Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní ochrana OBECNÁ.  Zajišťuje ochranu přírody mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ).  Chrání základní ekologickou a estetickou hodnotu krajiny.  Vytváří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní ochrana OBECNÁ.  Zajišťuje ochranu přírody mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ).  Chrání základní ekologickou a estetickou hodnotu krajiny.  Vytváří."— Transkript prezentace:

1 Územní ochrana OBECNÁ

2  Zajišťuje ochranu přírody mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ).  Chrání základní ekologickou a estetickou hodnotu krajiny.  Vytváří předpoklady pro přežití druhů v kulturní krajině. Obecná ochrana přírody:

3 1. Významný krajinný prvek 2. Územní systém ekologické stability 3. Přechodně chráněná plocha 4. Ochrana lesních ekosystémů 5. Krajinný ráz + Přírodní park DÁLE: dřeviny, druhy, geologické jevy, … Obecná ochrana přírody:

4 (VKP) Významný krajinný prvek 1.

5  Hodnotná část krajiny (ekologicky, esteticky, …). (ekologicky, esteticky, …).  Utváří typický vzhled krajiny.  Udržuje ekologickou stabilitu krajiny.  2 typy: ze zákona x registrované. VKP :

6  Lesy  Rašeliniště  Vodní toky  Rybníky  Jezera  Údolní nivy (Pouze mimo ZCHÚ – NP, CHKO, MCHÚ.) VKP - ze zákona:

7 Další cenné lokality v krajině: - mokřady, travní porosty, skalní útvary, - mokřady, travní porosty, skalní útvary, - rozptýlená zeleň, … - rozptýlená zeleň, … - ale i parky, zahrady, … - ale i parky, zahrady, …Registrace: - Pověřené obecní úřady. - Pověřené obecní úřady. - Řízení se účastní majitel pozemku. - Řízení se účastní majitel pozemku. VKP - registrované:

8  Ochrana: před poškozením a likvidací.  Hospodaření: tak aby nedošlo k poškození ekologických funkcí, …  Povolení - velké zásahy ohrožující VKP: - stavby, změny kultur, odvodňování, … - stavby, změny kultur, odvodňování, … - vydává: pověřený obecní úřad. - vydává: pověřený obecní úřad. VKP - ochrana:

9 (ÚSES) Územní systém Ekologické stability 2.

10 Def.: vzájemně propojený soubor přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. Součást: územního plánování v ČR. Vytváří: „ekologickou infrastrukturu krajiny“ Umožňuje: přežití a migraci druhů v krajině. Působí: na okolní nestabilní ekosystémy. ÚSES - definice:

11  Biocentrum: - Biotop nebo soubor biotopů. - Umožňuje trvalou existenci ekosystému.  Biokoridor: - Liniové ekosystémy. - Hl. účel: migrace mezi biocentry.  Interakční prvek: - Přenáší vlivy na okolní krajinu. ÚSES - prvky :

12  Lokální: Obce s rozšířenou působností.  Regionální: krajská, Krajské úřady.  Nadregionální: celostátní, MŽP.  Provinciální: nedokončena (EECONET). Úrovně jsou vzájemně propojené. ÚSES - úrovně :

13  Tři fáze: - Generel: součást územního plánu. - Plán: upřesnění generelu (např. LHP). - Projekt: výstavba (např. poz. úpravy).  Zpracovatelé: - zvláštní autorizace, komora architektů.  Současný stav: - Generely hotové, realizace vázne. ÚSES - realizace :

14 Ochrana ÚSES: - Je veřejným zájmem. - Je veřejným zájmem. - Povinnost vlastníků a uživatelů pozemku. - Povinnost vlastníků a uživatelů pozemku. Zajištění pozemků při realizaci: Zajištění pozemků při realizaci: - Dohoda s vlastníkem. - Pokud vlastník nesouhlasí - výměna. Segmenty ÚSES: většinou VKP (ev. MCHÚ). ÚSES - ochrana :

15 Prostorové parametry : - Biocentra: minimální plocha. - Biokoridory: min. šířka, max. délka. Vychází z: Vychází z: - Prostorových nároků druhů (stanoviště). - Migračních nároků (stepping stones). - Omezení okrajového efektu (lesní druhy). Bližší údaje – tabulka. ÚSES - parametry :

16 Mapa aktuální vegetace : - Mapování krajiny, stanoviště zakresleny. Mapa potencionální vegetace: - Jednotka: STG – skupiny typů geobiocénů. - Převod: z BPEJ a SLT (tabulky). - Bariéry: vymezení dle odlišnosti STG, (nepropustné, polopropustné). ÚSES - podklady :

17 Indikátor : přirozenost vegetace (srovnání). Pět kategorií (Mapa ekologické stability): 1. Velmi malý: pole, sady, upravené toky, … 2. Malý: vinice, kulturní louky, ruderály, … 3. Střední: kulturní lesy, extenzivní louky, … 4. Velký: polokulturní lesy, přirozená lada,… 5. Výjimečně velký: přírodní stanoviště (např. přírodě blízké lesy, stepi, …) ÚSES - hodnocení ES :

18 Kostra ekologické stability : - Již existující stabilní části krajiny. - Již existující stabilní části krajiny. - Většinou se stabilitou 4 a 5 (někde 3 i 2). - Většinou se stabilitou 4 a 5 (někde 3 i 2). Návrh ÚSES: - Doplní se chybějící části sítě. - Doplní se chybějící části sítě. - Musí splňovat prostorová kritéria. - Musí splňovat prostorová kritéria. - Koridory: nesmí křižovat bariéry. - Koridory: nesmí křižovat bariéry. - Biocentra: musí pokrýt všechny STG. - Biocentra: musí pokrýt všechny STG. ÚSES - tvorba :

19 Prvky ÚSES : - Jsou zaneseny do územního plánu. - Jsou zaneseny do územního plánu. - Tj. jsou TRVALÉ – ekologická infrastruktura. - Tj. jsou TRVALÉ – ekologická infrastruktura. - Existující části: ochrana (VKP,MCHÚ, …). - Existující části: ochrana (VKP,MCHÚ, …). - Chybějící části: doplnění (postupně). - Chybějící části: doplnění (postupně). Plná funkčnost nových prvků ÚSES: - Mokřady: po cca 10 letech. - Mokřady: po cca 10 letech. - Louky: po cca 20 letech. - Louky: po cca 20 letech. - Lesy: po 60 – 100 letech. - Lesy: po 60 – 100 letech. ÚSES - realizace :

20 (PCHP) Přechodně chráněná plocha 3.

21 Proč: - dočasný výskyt vzácných druhů, - dočasné zajištění cenné lokality. Způsob vyhlášení: - obecně závaznou vyhláškou. - vyhlašuje krajský úřad (mimo ZCHÚ). - správa NP nebo CHKO (v ZCHÚ). - na dobu určitou, popř. periodicky. Přech. chráněná plocha :

22 () Ochrana lesních ekosystémů 4.

23 Stanovisko orgánu OP je potřeba: - schválení LHP a osnov, - zalesňování a odlesňování nad 0,5 ha, - výstavbě lesních cest a svážnic, - výstavbě melioračních systémů. Stanovisko orgánu OP není potřeba: - pěstební a těžební zásahy podle LHP. - nahodilé těžby. Ochr. lesních ekosystémů :

24 Orgány OP: - krajský úřad (mimo ZCHÚ), - správa NP a CHKO (ve VCHÚ), - zřizovatel (v MCHÚ), - újezdní úřady (vojenské prostory). Ochr. lesních ekosystémů :

25 () Ochrana krajinného rázu a Přírodní park 5.

26 Def.: přírodní, kulturní a historická charakteristika urč. území. Určuje: vzhled krajiny (genius loci). Hodnocení: Metodika (AOPK, SOP). - území se rozdělí na homogenní části. - v každé z nich se hodnotí jednotlivé prvky. Specifické: větrné elektrárny, vysílače, … Krajinný ráz :

27 Ochrana: - ekologicky cenné lokality (VKP, CHÚ …). - kulturní dominanty krajiny. - harmonické utváření krajiny. Změny krajinného rázu: - umísťování staveb, zásahy do krajiny. - souhlas: obce s rozšířenou působností. - ve VCHÚ: správy CHKO a NP. Krajinný ráz - ochrana :

28 Proč: k ochraně krajinného rázu. Co: ESTETICKY (přírodně) hodnotné území. Kde: Mimo CHKO a NP. Vyhlašuje: Krajský úřad - NAŘÍZENÍ. Zároveň: stanoví omezení využití území. V ČR: cca 120 Přírodních parků (různé). Pozn.: automaticky – bývalé Oblasti klidu. Přírodní park :

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Územní ochrana OBECNÁ.  Zajišťuje ochranu přírody mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ).  Chrání základní ekologickou a estetickou hodnotu krajiny.  Vytváří."

Podobné prezentace


Reklamy Google