Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie projektu Základní parametry: – Záměr projektu – Cíl projektu – Hlavní milníky – Časový rámec – Finanční rámec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie projektu Základní parametry: – Záměr projektu – Cíl projektu – Hlavní milníky – Časový rámec – Finanční rámec."— Transkript prezentace:

1 Strategie projektu Základní parametry: – Záměr projektu – Cíl projektu – Hlavní milníky – Časový rámec – Finanční rámec

2 Strategie projektu SMART cíl S – specifický a specifikovaný M – měřitelný A – akceptovatelný R – realistický T – termínovaný

3 Strategie projektu Trojimperativ Tři základní pojmy – cíl, čas, náklady Nutnost provázání těchto tří veličin Cíle (max) Náklady (min)Čas (min)

4 Strategie projektu Logický rámec Metoda logického rámce slouží jako pomůcka při sestavování cílů projektu a podpora jejich dosahování. Princip: – základní parametry projektu jsou vzájemně logicky provázány, – potřeba měřitelnosti výsledků, práce v týmu, systémový přístup – uvažování ve vzájemných souvislostech

5 Strategie projektu Logický rámec je tvořen tabulkou Záměr Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) nevyplňuje se Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady a rizika Výstupy (konkrétní výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady a rizika Aktivity (klíčové činnosti) Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika nevyplňuje se Předběžné podmínky

6 Strategie projektu Logický rámec – logické vazby ZáměrObjektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) nevyplňuje se Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady a rizika Výstupy (konkrétní výstupy) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady a rizika Aktivity (klíčové činnosti) Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika nevyplňuje se Předběžné podmínky

7 Komunikační plán Mezi hlavní cíle projektového manažera patří: vybudování, nastavení a udržování komunikačních kanálů uvnitř projektového týmu, směrem k zákazníkům i subdodavatelům. Komunikační plán – Zajišťuje informovanost všech zúčastněných stran. – Formální dokument nebo projektová příručka. – Dává účastníkům návod kdy, jak a co je potřeba připravit.

8 TMP techniky a metody PM Metody na podporu rozhodování Paretova analýza (metoda ABC), Vícekriteriální rozhodovací analýza, Ishikawovy diagramy (P – D diagramy)

9 TMP techniky a metody PM Paretova analýza (metoda ABC) Je založena na Paretově zákonitosti - pravidlo 80/20 Při řízení je třeba soustředit pozornost na omezený počet nejdůležitějších objektů (skladových položek, dodavatelů, odběratelů, výrobků apod.), které mají rozhodující vliv na celkový výsledek Kategorie A - „velmi důležité“ - průběžné sledování, individuelní stanovení výše zásob a řídících veličin, častá aktualizace Kategorie B - „středně důležité“ - sledují se méně často a méně intenzivně. Kategorie C - „málo důležité“

10 TMP techniky a metody PM Paretova analýza (metoda ABC) Závislost kumulované hodnoty spotřeby na počtu položek A B C

11 TMP techniky a metody PM Analýza XYZ Rozdělení položek podle výkyvu ve spotřebě Kategorie X – položky sortimentu s rovnoměrným časovým průběhem spotřeby, jen s příležitostnými výkyvy, snadno predikovatelným průběhem spotřeby Kategorie Y- „položky se silnějšími výkyvy, se středně obtížnou predikcí Kategorie Z – silné výkyvy v průběhu spotřeby, obtížná predikce

12 TMP techniky a metody PM Analýza ABC

13 TMP techniky a metody PM Vícekriteriální rozhodovací analýza Rozhodnutím rozumíme vybrání jedné varianty ze seznamu v dané situaci potenciálně realizovatelných variant. Požadavek – rozhodnutí by mělo vést k volbě v jistém smyslu optimální varianty. Zadání: seznam (množina) variant ze kterých vybíráme seznam relevantních kriterií nepřímo formulujících cíl rozhodovací analýzy

14 TMP techniky a metody PM Vícekriteriální rozhodovací analýza Rozhodování ve vícekriteriálních úlohách – transformace informací, které máme o rozhodovacích variantách a cílech sledovaných uživatelem. Rozdělení úloh vícekriteriálního rozhodování: úlohy s kardinální informací o kriteriích – informace umožňuje skalarizaci optimalizačního kriteria úlohy, které neumožňující skalarizaci – pojem nedominovaného řešení úlohy s informací získanou v průběhu řešení parametrická řešení

15 TMP techniky a metody PM Nedominované, optimální a kompromisní varianty A = [a 1,a 2, …,a p ]množina rozhodovacích variant F = [f 1,f 2,…,f k ] kriteria hodnocení Y = [y ij ] kriteriální matice

16 TMP techniky a metody PM Nedominované, optimální a kompromisní varianty Nedominovaná varianta je taková, ke které neexistuje lepší v tom smyslu, že by bylo možné některé hodnoty kriterií zlepšit, aniž by se hodnoty jiných kriterií zhoršily. Definice: Varianta a i dominuje variantu a j jestliže Varianta a se nazývá nedominovaná, jestliže v množině rozhodovacích variant neexistuje varianta, která ji dominuje. A N množina všech nedominovaných řešení z množiny A

17 TMP techniky a metody PM Nedominované, optimální a kompromisní varianty příklad Pro skládku městských odpadů byly vybrány čtyři lokality Množina rozhodovacích variant A=(a 1,a 2,a 3,a 4 ) Vhodnost lokalit se hodnotí podle následujících pěti kriterií: f 1 rozloha půdy, kterou bude potřeba vykoupit f 2 investiční náklady f 3 negativní důsledky pro obyvatelstvo (1 – velmi negativní, 2 – značné, 3 – znatelné, 4 – zanedbatelné) f 4 negativní vlivy na vodní hospodářství (stejná stupnice jako u předchozího kriteria) f 5 kapacita (v letech předpokládaného provozu)

18 TMP techniky a metody PM Nedominované, optimální a kompromisní varianty příklad Kriteriální matice Varianta a 1 dominuje variantu a 2 a a 4 Varianta a 3 dominuje a 2 a a 4 Varianty a 1 a a 3 jsou vzájemně nedominované, podobně jako varianty a 2 a a 4. Nedominovanou množinou množiny A je množina A N =(a 1,a 3 ) 12345 16,01,2426,0 211,214,4224,5 31,94,8247,5 46,413,4224,5

19 TMP techniky a metody PM Nedominované, optimální a kompromisní varianty Optimální variantou se nazývá varianta relativně jednoznačně doporučená ke konečnému výběru nebo k realizaci. Kompromisní varianta – varianta, která je vybrána jako reprezentant množiny A N Ideální varianta – hypotetická varianta, která dosahuje ve všech kriteriích nejlepší možné hodnoty Bazální varianta – hypotetická varianta, hodnoty všech kriterií jsou na nejnižším stupni Kompromisní varianta má od ideální varianty nejmenší vzdálenost (resp. největší vzdálenost od bazální varianty).

20 TMP techniky a metody PM Vlastnosti kompromisní varianty 1.Nedominovanost 2.Determinovanost – pro každou kriteriální matici musí existovat nejméně jedna varianta kompromisní 3.Invariance kriterií vzhledem k permutacím kriterií 4.Invariance vzhledem ke změně měřítka kriterií 5.Nezávislost na identických hodnotách téhož kriteria 6.Invariantnost vzhledem k přidaným nekompromisním variantám 7.Jednoznačnost

21 TMP techniky a metody PM Modelování preferencí uživatele Modelování preferencí mezi kriterii – podle důležitosti pro uživatele Modelování preferencí mezi variantami z hlediska jednotlivých kriterií a jejich agregace pro vyjádření celkové preference Modelování preferencí mezi kriterii: Aspirační úrovně Ordinální informace o kriteriích Kardinální informace o kriteriích ve formě vah kriterií

22 TMP techniky a metody PM Konstrukce odhadu vah Váhy kriterií Metoda pořadí, bodovací metoda

23 TMP techniky a metody PM Konstrukce odhadu vah Metoda párového porovnání kriterií Srovnání se mohou provádět v tzv. Fullerově trojúhelníku 1 1 1………1 2 3 4………k 2 2 2 3 4 ……...k …………. k-2 k-2 k-1 k k-1 k

24 TMP techniky a metody PM Konstrukce odhadu vah Metoda kvantitativního porovnání variant Při vytváření párových srovnání S=(s ij ), i,j = 1,2, …, k se používá stupnice 1,2, …, 9 a reciproké hodnoty. Prvky matice s ij jsou interpretovány jako odhady podílu vah i-tého a j-tého kriteria S … Saatyho matice Verbální stupnice 1 – rovnocenná kriteria i a j 3 – slabě preferované kriterium i před j 5 – silně preferované kriterium i před j 7 – velmi silně preferované kriterium i před j 9 - absolutně preferované kriterium i před j

25 TMP techniky a metody PM Konstrukce odhadu vah Pro odhad vah použijeme metodu geometrického průměru (metoda logaritmických nejmenších čtverců) za podmínky Řešením je normalizovaný geometrický průměr řádků matice S jestliže je splněn následující test  2 je odhad rozptylu – přirozené měřítko konzistence matice S

26 TMP techniky a metody PM Kriteria pro výběr stavebního materiálu

27 TMP techniky a metody PM Metoda pořadí a metoda bodovací

28 TMP techniky a metody PM Fullerův trojúhelník

29 TMP techniky a metody PM Saatyho matice

30 TMP techniky a metody PM Porovnání vah získaných různými metodami

31 TMP techniky a metody PM Ishikawovy diagramy – diagramy příčin a důsledků Použité zdroje: Ishikawovy diagramy - diagramy příčin a důsledků Dostupné z WWW http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2112 http://www.kvic.cz/showFile.asp?ID=2112 Diagramy příčin a následků. (cit. 2008-01-22). Dostupné z WWW: http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=26 http://www.ikvalita.cz/tools.php?ID=26 STŘELEC, Jiří. Ishikawa diagram. (cit. 2008-01-22). Dostupné z WWW: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/system-kvality/kvalita- metody/ishikawa-diagram/http://www.vlastnicesta.cz/akademie/system-kvality/kvalita- metody/ishikawa-diagram/ ZAHRÁDKA, Petr. Diagram příčin a následků. (cit. 2008-01-22). Dostupné z WWW: http://www.designtech.cz/c/caq/diagram-pricin- nasledku.htmhttp://www.designtech.cz/c/caq/diagram-pricin- nasledku.htm

32 TMP techniky a metody PM Ishikawovy diagramy – diagramy příčin a důsledků Princip: každý následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin Účel metody: stanovit nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému Zobrazení ve formě diagramu (rybí kostra, P-D diagramy) Diagram umožňuje: Analyzovat příčinné souvislosti Mechanismus vzniku nákladů Vyhledávat kritické faktory Vymezit správnou hierarchii při řešení problémů Řešit komplikované problémy Vytvořit řetězec příčin a následků

33 TMP techniky a metody PM Postup tvorby P-D diagramu Známe následek (problém), který již vznikl, nebo je potenciální Při tvorbě diagramu formou brainstormingu definujeme všechny možné příčiny řečeného problému. 1.Sestavit tým specialistů 2. 3.K páteři se připojí větve (kosti) a přiřadí se k nim obecné oblasti, kde se hledané příčiny mohou nacházet. 4.Definujeme potenciální příčiny a ty připojujeme k jednotlivým oblastem (kostem); je možné definovat i subpříčiny a ty analyzovat. PROBLÉM páteř ryby

34 TMP techniky a metody PM Postup tvorby P-D diagramu Získáme P-D diagram Příčina A Příčina B Příčina C Problém Příčina D Příčina E Příčina F

35 TMP techniky a metody PM Postup tvorby P-D diagramu 5.Ohodnocení příčin váhovým koeficientem (každý člen týmu hodnotí zvlášť) 6.Analyzujeme příčiny, které získaly nejvíce bodů 7.Definujeme jasné úkoly k odstranění příčin 8.Problém je odstraněn – analýza končí, pokud ne, hledají a analyzují se další příčiny. Hledají se vazby mezi jednotlivými příčinami.

36 TMP techniky a metody PM Přínosy využívání diagramů jsou jednoduše pochopitelné a použitelné umožňují specifikovat příčiny problémů zajišťují systémový přístup k řešení problémů pomáhají dokumentovat myšlenky a závěry jsou velmi názorné jejich tvorbu je možno snadno podporovat počítačem dávají techniku pro řešení kauzálních závislostí umožňují využít metod týmové práce a skupinového řešení problémů jsou vodítkem pro diskuze a výměnu názorů (LACKO, B. Metody a techniky projektového řízení, str.98)

37 TMP techniky a metody PM Příklad aplikace Ishikawova diagramu Analýza vysoké spotřeby pohonných hmot Dostupné z http://www.designtech.cz/c/caq/diagram-pricin-nasledku.htm

38 TMP techniky a metody PM Příklad aplikace Ishikawova diagramu

39 TMP techniky a metody PM Příklad aplikace Ishikawova diagramu

40 TMP techniky a metody PM Příklad aplikace Ishikawova diagramu


Stáhnout ppt "Strategie projektu Základní parametry: – Záměr projektu – Cíl projektu – Hlavní milníky – Časový rámec – Finanční rámec."

Podobné prezentace


Reklamy Google