Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola veřejné správy II.. A. Parlamentní kontrola 1. "preventivní" kontrola vlády (čl. 68 odst. 3) 2. průběžná kontrola vlády (čl. 71 a čl. 72) 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola veřejné správy II.. A. Parlamentní kontrola 1. "preventivní" kontrola vlády (čl. 68 odst. 3) 2. průběžná kontrola vlády (čl. 71 a čl. 72) 3."— Transkript prezentace:

1 Kontrola veřejné správy II.

2 A. Parlamentní kontrola 1. "preventivní" kontrola vlády (čl. 68 odst. 3) 2. průběžná kontrola vlády (čl. 71 a čl. 72) 3. schvalování (vládních) návrhů zákonů (zejm. čl. 39 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 a čl. 46 - 48) 4. schvalování státního rozpočtu a státního závěrečného účtu (čl. 42) 5. interpelace (čl. 53)

3 6. účast na jednání orgánů zákonodárného sboru - výbory, podvýbory a komise Poslanecké sněmovny, příp. Senátu - vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny (čl. 30) - zvláštní, stálé parlamentní orgány 7. oprávnění skupiny poslanců nebo senátorů podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu 8. kontrola prováděná prostřednictvím Veřejného ochránce práv

4 B. Petice, stížnosti a obdobná podání 1. Petice Petiční právo zaručuje Listina v čl. 18: Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo se sám nebo společně s jinými obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi. Peticí se však nesmí zasahovat do nezávislosti soudu ani se jí nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou. zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním Nález I. ÚS 21/94 (nález č. 35/1994 Sb.ÚS, sv. 1)

5 2. Stížnosti vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících návrh na vydání zákona o příjimání a vyřizování stížností (Poslanecká sněmovna 2000, tisk 574) vl. vyhláška č. 150/1958 Ú.l. zrušena nař. vlády č. 370/2005 Sb.

6 § 175 správního řádu (1) Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. (2) Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena. (3) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. (4) Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

7 (5) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. (6) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal. (7) Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Rozhodnutí NSS č.j. Aps 2/2010 – 44 (rozhodnutí č. 2339/2011 Sb. NSS, seš. 8)

8 Vyřizování stížností orgány samosprávy (územní, profesní i ostatní) 1. územní samospráva (občané mají právo podávat orgánům obce a kraje návrhy, připomínky a podněty, které orgány vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do 90 dnů).(§ 16 odst. 2 písm. g/ obec. zříz., § 12 odst. 2, písm. e/) 2. profesní samospráva (jen některé zákony o komorách problematiku stížnosti upravují) 3. Ostatní stížnosti analogicky § 175 spr. řádu čl. 1 odst. 1 Ústavy (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

9 C. Veřejný ochránce práv (zákon č. 349/1999 Sb., o VOP) § 1 (1) Veřejný ochránce práv (dále jen " ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, čímž má přispívat k ochraně základních práv a svobod. (2) Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii České republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, Vězeňskou službu České republiky, dále na zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, jakož i na veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen "úřad").

10 (3) Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným zacházením. (4) Působnost ochránce podle odstavce 3 se vztahuje na a/ zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova anebo ochranné léčení, b/ další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení, c/ místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči, zejména ústavy sociálních služeb a jiná zařízení poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen "zařízení").

11 (5) Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. (6) Ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby, nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (dále jen „sledování vyhoštění“) (7) Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou orgánů správy zastupitelství a státní správy soudů. (8) Ochránce je oprávněn podat návrh na zahájení řízení podle zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců a zúčastnit se tohoto řízení. (9) Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování úřadů a zařízení jinak, než jak stanoví tento zákon.

12 Znaky instituce Veřejného ochránce práv nezávislá osoba volba parlamentem šetření stížností na veřejnou (státní) správu předmětem stížnosti jednání nebo nečinnost, která je v rozporu s právními předpisy nebo je jinak "nesprávné", tj. je zejména v rozporu s principy tzv. dobré správy

13 Důvody zřízení 1. nezávislé a kvalifikované prošetřování stížností 2. akty orgánů Rady Evropy 3. existence instituce prakticky ve všech evropských státech

14 Přednosti oproti (správnímu) soudnictví jednoduchost a neformalizovanost "řízení" rychlost a operativnost bezplatnost přístupnost "obyčejným" lidem, právním laikům (právní zastoupení se nevyžaduje ani neočekává)

15 Veřejný ochránce práv je monokratickým nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou správu a je zákonem povolán k tomu, aby kontroloval a dohlížel nad činností veřejné správy… (rozh. č. 1586/2008 Sb. NSS, seš. 8)

16 Podněty a šetření z vlastní iniciativy Zprávy Specifické prostředky Veřejného ochránce práv - novinka: žalobu k ochraně veřejného zájmu je oprávněn podat Veřejný ochránce práv, jestliže k jejímu podání prokáže závažný veřejný zájem - (§ 66 odst. 3 s.ř.s. ve znění zák. č. 303/2011 Sb.)

17 Jiné instituce vykazující některé znaky ombudsmana - Zmocněnec vlády pro lidská práva - Úřad pro ochranu osobních údajů - (finanční arbitr)

18 Literatura Základní literatura: Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. Nepovinná (k hlubšímu studiu): Sládeček, V. Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2011. Zbíral, R. Vyšetřovací komise jako nástroj parlamentní kontroly veřejné správy. In: Kolektiv autorů. Kontrolní mechanismy fungování veřejné správy. Olomouc: Periplum, 2009, s. 113 an. Sládeček, V. Stížnosti a správní řád. Právní zpravodaj, 2008, č. 12. Sládeček, V. Mikule,V. Syllová, J. Ústava České republiky. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2007.


Stáhnout ppt "Kontrola veřejné správy II.. A. Parlamentní kontrola 1. "preventivní" kontrola vlády (čl. 68 odst. 3) 2. průběžná kontrola vlády (čl. 71 a čl. 72) 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google