Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Internet, intranet, portály, CRM, SCM a e-business Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Internet, intranet, portály, CRM, SCM a e-business Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku."— Transkript prezentace:

1 Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Internet, intranet, portály, CRM, SCM a e-business Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku MOLNAR@FSIH.CVUT.CZ

2 Prof. Molnár2 Technologie internetu je založena na databázové architektuře klient/server komunikačním protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) hypertextových dokumentech hypermediální technologii

3 Prof. Molnár3 Využití Internetu pro organizaci

4 Prof. Molnár4 Integrující ZÁKAZNÍK Interaktivní GlobálníMultimediální Působení Internetu na zákazníka

5 Prof. Molnár5 Otázky spojené s využitím Internetu Je možno využít Internet komunikační kanál (Promotion) ? Je možno využít Internet jako distribuční kanál (Place)? Jak ovlivní Internet podobu našich produktů resp. přidá jim hodnotu (Product)? Lze využít Internetu ke snížení výrobních a distribučních nákladů (Price)?

6 Prof. Molnár6 Tvorba prezentace je záležitostí týmovou

7 Prof. Molnár7 WEB audit množství informačního obsahu (počet položek) aktuálnost informačního obsahu (datum poslední aktualizace) jedinečnost informačního obsahu (odlišnost od srovnatelných webů) grafické zpracování (estetický subjektivní povit) rychlost přístupu (doba potřebná ke stažení stránky) efektivnost navigace (počet kliknutí k nalezení dané položky) strukturovanost obsahu (počet hierarchických úrovní) nápaditost, originálnost (vzhledem k cílovému zaměření webu) interaktivita a vazba na databáze (doba odezvy)

8 Prof. Molnár8 Intranet znamená využití technologie Internetu pro podporu komunikaèní infrastruktury uvnitø organizace

9 Prof. Molnár9 umožňuje integraci všech typù medií (text, video, audio) dává jednotný přístup ke všem datovým zdrojům v podniku umožňuje snadný přístup k informačním zdrojům Internetu umožňuje snadnou interní i externí komunikaci je snadno integrovatelný se starou informační infrastrukturou je jednoduchý na administraci a při tom je bezpečný je lehce rozšiřitelný a škálovatelný Intranet

10 Prof. Molnár10 je název pro systémové oddělení (kontrolu) interní počítačové sítì organizace od externích komunikačních kanálù (Internetu). Cílem je - zajistit bezpečnost a ochranu interních dat - řídit (omezit neautorizovaný) přístup k Internetu Řeší se často speciálním internetovským serverem, kterým je organizace připojena k síti. Ten zároveň automaticky vyhledává a „stahuje“ požadované informace. Firewall (protipožární stěna)

11 Prof. Molnár11 Poštovní serverProxy server směrovač demilitarizovaná zóna Internet místní síť LAN

12 Prof. Molnár12 Intranet firmy A Intranet firmy B EXTRANET I n t e r n e t firewall

13 Prof. Molnár13 Intranetový server Internetový server pošta knihovna řízení zakázky zásobování finanční zprávy Vnější svět Internetu

14 Prof. Molnár14 Při výstavbě intranetu musí být vyřešeny následující úkoly Úkol informační – určuje typ informací, včetně rozsahu, jež mají být presentovány prostřednictvím intranetu. Tato data by měla být strukturována dle požadavků jednotlivých uživatelských skupin. Úkol technologický – spočívá ve výběru technologií a prostředků šíření informací. Dále řeší navržené struktury informačního toku, včetně jeho pravidelné aktualizace. Celý systém i jeho datová základna by měla být řádně zabezpečena. Jedná se o ochranu proti manipulování s daty, jejich nekontrolovatelnému šíření a o ochranu proti nepovolenému přístupu. Úkol organizační – stanovuje pravidla přístupů k strukturovaným datům na základě přesně definovaných skupin jednotlivých uživatelů. Vymezuje kompetence a odpovědnost správce intranetu a pracovníků, kteří data aktualizují tzn. vkládají, upravují a odstraňují. Dále je velmi důležité řešení systému vzdělávání a školení.

15 Prof. Molnár15 Informační struktura Základem jsou tzv. informační stránky (dále jen I.S.). Každá informační stránka má informační položky, které se dělí na položky veřejné (přístupné z internetu i intranetu) a položky privátní (přístupné jen z intranetu) hypertextové odkazy na jiné stránky vyhledávací šablony (filtry) přístupová práva garanta odpovědného za obsah stránky (zejména její aktuálnost)

16 Prof. Molnár16 Podnikové (Corporate) portály Tyto portály poskytují uživateli (zaměstnanci, dodavateli, partnerovi) personalizovaný přístup k podnikovým datům a aplikací. Portály se stávají nedílnou součástí podnikových informačních systémů a jsou chápány především jako prostředník při přístupu k informací, které slouží pro podporu rozhodování a jako komunikační nástroj. Kromě toho slouží i jako integrační prostředek často různorodých podnikových aplikací.

17 Prof. Molnár17

18 Prof. Molnár18 Druhy podnikových portálů Aplikační (Enterprisee Application Portals - EAP) jsou bránou (gateway) ke standardním aplikacím podnikového informačního systému. Brána se stará o zajištění transformace presentační vrstvy do Web prostředí (vytváří tzv. „nový desktop systém“). Tím integruje jednotlivé podnikové aplikace do homogénního uživatelského prostředí a zajišťuje i podporu oběhu dokumentů (workflow) přes různé podnikové aplikace (ERP, SCM, CRM apod.) Informační (Enterprise Information Portals - EIP) je množina aplikací, která uživatelů umožňuje zpřístupnit personalizované interní a externí data, která jsou užívána jak pro podporu rozhodování, tak i pro vzájemnou spolupráci.

19 Prof. Molnár19 Komponenty EIP Web rozhraní, transakční služby, bezpečnost, administrace a personalizace portálu - jde o tzv. „core“ službu portálu publikování a objednávání - jde o službu, která zajistí, že po umístění informace na portálu jí dostanou na „svůj“ portál všichni, kteří si objednali resp. jí mají dostat vyhledávací stroje a filtry - jde o nástroje, které umožňují vyhledávat ve strukturovaných (indexy) i nestrukturovaných (fultext) datech podpora spolupráce - jde o kancelářské systémy a systémy groupware, které podporu řízenou i neřízenou komunikaci mezi pracovníky a týmy a to vertikálně i horizontálně (včetně řízení časových kapacit) případně nástroje pro správu dokumentů, na podporu rozhodování, správu znalostí a řadu dalších.

20 Prof. Molnár20 Charakteristiky Workflow, Groupware a E-mail Zdroj. Douša D.: Technologi workflow. SI 1/98

21 Prof. Molnár21 WORKFLOW - je soubor sekvenčních i paralelních kroků (činností), které směřují ke společnému cíli - provedení podnikového procesu U jednotlivých činností lze určit: - kdo je provádí - v jakém pořadí - s jakými informacemi a nástroji

22 Prof. Molnár22 WORKFLOW MANAGEMENT SYSTÉM - WMS definuje, řídí, provádí a monitoruje workflow WMS zajišťuje tok informací o aktivitách, které musí být vykonány a elektronické směrování informací, obrázků, dokumentů dat, formulářů, e-mailových zpráv, faxů a pod. od člověka k člověku. Tok informací je založen na pravidlech, která je možno podle potřeby pružně měnit.

23 Prof. Molnár23 Produkty pro Document Imaging/Management zajišťují zpracování dat ve formě dokumentů jejich ukládání na vnější paměťová media (Computer Output on Laser Disk) podporují vzájemnou komunikaci a týmovou spolupráci integrují manuální a automatizované aktivity

24 Prof. Molnár24 Customer Relationship Management (CRM) řízení vztahů se zákazníky Na základě komplexní a detailní znalosti jeho chování a preferencí společně s trvalou komunikací producenta s individuálním zákazníkem. Cílem je samozřejmě získávání nových a udržení starých zákazníků Jedná se o celou řadu procesů, které se používají k pochopení chování zákazníků a využití těchto informací k jejich ovlivňování všemi formami komunikace.

25 Prof. Molnár25 Z hlediska aplikací IS/IT se jedná o -aplikace IS/IT pro komunikaci se zákazníkem (komunikační část), kde se využívají všechny dostupné technologie, jako je Internet, extranet, e-mail, fax, informační kiosky, peněžní automaty, klasický telefon v podobě call center, informace od prodejů, agentů i klasické dopisy a prospekty (direct mail) -aplikaci IS/IT pro podporu a logistických operací (operační část), kde se využívající moduly podnikového informačního systému pro zpracování objednávek, řízení výroby a prodejů, kalkulací, dodávek a expedice -aplikací IS/IT na podporu rozhodování (analytická část), kde se využívají zejména multidimenzionální databáze (OLAP technologie), datové sklady (data warehouse), zákaznické databáze, znalostní databáze, expertní systémy a všechny další dostupné analytické modely průzkumu trhu a řízení kampaní-

26 Prof. Molnár26 Integrace zákazníka do vývoje produktů a služeb Soustřeďte se na nejvíce nespokojené zákazníky Využijte všech dostupných informačních technologií ke sběru co možná nejobsáhlejších informací od zákazníků Využijte rovněž těchto informačních technologií k urychlenému předání těchto zpráv těm, kdo na ně mohou reagovat

27 Prof. Molnár27 VývojVýrobaMontážSklad dílů Zákazník Engineering To Order - ETO Assembly To Order - ATO Make To Order - MTO Make To Stock - MTS Sklad výrob. Sklad mater.

28 Prof. Molnár28 Důležitá je integrace zákazníka do vývoje produktů a služeb (B. Gates) Soustřeďte se na nejvíce nespokojené zákazníky Využijte všech dostupných informačních technologií ke sběru co možná nejobsáhlejších informací od zákazníků Využijte rovněž těchto informačních technologií k urychlenému předání těchto zpráv těm, kdo na ně mohou reagovat

29 Prof. Molnár29 Podnikatelská přesnost (business precision) mikrosegmentaci trhu, tj. znalost trhu do nejmenších detailů hromadnou customizaci, tj. funkční přizpůsobitelnost produktu podle individuálních potřeb zákazníka, při zachování hromadnosti výroby (assembly to order) přesné nákladové kalkulace (precision pricing), tj. možnost určit individuální cenu pro individuálního zákazníka podle konfigurace produktu je schopnost podniku nabídnout zákazníkovi právě to co chce na základě jednotného systému tvorby cen a proto vyžaduje

30 Prof. Molnár30 Efficient Consumer Response - ECR Zaměření se na zákazníka (focus on consumer) s vědomím toho, že trvalý podnikatelský úspěch pochází je možný jenom tehdy, jestliže poskytujeme zákazníkovy produkty a služby, které jsou v souladu s jeho potřebami a očekáváním. Spolupráce (working together) spočívající v tom, že nejvyšší zákaznická hodnota produktu nebo služby může být dosažena jenom tehdy, když budou spolu úzce spolupracovat nejen pracovníci uvnitř podniku, ale i všichni obchodní partneři (dodavatelé i prodejci) tak, aby byly neustále překonávány bariéry, které způsobují snižování účinnosti i účelnosti.

31 Prof. Molnár31 TRH (koneční uživatelé) Dodavatelé surovin, kapitálu a pod. Agentury, distributoři a pod. Přímí dodavatelé komponent, práce a služeb a pod. Lokální distributoři a pod. KONKURENTI Exportní, distributoři a pod. PODNIK Náklady a dodavatelské informace Informace o požadovaných hodnotách

32 Prof. Molnár32 SCM obsahuje a integruje: výrobu produktu, její realizaci a náklady s ní spojené strategii držení zásob (náklady na financování plus prostor na uskladnění surovin, nedokončené výroby a hotových výrobků) přesun materiálu nebo výrobků (včetně fyzické manipulace, sběru, shromažďování a dopravy) podpůrné procesy (marketing, výzkum a vývoj, zpracování objednávek, fakturace a přijímání plateb) optimalizaci služeb zákazníkům a trvání objednávkového cyklu (při dodání zákazníkovi či na místo prodeje)

33 Prof. Molnár33 Integrují IS dodavatele a odběratele v prostředí webu Skladová evidence IS dodavatele Mám doplnit zásoby? Katalog produktů Podnikový IS IS odběratele Objednávám dodávku! „Samoobslužné“ aplikace pro sdílení IS

34 Prof. Molnár34 SCM nejde realizovat bez IS/IT pro elektronickou výměna dokumentů (EDI, XML) včetně technologie Internetu a extranetu, tzv. samoobslužné aplikace umožňující našim partnerům přímý přístup do našeho IS (např. do systému řízení zásob pro možnost jejich automatického doplňování bez objednávky), sdílení systémů řízení kvality odstraňujících zbytečné duplicity a nekonsistence při přejímkách produktů sdílení systémů vývoje a návrhu produktů urychlujících inženýrské procesy (Computer Aided Design a Product Data Management) sdílení systémů platebního styku urychlujících toky peněz mezi subjekty dodavatelského řetězce.

35 Prof. Molnár35 EDI -(Electronic Data Interchange

36 Prof. Molnár36 XML - eXtensible Markup Language Jde o novou technologii, která by měla do budoucnosti nahradit již zastaralé a stále drahé EDI Jde o technologii (značkovací jazyk) vycházející z principů Internetu (HTML) je to technologie, která vytváří jednotné prostředí pro vzájemnou datovou výměnu v prostředí Internetu cílem aplikace XML je správa strukturovaných dokumentů (obchodní dopis, obchodní dokumenty, katalogy, ceníky, popisy produktů a pod.) je podporován zejména společností Microsoft a Sun zatím je v začátcích používání, ale předpovídá se mu budoucnost

37 Prof. Molnár37 Kategorie podnikání na internetu B2C - podnik provádí marketing a případný prodej zaměřený na koncového zákazníka C2B - internetový zprostředkovatel koncentruje poptávku zákazníků včetně poptávané ceny a díky své velikosti může získat od dodavatelů množstevní slevy C2C - zprostředkovatel zajistí komunikaci mezi jednotlivci - jedná se o různé inzertní služby a internetové aukce B2B - podnik komunikuje/obchoduje s jinými podniky. Do této oblasti patří elektronický nákup, elektronická tržiště a některé další aplikace dodavatelsko.odběratelského řetězce.

38 Prof. Molnár38 E- commerce je typický prodej a marketing on-line (virtuální obchody a katalogy) označuje se jako business to customer (B2C) - zákazník, koncový spotřebitel) zboží, které není nutno koupit v „kamenném“ obchodě - CD, knihy, kosmetika, chemické produkty, PC a jeho komponenty, jídlo, pití, oblečení....? služby - finance, pojištění, cestování (letenky, hotely), vzdělávání (semináře, univerzity),....? Jeho celkový obrat je všeobecně o mnoho nižší, než e-business, ale je časově a finančně méně náročný

39 Prof. Molnár39 E-business představuje využití IT jako podpory k nakupování/prodeji či výměně zboží, služeb a informací přes veřejně přístupné a standardizované komunikační sítě označuje se často jako business to business (B2B) podnik- podnik kombinace internetu a informačních systémů jak interně, tak externě je mnohem větší než e-commerce (podle zprávy OECD jde dnes již 3/4 obchodních transakcí (tj. obchodní dokumentace) přes internet)

40 Prof. Molnár40 Co přináší e-business? Dostupnost 24 hodin denně v libovolném místě, přímo, rychle a konkurenčně Změna způsobů obchodování, přímá distribuce, rozšíření trhů v čase o rozmístění Redukce režijních nákladů a urychlení obchodních procesů Usnadnění života zákazníků Nabídka větších příležitostí pro poskytovatele připojení

41 Prof. Molnár41 Důvody pro volbu e-business Zdroj: Computerworld 1999

42 Prof. Molnár42 Scénáře řešení e-business Business-to-Business: EXTRANET Business-to-Consumer: INTERNET Business-to Employee: INTRANET ExtranetInternet Intranet

43 Prof. Molnár43 Dodavatelský řetězec e-business doprava kupující autentikace elektronický katalog nákupní košík (elektronická objednávka) řízení toku objednávek warehouse/logistika

44 Prof. Molnár44 OBJEDNÁVKA POTVRZENÍ zákazník obchodník banka obchodníka banka zákazníka POŽADAVEK AUTORIZACE POTVRZENÍ POŽADAVEK AUTORIZACE POTVRZENÍ Průběh obchodu na Internetu

45 Prof. Molnár45 B2B EDI P-Card Business Supplies Naši zákazníci B2B Internet EDI Your Customer - Retailer 1 Your other Customer Internet Sales Orders Distributor Zde jsme my Intranet Corporate Portal Náš dodavatel B2B Your Supplier Your Other Supplier Internet Purchase Orders Internet StoreFront End Consumer Internet Order B2C

46 Prof. Molnár46 Role elektronických trhů Technologie umožňují automatizovat transakce Vertikální trhy: agregují poptávku a nabídku produktů firem stejného odvětví (chemické, metalurgické, stavební, elektrotechnické a pod.) Horizontální trhy: agregují stejnou funkci firem různých odvětví. (personalistika, informatika, finance a pod.)

47 Prof. Molnár47 Elektronické trhy přinášejí vysokou hodnotu pro své účastníky Hodnota pro kupující  Automatizace procurementu a snížení jeho nákladů  Nasazení nástrojů pro automatický workflow  Snížení nákladů na vyhledávání produktů  Přístup k novým dodavatelům  Agregace poptávky a dosažení množstevních slev Hodnota pro prodejce  Rozšíření zákaznické základny  Redukce výdajů na prodej a marketing  Zjednodušení distribuce katalogu zboží a zjednodušení jeho aktualizace  Využití standardních protokolů  Zvýšení schopnosti reagovat na změny potřeb trhu Služby elektronického trhu: Katalogové služby Transakce Aukce a reverzní aukce Workflow Reporting Služby s přidanou hodnotou


Stáhnout ppt "Prof. Molnár1 Podnikové informační systémy Internet, intranet, portály, CRM, SCM a e-business Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google