Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní ochrana OBECNÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní ochrana OBECNÁ."— Transkript prezentace:

1 Územní ochrana OBECNÁ

2 Obecná ochrana přírody:
Zajišťuje ochranu přírody mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ). Chrání základní ekologickou a estetickou hodnotu krajiny. Vytváří předpoklady pro přežití druhů v kulturní krajině.

3 Obecná ochrana přírody:
1. Významný krajinný prvek 2. Územní systém ekologické stability 3. Přechodně chráněná plocha 4. Ochrana lesních ekosystémů 5. Krajinný ráz + Přírodní park DÁLE: dřeviny, druhy, geologické jevy, …

4 Významný krajinný prvek
1. Významný krajinný prvek (VKP)

5 VKP: Hodnotná část krajiny (ekologicky, esteticky, …).
Utváří typický vzhled krajiny. Udržuje ekologickou stabilitu krajiny. 2 typy: ze zákona x registrované.

6 VKP - ze zákona: Lesy Rašeliniště Vodní toky Rybníky Jezera
Údolní nivy (Pouze mimo ZCHÚ – NP, CHKO, MCHÚ.)

7 VKP - registrované: Další cenné lokality v krajině:
- mokřady, travní porosty, skalní útvary, - rozptýlená zeleň, … - ale i parky, zahrady, … Registrace: - Pověřené obecní úřady. - Řízení se účastní majitel pozemku.

8 VKP - ochrana: Ochrana: před poškozením a likvidací.
Hospodaření: tak aby nedošlo k poškození ekologických funkcí, … Povolení - velké zásahy ohrožující VKP: - stavby, změny kultur, odvodňování, … - vydává: pověřený obecní úřad.

9 2. Územní systém Ekologické stability (ÚSES)

10 ÚSES - definice: Def.: vzájemně propojený soubor
přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. Součást: územního plánování v ČR. Vytváří: „ekologickou infrastrukturu krajiny“ Umožňuje: přežití a migraci druhů v krajině. Působí: na okolní nestabilní ekosystémy.

11 ÚSES - prvky: Biocentrum: - Biotop nebo soubor biotopů.
- Umožňuje trvalou existenci ekosystému. Biokoridor: - Liniové ekosystémy. - Hl. účel: migrace mezi biocentry. Interakční prvek: - Přenáší vlivy na okolní krajinu.

12 ÚSES - úrovně: Lokální: Obce s rozšířenou působností.
Regionální: krajská, Krajské úřady. Nadregionální: celostátní, MŽP. Provinciální: nedokončena (EECONET). Úrovně jsou vzájemně propojené.

13 ÚSES - realizace: Tři fáze: - Generel: součást územního plánu.
- Plán: upřesnění generelu (např. LHP). - Projekt: výstavba (např. poz. úpravy). Zpracovatelé: - zvláštní autorizace, komora architektů. Současný stav: - Generely hotové, realizace vázne.

14 ÚSES - ochrana: Ochrana ÚSES: - Je veřejným zájmem.
- Povinnost vlastníků a uživatelů pozemku. Zajištění pozemků při realizaci: - Dohoda s vlastníkem. - Pokud vlastník nesouhlasí - výměna. Segmenty ÚSES: většinou VKP (ev. MCHÚ).

15 ÚSES - parametry: Prostorové parametry: - Biocentra: minimální plocha.
- Biokoridory: min. šířka, max. délka. Vychází z: - Prostorových nároků druhů (stanoviště). - Migračních nároků (stepping stones). - Omezení okrajového efektu (lesní druhy). Bližší údaje – tabulka.

16 ÚSES - podklady: Mapa aktuální vegetace:
- Mapování krajiny, stanoviště zakresleny. Mapa potencionální vegetace: - Jednotka: STG – skupiny typů geobiocénů. - Převod: z BPEJ a SLT (tabulky). - Bariéry: vymezení dle odlišnosti STG, (nepropustné, polopropustné).

17 ÚSES - hodnocení ES: Indikátor: přirozenost vegetace (srovnání).
Pět kategorií (Mapa ekologické stability): 1. Velmi malý: pole, sady, upravené toky, … 2. Malý: vinice, kulturní louky, ruderály, … 3. Střední: kulturní lesy, extenzivní louky, … 4. Velký: polokulturní lesy, přirozená lada,… 5. Výjimečně velký: přírodní stanoviště (např. přírodě blízké lesy, stepi, …)

18 ÚSES - tvorba: Kostra ekologické stability:
- Již existující stabilní části krajiny. - Většinou se stabilitou 4 a 5 (někde 3 i 2). Návrh ÚSES: - Doplní se chybějící části sítě. - Musí splňovat prostorová kritéria. - Koridory: nesmí křižovat bariéry. - Biocentra: musí pokrýt všechny STG.

19 ÚSES - realizace: Prvky ÚSES: - Jsou zaneseny do územního plánu.
- Tj. jsou TRVALÉ – ekologická infrastruktura. - Existující části: ochrana (VKP,MCHÚ, …). - Chybějící části: doplnění (postupně). Plná funkčnost nových prvků ÚSES: - Mokřady: po cca 10 letech. - Louky: po cca 20 letech. - Lesy: po 60 – 100 letech.

20 Přechodně chráněná plocha
3. Přechodně chráněná plocha (PCHP)

21 Přech. chráněná plocha:
Proč: - dočasný výskyt vzácných druhů, - dočasné zajištění cenné lokality. Způsob vyhlášení: - obecně závaznou vyhláškou. - vyhlašuje krajský úřad (mimo ZCHÚ). - správa NP nebo CHKO (v ZCHÚ). - na dobu určitou, popř. periodicky.

22 Ochrana lesních ekosystémů
4. Ochrana lesních ekosystémů ()

23 Ochr. lesních ekosystémů:
Stanovisko orgánu OP je potřeba: - schválení LHP a osnov, - zalesňování a odlesňování nad 0,5 ha, - výstavbě lesních cest a svážnic, - výstavbě melioračních systémů. Stanovisko orgánu OP není potřeba: - pěstební a těžební zásahy podle LHP. - nahodilé těžby.

24 Ochr. lesních ekosystémů:
Orgány OP: - krajský úřad (mimo ZCHÚ), - správa NP a CHKO (ve VCHÚ), - zřizovatel (v MCHÚ), - újezdní úřady (vojenské prostory).

25 5. Ochrana krajinného rázu a Přírodní park ()

26 Krajinný ráz: Def.: přírodní, kulturní a historická charakteristika urč. území. Určuje: vzhled krajiny (genius loci). Hodnocení: Metodika (AOPK, SOP). - území se rozdělí na homogenní části. - v každé z nich se hodnotí jednotlivé prvky. Specifické: větrné elektrárny, vysílače, …

27 Krajinný ráz - ochrana:
- ekologicky cenné lokality (VKP, CHÚ …). - kulturní dominanty krajiny. - harmonické utváření krajiny. Změny krajinného rázu: - umísťování staveb, zásahy do krajiny. - souhlas: obce s rozšířenou působností. - ve VCHÚ: správy CHKO a NP.

28 Přírodní park: Proč: k ochraně krajinného rázu.
Co: ESTETICKY (přírodně) hodnotné území. Kde: Mimo CHKO a NP. Vyhlašuje: Krajský úřad - NAŘÍZENÍ. Zároveň: stanoví omezení využití území. V ČR: cca 120 Přírodních parků (různé). Pozn.: automaticky – bývalé Oblasti klidu.

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Územní ochrana OBECNÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google