování –Podmínky kontrolované finančním úřadem

5 Seminář k ukončování projektů FS nařízení - základní ustanovení I Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti Článek 13 Posuzování, monitorování a hodnocení –Odst. 4. V průběhu provádění projektů a po jejich ukončení vyhodnotí Komise a přijímající členské státy, jak byly projekty provedeny, a potenciální a skutečný vliv jejich provádění, aby posoudila, zda lze dosáhnout původních cílů či zda jich bylo dosaženo. Toto hodnocení se mimo jiné týká vlivu projektů na životní prostředí podle platných pravidel Společenství.

6 Seminář k ukončování projektů FS nařízení - základní ustanovení II Článek D, Platby, odst. 2 d) konečný zůstatek pomoci Společenství lze vyplatit za předpokladu, že – projekt, etapa projektu či skupina projektů byly provedeny v souladu se svými cíli, – orgán či subjekt určený podle odstavce 1 podá Komisi žádost o platbu do šesti měsíců od fyzického dokončení projektu, etapy projektu či skupiny projektů, – Komisi je předložena závěrečná zpráva podle čl. F odst. 4, – členský stát potvrdí Komisi, že informace uvedené v žádosti o platbu a ve zprávě jsou správné.

7 Seminář k ukončování projektů FS nařízení - základní ustanovení III Článek F Monitorování –4. Orgán či subjekt určený pro tyto účely členským státem předloží Komisi do tří měsíců od ukončení každého celého roku provádění zprávu o průběhu za každý projekt. Závěrečnou zprávu předloží Komisi do šesti měsíců po ukončení projektu či etapy projektu. Tato zpráva musí obsahovat a) popis provedených prací, včetně materiálních ukazatelů, výdajů podle kategorie práce a všech opatření přijatých podle zvláštních ustanovení rozhodnutí o poskytnutí pomoci; b) informace o všech propagačních opatřeních; c) potvrzení, že práce odpovídají rozhodnutí o poskytnutí pomoci;

8 Seminář k ukončování projektů FS nařízení - základní ustanovení IV –d) počáteční posouzení, zda je pravděpodobné, že bude dosaženo plánovaných výsledků uvedených v čl. 13 odst. 4, zejména včetně - dne, kdy se skutečně začalo pracovat na projektu, - způsobu, jak bude projekt řízen poté, co skončí, - případného potvrzení finančních předpokladů, zejména co se týče provozních nákladů a očekávaných výnosů, - potvrzení socioekonomických předpovědí, zvláště očekávaných nákladů a přínosů, - uvedení přijatých opatření na ochranu životního prostředí a nákladů na ně, včetně souladu se zásadou "znečišťovatel platí.";

9 Seminář k ukončování projektů FS vztah k monitorovacím listům Obsah monitorovacího listu (MSh) 1. Identifikace projektu (včetně 1D Popis projektu) 2. Stručný chronologický popis uskutečněných prací 3. Specifické podmínky vztahující se na projekt T4 – Aktualizace pránu veřejných zakázek T5 – Plán nákladů a výdajů T6 – Informace o postupu realizace projektu ve fyz. a fin. ukazatelích T7 – Žádost konečného příjemce o platbu (zaúčtované PJ) 7. Příčiny (případných) rozdílů mezi fyz. a fin. realizací 8. Technické, finanční nebo právní problémy 9. Postřehy a dop. národních a/nebo inspekčních orgánů Společenství 10. Opatření přijatá na propagaci pomoci ES 11. Předpokládaná data dokončení

10 Seminář k ukončování projektů FS význam přípravy na 8.MV (jaro 2008) Základní cíl v přípravě podkladů pro MV : –Dosáhnout takového obsahu monitorovacího listu projektu, aby sloužil jako zdroj informací, které bude možné do Závěrečné zprávy projektu převzít, a u kterých tedy nebude problém s jejich ověřováním v implementačních systému Dílčí cíle: –Verifikovat znění specifických podmínek přesně dle FM/RK –U podmínek, které již byly splněny, dosáhnout definitivní formulace (nejlépe odkazem na souhlasné vyjádření EK) –U ostatních podmínek najít korektní a aktuální znění –Dosáhnout vyvážených textů v částech 8-10 Požadavky ze strany ŘO budou zaslány současně s harmonogramem přípravy na MV

11 Seminář k ukončování projektů FS životní cyklus projektu I … Štěpení žádosti o platbu – První indikace závěrečné fáze projektu pro ŘO Fyzické ukončení realizace –Závisí na specifikách projektů Naplnění smluv s dodavateli –Jejich doložení Doložení, že byly splněny cíle projektu (ve smyslu nařízení) –Dokumenty příslušných orgánů státní správy

12 Seminář k ukončování projektů FS životní cyklus projektu II Příprava závěrečné zprávy Příprava závěrečné certifikace výdajů Winding-up Příprava žádosti o závěrečnou platbu Zaslání závěrečné zprávy a souhrnné žádosti EK Posuzování v EK (+ doplňující informace) Proplacení žádosti o závěrečnou platbu

13 Seminář k ukončování projektů FS procesy probíhající při ukončování projektu Činnosti konečného příjemce –Výstup: Závěrečná zpráva Činnost útvaru pro winding-up –Výstup: Prohlášení při ukončení projektu Činnost platebního a certifikačního orgánu –Výstup: Závěrečná certifikace výdajů, Žádost o závěrečnou platbu Činnost zprostředkujících subjektů a ŘO –Výstup: Žádost o zaslání ZZ do EK (závěrečné vyhodnocení ISPROFIN)

14 Seminář k ukončování projektů FS PUP – dosavadní vývoj Pokyn k ukončování projektů Fondu soudržnosti (PUP) – podle kapitoly H Operačního manuálu FS je veden jako jeho příloha č. 18 Podnětem k zásadní revizi původní verze PUP byly: –požadavky EK na doplnění některých závěrečných zpráv – ukázaly, že naše původní představy o formě prokazování některých skutečností byly nedostatečné –přechod celého implementačního systému do kvalitativně jiné etapy (realizace a masivního ukončování projektů) – to si vyžaduje systematický přístup –požadavek zajistit standard, který bude EK akceptovat Vydání č. 4 bylo předmětem připomínkového řízení

15 Seminář k ukončování projektů FS PUP – obsah dokumentu I Obsah I Úvod 1.Základní rámce procesu ukončování projektu 1.1Finanční memorandum 1.2Rozhodnutí Komise o udělení pomoci z Fondu soudržnosti 2.Subjekty účastnící se ukončování projektu 3.Zahájení procesu ukončování projektu 4.Závěrečná zpráva projektu 4.1Postup přípravy a projednávání závěrečné zprávy 4.2Obsah závěrečné zprávy

16 Seminář k ukončování projektů FS PUP – obsah dokumentu II Obsah II 5.Winding–up 5.1Průběh winding-up 5.2Prohlášení při ukončení projektu 6.Finanční toky FS v souvislosti s ukončováním projektů FS - Žádost o závěrečnou platbu a proces certifikace 6.1Závěrečná certifikace výdajů projektu FS 7.Zaslání dokumentů Evropské komisi 8.Legislativní rámec 9.Seznam zkratek Přílohy:

17 Seminář k ukončování projektů FS koordinace procesů ukončování z pohledu přípravy závěrečné zprávy Závěrečná žádost o proplacení výdajů projektu FS –Impuls k závěrečné certifikaci výdajů a k žádosti o závěrečnou platbu Informace KP o dokončení projektu –Podnět k zahájení winding-up –Příprava návrhu závěrečné zprávy Projednání návrhu závěrečné zprávy –Posuzování, jak bylo dokladováno splnění podmínek FM/RK –Kontrola vazeb certifikace a závěrečné zprávy

18 Seminář k ukončování projektů FS Vazba závěrečné certifikace a závěrečné zprávy Údaje v Závěrečné zprávě musí odpovídat údajům uvedeným v podkladech pro certifikaci V části závěrečné zprávy – „Vyčíslení nákladů“ −skutečně realizované náklady uvedené v ZZ, celkové způsobilé výdaje, způsobilé výdaje EU (příspěvek FS), - způsobilé národní veřejné výdaje (výdaje SR, výdaje státních fondů, výdaje obcí, krajů, atp.) musí být v souladu s:  údaji ve Formuláři B, údaji v Progress Reportu, údaji v IS MSSF Central (resp. IS Viola SF/CF) v certifikaci výdajů.

19 Seminář k ukončování projektů FS koordinace procesů ukončování z pohledu přípravy závěrečné zprávy II Předložení závěrečné zprávy zprostředkujícímu subjektu –Kontrola zprávy, upřesňování –Příprava vyjádření zprostředkujícího subjektu (například viz specifická úprava pro VH projekty ) Kontrola a připomínkování – minimalizace časových zdržení –Postup doporučený ŘO

20 Seminář k ukončování projektů FS obsah závěrečné zprávy I Požadavky na obsah závěrečné zprávy: Popis provedených prací v porovnání s původními předpoklady, včetně plnění věcných a finančních indikátorů; výdaje dle kategorií; opatření přijatá podle specifických podmínek obsažených ve FM/RK. Informace o opatřeních týkajících se publicity projektu. Potvrzení, že práce jsou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory, tedy v souladu se změnovými rozhodnutími, pokud existují. Předběžné posouzení, zda je pravděpodobné, že bude dosaženo předpokládaných výsledků uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 článek čl. 13, odstavec 4, včetně těchto údajů: –skutečné datum zahájení projektu; –způsob řízení projektu po jeho dokončení;

21 Seminář k ukončování projektů FS obsah závěrečné zprávy II –potvrzení finančních prognóz, zejména provozních nákladů a očekávaných výnosů; –pokud je to relevantní, předložení potvrzení socioekonomických odhadů, zejména předpokládaných nákladů a výnosů; –opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s nimi spojené, včetně souladu s principem „znečišťovatel platí“; –soulad s principem „znečišťovatel platí“. Informace o souladu s pravidly pro udělování veřejných zakázek [čl. 8 (1) nařízení Rady (ES) č. 1164/1994]. Informace o provedených hodnoceních projektu. Součástí závěrečné zprávy je také: –prohlášení o splnění cílů projektu; –prohlášení o dodržení pravidel pro publicitu

22 Seminář k ukončování projektů FS zobecnění specifické úpravy pro VH projekty Text „Specifická úprava pro VH projekty v sektoru ŽP“ je reakcí na otázky EK k některým projektům (jejich závěrečným zprávám) - tyto požadavky ale platí obecně Je třeba potvrdit, že: –správní rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, která umožňují využití realizovaného projektu, vydal orgán státní správy k tomu příslušný, –obecný plánovací nebo koncepční dokument, kterým se prokazuje širší kontext projektu, má příslušný stupeň závaznosti. Taková vyjádření nepřísluší konečnému příjemci. Měl by je vyslovit zprostředkující subjekt (který je zároveň příslušným ústředním orgánem státní správy).

23 Seminář k ukončování projektů FS PUP - přílohy Příloha č.1 - Schéma „Obecný přehled ukončování projektu“ Příloha č. 2 - Vzor členění závěrečné zprávy Příloha č. 3 - Specifické podmínky z FM/RK a jejich plnění – příklady převzaté dokončených ZZ Příloha č. 4 - Požadavky na aktualizaci finanční a ekonomické analýzy při předložení závěrečné zprávy

24 Děkuji za pozornost. alois.kopecky@mmr.cz


Stáhnout ppt "Seminář k ukončování projektů FS 19. března 2008 Praha RNDr. Alois Kopecký, odbor FS Ministerstvo pro místní rozvoj ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google