Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítězslav Ondruš Český statistický úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítězslav Ondruš Český statistický úřad"— Transkript prezentace:

1 Vítězslav Ondruš Český statistický úřad
Mimořádné revize národních účtů 2011 a 2014 Vítězslav Ondruš Český statistický úřad

2 Systém revizí národních účtů na ČSÚ
Systém zahrnuje všechny části národních účtů Roční i čtvrtletní sektorové účty Tabulky dodávek a užití i čtvrtletní odhady HDP Regionální účty Notifikační tabulky vládního dluhu a deficitu (ne zcela) Obecné principy systému Vnitřní sladěnost systému: postupné běžné revize mimořádné revize Transparentnost (popis a kvantifikace změn) Kalendář publikací národních účtů Soulad se systémem revizí NÚ Eurostatu Slabiny systému revizí národních účtů ČSÚ Narušování sladěnosti NÚ a notifikací vládního dluhu a deficitu Není sladěnost uvnitř ČSÚ (s jinými statistikami) Není sladěnost s ČNB (platební bilance, čtvrtletní finanční účty)

3 Běžné revize národních účtů
Obecné principy: - postupné zlepšování přesnosti statist. a administr. zdrojů dat - řešení metodických problémů s malým dopadem na makro agregáty - korekce položek NÚ maximálně za 3 předchozí roky - postupné promítnutí změn do celé soustavy NÚ – cílem je udržení konzistence celé soustavy NÚ Postupné zpřesňování a rozšiřování soustavy: Čtvrtletní národní účty, vč. QSA t+70 (t+90) dní První odhad RNU (součet QNU, QSA) t+4 měsíce Předběžná sestava RNU t+9 Semi-definitivní sestava RNU t+21 Definitivní sestava RNU t+33 Úplný přehled všech zveřejňování všech částí SNÚ viz Kalendář

4 Mimořádné revize národních účtů
(příležitostné) Obvykle u příležitosti nějaké významné změny v metodice nebo ve zdrojích dat Obvykle větší zásah do makro agregátů Soustřeďují se na dosažení metodického souladu údajů za celou časovou řadu Dosavadní mimořádné revize národních účtů: 1992 – přechod od bilancí národního hospodářství k SNÚ 1999 – změna zdrojů dat 2004 – sladění metodických postupů s požadavky ESA 1995 2006 – alokace FISIM, změny ve zdrojích dat, aj.

5 Plánované mimořádné revize národních účtů
2011 přechod na novou klasifikaci odvětví NACE_CZ změny metod a postupů výpočtů a odhadů, které nebyly promítnuty do národních účtů, protože přesahovaly rámec běžných revizí změny ve zdrojích dat (statistické zjišťování u podniků, zahraniční obchod) 2014 změna standardu ESA 1995, která reaguje na revizi celosvětové metodické normy SNA 2008 změny metod a postupů výpočtů a odhadů, které nebudou promítnuty do mimořádné revize 2011 změny ve zdrojích dat (sčítání lidu a domů, účetní výkazy)

6 Mimořádná revize národních účtů 2011 (1)
Obsah revize: Převod z klasifikace OKEČ (128 odv.) na NACE (120 odv.) s využitím transformačních matic nebo přímých převodů Diferencovaný vliv některých změn metod a postupů výpočtů v jednotlivých letech Revize časových řad 1995 – 2009 (celý systém účtů) 1990 – 1994 vybrané ukazatele Analýza a popis postupů za roky “Historická ročenka národních účtů 1990 – 2010“

7 Mimořádná revize národních účtů 2011 (2)
Harmonogram revize: IX/ VI/2011 – revize ročních NÚ za roky 1995 až 2009 (sektorové účty, odvětvové účty, DUT) VII/ XII/2011 – revize čtvrtletních a regionálních za roky 1995 až 2009 VII/ XII/2011 – revize ročních národních účtů před rokem revize DUT (v NACE a na revidovanou hladinu), revize SEK (na revidovanou hladinu) Zveřejnění výstupů: Září 2011 (internetová prezentace - časové řady RNU) Prosinec 2011 (internetová prezentace - časové řady QNU a RgNU) Únor 2012 (“Historická ročenka národních účtů 1990 – 2010“)

8 Mimořádná revize národních účtů 2011 (3) Komunikace s veřejností
Internetové stránky národních účtů Semináře pro odbornou veřejnost: Červen předběžné výsledky mimořádné revize národních účtů (ČNB, spolupracující centrální úřady, VŠ, analytici bank) Únor výsledky mimořádné revize národních účtů (ČNB, spolupracující centrální úřady, VŠ, analytici bank) Odborné semináře na specifická témata revize: Říjen 2010 – zahraniční obchod Leden 2011 – imputované nájemné, privatizace bytů, PIM další dle potřeby a zájmu

9 Mimořádná revize národních účtů 2011 (4)
Změny v klasifikacích Současné klasifikace: OKEČ Pracovní tabulky – 128 odvětví Transmisní program, internet ČSÚ – 60 odvětví SKP Prac. tabulky – 230 sk. produktů Transmisní program, internet ČSÚ – 60 sk. produktů COICOP Pracovní tabulky – 4 místné TP, internet ČSÚ – 2 místné COFOG Pracovní tabulky – 3 místné Nové klasifikace: NACE Pracovní tabulky – 120 odvětví Transmisní program, internet ČSÚ – 89 odvětví CPA Pracovní tabulky – 350 sk. produktů Transmisní program, internet ČSÚ – 89 sk. produktů COICOP nemění se COFOG

10 Mimořádná revize národních účtů 2011 (6)
Změny ve zdrojích dat Statistické zjišťování u podniků: Změny v dotaznících Změna zařazení jednotek do odvětví a změna metod výběru Změny v postupech dopočtů Zahraniční obchod: Vývoz a dovoz zboží Kvazi-tranzitivní obchod Přímé obchodní náklady související s vývozem a dovozem zboží Vývoz a dovoz služeb Dopravní služby Zlepšení dopočtů statistického šetření dovozu a vývozu služeb Služby nepodchycené v platební bilanci do roku 2004 [ Nákupy zahraničních pracovníků v ČR a českých pracovníků v zahraničí ] [ Zachycení nelegálních aktivit ]

11 Mimořádná revize národních účtů 2011 (7)
Změny metod a postupů výpočtů a odhadů Bydlení/obydlí Imputované nájemné Individuální bytová výstavba Privatizace bytů Aplikace/zpřesnění metody PIM: Domy a byty Nebytové budovy Místní komunikace Přehrady Poplatky, daně, dotace Poplatky za hrací automaty Dálniční poplatky Dotace na útlum uranové rudy „Dotace“ finančním institucím

12 Mimořádná revize národních účtů 2011 (8)
Změny metod a postupů výpočtů a odhadů Nefinanční aktiva Kapitalizace softwaru vyráběného ve vlastní režii Pronájem pozemků Cennosti Finanční účty Využití zdrojů dat systém ARAD pro odhad konečných stavů F.2 Garance poskytnuté vodárenským společnostem (AF.4) F.3, F.5, F.7 Nezjištěná ekonomika N1 – úmyslně neregistrované jednotky (bilance práce) N2 – nelegální aktivity (drogy, pašování , prostituce) N6 – úmyslné zkreslování vykazovaných údajů N7 – naturální mzda (spropitné, služebních auta, bezúplatné půjčky)

13 Mimořádná revize národních účtů 2011 (9)
Změny metod a postupů výpočtů a odhadů Pojištění Zahrnutí vyrovnávací rezervy z technického účtu neživotního pojištění Zákonné úrazové pojištění placené zaměstnavatelem Zajištění/zachycení dopadů katastrof Remitence Remitence z ČR do zahraničí Remitence ze zahraničí do ČR Prvotní důchody Revize výpočtu a alokace FISIM Revize úroků v účtu podnikatelských důchodů Finanční leasing

14 Mimořádná revize národních účtů 2011 (10)
Změny metod a postupů výpočtů a odhadů Zaměstnanost Využívání agenturních pracovníků Revize zaměstnanosti (bilance práce) Specifické revize v sektoru vlády Rozdělení SZIF a ČD Tržní/netržní činnosti v sektoru vlády Státní příspěvek zdravotního pojištění na státní zaměstnance Jiné metodické úpravy Naturální sociální dávky poskytované NISD

15 Mimořádná revize národních účtů 2014 (1)
Obsah revize: Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 – 44 (58) změn změny metod a postupů výpočtů a odhadů, které nebudou promítnuty do mimořádné revize 2011 změny ve zdrojích dat (sčítání lidu a domů, účetní výkazy)

16 Mimořádná revize národních účtů 2014 (2) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Změny v nefinančních aktivech: 9 Výzkum a vývoj (V&V) 10 Ochrana práv patentem 11 Originály a kopie 12 Databáze 13 Ostatní nehmotná fixní aktiva 14 Náklady na převod vlastnictví 15 Náklady kapitálových služeb 17 Geologický průzkum 20 Zlepšení půdy 21 Smlouvy, pronájmy a licence 22 Dobré jméno (goodwill) a ostatní nevyráběná aktiva 23 Zastarávání a spotřeba fixního kapitálu 26 Pěstovaná aktiva 28 Opotřebení (amortizace) nevyráběných aktiv 29 Vymezení aktiv pro nevyráběná nehmotná aktiva 31 Voda jako aktivum

17 Mimořádná revize národních účtů 2014 (3) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Vymezení (zpřesnění) hranice ekonomiky: 18 Právo užívat a zužitkovat nevyráběné zdroje ve vztahu mezi rezidenty a nerezidenty 25a Pomocné jednotky 25b Holdingové společnosti, jednotky se zvláštním účelem (SPE), sdružené podniky (trusty) 25c Pojetí podniků působících na více územích 25d Nerezidentské jednotky nezapsané do obchodního rejstříku 25e Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou vládních institucí 30 Definice ekonomických aktiv 32 Neformální sektor 33 Nezákonné činnosti 38a Změna ekonomického vlastnictví 38b Aktiva, závazky a osobní vlastnictví jednotlivců při změně sídla (“transfery přistěhovalců”) 39a Smysl pojmu národního hospodářství 39b Převážné soustředění ekonomického zájmu (jako pojem) 39c Sídlo (rezidentnost) jednotek s malou nebo žádnou fyzickou přítomností 39d Dočasní (non-permanent) pracovníci 40 Výrobky pro zušlechtění 41 Reexport (merchanting )

18 Mimořádná revize národních účtů 2014 (4) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Finanční služby, finanční aktiva, finanční instituce: 27 Klasifikace a terminologie aktiv 42 Reinvestované zisky investičních fondů, pojišť. společností a penzijních fondů 43a Pojetí indexovaných dluhových nástojů 43b Dluh indexovaný k cizí měně 43c Úrok se zvýhodněnými (at concessional) sazbami 43d Výdajové poplatky za půjčování cenných papírů a zlata 44 Klasifikace finančních aktiv Sub-sektory finančních institucí (S.12) 1 Dohody o zpětném odkupu (repo operace) 2 Zaměstnavatelské penzijní programy 3 Zaměstnanecké opce na akcie 4a Úvěry v selhání 4b Oceňování půjček a vkladů; odpisování a náběh úroků z nesplácených půjček 5 Neživotní pojištění 6a Finanční služby 6b Umístění produkce ústředních bank 7 Daně ze zisků z držby 8 Úrok v podmínkách vysoké inflace

19 Mimořádná revize národních účtů 2014 (5) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010
Vláda: 34 Vládní transakce s veřejnými korporacemi: zisk z investiční účasti a z kapitálových dotací 35 Daňové příjmy, nevybratelné daně a daňové dodropisy (tax credits) 36 Vymezení veřejného sektoru a sektoru vládních institucí 37 Poskytnutí a aktivace záruk za půjčky 38c Použití zásad nároků (akruálních principů) na dluh z nedoplatků 16 Vládní a netržní výrobci: náklady kapitálu u vlastních aktiv 19 Vojenské výdaje 24 Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPPs) (včetně programů BOOT) 25e Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem (SPE) pod kontrolou vládních institucí

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vítězslav Ondruš Český statistický úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google