Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku "— Transkript prezentace:

1 Podnikové informační systémy Internet, intranet, portály, CRM, SCM a e-business
Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku Prof. Molnár

2 Technologie internetu je založena na
databázové architektuře klient/server komunikačním protokolu TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) hypertextových dokumentech hypermediální technologii Prof. Molnár

3 Využití Internetu pro organizaci
Prof. Molnár

4 Působení Internetu na zákazníka
Interaktivní Integrující ZÁKAZNÍK Globální Multimediální Prof. Molnár

5 Otázky spojené s využitím Internetu
Je možno využít Internet komunikační kanál (Promotion) ? Je možno využít Internet jako distribuční kanál (Place)? Jak ovlivní Internet podobu našich produktů resp. přidá jim hodnotu (Product)? Lze využít Internetu ke snížení výrobních a distribučních nákladů (Price)? Prof. Molnár

6 Tvorba prezentace je záležitostí týmovou
Prof. Molnár

7 WEB audit množství informačního obsahu (počet položek)
aktuálnost informačního obsahu (datum poslední aktualizace) jedinečnost informačního obsahu (odlišnost od srovnatelných webů) grafické zpracování (estetický subjektivní povit) rychlost přístupu (doba potřebná ke stažení stránky) efektivnost navigace (počet kliknutí k nalezení dané položky) strukturovanost obsahu (počet hierarchických úrovní) nápaditost, originálnost (vzhledem k cílovému zaměření webu) interaktivita a vazba na databáze (doba odezvy) Prof. Molnár

8 Intranet znamená využití technologie Internetu
pro podporu komunikaèní infrastruktury uvnitø organizace Prof. Molnár

9 Intranet umožňuje integraci všech typù medií (text, video, audio)
dává jednotný přístup ke všem datovým zdrojům v podniku umožňuje snadný přístup k informačním zdrojům Internetu umožňuje snadnou interní i externí komunikaci je snadno integrovatelný se starou informační infrastrukturou je jednoduchý na administraci a při tom je bezpečný je lehce rozšiřitelný a škálovatelný Prof. Molnár

10 Firewall (protipožární stěna)
je název pro systémové oddělení (kontrolu) interní počítačové sítì organizace od externích komunikačních kanálù (Internetu). Cílem je - zajistit bezpečnost a ochranu interních dat - řídit (omezit neautorizovaný) přístup k Internetu Řeší se často speciálním internetovským serverem, kterým je organizace připojena k síti. Ten zároveň automaticky vyhledává a „stahuje“ požadované informace. Prof. Molnár

11 demilitarizovaná zóna
Internet Poštovní server Proxy server směrovač směrovač demilitarizovaná zóna místní síť LAN Prof. Molnár

12 I n t e r n e t Intranet firmy B Intranet firmy A EXTRANET
firewall firewall Intranet firmy B Intranet firmy A EXTRANET I n t e r n e t Prof. Molnár

13 Intranetový server Internetový server Vnější svět Internetu pošta
řízení zakázky zásobování Intranetový server finanční zprávy knihovna Internetový server Vnější svět Internetu Prof. Molnár

14 Při výstavbě intranetu musí být vyřešeny následující úkoly
Úkol informační – určuje typ informací, včetně rozsahu, jež mají být presentovány prostřednictvím intranetu. Tato data by měla být strukturována dle požadavků jednotlivých uživatelských skupin. Úkol technologický – spočívá ve výběru technologií a prostředků šíření informací. Dále řeší navržené struktury informačního toku, včetně jeho pravidelné aktualizace. Celý systém i jeho datová základna by měla být řádně zabezpečena. Jedná se o ochranu proti manipulování s daty, jejich nekontrolovatelnému šíření a o ochranu proti nepovolenému přístupu. Úkol organizační – stanovuje pravidla přístupů k strukturovaným datům na základě přesně definovaných skupin jednotlivých uživatelů. Vymezuje kompetence a odpovědnost správce intranetu a pracovníků, kteří data aktualizují tzn. vkládají, upravují a odstraňují. Dále je velmi důležité řešení systému vzdělávání a školení. Prof. Molnár

15 Základem jsou tzv. informační stránky (dále jen I.S.) .
Informační struktura Základem jsou tzv. informační stránky (dále jen I.S.) . Každá informační stránka má informační položky, které se dělí na položky veřejné (přístupné z internetu i intranetu) a položky privátní (přístupné jen z intranetu) hypertextové odkazy na jiné stránky vyhledávací šablony (filtry) přístupová práva garanta odpovědného za obsah stránky (zejména její aktuálnost) Prof. Molnár

16 Podnikové (Corporate) portály
Tyto portály poskytují uživateli (zaměstnanci, dodavateli, partnerovi) personalizovaný přístup k podnikovým datům a aplikací. Portály se stávají nedílnou součástí podnikových informačních systémů a jsou chápány především jako prostředník při přístupu k informací, které slouží pro podporu rozhodování a jako komunikační nástroj. Kromě toho slouží i jako integrační prostředek často různorodých podnikových aplikací. Prof. Molnár

17 Prof. Molnár

18 Druhy podnikových portálů
Aplikační (Enterprisee Application Portals - EAP) jsou bránou (gateway) ke standardním aplikacím podnikového informačního systému. Brána se stará o zajištění transformace presentační vrstvy do Web prostředí (vytváří tzv. „nový desktop systém“). Tím integruje jednotlivé podnikové aplikace do homogénního uživatelského prostředí a zajišťuje i podporu oběhu dokumentů (workflow) přes různé podnikové aplikace (ERP, SCM, CRM apod.) Informační (Enterprise Information Portals - EIP) je množina aplikací, která uživatelů umožňuje zpřístupnit personalizované interní a externí data, která jsou užívána jak pro podporu rozhodování, tak i pro vzájemnou spolupráci. Prof. Molnár

19 Komponenty EIP Web rozhraní, transakční služby, bezpečnost , administrace a personalizace portálu - jde o tzv. „core“ službu portálu publikování a objednávání - jde o službu, která zajistí, že po umístění informace na portálu jí dostanou na „svůj“ portál všichni, kteří si objednali resp. jí mají dostat vyhledávací stroje a filtry - jde o nástroje, které umožňují vyhledávat ve strukturovaných (indexy) i nestrukturovaných (fultext) datech podpora spolupráce - jde o kancelářské systémy a systémy groupware, které podporu řízenou i neřízenou komunikaci mezi pracovníky a týmy a to vertikálně i horizontálně (včetně řízení časových kapacit) případně nástroje pro správu dokumentů, na podporu rozhodování, správu znalostí a řadu dalších. Prof. Molnár

20 Charakteristiky Workflow, Groupware a E-mail
Zdroj. Douša D.: Technologi workflow. SI 1/98 Prof. Molnár

21 provedení podnikového procesu
WORKFLOW - je soubor sekvenčních i paralelních kroků (činností), které směřují ke společnému cíli - provedení podnikového procesu U jednotlivých činností lze určit: - kdo je provádí - v jakém pořadí - s jakými informacemi a nástroji Prof. Molnár

22 Tok informací je založen na pravidlech, která je možno
WORKFLOW MANAGEMENT SYSTÉM - WMS definuje, řídí, provádí a monitoruje workflow WMS zajišťuje tok informací o aktivitách, které musí být vykonány a elektronické směrování informací, obrázků, dokumentů dat, formulářů, ových zpráv, faxů a pod. od člověka k člověku. Tok informací je založen na pravidlech, která je možno podle potřeby pružně měnit. Prof. Molnár

23 Produkty pro Document Imaging/Management
zajišťují zpracování dat ve formě dokumentů jejich ukládání na vnější paměťová media (Computer Output on Laser Disk) podporují vzájemnou komunikaci a týmovou spolupráci integrují manuální a automatizované aktivity Prof. Molnár

24 Customer Relationship Management (CRM)
řízení vztahů se zákazníky Na základě komplexní a detailní znalosti jeho chování a preferencí společně s trvalou komunikací producenta s individuálním zákazníkem. Cílem je samozřejmě získávání nových a udržení starých zákazníků Jedná se o celou řadu procesů, které se používají k pochopení chování zákazníků a využití těchto informací k jejich ovlivňování všemi formami komunikace. Prof. Molnár

25 Z hlediska aplikací IS/IT se jedná o
aplikace IS/IT pro komunikaci se zákazníkem (komunikační část), kde se využívají všechny dostupné technologie, jako je Internet, extranet, , fax, informační kiosky, peněžní automaty, klasický telefon v podobě call center, informace od prodejů, agentů i klasické dopisy a prospekty (direct mail) aplikaci IS/IT pro podporu a logistických operací (operační část), kde se využívající moduly podnikového informačního systému pro zpracování objednávek, řízení výroby a prodejů, kalkulací, dodávek a expedice aplikací IS/IT na podporu rozhodování (analytická část), kde se využívají zejména multidimenzionální databáze (OLAP technologie), datové sklady (data warehouse), zákaznické databáze, znalostní databáze, expertní systémy a všechny další dostupné analytické modely průzkumu trhu a řízení kampaní- Prof. Molnár

26 Integrace zákazníka do vývoje produktů a služeb
Soustřeďte se na nejvíce nespokojené zákazníky Využijte všech dostupných informačních technologií ke sběru co možná nejobsáhlejších informací od zákazníků Využijte rovněž těchto informačních technologií k urychlenému předání těchto zpráv těm, kdo na ně mohou reagovat Prof. Molnár

27 Vývoj Sklad mater. Výroba Sklad dílů Montáž Sklad výrob. Zákazník
Engineering To Order - ETO Make To Order - MTO Assembly To Order - ATO Make To Stock - MTS Prof. Molnár

28 Důležitá je integrace zákazníka do vývoje produktů a služeb (B. Gates)
Soustřeďte se na nejvíce nespokojené zákazníky Využijte všech dostupných informačních technologií ke sběru co možná nejobsáhlejších informací od zákazníků Využijte rovněž těchto informačních technologií k urychlenému předání těchto zpráv těm, kdo na ně mohou reagovat Prof. Molnár

29 Podnikatelská přesnost (business precision)
je schopnost podniku nabídnout zákazníkovi právě to co chce na základě jednotného systému tvorby cen a proto vyžaduje mikrosegmentaci trhu, tj. znalost trhu do nejmenších detailů hromadnou customizaci, tj. funkční přizpůsobitelnost produktu podle individuálních potřeb zákazníka, při zachování hromadnosti výroby (assembly to order) přesné nákladové kalkulace (precision pricing), tj. možnost určit individuální cenu pro individuálního zákazníka podle konfigurace produktu Prof. Molnár

30 Efficient Consumer Response - ECR
Zaměření se na zákazníka (focus on consumer) s vědomím toho, že trvalý podnikatelský úspěch pochází je možný jenom tehdy, jestliže poskytujeme zákazníkovy produkty a služby, které jsou v souladu s jeho potřebami a očekáváním. Spolupráce (working together) spočívající v tom, že nejvyšší zákaznická hodnota produktu nebo služby může být dosažena jenom tehdy, když budou spolu úzce spolupracovat nejen pracovníci uvnitř podniku, ale i všichni obchodní partneři (dodavatelé i prodejci) tak, aby byly neustále překonávány bariéry, které způsobují snižování účinnosti i účelnosti. Prof. Molnár

31 PODNIK TRH (koneční uživatelé) Lokální distributoři a pod. Agentury,
Dodavatelé surovin, kapitálu a pod. PODNIK TRH (koneční uživatelé) Přímí dodavatelé komponent, práce a služeb a pod. Exportní, distributoři a pod. KONKURENTI Informace o požadovaných hodnotách Náklady a dodavatelské informace Prof. Molnár

32 SCM obsahuje a integruje:
výrobu produktu, její realizaci a náklady s ní spojené strategii držení zásob (náklady na financování plus prostor na uskladnění surovin, nedokončené výroby a hotových výrobků) přesun materiálu nebo výrobků (včetně fyzické manipulace, sběru, shromažďování a dopravy) podpůrné procesy (marketing, výzkum a vývoj, zpracování objednávek, fakturace a přijímání plateb) optimalizaci služeb zákazníkům a trvání objednávkového cyklu (při dodání zákazníkovi či na místo prodeje) Prof. Molnár

33 „Samoobslužné“ aplikace pro sdílení IS
Integrují IS dodavatele a odběratele v prostředí webu Podnikový IS Skladová evidence Katalog produktů IS dodavatele Mám doplnit zásoby? IS odběratele Objednávám dodávku! Prof. Molnár

34 SCM nejde realizovat bez IS/IT pro
elektronickou výměna dokumentů (EDI, XML) včetně technologie Internetu a extranetu, tzv. samoobslužné aplikace umožňující našim partnerům přímý přístup do našeho IS (např. do systému řízení zásob pro možnost jejich automatického doplňování bez objednávky), sdílení systémů řízení kvality odstraňujících zbytečné duplicity a nekonsistence při přejímkách produktů sdílení systémů vývoje a návrhu produktů urychlujících inženýrské procesy (Computer Aided Design a Product Data Management) sdílení systémů platebního styku urychlujících toky peněz mezi subjekty dodavatelského řetězce. Prof. Molnár

35 EDI -(Electronic Data Interchange
Prof. Molnár

36 XML - eXtensible Markup Language
Jde o novou technologii, která by měla do budoucnosti nahradit již zastaralé a stále drahé EDI Jde o technologii (značkovací jazyk) vycházející z principů Internetu (HTML) je to technologie, která vytváří jednotné prostředí pro vzájemnou datovou výměnu v prostředí Internetu cílem aplikace XML je správa strukturovaných dokumentů (obchodní dopis, obchodní dokumenty, katalogy, ceníky, popisy produktů a pod.) je podporován zejména společností Microsoft a Sun zatím je v začátcích používání, ale předpovídá se mu budoucnost Prof. Molnár

37 Kategorie podnikání na internetu
B2C - podnik provádí marketing a případný prodej zaměřený na koncového zákazníka C2B - internetový zprostředkovatel koncentruje poptávku zákazníků včetně poptávané ceny a díky své velikosti může získat od dodavatelů množstevní slevy C2C - zprostředkovatel zajistí komunikaci mezi jednotlivci - jedná se o různé inzertní služby a internetové aukce B2B - podnik komunikuje/obchoduje s jinými podniky. Do této oblasti patří elektronický nákup, elektronická tržiště a některé další aplikace dodavatelsko.odběratelského řetězce. Prof. Molnár

38 E- commerce je typický prodej a marketing on-line (virtuální obchody a katalogy) označuje se jako business to customer (B2C) - zákazník, koncový spotřebitel) zboží, které není nutno koupit v „kamenném“ obchodě - CD, knihy, kosmetika, chemické produkty, PC a jeho komponenty, jídlo, pití, oblečení....? služby - finance, pojištění, cestování (letenky, hotely), vzdělávání (semináře, univerzity), ....? Jeho celkový obrat je všeobecně o mnoho nižší, než e-business, ale je časově a finančně méně náročný Prof. Molnár

39 E-business představuje využití IT jako podpory k nakupování/prodeji či výměně zboží, služeb a informací přes veřejně přístupné a standardizované komunikační sítě označuje se často jako business to business (B2B) podnik-podnik kombinace internetu a informačních systémů jak interně, tak externě je mnohem větší než e-commerce (podle zprávy OECD jde dnes již 3/4 obchodních transakcí (tj. obchodní dokumentace) přes internet) Prof. Molnár

40 Co přináší e-business? Dostupnost 24 hodin denně v libovolném místě, přímo, rychle a konkurenčně Změna způsobů obchodování, přímá distribuce, rozšíření trhů v čase o rozmístění Redukce režijních nákladů a urychlení obchodních procesů Usnadnění života zákazníků Nabídka větších příležitostí pro poskytovatele připojení Prof. Molnár

41 Důvody pro volbu e-business
Zdroj: Computerworld 1999 Prof. Molnár

42 Scénáře řešení e-business
Business-to-Business: EXTRANET Business-to-Consumer: INTERNET Business-to Employee: INTRANET Internet Extranet Intranet Prof. Molnár

43 Dodavatelský řetězec e-business
elektronický katalog autentikace nákupní košík (elektronická objednávka) kupující řízení toku objednávek doprava warehouse/logistika Prof. Molnár

44 Průběh obchodu na Internetu
obchodník zákazník OBJEDNÁVKA POTVRZENÍ Průběh obchodu na Internetu POŽADAVEK AUTORIZACE POTVRZENÍ POŽADAVEK AUTORIZACE POTVRZENÍ banka obchodníka banka zákazníka Prof. Molnár

45 Náš dodavatel Zde jsme my Naši zákazníci B2B B2B B2B B2C B2B B2B
Your Customer - Retailer 1 Your Supplier Internet Purchase Orders B2B EDI P-Card Business Supplies Internet StoreFront End Consumer Internet Order B2B Internet EDI B2B B2C B2B Distributor Internet Sales Orders Please note the slide animation- click 1- Inside relative to you click 2- Buy Side- Your suppliers connected by B2B (first time they have seen this acronym) click 3- supply chain expands to include their suppliers (and so on, and so on) click 4- Sell Side B2B - click 5 - Supply chain expands to include the end customer It mostly B2B, and this is D&T’s focus- the key concept here is to shift businesses thinking to get away from the idea that any business is more or less a free standing entity. The objective is for larger co’s to become e-business hubs and for smaller ones to ensure that they are vital spokes. The establishment of trust is also crucial- partners who are trying to second guess each other lose vital speed. Most B2B transactions handled by EDI, Internet EDI and P-Cards. Discuss Ford & GM Supply Chain mandate Intranet Corporate Portal B2B Your Other Supplier Your other Customer Prof. Molnár

46 Role elektronických trhů
Key Issue Role elektronických trhů What are e-market makers and e-marketplaces? Technologie umožňují automatizovat transakce Vertikální trhy: agregují poptávku a nabídku produktů firem stejného odvětví (chemické, metalurgické, stavební, elektrotechnické a pod.) Horizontální trhy: agregují stejnou funkci firem různých odvětví. (personalistika, informatika, finance a pod.) At a very high level, marketplaces can be viewed into two segments plus the enabling technology. These segments are: Vertical marketplaces, which require a good deal of industry knowledge. They optimize buyer-seller relationships in a specific industry, such as chemicals, metals, energy or telecommunications. Horizontal marketplaces, which are also known as “functional marketplaces” (by Mohanbir Sawhney of Kellogg School of Management, Northwestern University) because they cut across industries to optimize specific functions in an enterprise, including human resources, procurement or marketing. Horizontal marketplaces generally combat inefficiencies surrounding these processes. Marketplaces run on the enabling software and networking solutions developing by an emerging category of vendors that includes Commerce One, TRADEX Technologies, Business Bots and several others. Prof. Molnár

47 Elektronické trhy přinášejí vysokou hodnotu pro své účastníky
Hodnota pro prodejce Rozšíření zákaznické základny Redukce výdajů na prodej a marketing Zjednodušení distribuce katalogu zboží a zjednodušení jeho aktualizace Využití standardních protokolů Zvýšení schopnosti reagovat na změny potřeb trhu Hodnota pro kupující Automatizace procurementu a snížení jeho nákladů Nasazení nástrojů pro automatický workflow Snížení nákladů na vyhledávání produktů Přístup k novým dodavatelům Agregace poptávky a dosažení množstevních slev Služby elektronického trhu: Katalogové služby Transakce Aukce a reverzní aukce Workflow Reporting Služby s přidanou hodnotou Prof. Molnár


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc Ústav řízení a ekonomiky podniku "

Podobné prezentace


Reklamy Google